DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1914 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 305 —


Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na
Velebitu i Velikoj Kapeli od Dalmatinske medje
do Mrko plja i Ogulina,


prvi šumski red za iste, prvo njihovo razdjeljenje
u okružja, šumarije i čuvarije, prvi cjenik za
drvenu gradju iz njih, prve misli o pošumljenju
primorskog krša itd.


Po orig. podatcima i nacrtima c. k. ratnog arhiva u Beču i dr., priobcio i vlastitim


tumačenjima popratio B. Kosović, kr. zem. šum. nadz. II. raz.


(Nastavak).
Prilog 1.*


Instrukcija


za šumare** (Waldbereitere) svih c. kr. militarskih šuma u
karlovačkom generalatu.


1. Šumar se ima vazda sjećati svojih prisegom si nametnutih
dužnosti, te ima po svojem najboljem znanju i savijesti
revnim i marljivim vršenjem svoje službe na svaki
mogući način nastojati promicati korist previšnjeg erara i od
njega odvraćati svaku štetu.
2. On ima u svemu slušati c. kr. General-Ober-Comandu
i dotičnog Comercial-Waldmeistera, te se prema tome ima i
vladati, o svima dogodjajima podnašati prijave, uslijedivše odredbe
pokorno primati, te ako je nuždno na njih podnašati
izviješće spomenutoj General-Ober-Cdi i šumskom uredu.
3. On se ima osobito strogo držati podjedno sada izdanog
šum. reda, krijepošću kojeg ima on skupa sa zapovjednicima
pukovnije i kumpanije nastojati oko reda i unapredjenja
šuma, dakle kroz to i oko koristi erara, te se ima
klonuti zadjevica i posebnih težnja u svrhu, da se mogu za*
Vidi str. 261. Š. 1.
** Poznati u Krajini pod nazivom „Beriktan" ili „Berikter", nisu bili izobraženi
šumari po današnjem smislu riječi, šumar, nego su bili neka vrst nadlugara,
koji su vršili poslove revirnih šumara, dakle nješto poput i današnjih revirnih
šumara bez prave šumarske naobrazbe namještenih kod vlastelinstva kod nas i
u drugim zemljama.
ŠUMARSKI LIST 7/1914 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 306 —


jedničkom slogom jednodušno provadjati previšnje zapovijedi
i izvršivati služba.


4. Šumar mora provadjati sve, što je naredjeno u relaciji
o procjeni i opisu šuma, što ju je nakon preduzetog
očevida na licu mjesta sastavio Waldmeister Johan Cari
Franzoni, u koliko nisu propisi te relacije u protuslovju sa
spomenutim novim šumskim redom. S toga ima šumar relaciju
i šumski red proučiti, da bude mogao prema njima
odredjivati što je nuždno i koristno.
5. Šumar se ne smije baviti trgovinom drva i to niti
sam niti u društvu, niti pod nikakvom izlikom, jer će inače
biti strogo potegnut na odgovornost.
6. Sječa stabala ima se obaviti u doba godine propisano
šumskim redom. Šumar ima sve tako spretno udesiti,
da se u predjelima, u kojima se radi velikog snijega ne
mogu sječine izcrpiti, a i inače koliko je god moguće čuvaju
svježa stabla, a da se izrade i izvezu vjetrolomi, suhari i
ina oštećena stabla da nepropanu i nesagnjiju. Zatim ima
nastojati, da se na sječinama ostavi dovoljan broj sjemenjaka.
Veći broj sjemenjaka ima se naročito ostavtti na mekanom
zemljištu i uzvisinama, gdje, kako je poznato, vjetar
ima maha i štetu pravi, a gdje je tvrda zemlja i gdje vjetar
nema velikog maha, imadu se sjemenjaci ostavljati na 50 do
60 koraka razmaka, te k tomu nastojati, da se ti sjemenjaci
pravovremeno izsjeku čim bude dovoljno pomladka.
7. Što se tiče kvantuma drva, koji će se godimice izvaditi,
to je predvidjeno u spomenntom opisu i procjeni šuma
i toga se ima držati, te se ne smiju šume preko njihovih
sila uživati. Pošto pako maćavo drvo smeta pod njim se
nalazećem podmladku, mora se u prvom redu nastojati, da
se to drvo odstrani, a inače se ima u tom pogledu postupati
prema stanju dotične šume.
8. Radi napredka šume neka se ne siječe na jedanput
na više niti na previše mijesta, nego neka se radje više sječe
u malo districta, jerbo je onda puno lakše paziti na vozare
i lakše je paziti na kulture, a mladik bude jednoličniji.


