DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1914 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 431 —


ili lubotoč , potonji naziv je zgodniji. Preostaje još kao
zastupnik posebne skupine Platvpus kojega zove Schlosser
Sirač a moga o bi se radi širokoga nadvratnjaka, šije, možda
zgodnije nazvati Šijak-om. Ako se kod podkornjaka, a
tako možemo sve zajedno zvati, i mora uzeti obzir na različite
rodove, sa teoretičko znanstvenoga gledišta, to je
obzirom na praksu zgodno, ako se i kod obuke pamćenje
bez potrebe ne optereti sa nekoliko desetaka imena a time
otešča prijegled. Skupina bjelotoča i lubotoča ima značajna
obilježja: prva radi kose trbušne strane, potonja radi kosine
pokrilja, dok ima skupina likotoča brojne i različite zastupnike
bez tih obilježja. Nazivi vrtač, pisar, jelotoč, likar,
srčikar, korojed, drvomor, pismenac, bakrorezac jesu manje
više zgodni izrazi a dali bi se nekoji upotrebiti za oznaku
manje skupine. Korlević je prema njemačkim imenima prozvao
nekoje podkornjake sa 3 imena n. pr. veliki brijestov bjelotoč
mali i srednji. Meni se iz spomenutih već razloga ne
svidja to. Ja bi bio za to, da se povede svagdje oznaka sa
2 a nigdje sa 3 imena. Neka se kaže veliki bjelotoć i mali
ili se jednom od njih dade drugo ime brijestov ili slično.
Tako seje i kod likotoča moglo kraće reći maljavi, odnosno
kosmati likotoč itd. Oznake sa 3 imena zamršuju nazive.
Toliko mi se činilo uputnim, da spomenem o tim pitanjima
a o podkornjacima naše faune drugom zgodom.


Njekoliko riječi o izpravnom izračunavanju
cijene na panju.


Za Erdészeti Lapok godine 1914. napisao kr. ug. šum. inžinir Šandor Bartha, a
za S. 1. preveo dozvolom pisca D. Polaček, kr. šum savjetnik.


Za vrijeme moje dvadeset i tri godišnje prakse izkusio
sam, da moji drugovi stručnjaci izračunavaju cijenu drva na
panju na razne načine.


Jedni ju izračunavaju tako, da ponajprije pomnoženjem
cijele prodajne cijene sa odgovarajućim kamatnjakom izra
ŠUMARSKI LIST 10-11/1914 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 432 —


čunaju kamate i poduzetničku dobit, te tako dobiveni rezultat
ujedno sa svima troškovima odbiju od prodajne, dotično
tržištne cijene.


Drugi opet računaju uloženu glavnicu i poduzetničku
dobit iz prodajne cijene tekar nakon odbitka faktično nastalih
troškova od prodajne, odnosno tržištne cijene.


Nijedan od ovih načina nije po mojem nazoru izpravan
jer — kako ću to kasnije dokazati — po prvom načinu dobivamo
manju, a po drugom načinu veću cijenu na panju
od prave.


Pa ipak je od velike važnosti, da se kod prodaje šumskih
drvnih proizvoda ustanovi cijena na panju na izpravnom
temelju.


Moramo stoga biti na čistu glede toga, što se razumijeva
pod cijenom na panju.


Pod cijenom na panju razumijeva se iznos, kojega mora
prodavaoc dobiti za prodaji namijenjenu drvnu zalihu u šumi
na panju, a da ne bude prema tržištnoj cijeni prikraćen.


Ta cijena na panju dade se točno izračunati iz poznatih
faktora: prodajne cijene i troškova.


Prodajna ili tržna cijena je iznos, što ga prodavaoc dobije
na tržištu za svoju drvnu robu. U tom utržku sadržana
je svakako i cijena drva na panju.


Prije nego što dodje roba na tržište mora se ona izraditi
i onamo dopremiti, a prodavaoc robe ima pravo tražiti,
da mu se iz utržka naknade i ti troškovi. Osim toga ima on
pravo tražiti da mu se naknade i kamati, koji medjutim narastu
na uloženoj glavnici i poduzetničkoj dobiti.


