DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1914 str. 40     <-- 40 -->        PDF

- 230 —
gjevačke imovne občine, Uroša Dragic a privremenim računarskim
pristavom u XI. činovnom razredu kod ogulinske imovne obćine.


Premještenja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
obnašao je iz službenih obzira premjestiti kr. kotarske šumare I. razreda
i to: Gasu Vaca od kr. kotarske oblasti u Požegi sa sjedištem
u Kutjevu onoj u Ivancu ; Ljubomira B u g a r o v i ć a od kr. kotarske
oblasti u Ivancu k onoj u Požegi sa sjedištem u Kutjevu,
a iz službenih obzira premjestio je šumarskog povjerenika Josipa
G uli na od kr. kotarske oblasti u Grubišnompolju, te ga dodijelio
na službovanje kr. županijskoj oblasti u Ogulinu.


J" Umro. U Brodu n. S. preminuo je naglo dne 15. travnja o. g.
šumarski asistent iz Drvente Gjuro Paradžiković. Rodom je bio
iz Kukujevaca, a služio je njekada i kod gradiške imovne obćine.
Počivao u miru.
Različite vijesti.
Astralit. Prošlog mjeseca prikazivao je pred većim brojem u
Zagrebu obitavajućih šumar, stručnjaka gosp. šumarnik u m. Czapek
u šumi pl. obćine Turopolje, kako se vade panjevi sa razprsnjivom
tvarju „Astralit".
Pokus je izpao upravo sjajno, jer su oba podminata hrastova
panja u sitne komade razkomadana odletila u zrak skupa sa najtanjima
žilama.
Mi smo u mjesecu ožujku t. g. donjeli opis o krčenju hrastovih
panjeva astralitom, a sada možemo konstatirati samo to, da je astralit
izvrstno sredstvo za gornju svrhu.
Poslije toga pregledali su izletnici veliku pilanu „Turopolje"
tvrdke Filipa Deutscha sinovi u Zagrebu, gdje im je sam vlastnik
tvrdke osobno tumačio razne uredjaje same pilane i manipulaciju sa
robom na skladištu, a konačno ih pogostio u domaćoj kantini.
I ovaj puta osvjedočili su se izletnici kolika je muka i kako
zakučasto izgleda, kad se teoretično uči uporaba šuma, a kako je
to sve samo po sebi razumljivo kad se vidi u naravi u praktičnoj
proredbi. S toga bi bilo po slušatelje šumarstva od neprocjenjive
vrijednosti kad bi im se praktični dio nauke o porabi šuma a i pojedini
dijelovi iz ostalih šumar, disciplina što više predočavao valjanima
fotografijama ili još bolje, kako se to već na mnogo zavoda
čini bojadisanim projiciranim slikama ili kinematografski.


Br. 2714/321 š. — 1914.
Predmet : Vrbovsko, zem, zajednica, veleprodaja stabala.


Oglas dražbe stabala.


Temeljem naredbe kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove u Zagrebu,
od 22. ožujka 1914. broj 22.224. obdržavati će se dne 5. svibnja 1914. u 10 sati
prije podne kod kr. kot oblasti u Vrbovskom javna pismena dražba dolje naznačenih
skupina stabala iz šuma zem. zajednice Vrbovsko, kako slijedi:
ŠUMARSKI LIST 5/1914 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 231 —
ŠUMARSKI LIST 5/1914 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 232 -


Posebni dražbeni uvjeti.


1. Dražbuje se izključivo putem pismenih ponuda. Ponuda treba, da je sastavljena
prema zahtjevu dražbenih uvjeta zastupajućih kupoprodajni ugovor, te
se mora obložiti sa 10% žaobinom od izklicne cijene (prema oglasu) i do ustanovljenoga
roka predati kod podpisane kr. kotarske oblasti.
2. Komulativna ponuda, ako daje jednaki ili bolji dražbeni uspjeh od najboljih
ponuda na pojedine skupine, imade prednost.
3. Ponude, koje bi glasile izpod izklicne cijene, prekasno stigle, manjkavo
sastavljene bile, brzojavne ili nedostatnom žaobinom obložene, ne će u obće
biti u obzir uzete.
4. Prodaja je stablomična bez naknadne premjerbe, pri čem odpadci izpod
20 cm. kod jele, te 30 cm. kod bukve, javora i brijesta ostaju na razpolaganje
zem. zajednici Vrbovsko, o čem se pobliži dražbeni uvjeti, koji vrijede ujedno
kao kupoprodajni ugovor, mogu svaki dan za vrijeme uredovnih sati uvidjeti u
uredovnici šumarsko-tehničkog izvjestitelja podpisane kr. kot. oblasti.
Kr. kotarska oblast.


U Vrbovskom , 5. travnja 1914. Kotarski upravitelj:
Gašparac, v. r.
Opazka . Dražbeni uvjeti mogu se na zahtjev i uz uplatu od 1 K po
primjerku dobiti kod podpisane kr. kot. oblasti.


Broj 4514./1914. [
Predmet: St. Gradac prodaje
137 hrastovih stabala.


Oglas dražbe hrastovih stabala.


Dne 28. svibnja 1814. u 10 sati prije podne obdržavati će se
u uredu kr. kotarske oblasti u Virovitici putem pismenih ponuda
dražba vrhu 127 komada hrastovih stabala, stojeći u šumi Djelta z. z.
St. Gradac, procjenjenih na 8612 K. 67 fil.


Propisno biljegovane ponude imadu biti obložene sa jamčevinom,
koja iznaša 10% od isklične cijene. Na brzojavne kao i na
kasnije stigle ponude neće se uzeti obzir.


Pobliže dražbene uvjete moći je uviditi kod podpisane oblasti.
Kr. kotarska oblast.
U Virovitici, dne 23. ožujka 1914.
Kotarski upravitelj.


.—.^. . a—.1.||»|1...>|>1´||.)´|´|||||||11111..|(. .. riPiiiiiiMiiiiii»ijiiwMi*-´l"´´´,l,**™´**™*´*^^™~-**"^"~~-~~~—^~*~~^^™*^´—^*^^*J-**c*-*°g*


lco jutara vlastitih kultura Garantirano najbolje kvalitete Šumsko sjemenje,
sjemenje od voćaka i sjemenje trava. Mješavine sjemenja od
trava. Šumsko biljke, biljke za živice, divljake itd. Četinjače, ruže,
voćke i drveće za drvorede


Adalbert Faragô


Waldsamenklenganstalt und Baumschule k. u. k. Hoflieferant Zalaegerszeg (Ugarska)
Cjenici i ponude šalju se na zahtjev !


Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Bogoslov Kosović. Tiskara C. Albrecht, Zagreb.