ŠUMARSKI LIST 7/1914 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 307 —


9. Kano što je za šume koristno, ako se u njima vode
jednake sječine, tako isto je nuždno, da se pomladbi i odgoju
mladika posveti što moguće veća briga i mar. S toga
je nuždno, da se odmah u početku u mladiku se nalazeće
staro i kržljavo drveće koliko god moguće oprezno izvadi,
da se nebi rušenjem i izvažanjem načinila veća šteta mladiku,
nego je šteta, koja bi bila, da je drvo ostalo u njemu.
Ono se ima čim prije izraditi i izvesti, da mladik bude čim
prije u miru i da bude jednolična rasta. Takovo vadjenje
starog drveća najbolje da se izvede pomoću velike pile.
Gdje ali ni to nebi bilo moguće bez velike štete po mladik,
ima se staro drveće podbijeliti i tako prisiliti, da se osuši.
10. Iz šuma ima se koliko je god moguće odstraniti i
kojekakvo grmlje. Isto ne smiju se pustiti ležati suhari, ovršine
u sječinama i ino drveće, koje se dade uporabiti, jer ostavljanjem
istoga u šumi gubi erar svoju korist, a mladik trpi
štetu.
Toga radi ne smije se na sječinama ostavljati granje i
kiće da okolo razbacano leži, nego se mora skupiti na hrpe
ili poslagati na panjeve.


11. Šumari i lugari ne smiju si pod pretnjom stroge
kazne pod nikakovom izlikom prisvojiti ni ogranke ni ovršine,
nego imadu i s tima odpadcima gospodariti u korist
erara.
Toga radi ne smije se lugarima dati za njihovu potrebu
nikakovo drugo drvo nego samo ono, koje nije za prodaju
sposobno.


12. Neplodne pustošine unutar šuma i izvan njih, naročito
u predjelu kraj mora zvanom Podgorje, imadu se
zasijati odgovarajućom količinom žira i zasaditi smrekom itd.,
da se tako poskrbi za valjan pomladak, a gdje se to ima
činiti kazuje u jednu ruku spomenuta procjena i opis šuma,
a u drugu ruku će se, kad se šuma bolje upozna, samo od
sebe kazati, gdje da se to radi i gdje je nuždno, jedino se
primjećuje, da bi se te radnje trebale izvadjati više u pri


ŠUMARSKI LIST 7/1914 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 308 soju..
Šumar će po tom imati dužnost, da odredi, što je za
šume nuždno.


Razumije se samo po sebi, da će ta sadnja i sijanje
stajati novaca, koje nije dužan davati šumar, nego će se glede
pokrića tih troškova izdati posebne odredbe.


13. Šumar ne smije dozvoliti, da se izvan sječina siječe
ma kakovo bilo drveće, izuzam u velikoj nuždi ili na zapovjed
General-Ober-Comande i šumskog ureda, buduć takovo
neredovito obaranje stabalja škodi šumi.
On ne smije dozvoljavati, da se u šumama izradjiva
šindra i dužica, jer se time uništuju smreke i jele, koje bi
se inače mogle upotrebiti za jarbole. Od toga se drveća
često ne samo obori ogromna množina, a neizradi ni deseti
dio, nego se i na hiljade stabala našpanja*, koja uslijed toga
zagnjiju i postanu šuplja. Pravljenje te robe neka se dozvoli
samo u predjelima i uvalama, koje su jako udaljene, a iz
kojih se dugačka gradja ne može drugačije izvući osim, ako
ga se izradi na šimle i dugu. No i u tima predjelima ne
smije se dozvoliti španjanje stabala.


14. Nitko, pa ni šumar, ne smije loviti ni ribariti u šumama
i u bregovima se nalazećim vodama i lovištima, osim
samo onaj, koji se glede prava lova ili ribarenja može izkazati
zakupnim ugovorom, sklopljenim sa c. kr. ratnim komisarijatom.
Lugari i čuvari šuma imadu budno paziti, da pastiri i
ini zločesti ljudi nebi po dosadanjem običaju vadili gnijezda
i jaja tetreba, lještarka i kamenica, jer se time divljač izkorenjuje
i uništava. Tko se pri tom uhvati, ima se uhititi i
predati najbližem zapovjedniku pukovnije da ga kazni.


