DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1914 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 381 —


Zakon od 27. III. 1914.


kojim se preinačuju neke ustanove zakonskoga članka II. : 1869. sabora
kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije ob ustrojstvu autonomne
hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade.


§ 1.
Iz djelokruga kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljskog vladnog odjela za
unutarnje poslove izlučuju se, te se imadu u posebnom zemaljskovladinom
odjelu „za narodno gospodarstvo" rukovati slijedeći unutarnji
poslovi :
Obrtničtvo i trgovina — u koliko ti poslovi ne spadaju u red
zajedničkih poslova, — zavodi vjeresijski, gojidba zemlje, kolonizacija
rukovanje prava vodnih, vrhovna uprava nastave poljodjelstvene
i gospodarstvene, kao i poslova, tičućih se gospodarstvene
vjeresije, poljodjelstvene asekuracije i gospodarski h
društva ; poslovi rudarstveni i poslovi zemljorazteretni i urbarski,
u koliko se poslovi ovi imadu riješiti putem administrativnim, sudjelovanje
pri rukovanju zakona o komora trgovačkih i obrtničkih; priredjivanje
zakonskih osnova o predmetih zakonarstvenih, amo spadajućih,
osobito osnove zakona agrarnih, u koliko se radi ob uredjivanju odnošaja
seljačkih, zakonskih osnova o pobojšanju, izsušenju
i kvašenju zemlje, o vodnih pravih i kolonizaciji, zakonskih
osnova o šumah i redu šumarskom, lovsko m, poljskom i o
ribarstvu.
§ 2.
Na čelu kraljevskoga hrvatskog-slavonskog-dalmatinskoga vladnog
odjela za gospodarstvo stoji posebni odjelni predstojnik.
Na njega se protežu ustanove zakona od 10. siječnja 1874. ob
odgovornosti bana kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije i odjelnih
predstojnika vlade zemaljske.


§ 4.
Provedba ovoga zakona povjerava se banu kraljevina Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije.


Obrazloženje


k osnovi zakona, kojim se preinačuju neke ustanove zakonskoga
članka II. : 1869. sabora kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
ob ustrojstvu autonomne hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade.


Prema §-u 4 zak. članka II. : 1869. ob ustrojstvu autonomne
hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade, dijeli se zemaljska
vlada na tri odjela: na odjel za poslove unutarnje kao i za poslove
zemaljskoga proračuna, na odjel za bogoštovlje i nastavu i na odjel
za pravosudje sa djelokrugom opredjeljenim pobliže u §§-ima 6.,


7. i 8. istoga zakonskoga članka.
Ova organizacija kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, koja je u
početku, a i kasnije kroz dulje vremena potpuno zadovoljavala tako,
ŠUMARSKI LIST 8-9/1914 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 382 —


da su se tek u unutarnjem odjelu morale provesti neke manje administrativne
promjene, već odavna ne odgovara novim prilikama u
zemlji, pak prema tomu iziskuje reformu.


Dok poslovanje odjela za bogoštovje i nastavu kao i odjela za
pravosudje i danas posve uredno teče, jer je pomnožanje povjerenih
im posala posve normalno, pokazale su se u obavljanju posala unutarnjega
odjela već odavna znamenite poteškoće.


Odkad je stupio u krepost zakon o uredjenju kr. zemaljske
vlade, povećao se je pripojenjem hrv.-slav. vojne Krajine materi zemlji
znatno teritorij, koji stoji pod zemaljskom upravom. Dok je koncem
godine 1869. broj duša u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji iznosio
tek 1,841.122 a koncem g. 1896. narasao sa nešto preko 2,186.000,
dosegao je on prema posljednjem brojenju pučanstva koncem godine
1910. 2,602.544.