Prema tome nije cijena drva na panju ništa drugo nego


razlika izmedju prodajne cijene (utržka) i ukupnog zbroja


svih troškova izradbe, dopreme it.d.´uraćunav u troškove i


kamate od uložene glavnice i poduzetničke dobiti.


Ta zasada dade se izraziti formulom:


I.... C = P — [(C + T) 0 . op + T] u kojoj C znači ci


jenu na panju, P prodajnu cijenu, T sve troškove izradbe i
ŠUMARSKI LIST 10-11/1914 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 433 dopreme
na tržište, a p postotak, kojim se ukamaćuje uložena
glavnica i poduzetnička dobit.


Izraz (C + T) (zbroj cijene drva na panju i troškova)
prikazuje nam ujedno i uloženu glavnicu, koju možemo u
kratko označiti sa G, te formulu pisati i ovako :


II.... C = P — (G.O.op + T).
Pošto nam je veličina od G nepoznata, nuždno je da
G izrazimo sa kojim od gore spomenutih poznatih faktora.


Znademo da prodajna cijena P sadržaje u sebi uloženu
glavnicu (C + T = G), zatim poduzetnički dobitak, koji je
stanoviti postotak uložene glavnice, te od uložene glavnice
računat se imajuće kamate. Po tome je


P = G + G.0.op = G(l + 0.op) = G.l.op


a iz toga je G=P.Op.
Uvrstimo li tu vrijednost u jednačbu II. biti će


III.... C = P — P .... — T,


odnosno, pošto je P — P . op = ..... biti će


IV.*... . = .;...-.


U slučaju, da se nebi kupovnina imala odmah prigodom
sklapanja pogodbe najedamput platiti, već u stanovitim jednakim
povremenim obrocima, tada bi pod IV. navedena jednačba
glasila ovako :


C = P ( ~ + -+ --. —T


v n ^l.op, l.op, ´ l.opn^ *>


u kojoj PJ, pL, i pn označuje postotak povremenih kamata
poduzetničkog dobitka od uložene glavnice, te postotak povremenih
kamata od uloženog obroka glavnice.


(Ovaj se obličak ne smije zamijeniti sa onom anuitâtom,
koja nastane, kada se uplata kupovnine na više godina pro


* Opazka ured. S. 1. Do ovog zaključka može se doći i kraćim putem jednostavnim
riješenjem jednačbe I C = P — [(C + 7) O.op + T]
jerbo se dobije C = P —CO.op —TO.op —T


C -I- C0. op = P — T (1+0.op)


C(l +0.op) = P —T(l +0.op)


C 1. op = P —TI. op


P
C=Top-T
ŠUMARSKI LIST 10-11/1914 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 434 —


teže i koja se naravno na posve drugom temelju ima izračunati.
Opazka uredničtva „Erdézreti lapok").


Po ovom obličku može se cijena na panju samo onda
računati, ako se kupovnina doduše plaća u obrocima, ali ako
se prodana drvna zaliha kupcu na jedanput preda na izradbu
pod tim uvjetom, da se kupoprodajni posao obavi za
vrijeme od predaje do izminuća ugovora. Medjutim nije nam
takav račun u obće potreban, pošto se redovito u slučaju
obročne uplate kupovnine od prodane drvne gromade kupcu
predaje samo dio odgovarajući uplaćenom obroku kupovnine,
uslijed česa i za izrabljenje uložit se imajući troškovi i investicije
samo u takovim obrocima dospijevaju.*


Po navedenim obličcima može se cijena na panju sada
već lahko izračunati, pošto je P, p i T poznat, jer se može
točno ustanoviti prodajna ili tržištna cijena iz postojećih
tržištnih cijena, p iz kamatnjaka novčanog tržišta i T, t. j .
troškovi iz radničkih nadnica odgovarajućih mjestnim odnošajima,
iz skladištnih pristojba, dovoznih troškova it.d.


Prije nego predjem na praktični primjer izračunavanja
cijene na panju primjećujem, da se pri izračunavanju cijene
na panju ima uvjek paziti na to, ima li se cijena na panju
izračunati sa stajališta prodavaoca, ili sa stajališta kupca,
pošto se sa stajališta prodavaoca ima uvjek računati minimum,
a sa stajališta kupca maximum cijene na panju.