15. Mora se paziti da graničari ne bi pri izvozu brodogradje
ili ine gradje sjekli mlade hrastiće, jelvice ili smrečice
za t zv. vlačice i da nebi pri izvlačenju posjekli na stotine
mladih stabalaca za podvaljke (valjčiće za podmetanje). Gdje se
* Španjati (od njemačke riječi Špan) veli se zasjeci stablo i izkinuti iver,
da se vidi, jeli stablo cjepko (kalavo).


ŠUMARSKI LIST 7/1914 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 309 —
nebi mogla debla izvući bez podmetanja podvaljaka, neka se
upotrebe već po samom stablu prigodom obaranja prelomljena
stabalca, pa kad se jedan dio debla naprvo porine,
neka se valjčići od zadnjeg kraja metnu opet naprvo.


Uhvati li lugar ili čuvar šume koga, da protivno radi,
imade mu oduzeti sjekire i vojke i odmah prijaviti to šumaru
pod pretnjom odpusta od službe, a proti takvom štetočincu
ima se postupati prema propisima novog šum. reda.


16. Lugari ne smiju stanovati daleko od šume, nego u
njoj ili blizu nje u onim mjestima, gdje će im se naznačiti.
Oni moraju danomice obići svoj srez te po danu i po noći nastojati
da odvrate od šume štetu. Da tom zvanju uzmogne lugar
udovoljiti, nesmije on imati nikakovu posebnu službu, ni držati
krčmu, buduć je poznato, da ako hoće služiti kako treba, imade
dosta posla sa svojom službom. Da se pako lugari mogu
bolje nadzirati nuždno je, da i šumar stanuje u sredini sreza,
jer će onda biti bliže lugara, te će moći lakše opaziti, da
li koji njih ne ide možda stranputice.
17. Za lugare i čuvare šuma ima se sastaviti dobra instrukcija,
te istima ako bi bili nepismeni tako dugo svake
nedelje čitati, dok ju nezapamte. Ujedno ne smije šumar
ni lugarima ni čuvarima ni nikome dozvoliti, da daje druga
imena rudinama nego što su u mapama naznačena, da kroz
to ne nastanu pomutnje.
18. Inače imadu lugari nedeljno izvijestiti svoga šumara
o svim dogodjajima prošle sedmice, te ako su kome što
zaplijenili, ne smiju mu to pod pretnjom odpusta od službe
izpod zapljene pustiti, niti se s njima glede toga nagoditi
prije, nego su se o tom sporazumih sa šumarom i prijavu podnijeli.
19. Oni ne smiju trp iti da se po šumi skicu nepoznati
ljudi i kojekakve skitalice, a po gotovo ih ne smiju sami k
sebi primati.
20. Čim se koji lugar ili čuvar šume zateče kod kakvog
kažnjivog čina, ima šumar bezodvlačno o tom obavijestiti
General-ober Comando i šumski ured, da se takov nevaljali


ŠUMARSKI LIST 7/1914 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 310 —


službenik - kao strašilo za druge - najstrožije kazni ili
odpusti od službe. Ako se lugar odpusta od službe, treba
odmah ujedno drugoga za lugara predložiti i čekati dok o
tom stigne odluka.


21. Lugari i čuvari ne smiju nikomu dati da izvaža ili
da si izvesti dade ni pojedina mala ni velika stabla niti više
takovih a niti izvale, ako nedonese doznačnu cedulju od
šumara (u kojoj je naznačena vrst i quantum drva), a ne
smije im drugo drvo doznačiti nego samo onakovo, kakovo
je u doznaci naznačeno, pa bio on dotičnom prijatelj ili nebio.
Lugara ne smije nitko, pa ni šumar, upotrebljivati u nikakove
druge osim jedino u službene svrhe.
22. Pošto se ni pod stojećim ni pod ležečim stablima nemože
mladik dizati, to se ne smije ni jednoj stranki dozvoliti,
da joj doznačeno drvo preko 1 godine dana u šumi
ostane, inače ga gubi. To je tim opravdanije, što se kasnim
izvozom ošteti puno novo nikloga mladika.
23. Glede primanja dohodka od šume t. j . šumske taxe
(Stammgeld) slijediti će posebne odredbe, a dotle ima šumar
voditi valjanu šumsku zabilježnicu, u koju će bilježiti koja
vrst drveća, iz kojeg šum. sreza, komu i kada je doznačena.
Ta će knjiga služiti za kontrolu šumske taxe.
24. Čim se u šumi koji put pokvari, ima se to odmah
prijaviti General-Ober-Cdi, da se mogu pozvati na to obvezane
stranke da ga poprave, te da se odredi glede troška,
ako bi kod toga kakvi nastati mogao.
25. Pod pretnjom stroge kazne nesmije nitko, bilo od
bogata bilo od siromaka, primiti niti novac, niti stvari niti
se dati častiti, pa bilo to pod ma kojom izlikom, a naročito
je lugarima i čuvarima pod pretnjom osjetljive kazne zabranjeno
takova šta primati ili dapače zahtijevati.
26. Bude li tko od General-Comande izaslan da pregleda
šume, biti će dužnost šumara da bude prisutan, te da
daje potrebita razjašnjenja.