Poslovi i zadaci zemaljske uprave, koji su se već zbog tih
okolnosti, kako je posve prirodno, znatno umnožali, proširili su se
još više usljed toga, što je tijekom vremena na svim područjima zemaljske
uprave, a napose na području uprave unutarnjih posala, stvoreno
mnogo novih zakona i u život privedeno mnogo novih institucija.
Dok je broj poslovnih komada dodijeljenih na riješenje unutarnjemu
odjelu zemaljske vlade, koncem godine 1894. iznosio 63.246,
dosegao je on koncem godine 1912. 124.222. Jasno je, da usljed tako
silnog porasta poslovanja u unutarnjem odjelu kr. zemaljske vlade
znatno trpi zemaljska uprava, jer se rješavanju pojedinih predmeta
uz nabolju volju ne može posvetiti dovoljno pomnje, a gubi se i
jasan pregled nad cjelokupnom unutarnjom zemaljskom upravom.
Uzme li se u obzir, da će zadaci zemaljske uprave zajedno s razvojem
kulture sveudilj rasti, biva jasno, da interes zemaljske uprave
nužno zahtjeva, da se nadje način, kako da se opaženim nedostacima
što prije doskoči.


Polučit će se samo na taj način, da se neki poslovi iz djelokruga
unutarniega odjela kr. zemaljske vlade izluče i povjere posebnom
novom odjelu.


Kod prosudjivanja pitanja, koji bi to poslovi bili, valja uvažiti,
da je nagomilavanju posala povjerenih danas unutarnjemu odjelu kr.
zemaljske vlade poglaviti razlog razvoj narodnoga gospodarstva u
kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji posljednjih decenija. Dok su još
pred dvadeset godina gospodarstveni poslovi: stočarstvo, vinogradarstvo,
voćarstvo, ratarstvo, šumarstvo , trgovina i obrt — koliko
spadaju u djelokrug kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade — biti koncentrirani
u jednome odsjeku unutarnjega odjela, u kojem je bilo zaposleno
tek deset činovnika, upravlja danas s njima sedam odsjeka
unutarnjega odjela, koji jedva mogu svladati svoje sve veće i veće
zadatke.


Kako razvitak narodnoga gospodarstva zemlje zahtijeva, da mu
zemaljska uprava posveti što veću pažnju i da taj razvitak što više
podupire, a kr. zemaljska viada u svojoj današnjoj organizaciji zbog
preopterećenosti odjela, u čiji djelokrug poslovi gospodarstvene prirode
spadaju, nemože toj svojoj zadaći podpunoma odgovarati, za
ŠUMARSKI LIST 8-9/1914 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 383 —


ključio je proračunski odbor sabora kraljevina Hrvatske, Slavonije i
Dalmacije u svojoj sjednici od 12. prosinca 1906. jednoglasno, da se
kralj, zemaljska vlada pozove, neka predloži zakonsku osnovu, po
kojoj bi se iz djelokruga sadašnjega unutarnjega odjela poslovi gospodarske
naravi izlučili i unutar granica državno-pravne nagodbe od
godine 1868., povjerili posebnom gospodarskom odjelu, koji se ima
osnovati.


U skladu s tim zaključkom i u sljedstvu previšnjega reskripta
od 22. prosinca 1913., kojim je otvoren sabor kraljevina Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije i u kojem se takodjer potreba osnutka novog
gospodarskog odjela naglašuje, izradjena je gornja zakonska osnova.


U §. 1. osnove odredjuje se, da se poslovi gospodarstvene na
ravi, koji su u tom §-u takstativno navedeni i koji danas po §§. 2.
i 6. zak čl. II. : 1869. o ustrcjstvu hrvatsko-slavonsko-dalmatinske
zemaljske vlade spadaju u djelokrug unutarnjega zemaljsko-vladnog
od ela, iz tog odjela izlučuju i da se imadu rukovati u posebnom
zemaljsko-vladinom odjelu „za gospodarstvo".


§ 2. osnove odredjuje, da na čelu kr. hrv.-slav.-dalm. vladinog
odjela za gospodarstvo stoji posebni odjelni predstojnik kao i na
čelu ostalih kr. vladinih odjela.


Za odgovornost tog odjelnog predstojnika imadu po dalnjoj
ustanovi tog §-a vrijediti one iste ustanove, koje vrijede i za odgovornost
ostalh odjelnih predstojnika.