Minimum cijene na panju je ona cijena, izpod koje pro


davaoc u postojećim okolnostima svoje drvo ne može pro


dati, a da ne izgubi, a maximum cijene na panju je cijena,


od koje kupac za drvo u šumi ne može više dati, a da ne


bi pri kupu štetovao.


Za računanje maximuma i minimuma svakako je od


lučan onaj faktor, koji se u IV. obličku može mijenjati,


* Ovdje pisac sjegurno misli na običajnu obročnu predaju jednakih količina
drvne gromade rastućih stabala u šumi po samom šumovlastniku, a ne
drvne gromade na skladišt u od pretrglije, jerbo bi se inače u potonjem slučaju
morali u račun potegnuti i drugi troškovi prodavaoca (kamati uloženi glavnica).
Ovako ali, predaje li se obročno drvna gromada rastućih stabala, ostaje prodavaocu
prirast, koji naknadjuje gubitak kamata. Op. ur. Š. 1.


ŠUMARSKI LIST 10-11/1914 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 435 —


a taj je izraz P. j — , koji sadržaje i poduzetnički dobitak.
Sa stajališta prodavaoca (minimum cijene na panju) ima se
dakle postotak poduzetničkog dobitka koliko moguće na najviše,
t. j . na toliko povisiti, da od istog veći postotak u postojećim
prilikama nemože kupac zahtijevati za svoje duševne
i materijalne u posao uložene glavnice, dočim se sa stajališta
kupca (maximum cijene na panju) ima spomenuti postotak
sniziti na najmanju tj. na takovu mjeru, izpod koje
se već ne ukamaćuje duševna i fizička, u drvni posao uložena
glavnica kupca.


Prelazim sada na praktični primjer izračunanja cijene na
panju. U tom primjeru izračunati ću minimum i maximum
cijene na panju, nadalje ću dokazati uvodno navedenu tvrdnju,
da naime veliki dio stručnjaka nepostupa izpravno pri izračunavanju
cijene na panju.


Primjer: Predmet prodaje sačinjava zaliha od 10.000 m:i
smrekovog drva sa popriječnim prsnim promjerom od 30 cm.
Za obaranje, klaštrenje, bijelenje i rezanje na´ trupce plaća
se prema mjestnim prilikama 0-85 K po nr´. Drvna je zaliha
od glavne ceste, na koju se ima drvo privući, udaljeno popriječno
2 km., a privlačenje stoji 1 K po m\ Privučena
drvna zaliha može se gore spomenutom glavnom cestom na
10 km. udaljenu parnu pilanu dovesti, a za dovoz se plaća po
m;! i kilometru 0-25 K. Pilenje i razvrstanje piljene robe,
skladištna pristojba i rukovodni trošak iznaša 4 K. Dovoz
piljene robe na 5 km. udaljenu željezničku postaju po m8 i
kilometru 0.25 K. Skladištna pristojba i rukovodjenje na željeznici
po m:! 0*40 K. Tovarenje u željeznička kola po
m! 0-20 K.


Za .. u željeznička kola ukrcane piljene robe plaća se


na željeznici 40 K. Koliko će u tom slučaju iznašati minimum


maximum cijene na panju?


A) Minimum cijene na panju.


Iz jednog m:! trupca, uzevši u račun odpadak kod pilenja


sa 507o, dobiva se 0-50 m3 piljene robe. Prodajna cijena iste


»
ŠUMARSKI LIST 10-11/1914 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 436 —


ukrcane u željeznička kola i na dotičnoj željezničkoj postaji
je (40 X O50) - 20 K. Prema IV. obličku, računajuć poduzetnički
dobitak od uložene glavnice sa 15% te uzimajuć
od uložene glavnice jednogodišnje kamate sa 6% (predpostavlja
se, da kupac ovaj posao u jednoj godini podpunoma


