DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1914 str. 66     <-- 66 -->        PDF

- 388 -


Lahka mu bila zemlja, koju je zaljubio i u kojoj kao zagrebački
gradjanin slatko počiva. J. K.


Imenovanje. Preuzvišeni gospodin kr. qg. ministar za poljodjelstvo
imenovao je kr. ug. pisarničkog manipulantnog vježbenika
Petra Miljuša kr. pisarničkim pomoćnim oficijalom kod kr. šum.
ravnateljstva u Zagrebu.


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je
nadšumare Gjuru Koču i Kolomana Bôlleina šumarnicima u VIII.
činovnom r zredu kod brodske imovne občine.


Premještenja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
obnašao je iz službenih obzira premjestiti šumarskog povjerenika
Ivana. Koniga od kr. kotarske oblasti u Ludbregu k onoj u Jaski,
a kotarskog šumara I. razreda Emila Beni ča od kr. kotarske oblasti
u Jaski, onoj u Pisarovinu.


Društvene vijesti.


Zapisnik sjednice upravnog odbora hrv.-slav. gumarskoga
društva, obdržavane dne 17. travnja 1914. u „Šumarskom
domu" u Zagrebu.


Prisutni:


Predsjednik: presv. gosp. Marko grof Pejacsevich, I. potpredsjednik
Robert Fischbach, tajnik Josip Jakopec, blagajnik Ljudevit
Szentgyôrgyi, zatim odbornici: Bona de Marino, Čmelik Vilim, Kesterčanek
Franjo, Kosović Bogoslav, Lasman Dragutin, Petračić
Andrija i Tolg Vilim, dočim se ostali izpričaše.


Predsjednik presv. gosp. Marko grof Pejacsevich, nakon što je
konstatovan dovoljan broj članova, otvara sjednicu i srdačnim riječima
pozdravlja prisutne, a u daljnjem svom govoru naglasuje, da
mu je kao novoizabranom predsjedniku čast po prvi puta društvenoj
sjednici predsjedati, pak s toga osjeća ugodnom dužnošću, zahvaliti
se na povjerenju, koje mu je društvo izkazalo, izabravši ga svojim
predsjednikom. Osvjedočen je o uspješnom i koristnom djelovanju
blagopokojnog preuzviš. gosp. Marka grofa Bombellesa, koji je na
čelu hrv.-slav. šumarskoga društva s mnogo ljubavi posvećivao svoje
odlične sile i sposobnosti naprednom razvoju šumarstva u zemlji
kao jednoj od najvažnijih i najjačih grana našega narodnoga gospodarstva,
a da će i njemu biti moguće izpuniti onu tešku i častnu
zadaću, koju je s povjerenjem društva preuzeo kao njegov nasljednik,
to apelira na članove društvene uprave, da ga u tom nastojanju i
pregnuću svojski podupru i ozbiljno porade, da će im zajedničkim
silama uzajamni rad na polju promicanja interesa šumarskoga društva
biti uspješan i koristan na procvat same šumarske struke i po unapredjenje
staliških interesa.


Po tom predsjednik prema točki I. dnevnoga reda pozivlje tajnika,
da pročita zapisnik prošle odborske sjednice od 7. prosinca 1913.


Nakon što je taj zapisnik pročitan i zaključak pod toč. VI./2.
ad b) izpravljen, odnosno nadopunjen prema prihvaćenoj opazci odbornika
Bogoslava Kosovića, da je doslovna izjava predsjedatelja
glasila: „da je na njegovu vlastitu intervenciju od
ŠUMARSKI LIST 8-9/1914 str. 67     <-- 67 -->        PDF

— 389 —


nosno njegov predlog povodom podneska g. Dojkovića
obustavljen a svak a dalnja odnosna polemika", bude zapisnik
ovjerovljen, a za ovjerovljenje izabrana p. n. g. Franjo Kesterčanek
i Marino de Bona.


Točk a II. Izvješće o tekućem poslovanju.