ŠUMARSKI LIST 7/1914 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 311 —


27. Šumar se ne smije udaljiti iz svog sjedišta bez
predhodne pismene prijave i na to uslijedivše dozvole od
General-Comande.
U ostalom nije moguće u ovoj instrukciji spomenuti sve,
što je za izvršivanje previšnje službe nuždno, niti opisati
razne malenkosti skopčane sa šum. uredovanjem; stoga će
biti dužnost samoga šumara, da kao uredan i vijeran službenik
pazi na sve što treba, jer je na to obvezan svojom
prisegom.
Prilog 2.*


Osnova točaka


na kojima bi se imao osnovati šumski red (Waldordnung)
za sve ces. kralj. Militar-šume, ležeće u karlovačkom Generalatu**.


Pošto od spomenutih šuma neima korist samo previšnji
erar nego i svi graničari i Militar-podanici, a pošto se pako
po potonjima u raznim prigodama drveće, koje se lako izsiječe
ali dugo treba dok opet naraste pustoši, razsipa i buši,
te se je bojati da će se u buduće šume sasvim izobličiti, to
smo obnašli za shodno izdati primjeren šumski red, kojega
su se dužni držati oblasti i podanici pod pretnjom najstrozije
exemplarne kazne.


1. U cijelom generalatu ne smije se, -kako je to već
odredjeno u privremenom šum. r e d u*** izdanom po General-
Ober-Cdi — pod najstrožom odgovornošću dotičnog zapovjednika
pukovnije i pod prijetnjom najstrozije kazne za
prestupitelja, posjeći niti jedno svježe drvo, bilo ono maleno
ili veliko i bud koje vrsti, bilo u c. kr. šumama ili velikim
brdima, bilo u občinskim ili graničarom pripadajućim
šumama a niti se ne smije zelenom drvu kora oguliti, vatrom
ga podpaliti, niti se smije ozlediti okresivanjem grana ni prevršivanjem.
Po tom
* Vidi str. 261. Š. 1.
** Oznaka arhiva 6. VII. 1765. 126.
*** Vidi taj privremeni šumski red naprvo.
ŠUMARSKI LIST 7/1914 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 312 —
2. Graničari ne smiju izvažati nikakvo drugo drvo za
ogrjev, osim samo izvale (izrutine), odlomljene grane i leževinu.
3. Isto tako ne smije se iz graničarskih i primorskih
šuma u gradove Senj i Bag izvažati za ogrev drugo drvo
osim spomenute leževine i izvala, a i to samo za vlastitu porabu,
a ne za dalnju preprodaju i to stoga, što je i onako strancima
zabranjeno zalaziti u generalatske šume i što se isti, ako se
uhvate u potajnoj sječi bud kakovog drva, i onako moraju po
graničarskim vojnicima ili čuvarima šume odmah uhvatiti
i predati dotičnom zapovjedniku pukovnije.
4. Prema tim mjerama dužna je ne samo svaka občina
budno paziti na svoje šume i na u njima se nalazeće svježe
drveće, nego i
5. Imadu se u svakom okružju, koli za ces. kralj, šume
toli i za občinske, postaviti za nadzor zaprisegnuti šumari i
čuvari šumski i dati im instrukciju za šumsku službu. Ovim
šumskim činovnicima imadu kod službovanja ne samo na
ruku ići svi viši i niži častnici, harambaše i serežani kao i
čuvari obć. šuma i dati im bez otezanja asistenciju, nego
imadu ovi i sami skupa s njima paziti, da se nebi u šumama
sjeklo ili oštetilo, bilo malo ili veliko drveće i da se jedino
gore dozvoljenim izvažanjem izvala i suhara šuma čisti i
tako mladiku zraka dade, da može rasti, a inače da se svaki
prekršaj šum. reda bezodvlačno prijavi po spomenutim šumskim
činovnicima.
6. U koliko bi ipak bilo nuždno, da se za ces. kralj,
sgrade ili oficirski stan ili za zgradu kojega graničara, doznači
koje zeleno slabio, ima se zato po zapovjedničtvu pukovnije
zatražiti dozvola od General-Ober-Comande i čekati
na doznaku drva po šum. činovniku. Kod c. kr. zgrada
i ofic. stanova treba priložiti toj prijavi i troškovnik o potrebi
gradje. Kod te doznake treba čuvati šume na turskoj
granici i pri moru, jer su te šume nuždne za zaštitu u vrijeme
rata kako s kopnene, tako i s morske strane.