Ustanova §-a 3. osnove sadržaje ustanovu, koja je potrebna za
provedbu zakona.


Što se tiče financijalnoga opterećenja zemlje, kojemu će predloženi
zakon biti povodom, to se primjećuje, da će ono biti tek neznatno,
budući da bi se imalo novo osnovati samo mjesto jednoga
odjelnoga predstojnika u IV. činovnom razredu i jednoga pristava
pomoćnih ureda u VIII. činovnom razredu, dok ostalo osoblje, koje
će za novi odjel biti potrebno, djeluje već danas u unutarnjem odjelu
kr. zemaljske vlade, pak će se imati samo nanovo razvrstati.


*
* *


Na temelju toga zakona izdana je naredba bana kraljevina Hrv.
Slav, i Dalm. od 9. lipnja 1914. br. 3059. Pr. (Zbornik komad III.
br. 28. od g. 1914.) prema kojoj se novo ustrojeni vladni odjel dijeli
u IX. odsjeka.


Potanji djetokrug IV, (šumarskog) odsjeka jest prema odredjenoj
potanjoj razdiobi posala slijedeći:


1. Osobni i stvarni poslovi šumarsko-tehničkog osoblja kod političke
uprave, te stručnog i inog činovničkog kao i lugarskog osoblja
kod krajiških imovnih općina, isključiv karnosne predmete urednika.
2. Šumska uprava (šumarsko tehnička služba, šumsko redarstvo,
šumsko gospodarstvo) i organizacija šumarske službe uopće
3. Šumarska stručna nastava, u koliko ne spada u nadležnost
kr. zemaljsko-vladinog odjela za bogoštovlje i nastavu, lugarske škole,
te osnivanje lugarskih i lovopaziteljskih tečajeva sa praktičnim demonstracijama.


ŠUMARSKI LIST 8-9/1914 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 384 —


4. Državni ispiti, osposobljujući za samostalno vodjenje šumskog
gospodarstva, ispiti za protustavnike i računovodje kod imovnih općina,
povjerenstva za ispit za lugarsku, odnosno šumsko tehničku
pomoćnu službu i za lovačku nadzornu službu.
5. Uredba i rukovodstvo šumskih istraživanja i stručnih pokusa.
6. Izdavanje i subvencioniranje šumarskih stručnih djela, te unapredjivanje
i podupiranje stručne literature.
7. Šumarske izložbe.
8. Stručna društva i zadruge, te podjeljivanje potpora u te
_ svrhe.
9. Šumska i lovna statistika.
10. Odobrenje cjenika za šumske proizvode i štete.
11. Predmeti krajiške zaklade za pošumljenje Krasa i uredjenje
bujica, te pasivnih krajiških imovnih općina.
12. Procjena i uredjenje šuma.
13. Sudjelovanje kod sastavka šumsko-gospodaistvenih osnova
za šume te gospodarskih programa za one grmljem obrasle pašnjake,
koji se nalaze na bezuvjetnom šumskom tlu u smislu al. 1.
§. 3. zakona od 26. ožujka 1894, kojim se uredjuje stručna uprava
i šumsko gospodarenje u šumama stojećim pod osobitim javnim
nadzorom, i to ove potonje u sporazumu sa I. odsjekom za poslove
gospodarstva.
14. Odobrenje gospodarstvenih osnova za šume navedene u
§§. 1. i 15. cit. zakona od 26. ožujka 1894. te za šume krajiških
imovnih općina.
15. Izdavanje dozvola za odstup od odobrenih gospodarstvenih
osnova i programa, te vodjenje očevidnosti o tom odstupu.
16. Trgovina sa šumskim produktima, napose sa surovim i izradjenim
drvnim materijalom.
17. Evidentiranje tuzemnih i inozemnih trgovačkih konjuktura
glede šumskih produkata.
18. Uredjenje bujica i učvršćivanje popuzina.
19. Pošumljivanje uopće, naročito pustih površina i Krasa.
20. Potpore i nagrade za pošumljivanje privatnih šumskih površina.
21. Šumska biljevišta i razdioba uzgojenih presadnica za pošumljivanje.
22. Kultiviranje vriština i učvršćivanje živoga pijeska sadnjom
šumskoga drvlja.
23. Šumsko tehnički poslovi zemljišnih zajednica, napose :
a) nadzor nad redovitom šumskom upravom i gospodarenjem;
b) prodaja drvlja (stabala) iz šuma i pašnjaka, osim onog na
tekućim
sječinama;
c) ustanovljivanje visine izvanrednog šumskog prihoda, koji je
potreban za uspostavu prijašnjeg prihoda u šumama, i za trajno
namirenje poreza (al. 2. §. 27. zakona od 25. travnja 1894. o zemljišnim
zajednicama).