I.
potpredsjednik saobćuje:
1. Da se je predsjedničtvo društva prema točki VI. zaključka
od prošle sjednice pod vodstvom predsjednika u ime hrv.-slav. šumarskoga
društva poklonilo Njegovoj Preuzvišenosti g. banu dr. Ivanu
barunu Skerleczu i tom mu prigodom toplo preporučilo, da blagoizvoli
pokloniti svoju naklonost i brigu društvenim probitcima, šumarskom
staležu i naprednom razvoju šumarskih prilika. Preuzv. g.
ban je poklonstvo ljubezno primio, iztakhuv, da će se rado zanimati
za šumarske prilike u zemlji te kao glavar zemlje rado podupirati
svako pregnuće oko unapredjenja šumarstva u obće, a napose i procvata
šumarskoga društva.
Tom zgodom najavljena je Njegovoj Preuzvišenosti i potreba
reorganizacije šumarske službe kod političke uprave u zemlji i napomenuto,
da će se do skora u toj stvari podastrijeti predstavka na
temelju odnosne rezolucije prošlogodišnje glavne skupštine hrv.-slav.
šumarskoga društva. Radostno može javiti, da je Preuzv. gosp. glavar
zemlje pokazao veliko zanimanje za prilike šumarskoga staleža i dao
se pobliže informirati o težnji najavljene predstavke te utješljivo izjavio,
da ni od Njegove ni vladine strane neće biti nikakih zaprijeka
proti tome, da se opravdane težnje šumarskoga društva čim prije
ostvare te da i šumarski stalež u materijalnom pogledu pokroči naprijed
poput ostalih sličnih si i ravnopravnih struka.


Odbor uzimlje ovo saobćenje do ugodnog znanja.


2. Da je prigodom danas preduzete skontracije konstatirano,
da je prema blagajničkom dnevniku stanje:
I.
Društvene novčane imovine . . 20.424 K 31 fil.
koja se sastoji iz:
a) 3 kom. vinkuliranih 4V2% komunalnih zadužnica
hrv.-slav. zem. hip. banke u Zagrebu
Ser. III. broj 192 po 2000 K te
Ser. III. br. 156 i 295 po 1000 K — . . 4.000 K — fil.


b) 1 kom. vinkulirane 4y2% založnice I. hrv.
štedionice u Zagrebu Ser. VIII. br. 1006
po 5000 K « . , 5.000 K — fil.


c) 10 kom. vinkuliranih 4V2% zadužnica investicionog
zajma slob. i kr. glav. grada
Zagreba broj 3200—3209 po 500 K = . 5.000 K — fil.


d) vinkulirane uložnice I. hrv. štedionice u
Zagrebu br. 167.064 sa stanjem 31./XII.
1913. od 2.184 K 22 fil.


e) C.
c. Cheque knjižice Mjenačnice I. hrv.
štedione u Zagrebu sa stanjem 9./IV. 1914. 4.200 K — fil.
f) gotovine u blagajni = 40 K 09 fil.
što čini ukupno . . 20.424 K 31 fil.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1914 str. 68     <-- 68 -->        PDF

- 390


II.
Pripomoćne zaklade 13.563 K 42 fil.
koja se sastoji iz:
a) 8 kom. vinkuliranih 41/2% kom. zadužnica
hrv -slav. zemalj. hip. banke u Zagrebu
Ser. III. br. 184 po 200 K, Ser. III. br. 147,
157, 205, 206, 207 po 1000 K te Ser. IV.
br. 229 i 230 po 1000 K = 7.200 K — fil.


b) 9 kom. vinkuliranih 4V2°/o založnica I. hrv.
štedionice u Zagrebu Ser. VIII. br. 3161
i 3164 te Ser. X. broj 3629 i 3630 po
200 K i napokon Ser. VIII. 5114 do 5118
po 1000 K = 5.800 K — fil.


c) vinkulirane uložnice I. hrv. štedionice u
Zagrebu broj 169012 stanjem od 29./I.
1914. sa = ... . _. 563 K 42 hl.


što čini ukupno . . 13.563 K 42 fil.


III.
Literarne zaklade ~ 3.618 K 32 fil.
koja se sastoji iz:
a) 7 kom. vinkuliranih 4V2% založnica I. hrv.
štedionice u Zagrebu Ser. I. br. 60 i 71
te Ser. X. broj 3631 i 3632 po 200 K,
zatim Ser. II. br. 757 po 500 K i napokon
Ser. III. br. 3844 i 3845 po 1000 K == . 3.300 K — fil.


b) vinkulirane uložnice I. hrv. štedionice u
Zagrebu 174709 stanje od 2./I. 1914 sa = 318 K 32 fil.