ŠUMARSKI LIST 7/1914 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 313 —


7. Tko nečuva plotove i ograde na vrtovima i polju,
nego ih zimi potrga i izgori, ima se exemplarno kazniti,
jerbo tim razsipanjem drva nastaje potreba novog ogradjivanja,
dakle i tamanjenje mlade šume.
8. Pošto se radi pomanjkanja peći u graničarskim kućama
drže otvorena ognjišta, koja pojedu barem četirputa
toliko drva koliko peći, to se imade nastojati po zapovjedniku
pukovnije i višim častnicima, da si graničari sami, po
primjeru drugih zemalja, načine peći.
9. Pošto se je u generalatu već više puta zabranilo
držanje koza, koje su vrlo štetne po mladu šumu i pošto se
je uvidila potreba te zabrane, to se odredjuje, da se u roku
od 6 godina sve koze u generalatu potamaniti imadu. Ovaj
dulji rok je dan radi toga, što sada vlada glad, pa bi bilo težko
graničarom, kada bi im se mlijeko na jedanput oduzelo.
U tom zatiranju koza imadu oficiri prednjačiti prostom
puku. No i u tom roku ne smiju koze više zalaziti u šumu,
nego se imadu poput ovaca tjerati na pašnjake, a nitko se
ne smije postupiti pod pretnjom najstrožije kazne kozama davati
brst od starijeg zelenog drveća bilo od okresanih grana
bilo od prevršivanja istoga.


10. Pošto staje za blago u šumama i blizu njih—zvane
stanovi — služe ponajviše zato, da se može iz njih s kozama
lakše na pašu u šumu i za to, da se iz njih lakše tamani
šuma, kao i za skrovište kojekakvim zlikovcima, ne smije se
više nikomu dozvoliti, da takav stan sagradi u šumama ili
blizu njih, a osobito se ne smije dozvoliti gradnja takovih stanova
kraj šuma na turskoj medji, koje služe kao obranbeni zid
za Krajinu. Koliko je moguće imadu se i već postojeći stanovi
iz potonjih šuma i njihove blizine odstraniti.
li . Da se pako prepriječi haračenje i pustošenje šuma
i da se već djelomice opustošene površine opet zaželene, te
više drva odgoji i tako za vremena predusretne budućoj nestašici
drva, imadu se postarati zapovjednici pukovnija, da
se po uputi šumskih činovnika, koji su taj posao izučili, či


ŠUMARSKI LIST 7/1914 str. 44     <-- 44 -->        PDF

- 314 —
stine u proljeću ili u jeseni sa žirom ili bukvicom zasade,
te biljke iz gustih šuma izvade i presade na občinska zemljišta.
Oko graničarskih kuća neka se zasadi pitomo i divlje
voće, a oko svojih livada i polja neka svaka graničarska
kuća zasadi što više vrba, koje će im služiti za dobivanje
ogrjeva.