P


svrši i da kupovninu unaprijed plati) je } — u nazočnom


slučaju^21 1653 K.
Odbivši od toga troškove:
a) Obaranje, klaštrenje, bijelenje i izradba tru


paca . K 0.85
b) Privlačenje 1.00
c) Dovoz do pilane (10X0.25)= ..... . 2.50
d) Pilenje, razvrstanje, rukovanje i skladištna


pristojba " , 4.00
(Troškovi pod a—d odnose se na cijeli m3
sirovog materijala).
e) Dovoz do željeznice po m8 i kilometru 0.25,
za 0.5 m3 dakle 5X0.25X0.50= „ 0.63
f) Ukrcavanje u željeznička kola po m3 0.20,
za 0.5 m3 dakle 0.2X0.5= „ 0.10
g) Skladištnina, rukovanje na željeznici po m3


0.40, za 0.5 m3 dakle ´. . „ 0.20
Ukupno K 9728
(Troškovi pod e—g imali su se — obzirom na izradbu
od 50% — samo za polovicu sirovog materijala računati).
Ostaje minimalna cijena na panju K 7.25, izpod koje ne


može prodavaoc svoje drvo prodati bez štete.
B) Maximum cijene na panju.


U nazočnom slučaju iznašati će cijena na panju prema
već poznatom" obličku, uzimajuć u račun za poduzetnički dobitak
10% od uložene glavnice:


C = i^p — T = 20: 1.16 — T= 17.24 — 9.28 = 7.96 K, t. j.
kupac ne može, a da ne izgubi, za drvo dati više od ove
cijene po m 3
ŠUMARSKI LIST 10-11/1914 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 437 —


Izračunajmo sada cijene na panju na načine spomenute
u uvodu ovog članka tj. na načine kako se običavaju po
drugovima šumarima izračunavati.


C) Da vidimo, kakovu cijenu na panju dobivamo, ako
jednogodišnje kamate uložene glavnice, poduzetnički dobitak
i troškove od prodajne cijene odbijemo na slijedeći način:


C = 20 — (20 X 0.21 + 9.28) = 6.52 K
ovo je minimalna cijena na panju, koja je od one pod A)
izpravno izračunate za (7.25 — 6.52) = 0.73 K manja.


D) U slučaju ako poduzetnički dobitak i kamate uložene
glavnice uzmemo u račun samo od faktično naraslih troškova
biti će cijena na panju:


C = 20 — (9.28 X 0.21 + 9.28) - 8.77 K,
ovo je minimalna cijena na panju, koja je prama ispravnom
rezultatu pod A za (8.77-7.25) = 1.52 K veća.


Pod C i D dobiveni rezultati ne mogu biti ispravni radi
toga, pošto smo u prvom slučaju kamate uložene glavnice
i postotak poduzetničkog dobitka izračunali iz cijele prodajne
cijene, u kojoj je već jedanput sadržan poduzetnički dobitak,
kroz što smo na uštrb cijene na panju poduzetnički
dobitak uzeli u račun u povećanoj mjeri. U drugom slučaju
pako nismo od cijene na panju računali kamate i poduzetnički
dobitak, akoprem i to sačinjava znatni dio uložene glavnice,
što se kod naših računa ne može ispustiti.


Uslijed toga ne može biti ispravan ovaj posljednji račun.


Ako dakle pri izračunavanju cijene na panju savjestno
ustanovimo i u račun uzmemo važne faktore, kao što je prodajna
cijena iz postojećih tržištnih cijena, postotak kamata
prema postojećem kamatnjaku novčanog tržišta, nadalje troškove
prema nadnicama odgovarajućim mjestnim prilikama,
tada ćemo po IV. jednačbi postići podpunoma ispravni rezultat
glede cijene na panju.*


* Opazka uredničtva „Erdészeti lapok" : Uporaba ispravno izvedenih obličaka
piščevih je ipak osim onog u tekstu navedenog još vezana i na slijedeće uvjete:
1. da se cijena sirove i gotove robe odnosi na jednu te istu jediničnu mjeru ;
2. da se i cijena na panju i troškovi uzimaju kao izdani za vrijeme kupoprodaje
i
3. da kupac posao obavi za jednu godinu račnnajuć od vremena kupoprodaje.