DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1914 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 320 —


Osobne vijesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
imenovao je upravitelja gospodarstvenog ureda šumarnika Frana Al-
t hal 1er a, nadšumarnikom u VII. činovnom razredu, a šumarske
vježbenike Mihovila Pećinu i Petra Marijana šumarskim pristavima
u XI. činovnom razredu kod otočke imovne općine, dočim je
šumarskog vježbenika Otokara Herzl a imenovao šumarskim pristavom
u XI. činovnom razredu kod gradiške imovne obćine sa sustavnim
berivima.


Ban je imenovao gradskog šumara Bônel a kr. kotarskim šumarom
I. razreda u X. činovnom razredu kod kr. županijske oblasti
u Ogulinu sa sustavnim berivima.


Premještenje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
obnašao je iz službenih obzira premjestiti kr. kotarskog šumara I.
razreda Paju Pop ovi ća od kr. kotarske oblasti u Slatini k onoj u
Ludbregu.


Društvene vijesti.


Glavna skupština hrv.-slav. šumarskog društva obdržavati će
se dne 4. kolovoza t. g. u Zagrebu, te će se s njom spojiti skupni
poučni izlet u šume vlastelinstva našičkoga, tvornicu u Gjurgjenovcu
i razne podhvate šumske industrije u okolici našičkoj. Poziv i program
za tu skupštinu prileži današnjem broju „Šumarskog lista".


Različite vijesti.


Hrvatsko zem. društvo gospodarskih i šumarskih činovnika
obdržavalo je dne 28. i 29. lipnja o. g. svoju redovitu skupštinu
u Orahovici, s kojom je bilo spojeno pregledavanje raznih
gospodarskih uredaba vlastelinstva baruna Gutmanna.


Gospodarski odjel kr. zem. vlade započeti će, kako pri zaključku
lista doznajemo, svoje djelovanje dne^ 1. srpnja t. g.


Kako će u taj odjel biti dodijeljeno i Šumarstvo, to ćemo u
narednom broju donijeti zakonsku osnovu o ustrojenju toga odjela
i djelokrugu njegovih pojedinih odsjeka.


Uredjenje šuma. Klub hrv. šumar, akademičara u Zagrebu izdao
je skripta „Uredjenje šuma" po predavanjima prof. dr. Gj. Nenadića.
Cijena skripta 10 K (deset kruna), a šalje se pouzećem.


Havliček V. I. i bratj e glasovita tvrdka za trgovinu platnene
robe u Lâznë Podebrady u Češkoj, koja na zahtjev šalje svakome
uzorke svoje robe. Upozorujemo cijenjene čitatelje na oglas njezin,
priložen ovome listu.


Poziv.


U predmetu podpora, koje se mogu iz zaklade za uzgoj djece
državnih šumarskih činovnika izdati u školskoj god. 1914./15.


U mjesecu srpnju t. g. razdijeliti će se iz zaklade za uzgoj djece
državnih šumarskih činovnika, koji spadaju pod službovni djelokrug
ŠUMARSKI LIST 7/1914 str. 51     <-- 51 -->        PDF

321 —


kr ug. ministarstva za poljodjelstvo, podpore za školsku godinu
1914/15. i to: u smislu toč. 4. pogl. VIII. pravilnika, odobrenog pod
brojem 79.981. .. 1906.


U smislu citiranoga pravilnika mogu podpora dobiti djeca, odnosno
sirote, obojega spola sviju namještenih aktivno služećih umirovljenih
i preminulih činovnika državnog šumarstva (kod drž. šuma,
kod občinskih i inih šuma, što su pod državnom upravom, kod šumarskih
nadzorničtva, kod visoke šumarske škole u Selmecbânyi,
kod ´lugarskih stručnih škola i kod šumarskih pokusnih postaja) t.j.
djeca, odnosno sirote obojega spola šumarskih činovnika, šumarskih
profesora, šumarskih činovnika i kanceiista — ako su ta djeca u koju
od dolje navedenih tuzemnih škola, kao redoviti učenici, za školsku
god. 1914./1915. primljena, nadalje — u koliko bi školu već i prije
polazila bila, — ako je od redova, koji su u njihovim svjedočbama


o napredku u naukama izkazani, barem polovica „odlično", „izvrstno",
veoma dobro" ili „dobro". „Nedovoljni" red izključuje podpora.
Redovi se iz gombanja, pjevanja, ter iz pojedinih neobvezatnih
predmeta kod ustanovljenja prava na podpora ne uzimaju u obzir.
U smislu, 18. pravilnika mogu dobiti podporu redoviti učenici
slijedećih zavoda, i to :


