DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1914 str. 73     <-- 73 -->        PDF

395 -


Nadalje valja ispraviti:
Na strani 296. redak 16. odozgo 42490 u 30840


17. » 38240 u 49890
8. odozdo 50000 u 40000
6. M 7r, u 7. » » 6. 22875 u 18300
5.i 2. 58250 u 46600
1. 42490 u 30840
13. 58250 u 46600
11. 38240 u 49890
297. „ 11. 175850 u 187500
10. . 703000 u 782000
Bogoslav Hajek, šumarnik.


Broj 55/1914.


Natječaj«


Ovim se raspisuje natječaj za popunjenje jubilarnog stipendija
hrvat, slavon. šumarskog društva za polazak šumarske akademije na
kr. sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu, u iznosu od godišnjih
600 kruna, (šest stotina kruna) i 80 K. (osamdeset kruna) za ekskurzije,
učila i dr.


Pravo na taj štipendij imaju samo sinovi članova hrvat.-slavon.
šumarskoga društva šumarskoga staleža.


Molbenice obložene sa krstnim listom, svjedočbom zrelosti gimnazije,
realke ili realne gimnazije, te liječničkom svjedočbom o podpunoj
tjelesnoj sposobnosti molitelja za šumarsku službu, imaju se
najkasnije do 30. kolovoza t. g. podnijeti podpisanom predsjednictvu
(Zagreb Šumarski dom).


U Zagrebu, dne 20 srpnja 1914.


Predsjedničtvo hrva«.-slav. šumarskoga društva.


Broj 9618/1914. OglaS.


Dne 22. kolovoza 1914. u 10 sati prije podne obdržavati će se
u uredu kr. kotarske oblasti u Virovitici putem pismenih ponuda
dražba vrhu 4447 hrastovih stabala stojećih u šumi i paši Dolta z.


z.
Orešac, procjenjenih na 176.710 K 16 fil.
Propisno biljegovane ponude imadu biti obložene jamčevinom,
koja iznosi 10% od izklicne cijene.
Na brzojavne i na kasnije stigle ponude neće se nikakav obzir
uzeti.
Pobliži dražbeni uvjeti stoje pri podpisanoj oblasti za vrijeme
uredovnih sati na uvid.


Kr. kotarska oblast
u Virovitici, dne 4. srpnja 1914.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1914 str. 74     <-- 74 -->        PDF

— 396 —


Broj 3221 ex 1914.


Oglas dražbe stabala.


Gospodarstveni ured petrovaradinske imovne općine u Mitrovici
prodaje dana 24. Augusta 1914. u 11 sati prije podne putem javne
pismene dražbe slijedeća stabla:


1. U šumi Radjenovci okružje 4. i 5.;
259 brestova — isklična cijena K 30.120
2. U šumi Senajske bare:
1025 hrastova — isklična cijena K 54.719
3. U šumi Karakuša:
2258 hrastova — isklična cijena K 169.551
Kod svih skupina prodaje se samo za tehničke svrhe sposobno
drvo.
Pobliži dražbeni uvjeti mogu se viditi kod potpisanog ureda,
kod morovićke šumarije u Moroviću i klenačke šumarije u Klenku.


Mitrovica, dne 17. Jula 1914.


Gospodarstveni ured petrovaradinske imovne općine.
Kr. kotarska oblast u Daruvaru


Broj 3855 .. 1914. dne 8. srpnja 1914.


Predmet: Dobra kuća z. z. prodaja
hrastovih i orahovih stabala.


Oglas dražbe.


Na temelju naredbe kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za
unutarnje poslove od 14. ožujka 1914. broj 6721 .. 1914. obdržavati
će se u uredu kr. kotarske oblasti u Daruvaru dne 31. kolovoza t.


g. u 10V2 sati prije podne javna pismena dražba 581 hrastovih, cerovih
i orahovih stabala z. z. Dobra kuća.
Isklična je cijena 11.335 K (slovom jedanajst hiljada tri stotine
trideset i pet kruna).
Ispod procjene stavljene ponude neće se uvažiti.
Vlastoručno do nudiocu ili njegovu punomoćniku potpisane ponude,
obložene sa 10% (deset posto) imadu se predati do 10 sati
prije podne rečenog dana.


Potanji d´ražbeni uvjeti mogu se saznati kod kr. kotarske oblasti
svake subote..
Upravitelj.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1914 str. 75     <-- 75 -->        PDF

— 397 —


Broj 9144.—1914.
Predmet: Psajče z. z. i Svetoblažje z. z. prodaja stabala.


Oglas dražbe.


Na temelju riješitbe kr. zem. viade odjela za unutarnje poslove
od 3. listopada 1913. br. 65932. odnosno 8./1. 1914. broj 855 raspisuje
se dražba vrhu predmetno rečenih stabala za dan 27. kolovoza
1914. u 10 sati prije podne u uredu kr. kotarske oblasti u Djakovu.