što čini ukupno . ..."´18´". 32lil."
Prima se na znanje.
Tajnik izvješćuje:


3. Da je obće hrvatsko društvo za gojenje lova i ribarstva
dne 3. ožujka o. g. obdrzavalo svoju glavnu skupštinu te je uslijed
poziva za sudjelovanje na istoj naše društvo zastupao I. potpredsjednik
kr. odsječni savjetnik Robert Fischbach.
Uzima se do znanja.


4. Da je gradskom poreznom uredu u Zagrebu uz potvrdu predana
valovnica o kamatnim dugovima, obterećujućim „Šumarski dom"
u svrhu odbitka od obćeg dohodarinskog prireza.
Uzimlje se do znanja.


5. Da je kr. zemaljkoj vladi odjelu za unutarnje poslove podnesena
molba za doznaku proračunom osigurane potpore i to : društvu
u iznosu od 1200 K a za izdavanje „Lugarskog vijestnika 400. (Br. 31).
Uzima se do znanja.


6. Da su za društvenu knjižnicu nabavljena slijedeća djela:
a) Dr. E. Ramann, Holzfutterung und Reisigfiitterung ;
b) Dr. Hemman, Durchforstung und Lichtungstafeln.
Uzima se đo znanja.
7. Da je presv. gosp. kr. banski savjetnik Zvonimir Žepić, društvenom
muzeju darovao izpunjenu glavu divokoze (Autilope Rupicapra),
na kojem se je daru predsjedništvo pismeno zahvalilo. (Br. 23).


ŠUMARSKI LIST 8-9/1914 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 391 —


Uzimlje se do znanja, a zahvala ujedno ovime i zapisnički
izrazuje.


Točka III. Pretres prispjelih podnesaka.


1.. Za članove I. razreda prijavljuju se: Bogoljub Miodragović,
šumarski vježbenik i David Vuksanovic, šumarsko tehnički dnevničar
kod petrovaradinske imovne občine ; Emil Rivosechi, šum. blagaj.
pristav i Svetozar Jagrovič, šum. vježbenik kod I. ban. im. obć. ;
Jaroslav Fanta, geodeta i Vjenceslav Radošević, šum. vježbenik otočke
im. obć.; Ante Pavlić, kr. šum. inž. vježbenik u Szaszebes (Erdelj),
Božidar Gettwert, šumar, pristav vlastel. u Senkovcima, Andrija Premužić,
šumarski asistent u Čajnici (Bosna) i Ivan Grbac, šumarski
vježbenik u Svjetlinu (Bosna), a urednik Bogoslav Kosović prijavlja
za članove Franju Holla, profesora sarajevske šumarske škole i Marka
Marčića, c. kr. učitelja poljodjeljstva u Korčuli (Dalmacija).


Primaju se.


2. Kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu prijavlja za članove
II. razreda četvoricu novo imenovanih lugara kod područnih kr. šumarija.
Uzimlje se de znanja.


3. Kr. vinogradarska i voćarska škola u Iloku moli, do se društvu
učenika kr. vinogradarske i voćarske škole „Vinogradar" šalje „Šumarski
list" ili bezplatno ili uz neki popust. (Br. 18).
Zaključeno, da se list šalje bezplatno.


4. Uredništvo „Vijesnika" u Novoj Gradiški moli, da mu se
„Šumarski list" šalje u zamjenu za „Vijesnik", glasilo udruženja civil,
tehnika kralj. Hrvatske i Slavonije.
Zamjena se dozvoljava. (Br. 3).


5. Les Mercuriales Agricoles, Anvers (Belgija) stavlja predlog
o
medjusobnoj zamjeni stručnih časopisa. (Br. 11).
Zamjena se dozvoljava.
6. Savezno k zaključku odbora od 7. kolovoza 1913. točka VI./5.
čita se dopis uprave „Hrvatski Pokret", kojim javlja, da je voljna
dati svoj list u zamjenu za „Šumarski list" uz nadoplatu od 2 K
mjesečno. (Br. 5).
Nakon razprave zaključuje se, da uredničtvo može za uredničku
porabu nabaviti pojedine potrebne mu brojeve „Hrv. Pokreta", „Obzora",
a tako i od ostalih časopisa, a trošak nabave mjesečno paušalno
zaračunavati na teret društvene blagajne.