A) mužka djeca, koje polaze :


1. šumarsku visoku školu.
2. gimnazije;
3. realke;
4. više trgovačke škole ;
5. više obrtne škole i
6. gradjanske škole.
B) ženska djeca, koja polaze :


1. preparandije i zavode za odgoj pjestinja i odgojiteljica;
2. ženske i trgovačke tečajeve ;
3. više djevojačke škole i
4. gradjanske djevojačke škole.
C) djeca obojega spola, koja polaze :


1. pučke škole, — uz ograničenje da muška djeca, ter ženska
djeca, koja polaze I—IV. razred mogu dobiti podporu samo u slučaju,
ako su prisiljena u pomanjkanju odgovarajućih mjestnih škola
na drugom mjestu nauke polaziti. Sirote bez otca i majke smatraju
se u svakom slučaju kao takova djeca, koja polaze školu izvan roditeljskog
doma.
2. lječilištno pedagožke zavode za poduku gluhonijemih itd. i
to bez obzira na starost i prednaobrazbu djece.
Učenici drugih zavoda, ter izvanredni učenici, privatni učenici
i slušatelji gosti gore navedenih zavoda, kao i slušatelji raznih povremenih
(zimskih, večernjih, itd.) tečajeva.


Podpore se podjeljuju uz obzir na materijalne odnošaje dotičnoga
činovnika molitelja, odnosno materijalno stanje siročadi. U
ŠUMARSKI LIST 7/1914 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 322 —


slučaju jednakih prava, imadu prednost sirote i takovi činovnici, koji
više neobskrbljene djece imadu, ili kojima na njihovoj službenoj postaji
odgovarajući zavod na raspolaganje ne stoji.


Kod podjeljenja podpora uzimaju se u obzir takodjer i zasluge
otca.


Jedan činovnik može dobiti podporu samo za uzgoj jednoga
djeteta, za dvoje ili u izvanrednom slučaju za troje djece samo onda,
ako dotičnik u prvom slučaju, najmanje četvero ili u drugom slučaju
najmanje petero takove djece imade, koje su roditeljske skrbi još
potrebne.


Podpora se podjeljuje u smislu pravilnika uvijek samo na
školsku godinu, nu dotičnik može podporu dobiti i za slijedeću godinu
ali samo na temelju nove molbenice.


Podpore će se početi izplaćivati počam od mjeseca rujna u
deset jednakih mjesečnih obroka, ali samo u onom slučaju, ako dijete
koji od gore navedenih zavoda faktično polazi, odnosno prvi
obrok već onda, kada dijete u dotični zavod jur primljeno bude.


U molbenicama za podjeljenje podpore valja istaknuti broj moliteljeve
neobskrbljene djece, njihovu dobu, zavod koji pohadjaju, ter
veličinu štipendije, koju dijete eventualno uživa, ili veličinu koje
slične stalne podpore, ter valja molbenici priklopiti poslednju školsku
svjedočbu djeteta, kao i uredovnu svjedočbu o materijalnom
stanju roditelja, odnosno kod sirodčadi bez otca i bez majke, svjedočbu
sirotinjskog ureda.


K molbenicama udove ili sirote imade se osim toga istaknuti
da li je udovička obskrbnina ili uzgojni prinos ustanovljen po novom
ili još po starom mirovinskom zakonu, ter u kojem iznosu ?


Pozivaju se dakle svi interesovani roditelji, odnosno skrbnici,
da svoje propisno biljegovane molbenice za podporu iz ove zaklade
najzad do 8. srpnja 1914. podnesu upravnom odboru zaklade za
uzgoj djece šumarskih činovnika (Budimpešta V. kotar, Zoltan utca
br. 16/b.


Nakon toga roka prispjele molbenice ili molbenice koje nisu
dovoljno obložene, neće se uzeti u obzir.


Budimpešta, dne 15. svibnja 1914.


Kr. ug. ministar za poljodjelstvo.


Šumarsko tehnička poslovnica


u Zagrebu, Hercegovačka ul. 18./a.