Prodavat će se:


1. Sa pašnjaka „Obijelo" i šume „Crna bara" z. z. Paučje stojećih
414 hrastovih i 773 bukovih stabala procijenjenih na 25.608 K
96 filira.
2. U šumi „Lipovac" z. z. Svetoblažje stojećih 410 hrastovih
stabala
procijenjenih na 32.376 K 70 fil.
Propisno biljegovane ponude i to za stabla pod 1. i ona pod


2. napose imadu biti obložene sa jamčevinom od 10% procjenbene
kao isklične cijene.
Sve otpadke i ogranke ispod 16 cm. debljine ima dostalac
ostaviti u šumi odnosno na pašnjaku.
Na kasnije stiglje, te na brzojavne kao i na one ispod isklične
cijene ponude neće se obzir uzeti.
Dražbeni uvjeti zastupajući kupoprodajni ugovor kao i procjenbeni
elaborat mogu se uviditi za vrijeme uredovnih sati u uredovnici
kr. kotarskog šumara ove oblasti.


Kr. kotarska oblast
u Djakovu, dne 9. srpnja 1914.
Upravitelj kr. županijski tajnik: Kramari ć v. r.


Broj 31.545 .. 1914. — I. B—3.


Prodaja bukovih, hrastovih i inih
stabala na panju.


Petgodišnji drvni prihod III. sjekoreda kr. šumarije u Sokolovcu
prodavati će se na panju putem pismene javne dražbe.
Procijenjena ukupna drva gromada sastoji se od 86.077 m3 bu


kovine, 4524 m8 hrastovine i 67 m3 raznog drvlja.
Izklicna cijena iznosi 237.000 K.
Kupcu dozvoliti će se slobodna uporaba uskotračne erarske


šumske željeznice izmedju ugovorenih sječina i sela Glogovnica u
duljini od 9216 tek metara.
Zatvorene pismene ponude valja do 5 sati poslije podne dne


18. kolovoza 1914. predati kod kr. šum. ravnateljstva u Zagrebu, gdje
će se iste slijedećeg dana u 10 sati prije podne u vijećnici istog
ravnateljstva javno otvoriti.
Podatci potanke procjene, dražbeni i ugovorni uvjeti, ter bjelice
i omoti za ponudu mogu se nabaviti kod kr. šum. ravnateljstva
u Zagrebu i kod kr. šumarije u Sokolovcu.


U Budapest i, u mjesecu srpnju 1914.
Kr. ug. ministar za poljodjelstvo.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1914 str. 76     <-- 76 -->        PDF

— 398 —


Broj 9142./1914. Kr. kot.
oblast u Slatini, dne 3. srpnja 1914.


Predmet: Novaki z. z. prodaja hrastovih stabala.


Oglas dražbe hrastovih stabala.


Dne 21. kolovoza 1914. u 10 sati prije podne obdržati će se u
uredu kr. kot. oblasti u Slatini putem pismenih ponuda dražba vrhu


4.131 komad hrastovih stabala stojećih u šumi i na pašnjaku z. z.
Novaki, a procjenjenih na 120.736 K 74 fil.
Biljegovane ponude imadu biti obložene jamčevinom, koja iznosi
10% od izklicne cijene.
Kao jamčevina imade služiti gotov novac ili pako vrijedovni
papiri, koji se bilježe i vode u evidenciji na bečkoj burzi.
Pobliže dražbene uvjete moći je uviditi kod šumarskog izvjestitelja
kot. oblasti za vrijeme uredovnih sati.
Na brzojavne kao i na zakašnjele ponude ne će se uzeti nikakav
obzir.
Kot. upravitelj: Potočnjak v. r.


Sadržaj.
Strana


Uzgoj mpsline na istočnim obalama Jadranskog mora. Napisao Maiko
Maičić, c. kr. učitelj poljodjelstva u Korčuli. (Nastavak) . . . 226—347
Kras i pošumljenje krasa u ciikveničkom šumskom kotaru. Piše prof.
-Alfons Kaudefs. kr. kot. šumar ...:...... . 437—356
Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na Velebitu i Vel kej Kapeli


od Dalmatinske medje do Mrkoplja i Ogulina (Nastavak) . . 356—376
Može li šumsko drveće primati atmosferski dušik? Piše M Urbani . 376—380
Zakon od 27. III.. 1914.. kojim se preinačuju neke ustanove zakonskoga


članka II. : 1869. sabora kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
ob ustrojstvu autonomne hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade . . 381—386
Osobne vijesti: f Hugo Grand, kr. šumar, savjetnik. — Imenovanja.—
Premještenja .:... ´ 386—388
Društvene vijesti, Zapisnik sjednice upravnog odbora hrv.-slav. šumarskog
društva, obdržavane 17. travnja 1914. u Šum. domu . . 388—392


Razne vijesti: Pošumljenje Krasa. — Stanje glavnica zemljištnih zajednica
pohranjenih u kr. hrv-slav. zemaljskoj blagajni u Zagrebu
koucem godine 1913. — Stanje glavnice mirovinske zaklade
šum. činovnika krajiških imovnih občina. — Stanje glavnice
zaklade za uzgoj djece šumarskih činovn ka. — Sianje glavnice
zaklade za podupiranje oskudnih pravoužitnika brodske imovne
občine. — Stanje glavnice zaklade za podupiranje oskudnih
pravoužitnika petrovaradinske imovne občine. — Stanje glavnice
za podupiranje oskudnih pravoužitnika gradiške imovne občine.


— Stanje štipendijalne zaklade Franje Josipa I. brodske imovne
imovne občine. — Stanje glavnice zaklade za promicanje pčtlarstva
brodske imovne občine. — Stanje nepotrošivih šumarskih
šum. glavnica krajiških imovnih občina koncem g. 1913 — Izpravak 393—394
Natječaj. — Oglasi
395—398


Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. Albrecht, Zagreb