12. Tek kada graničari iz šuma izvuku sve izvale i
vjetrolome neka im se doznačuje stojeće drveće za ogrjev,
gradju i vinogradarsko kolje, a kod doznake istoga ima se
na to paziti, da se u prvom redu doznačuje oštećeno i prestaro
drveće, kao i ono, što stoji u mladiku i guši ga. No
oni to drveće ne smiju sami uzimati gdje hoće, nego im ga
imadu doznačivati šum. činovnici po svojoj uvidjavnosti
ondje, gdje to već prema okolnostima pronadju za najshodnije.
13. Mora se nastojati, da se iz svih k moru visećih
šuma odstrani suvišno bukovo drvo i da se mjesto istoga
ondje odgaja hrast, smreka, jelva i bor. Nebi bilo s gorega,
kad bi se ondje tko nastanio, tko bi palio bukovi ugljen, jer
bi se kroz to čišćenje šuma od bukovog drveća najbolje
provelo. Ovdje ondje se nalazeće jele i smreke trebalo bi
ostaviti kao sjemenjake a medjutim trebalo bi podsadjivati
i žir. U obće bi trebalo nastojati da se bukva što više iztisne,
a podigne gore spomenuto drveće, koje će po vremenu
puno više koristi donijeti i eraru i graničarima nego
bezkoristno bukovo drvo. Naprotiv pako
14. Paljenje borovine za katran (paklina, cotrom, Pechbrennen)
i sječa iste za luči ima se na svaki način zapriječiti,
pošto je i onako ta vrst drveća vrlo trpila što uslijed
sječe a što uslijed zasijecanja tako, da se je na hiljade stabala
već osušilo i uginulo. No pošto bi se od ovih oštećenih
stabala dalo još dosta luči izvaditi i katrana izpaliti,
to bi bilo najsgodnije, da se u buduće onaj, koji želi paliti
paklinu obveže, da će uplatiti za to drvo cijenu po tarifi, te
da neće paklinu prodati u drugo kraljevstvo, nego da će ju
prodati u magazine.


ŠUMARSKI LIST 7/1914 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 315 15.
Pošto se je prigodom pregledbe šume opazilo, da
se vrlo neracionalno postupa sa toli vrijednom za brodogradju
sposobnom hrastovinom, — do koje vrsti drva je zem.
gospodaru najviše stalo, — da se naime od toga drveća odsijecaju
grane i vrhovi, dapače i cijela stabla za hranu kozam, za ogradu
zemljišta i gradnju kuća i mostova, za ogradu stanova za
blago kao i za ogrjev, to se u buduće bez naročite dozvole
General-Ober-Comande i šum. ureda nitko ne smije postupiti
da upotrebi hrastovinu u koju gore spomenutu a ni u
inu koju drugu svrhu.
16. Isto tako opazilo se je gornjom prigodom, da su
skoro sasvim iztrijebljeni skupocijeni bresti i jaseni, te upotrebljeni,
za naćve, zdjele i tanjure a javorovina da je izdjelana na
vesla, te pošto su te vrsti drva takodjer za brodogradnju i ino
tvorivo vrlo nuždne, to se odredjuje, da se imadu u buduće i te
vrsti drveća kao „pridržane" (reservirane, vorbehalten) štititi na
isti način, kako je to maloprvo naznačeno za hrastovinu.
17. Pošto je u ovo ratno doba za vrijeme odsuća kućegospodara
zaraslo zemljište graničara bukovim i inim nevaljanim
drvečem kao jasikom i lijeskom, slobodno im je ta
njihova zemljišta od toga drveća izkrčiti i očistili, ako to
prije najave zapovjedničtvu pukovnije i kumpanije. Tko ali
bude takovo krčenje preduzimao u reserviranim šumama ili
bez predhodne prijave na svom vlastitom zemljištu, taj se
ima već prema okolnostima kazniti najstrožom vojničkom
kaznom.
18. Buduć su graničari prije godinu dana u Crnomkalu
u svrhu povećanja svog zemljišta podbijelili hrastiće i time
ih prisili da se osuše, to se u buduće takovo podbjeljivanje
zabranjuje pod pretnjom najstrožije kazne.
19. Da pako nebi graničari, kako to obično biva, od
vremena do vremena svoja zemljišta povećavali prikrčujuć
šumsko tlo, to se odredjuje, da se na rubu šume uz gospodarska
zemljišta stojeća stabla imadu buletati i vrijediti kao


ŠUMARSKI LIST 7/1914 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 316 —


medjašnici, a tko preko njih zadje u šumsko tlo, ima se
kazniti najstrožijom vojničkom kaznom.


