DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1914 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 266 —


viditi u svrhu, da dotični Militar-Comandanti budu mogli
svoje greničarske straže na tu liniju povući, i neprekoračivati
ju. Osim toga biti će naročito naloženo, da se te straže
imadu najbolje paziti sa gradjanima grada Senja.


Podjedno se sedmo : zajamčuje gosp. Baronu pl. Gussichu,
da stanovnici grada Senja usljed previšnje rezolucije
intimirane 20. rujna 1764. od svojih na moru postavljenih
tunera neće trebati eraru plaćati više od desetine u ovdašnju
militar kasu.


To je po Gussichu primito sa zadovoljstvom do znanja
kao i sve ostalo, što je sporazumno utanačeno, dok nebude
po previšnjem mjestu odobreno.


(Slijede podpisi).
Na uspomenu prvog šefa šumarstva karlovačkog generalata Waldmeistera
Dragutina Franzonia, donašamo faccimile njegovog podpisa kao i dijelove koncepta
po njemu sastavljenog prvog šum. reda i instrucije za šum. osoblje.
(Nastavit će se).


Kako bi mogli osigurati trajnije namirenje
pravoužitnika imov. obćina ogrjevom.


Kao što ostale, nije ni gradiška imovna općina dobila segregacijom
toliko šuma, koliko bi joj dostajalo, da je mogla do sada, a
pogotovo da uzmogne u budućnosti pokrivati potrebe svojih članova
na ogrjevnom drvu.


Danas ima preko 107% članova više, nego ih je imala prije 40
godina prigodom segregacije šumskih služnosti.


Nepravoužitničkih kuća ima oko 7800.


Možemo približno reći, da -/.., sv´h svojih potreba na drvu pravo
i nepravoužitnici namiruju u šumama gradiške imovne općine na do
pušten i nedopušten način.
S prikupljenim posjedima ima gradiška imovna općina oko


61.000 jutara drvom obrasle površine, na kojoj godišnje poprečno
priraste po 2 m3 drva na jutru ili u svemu 122.000 m3.
U zapadnoj polovici imovne općine ima oko 50.000 jutara dr


žavnih šuma, a na čitavom području oko 15.000 jutara drvljem ob


raslih pašnjaka i šuma neuredjenih zemljišnih zajednica. Privatnih


šuma i šumica gotovo i nema.


U području gradiške imovne općine ima dakle oko 126.000 ju


tara
šumske površine raznih šumovlastnika.
Prava potreba pravoužitnika na drvu iznaša cc. 185.000 m3.
a potreba nepravoužitnika na drvu iznaša cc. 135.000 m3.
Ukupna prava potreba čitavog žiteljstva cc. 320.000 m3.
ŠUMARSKI LIST 6/1914 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 267 —


Po katastru izdaje se pravoužitnicima danas godišnje cc. 90.000
m3 dakle manje, nego možemo, radi troškova gospodarstva i jer nije
konačno sastavljena gospodarska osnova.


Uskoro nećemo moći udovoljavati niti katastrom ustanovljenoj
potrebi pravoužitnika — jer se narod neprestano množi, — a kamo
li njihovoj zbiljnoj potrebi kao i potrebi nepravoužitnika.


Državna šumska uprava prodaje drvo na veliko, a narod može
kupovati leževinu, suhad i granje.


Od zemljišnih zajednica nemaju ovlaštenici druge koristi, već
što im marva ima ispusta i preko ljeta vrlo kukavne paše. O racionalnom
marvogojstvu ne može biti govora. Radi se samo o što većoj
produkciji marve bez obzira na kvalitet i na odnos prema vlastitom
zemljišnom posjedu, Gdje se je šuma u pašnjacima otela, —
što je redji slučaj — tu se drvo mimo eventualne zabrane odmah i
posiječe. Prema tome odpada od zemljišnih zajednica neznatan dio
ogrjeva na račun pokrića potreba naroda.


Ta ukupna potreba iznaša, kako rekosmo, cc. 320.009 m;i a godišnji
prirast šuma gradiške imovne općine cc. 122.000 m3.


Uzmimo da najviše 35% čitave svoje potrebe narod podmiri
na dozvoljen i nedozvoljen način u državnim šumama, zemljišnim zajednicama
ili na koji bilo drugi način, to bi iznašalo cc. 112.000 m3.