24. Poslovi krajiških imovnih općina:


ŠUMARSKI LIST 8-9/1914 str. 63     <-- 63 -->        PDF

385


a) vrhovno upravljanje i nadziranje službovanja i gospodarenja
u smislu odsjeka I. naputka C), k zakonu od 11. srpnja 1881. o
imovnim općinama ;


b) kontrola nad sveukupnim računarskim i blagajničkim poslovanjem
gospodarstvenih ureda (§. 48. nap. C).


25. Provedba općeg šumskog zakona od 3. ožujka 1852. osim
predmeta pravne naravi, za koje će odsjek IV. davati sama stručna
mnijenja.
26. Predmeti glede vrhovnog nadzora koji se vrši :
a) nad stručnom upravom i šumskim gospodarenjem u svim
šumama uopće ;
b) posredno nad upravom i gospodarenjem u šumama, navedenim
u §§. 1. i 15. spomenutog zakona od 26. ožujka 1894.;
c) neposredno u šumama gradova I. reda, u turopoljskom lugu
i svim onim imovnim općinama, koje su vlasnice toga luga.


27. Izdavanje službenih stručnih naputaka i tehničkih poslovnih
uputa.
28. Provedba zakona o lovu osim predmeta pravne naravi, za
koje će odsjek IV. davati samo stručna mnijenja.
29. Promicanje racionalnog uzgoja divljači.
30. Davanje dozvola za izvoz žive divljači
31. Nagradjivanje za tamanjenje grabežljive zvjeradi.
32. Davanje stručnih mnijenja:
a) kod rasprava razgodbenog komasacionog povjerenstva o in-
dividualnoj razdiobi šuma i šumom obraslih pašnjaka;
b) kod diobe šuma prigodom cijepanja zemljišnih zajednici ;
c) glede otpisa zemljišnim zajednicama dosudjenih odšteta u
šumsko redarstvenim stvarima;
d) glede izlučenja i individualne razdiobe šumskih površina
zemljišnih zajednica i
e) u svim predmetima šumarstva i lovstva, naročito u predmetima
šumsko- i lovno-redarstvenih prekršaja.


33. Glede pretvorbe drvljem obraslih pašnjaka u drugu vrst
kulture (alineja 1. §. 3. citir. zakona od 26. ožujka 1894.) ima se
sporazu^ no postupati sa odsjekom I. i V.
34. Rukovanje zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika u
kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji.
U ostalim odsjecima rukovat će se slijedeći sa šumarstvom u
savezu stojeći poslovi :
U I. odsjeku za gospodarstvo: kultiviranje vriština i živoga
pijeska. (§ 6 šum. zak.) Melioracija pašnjaka i livada. Uredjenje
visoke paše. Osnivanje pašarin. udruga. Pašarinski red. Poticanje za
nabavu obć. pašnjaka. Stručni tečajevi za planinare. Stručna pašarin.
povjerenstva. (Vidi §. 48. pr. nar. od 15. VII. 1895. br. 35683 i §. 3.
zak. od 26. III. 1894.) gojitba vrbe za košaračtvo, uredjivanje voćnjaka
uz javne ceste (vidi i § 48. prov. nar. od 15. VII. 1895 broj
35633 k zakonu od 22. I. 1894. o šum.-tehn. službi kod polit uprave