20. Pošto je opaženo i to, da graničari na stogove sijena
vješaju odsječena mlada stabalca, u svrhu, da sijeno
sačuvaju od vjetra, radi česa oni godimice na hiljade stabalaca
sasijeku i ogromnu štetu šumi nanesu, to se u buduće
zabranjuje pod pretnjom najstrožije kazne uzimati stabalca
za rečeno svrhu, za koju oni mogu uzeti i kako valja
prirediti si i staro odraslo stabalje ili vjetroizvale (izrutine),
te ga od godine do godine spravljati i ponovno upotrebljavati,
da tako štede šume.
21. Akoprem je inače u druge vrsti šuma zabranjeno
tjerati blago i to naročito sitno, — ovce i koze, — buduć
mladoj šumi ništa toliko neškodi, koliko te vrsti blaga, to
se ipak, da se donjekle pomogne siromašnim graničarima,
dozvoljava do dalnje odredbe uganjati blago u bukove šume,
jer takovih imade dosta, a nemogu se i onako unovčiti ; no
i takova mjesta imadu se za pašišta po šumarima odkazati.
22. Pod pretnjom gore spomenute kazne zabranjuje se
rezati brestiće, jaseniće, javoriće i brezice za obruče, te upotrebljavati
njihovu koru za pletenje užeta (konopa), buduć
su radi takove porabe te vrsti drveća već tako potamanjene,
da ih skoro niti neima, osim nješto podmladka, no smije se
praviti obruče iz bukovih i ljeskovih izdanaka.
23. Pošto od godišnje dobe, u kojoj se drveće za trgovinu
siječe, mnogo zavisi njegova trajnost, i pošto o dobi
sječe mnogo zavisi i podizanje podmladka, to se imade u
buduće, koliko god bude moguće, drveće sjeći u zimsko doba
t. j . od početka mjeseca studena do konca veljače. Sgodi li
se prilika, da bi erar mogao i u koje drugo doba godine
dobro drvo unovčiti, može se iznimno i tada drveća obarati,
ali neka se svakako pazi, da se obara u vrijeme užbe (t. j .
kad mjesec pada).
24. Pošto je opaženo, da se graničari nezadovoljavaju
sa onim stablima, koja im se odkažu za cijepanje šimle


ŠUMARSKI LIST 7/1914 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 317 —


(krovne daske) i duge, nego da običavaju kvacati i španjati*
druga nedoznačena im stabla, nebi li tako iznašli za spomenutu
potrebu prikladnije drvo, uslijed česa je već tako
rekuć jedna trećina svega stabalja već oštećena i nagnjila,
tako, da će za 10 godina izagnjiti, to se jedanput za svagda,
pod pretnjom najstrožije kazne, zabranjuje takovo španjanje
stabala, na što osobito moraju šumari po svojim lugarima
i čuvarima paziti ali i nastojati, da kod doznake stabala za
šimlu ili dugu doznače graničarima takova stabla, koja se
za šimlu ili dugu cijepati dadu, a ne kvrgava ili zavojito izraštena.
Nadje li se u šumi koje španjato stablo ima ga
šumar buletati.


25. Da pako nepropane, smrekovina i jelovina, — koje
sva sila imade a koja rado gnjije, — nego da se izkoristi prije
nego sasvim izagnjije, biti će dobro — ako to milostivo dozvoljeno
bude — da se u gornjim Brušanima, Pazarištu i
Zvečaju načini njekoliko pilana, u kojima bi se u prvom
redu rezalo to maćavo drvo, a to bi bilo od koristi i za
erar i za graničare.
26. Najstrožije se zabranjuje u buduće izsijecati smolu
iz smrekovih stalala, jer se time stabla pokvare i propadnu
prije reda.
27. Lugarima, pastirima i šumskim radnicima najstrože
se zabranjuje, palenje vatre u šumi, jer su se uslijed palenja
vatre u šumama — naročito u proljeće i u jesensko doba
— prouzročavali vrlo štetni požari, a tko bude takovu vatru
palio ima se kazniti najosjetljivijom tjelesnom kaznom, te
pritegnuti na naknadu eventualno prouzročene štete, za koju
krivac jamči cijelim svojim imetkom.
Radi preprečenja požara imadu lugari budno paziti i na
to, da se ni u blizini šuma, na privatnim zemljištima i livadama,
nepale vatre, kako se to radi čišćenja istih običaje


*) Vidi opazku na str. 308.
ŠUMARSKI LIST 7/1914 str. 48     <-- 48 -->        PDF

- 318


činiti, nego neka se to čini u vlažnoj jeseni i s najvećim
oprezom.