Obavlja uredjenje šuma, revizionalne kao i sve poslove šum. gospodarstva.


Gyula Kuzma.


Br. 12—8 diplom, šum. inžinir, sudb. vještak.
ŠUMARSKI LIST 7/1914 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 323 —
ŠUMARSKI LIST 7/1914 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 324 —


Opći dražbe ni uvjeti.


1. Dražba će se obaviti izključivši ustmene jedino na temelju
pismenih ponuda (oferta); na zakašnjene i brzojavne ponude ne će
se obzir uzeti.
2. Ponude propisno biljegovane i dobro zapečaćene imadu se
predati kr. kotarskoj oblasti u Čabru najkasnije do 11 sati prije
podne odredjenog dana, po dobniku (uri) kr. kotarske oblasti. Ponude
mogu glasiti na jednu, na više ili na sve skupine.
3. U ponudi valja naročito spomenuti, da su nudiocu dražbeni
uvjeti dobro poznati, i da ih u cijelosti prihvaća.
4. Ponudi treba priložiti 10% procjenbene vrijednosti u ime
žaobine u gotovom ili u državnim ili inim vrijednostnim papirima,
koji imadu u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji pupilarnu sigurnost.
Nakon obavljene dražbe, pretvara se dostalčeva 10% žaobina
u jamčevinu koju će kr. kotarska oblast zaprimiti i odpremiti u polog
kr. poreznom uredu u Delnicama.


5. Kupac dužan je kupovninu platiti slijedećim načinom :
a) ako dostane samo jednu skupinu, tada ima jednu polovicu
od dostaine (kupovnine) svote platiti u ruku od (14) četrnaest dana,
nakon primljene obavijesti o odobrenju dražbe, dočim drugu polovicu
bezuvjetno prije početka izvoza drvnih sortimenata.


b) ako je dostao dvije, više iii sve skupine, tada ima jednu
polovicu kupovnine platiti i to: za onu skupinu u kojoj će najprije
raditi u roku označenom pod a) a ostale skupine prije nego li zatraži
doznaku, dočim drugu polovicu ima platiti prije nego li počne
sa izvozom robe iz dotične skupine, nu svakako prije izminuća roka
ustanovljenoga za izvoz. «


c) Prodaja se obavlja na panju bez naknadne premjerbe, a prodaje
se koli tvorivo, toli i sve ogrjevno drvo.


d) kupac se obvezuje od kupovnine 0-2% uplatiti u korist zaklade
za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i
Slavoniji.


6. Svi ostali dražbeni uvjeti mogu se doznati za vrijeme uredovnih
sati kod kr. kotarske oblasti u Čabru u uredovnici kr. kotarskog
šumara i kod zemljištne zajednice Plešci u Plešcima.
U Čabru,
dne 1. lipnja 1914.
Kr. kotarski upravitelj.


Sadržaj.
Strana


Temeljne zasade uredjenja šumskog gospodarstva gradiške imovne
obćine. Piše B. Hajek . . 273—297
Uzgoj masline na istočnim obalama Jadranskoga mora. Napisao Marko
Marčić, c. kr. učitelj poljodjelstva u Korčuli. (Nastavak) . . . 297—304
Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na Velikoj Kapeli od Dalma


tinske medje do Mrkoplja i Ogulina. (Nastavak) 305—319
Osobne vijesti: Imenovanja. — Premještenje 320
Društvene vijesti : Glavna skupština hrv.-slav. šumarskog društva . . 320
Različite vijesti : Hrvatsko zem. društvo gospod, i šumar, činovnika.


— Gospodarski odjel. — Uredjenje šuma. — Havliček V. 1. i brat 320
Poziv. — Oglasi 320—324
Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. Albrecht, Zagreb
ŠUMARSKI LIST 7/1914 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Broj 1591.
Predmet: Natječaj za tri mjesta šumarskih vježbenika.


Natječaj.


Kod otočke imovne občine imadu se popuniti tri mjesta šumarskih
vježbenika sa godišnjom pripomoći od 1000 kruna te propisnim
zaračunavanjem pristojba za vrijeme vanjske službe, za koja mjesta
se razpisuje natječaj do 14. kolovoza 1914.