7. Čita se molba Dragice Brosig, udovice nadšumara, za potporu.
(Br. 24).
Moliteljica se upućuje, da molbu za potporu obnovi u oči
Božića prigodom uobičajenog razdjeljenja potpora.


8. Čita se molba slušača šumarstva Vidoja Mihaldžića, da mu
se podijeli društveni jubilarni štipendij u iznosu od 600 K, jer slušatelj
šumarstva Robert Ress, kojemu je taj štipendij podijeljen nije
za god. 1913./14. podigao ni jedan stipendijalni obrok, jer ni u ovoj
školskoj godini, kao ni u prošloj, radi bolesti ne pohadja akademije,
a nije ni upisan (Br. 10).


ŠUMARSKI LIST 8-9/1914 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 392 —


Pošto je nadalje odbor dočuo, da Robert Ress radi bolesti neće
više u obće moći ni nastaviti šumarske nauke, to je zaključeno, da
se za odnosni jubilarni štipendij za školsku godinu 1914./15. ponovno
razpiše natječaj, a od nepodignutog i razpolož vog stipendija za
školsku godinu 1913./14. da se molitelju Mihaldžiću i ove godine
poput lanjske (vide zaključak odbora od 3./VIII. 1913. točka III./2.)
podijeli potpora u iznesu 300 K.


9. Savezno k zaključku odbora od 7. prosinca 1913. toč. ../7.
čitaju se po društvenom predsjedničtvu izradjeni, odnosno redigirani
obrazci predstavaka službe kod političke uprave u zemlji i o promaknuću
upravitelja kot. šumarija krajiških imovnih obćina.
Odbor pročitane predstavke u cjelosti usvaja, a podjedno obzirom
ua zaključak današnje sjednice pod toč. II./l. zaključuje, da
predsjednik društva te predstavke sa preporukom podastre Njegovoj
Preuzvišenosti glavaru zemlje.


Točk a IV. Izbor mjesta, kamo bi prigodom ovogodišnje glavne
skupštine valjalo poduzeti poučni izlet.


Nakon potanje razprave o predmetu odbor u načelu zaključuje,
da se prvih dana mjeseca kolovoza imade obdržati glavna skupština
u Zagrebu, a s njom da se spoji poučni izlet u šume našičkog kotara,
dočim će se potanji program kao i dnevni red za glavnu skupštinu
imati ustanoviti u narednoj odborskoj sjednici.


Točka V. Eventualni predloži.


Tajnik kao upravitelj „Šumarskog doma" saobćuje, da se krovište
društvene zgrade već od dulje vremena nalazi u dosta lošem stanju,
a znatno ga je oštetio veliki snijeg, koji je ove zime zapao i dulje se
držao, jer na krovu nisu u obće izvadjani znatniji popravci, od kako
zgrada postoji, pak je sad nastala prijeka i neodgodiva potreba, da
se pokrov zgrade temeljito popravi. Ujedno predlaže ponudu poduzetnika
A. Heinza, koji je krovište pregledao, pak na temelju privite
izmjere i nacrta krovišta i dokaznice mjera sastavio troškovnik, glasom
kojega bi sve radnje popravka, kao izmjena loših skriljčevih ploća,
čiščenje žljebova i vodolova i namaz sa uljenom bojom proti hrdji itd.
stajale 318 K 17 fil. Ujîdno isti stavlja ponudu za godišnje uzdržavanje
krovišta uz paušalnu svotu osamdeset kruna.


Odbor zaključuje, da se popravak krovišta preda poduzetniku


A. Heinczu pozivom, da sve radnje temeljito obavi prema predloženom
troškovniku, dočim njegova ponuda za godišnje paušalno uzdržavanje
krovišta nije uzeta u obzir.
Pošto je dnevni red izcrpljen, a inih predloga neima, to predsjedatelj
zaključuje sjednicu a zapisnik ovaj ovjerovljuju u slijedećoj
sjednici 19. lipnja god. 1914. izabrani odbornici: Marino de Bona i
Vilim Tôlg.


Pejacsevichv. r. Bona v. r. Jakopecv. r.
T . 1 g v. r.