Ostatak od 208.000 m:! odpada na imovnu općinu. Ona izdaje


cc.
80.000 nr, može izdavati još 42.000 m3 što ukupno čini 122.000 m3.
Preko računa, silom prilika, izdaje se dakle 86.000 m3.
Napred navedene brojke imale bi biti ispravne, jer sam ih dobio
od gospodarstvenog ureda dobrotom jednog kolege.


Meni se ipak čine malko prevelikim ako sudim po svojem šumskom
kotaru. Nije po svoj prilici uzeta pri tom okolnost, da bar
25% žiteljstva sačinjavaju siromasi, koji trebaju vrlo neznatnu količinu
ogrjeva, mnogi se opet drvare u imovnim šumama sa suhadi, redovitim
odpadcima, neželjenom vrsti drva, panjeva i t. d.


Pa ako i prepolovimo taj prisilni, nametnuti nam izdatak —
možemo izračunati, kad ćemo doći sa svim šumama u mlado dobne
razrede već kraj današnjih prilika, kad su šumske štete minimalie,
kad se sve veća pažnja posvećuje uzgoju šuma i nastoji
povisiti produkcija drva.


Pogotovo se približava pogibao, ako predpostavimo, da će se
narod normalno i dalje razvijati, sve više množiti, da gorivog drva
u opće nestaje, odnosno, da je ono sve skuplje, da će Bosna nakon
izgradnje novih željeznica izvažati više na more, da narod već danas
dosta racionalno postupa s drvom i da nam kultura do danas nije
donijela zgodan i jeftin gorivi surogat koji bi drvo zamjenjivao.


Promislimo konačno i na današnje stanje gradiških posavskih


l/3


šuma. Više od svih šuma zapremaju šume u ravnici. Za koju će
godinu nestati starih šuma, a na dobnim razredima od 60 godina
dalje vlada već danas velika oskudxa.


Prema tomu imamo same mlade šume, koje su izdavanjem
gratis-ogrijeva pravoužitnicima većinom već posve proredjene i pročišćene.
Ali taj medjutimni užitak nedostaje, već se mogu posavska
ŠUMARSKI LIST 6/1914 str. 38     <-- 38 -->        PDF

- 268


sela podmiriti drvom tako — da se ili 1) nabavi gotovo ogrjevno
drvo iz vana ili da se 2) mlade, već proredjene većinom vrlo lijepo
uzgojene hrastove sastojine sijeku na panj, odnosno, da se visoki
hrastov uzgoj pretvori u sitni. Osim hrasta ima neznatno i jasena i
brijesta, topole. Jedan ili drugi način bio bi za imovnu općinu katastrofalan,
jer toliko nepotrošivog kapitala, da kupuje skupa drva,
ona nema, niti će imati, a pretvorbom visokog u sitni uzgoj lišila bi
se jedinog jamstva za svoj obstanak u budućnosti, naime prihoda
prodajom hrastovine, a konačno ne bi svuda lokalne okolnosti pogodovale
sitnom šumarenju radi poplave.


Stati tome na put kraj današnje uredbe imovnih općina ne može
ni jedan način gospodarenja, niti nam može pomoći reorganizacija
imovnih općina.


Jedino je pitanje, kako da ublažujemo te nemile posljedice.


Razmišljajući češće o tome, iznijeti ću ovdje neke svoje misli,
što sam djelomice ućinio u svojoj predstavci na gospodarstveni ured
god. 1911.


1) Pošto gradiška imovna općina ima na svojem području pet
državnih šumarija, treba svim silama uznastojati, — da se kupuju
prorede u svim državnim šumama ili da se proredjivanje uzme u
zakup posebnim zakupnim ugovorom.


2) Pošto se kod države na veliko prodaje ogrjevno drvo iza
veleprodaja ili inače, neka imovna općina kupuje takova drva.


3) Pošto su zemljišne zajednice neuredjene, treba nastojati, da
se urede na bolju korist naroda a tim na indirektnu korist imovnih
općina.


Ad 1. Državna vlast, uvaživši ozbiljno stanje imovnih općina,
ide već nekim imovnim općinama u tom pogledu na ruku. Kako
znademo iz prakse, država u vlastitoj režiji drvo proredjuje i izradjuje.


Pravoužitnici, koji bi dobili takovo drvo, morali bi doprinašati
za troškove i procjene i izradbe.