28. Radi zaštite mladika zabranjuje se bezpotrebno provažanje
kolima kroz njega, a ima li se kroz mladik proći
sa drvetom, nesmije se ono, — ako je ikako moguće, izvažati —
preko njega na kolima, nego ga se ima, radi zaštite mladika,
ili izvući na ručnim saonicama ili iznijeti po ljudima, a kod
toga mora se paziti da se nebi za vlacice, t. j . za privor
volova služeče prednje rudo, uzimala hrastova, jelova ili
smrekova stabalca, nego jedino ili veće grane ili bukovina.
29. Pošto je opaženo da graničari, kad žele izraditi
gredice (gredice ili scala-drvo je tanka gradja, koja se
obično izradjuje iz ovršina), neposijeku i neizrade cijelo
stablo, nego se, da im bude posao lakši, ili popnu na stablo
i s njega odsijeku, ovršak i iz njega izrade gredicu ili pako
ako ga i posijeku, izrade iz njegove ovršine gredicu a ostalo
ostave ležati, dočim bi mogli iz takovog stabla više puta
izraditi i po tri vrsti gradje, to se u buduće naročito zabranjuje
takovo negospodarstvo, a prestupitelji imadu se primjereno
kazniti.
30. Da se pako što energičnije spriječi uništavanje šuma
nije dovoljno, da samo šumari, lugari i čuvari šumski prekršaje
prijave i da krivci budu propisno kažnjeni, nego
imadu i zapovjednici pukovnija i kumpanija živo i sami oko
toga nastojati, da tamanitelji šuma budu pronadjeni, prijavljeni
i iztrebljeni, te da tako budu šume spašene od propasti
koja im prijeti.
31. Toga radi nije dovoljno, da samo lugari i čuvari
šumski šume revno i često obilaze te budno paze, da se
nedogadja samovoljna poraba šume, nego imadu to činiti i
šumari, jerbo se u protivnom slučaju imaju nemarnici dignuti
od službe i zamijeniti valjanima službenicima.
32. Dokaže li se, da je lugarsko osoblje znalo za štetu,
ali da ju je propustilo prijaviti, te da se je dalo zavesti na


ŠUMARSKI LIST 7/1914 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 319 —


to bud iz prijateljskih obzira, bud da se je dalo podmititi,
ima se i to osoblje kazniti tjelesnom kaznom.*


33. Da se bude znalo, kako i na koji način se imadu
šumski štetočinci kazniti ustanovljuje se, da šumari čim ili
sami doznadu za kakovu štetu u šumi ili im takovu prijave
lugari ili šumski čuvari, imadu odmah otići do zapovjedničtva
one kumpanije pod kojeg jurisdikciju spada dotični graničar,
koji je štetu počinio, tamo se ima dotični graničar prizvati,
o činu preslušati, te njegov izkaz kao i tečaj razprave i presuda
unijeti zapisnik, kojega imadu podpisati zapovjednik
kumpanije i šumar, a zapovjednik kumpanije ga pohraniti.
Prizna li štetočinac svoj čin, ima mu se odmah odmjeriti
kazna, te ga odsuditi na kakovu radnju, na izradjivanje
drva u šumi ili na izvlačenje drva iz šume, pri čemu se dakako
mora gledati, da li je štetočinac kadar dotični posao obavljati.


Taji li štetočinac svoj čin, imade se preslušati dotični
svjedok, koji se imade prije preslušanja zavjeriti, a dovoljan
je izkaz i samo jednoga svjedoka da se obtuženiku dokaže
krivnja i da ga se može presuditi.


Nalazi se s toga za nuždno ovdje zakonom odrediti, da
je za presudjenje Šumoštetnika dovoljan izkaz i samo jednog
jedinog svjedoka, ako se taj izkaz sa učinom slaže, jer se u
onim, od svijeta udaljenim predjelima, rijetko kada zgodi, da
bi čin vidila dva svjedoka.


34. Smatra li se presudjeni štetočinac izrečenom presudom
u svom pravu povredjenim, slobodno mu je proti
istoj uložiti priziv na zapovjednika pukovnije, koji će od
zapovjednika kumpanije i šumara zatražiti izvješće i zapisnik
o preslušanju, te izpitati opravdanost navoda prizivateljevih.
Izpostavi li se, da je priziv iz objesti podnesen, ima se štetočincu
kazna podvostručiti, a u protivnom slučaju ima se
presuda preinačiti.
Podjedno se šumarima, lugarima i čuvarima šuma najstrožije
zabranjuje svako neopravdano veksiranje graničara.


(Nastavit će se).


* Ima se batinati.