Natjecatelji imadu svoje molbenice podnijeti šumsko-gospodarstvenom
uredu otočke imovne občine te im priložiti:


1. Krsini list.
2. Svjedočbu o svršenima naucima na kr. šumarskoj akademiji
u Zagrebu
3. Liječničku svjedočbu u kojoj mora biti izrično istaknuto, da
je molitelj sposoban za vršenje vanjske službe u planinskima predjelima.
4. Svjedočbom nadležne upravne oblasti o vladanju.
U službi se nalazeći kompetenti imadu svoje molbe preko predpostavljene
im oblasti podnijeti.


Šumsko-gospodarstveni ured


U Otočcu, dne 2. srpnja 1914.


Broj 1588.
Predmet: Natječaj za štipendij za polazak šumarske akademije u
Zagrebu.


Natječaj.


Kod otočke imovne občine izpraznjen je početkom školske godine
1914/15. jedan štipendij od godišnjih 600 kruna za polazak šumarske
akademije u Zagrebu.


Na ovaj štipendij imadu pravo valjani sinovi siromašnih pravoužitnika
otočke imovne obćine, kao i sinovi kod iste služećih činovnika
i službenika.


Natjecatelji za taj štipendij ueka svoje molbe do 14. kolovoza
1914. podnesu na podpisani gospodarstveni ured i oblože sa:


1. Krstnim listom.
2. Svjedočbom o položenom ispitu zrelosti na realci ili gimnaziji.
3. Liječničkom svjedočbom.
4. Svjedočbom imućstvenih okolnostih u kojoj da je naveden
kućebroj zadruge iz koje molitelj potiče.
Natjecatelji za taj štipendij upozoruju se, da će za slučaj uvaženja
molbe biti obvezani izdati certifikat, da će nakon svršenih nauka
stupiti u službu kod otočke imovne obćine.


Šumsko-gospodarstveni ured
U Otočcu, dne 2. srpnja 1914.
ŠUMARSKI LIST 7/1914 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Broj 3367.-1914.


Natječaj.


Kod gospodarstvenog ureda ogulinske imovne obćine imade se
popuniti jedno mjesto šumarskog vježbenika sa godišnjim adjutumom
od 1000 K, odštetom za izradbu i dovoz ogrijevnih drva godišnjih
120 K te putnim troškovima za vanjska službovanja prema postojećim
propisima.


Za popunjenje toga mjesta razpisuje se ovime natječaj do 15.
kolovoza 1914.


Natjecatelji, koji to mjesto polučiti žele, imadu svoje molbe
podpisanom uredu predložiti do gore ustanovljenog roka, i to oni,
koji se nalaze u službi putem svoje predpostavljene oblasti, inače
neposredno.


Molbe imadu biti obložene:


1. Absolutorijem šumarske akademije zagrebačke.
2. Krstnim listom.
3. Domovnicom.
4. Svjedočbom o ponašanju.
5. Liječničkom svjedočbom o rizičnoj sposobnosti za šumarsku
službu u gorskim krajevima.
Šumsko
gospodarstveni ured ogulinske imovne obćine.
U Ogulinu, dne 1. srpnja 1914.


Broj 3368.—1914.


Natječaj.


Kod gospodarstvenoga ureda ogulinske imovne obćine imade
se popuniti jedno mjesto mjerničkog pristava (geodeta).


S tim mjestom skopčana su beriva činovnika XI. činovnog razreda
t j . plaća godišnjih 1400 K stanarina 480 K odšteta za izradbu
i dovoz ogrijevnih drva 120 K te putni troškovi za vanjska službovanja
prema postojećim propisima.


Mjesto se popunjuje na jednu godinu dana privremeno, te će
namješteni nakon toga roka imenovan biti u definitivnom svojstvu.
Za popunjenje toga mjesta razpisuje se ovime natječaj do 15.
kolovoza 1914., a odnosne molbe imadu se obložiti sa:


1. Krstnim listom.
2. Domovnicom.
3. Svjedočbom o svršenim naucima na geodetskom tečaju.
4. Svjedočbom o položenom državnom izpitu.
5. Svjedočbom o trogodišnjoj praksi.
6. Svjedočbom o položenom praktičnom izpitu kod kr. zemaljske
vlade.
7. Svjedočbom o fizičnoj sposobnosti za službu u gorskim krajevima.
Na kasnije stigle i manjkavo obložene molbe neće se uzeti obzir.
Šumsko
gospodarstveni ured ogulinske imovne obćine.
U Ogulinu, dne 1. srpnja 1914.