Državna uprava može izvesti drva na posebna mjesta, ako to
zahtijevaju specialne opravdane okolnosti, — inače može ostati drvo,
gdje se izradi, da bude režija jeftinija, a za sigurnost od šteta može
imovna općina položiti jamčevinu. Financirati se može takovo poduzeće
iz nepotrošive glavnice, jer je za to ona i osnovana.


Dužnost bi države bila, da kroz izvjesno, kritično vrijeme olakša
imovnim općinama plaćanje državnog poreza, i da inače ide imovnoj
općini na ruku.


Dakako, da bi se za taj skup državnih i imovinskih šuma, koje
bi bile objektom proredjivanja, imao sastaviti pro domo priručni gospodarstveni
program radi ušumljenja pravoužitnika, finansiranjaočevidnosti poduzeća.


Ad 2. Imovna bi općina imala ishoditi od ministarstva poljodjelstva
prednost kod prodaja ogrijeva ili nastojati unaprijed ugovorom
osigurati si ogrjevno drvo sa sječina iza veleprodaja, ako je
dotični srez pristupačan provoužitnicima.
ŠUMARSKI LIST 6/1914 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 269 —


Ad 3. Poznato nam je dosta slučajeva, gdje narod sam želi
uredjenje zemljišnih zajednica Koliko je moguće to se u vlastitom
djelokrugu i provadja. Tako n. pr. z. z. Bodegraj ima oko 800 jutara,
Ladjevac oko 500, Okučane 50, Kosovac 50, Benkovac 300,
Cage 200, Gornji Bogićevci 100. v Neka zajednica imade posebnog,
neke zajedno po jednog lugara. Čitavo se današnje uredjenje tih z.


z. sastoji tek u tom, da čuvaju zajednice od uzurpacija, da jedan
dio šume brane sjeći a ostali je pripušten sjekiri i marvi.
Uredjenjem z. zajednica istina, da bi se izazvalo odpor ovih
ovlaštenika, koji možemo reći, živu od produciranja marve, zatim nekih
nečlanova imovne općine, koji se u zajednici drvare — dok bi se
s druge strane pomoglo narodu tim, što bi zaista s vremenom od
drvnih uštednja možda i koristi bilo, što bi se racionalnim uzgojem
podigla rentabilnost tla a ovlaštenici redovito godišnje dobivali svoje
ogrjevno drvo. S jedne bi strane paša bila ograničena, dočim bi
s druge imali koristi sami ovlaštenici i ostali šumoposjednici naročito
imovna općina, jer bi njezine šume bile manje izvržene oduzimanju
drva.


*


* *


Kad bi gradiškoj imovnoj općini uspjelo, da pomoću zemaljske
vlade ostvari gornje predloge, sačuvala bi mnoge svoje posavske
šume odnosno osigurala bi sebi sigurniju budućnost.


Ako ima možda lakše ostvarivih i jeftinijih načina, da se predusreće
faktičnom velikom manjku drva, umoljavaju se gg. drugovi,
da ih iznesu.


Kako se i druge imovne općine nalaze u sličnim prilikama, u
kojima i gradiška, bilo bi dobro, da se kod našeg šum. odsjeka u
Zagrebu održi anketa svih upravitelja imovnih općina i započme zajednički
složan rad. P.


Osobne vijesti.


Imenovanja. Njegova Preuzvišenost gosp. kr. ug. ministar za
poljodjelstvo imenovao je u sjedinjenom zajedničkom statusu drž.
šumarskih činovnika k upravi hrv. slavon. drž. šuma, kr. šumarskim
savjetnikom Julijusa Sosku u VII. plaćevni razred, a kr. šum. inž.
vježbenika Emila Mattyasovszky-a kr. šum. inž. pristavom u X. činovnom
razredu.


Društvene vijesti.


Izkaz uplaćene članarine I. razreda,, i upisnina, zatim
podupirajućih prinosa i pretplainina za Šumarski list, i to:


I. u razdoblju od 26. studenoga do 31. prosinca 1913.
uplatiše : Dereta Mihajlo 20 K; Tocauer Adolf 10 K; Fusić Fran
5 K; Vasiljević Vladimir 5 K; Grbac Ivan J2 K; Grad Požega 20 K ;
Pošumavska sušama u Budejovicam 12 K ; Šumar, nadzorničtvo Zadar
12 K. Ukupno 101 K.