DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1914 str. 33     <-- 33 -->        PDF

- 223 —
vremena, da u njoj obzirom na stojbinu i vrsti drveća stabalje
doraste do sječe, koliko se drva može u njoj sjeći,
koliko ga treba godimice za vlastitu porabu, uz koju cijenu
je drvo koje vrsti do sada prodavano, je li za šume bio
propisan kakav šumski red, kakove su bile možebitne mane
toga šum. reda i kako bi se eventualno dale odstraniti.


Kada ti opisi stignu odrediti ćemo ob ću pregledbu šuma
i valjano mapovanje istih, te sastav podpunog šum. reda za
privatne šume (dočim je za Bancal i Cameral-šume već
izdan šumski red).


Konačno se ima postaviti osoblje, koje se u šumarske
poslove razumije a koje će imati paziti, da se šum. red vrši.
Ono će imati od vremena do vremena šume pregledati i
opažene nedostatke prijavljivati da se kazne.


Pošto smo odlučili vama povjeriti brigu nad obdržavanjem
tog šumskog reda, odlučili smo vama podložiti i
spomenuto šumarsko osoblje, pak vas s toga pozivamo, da
ovamo predložite službenu instrukciju za to osoblje.


*


* *


(Nastavit će se).


Društvene vijesti.


Zapisnik spisan dne 7. prosinca 1913. u „Šumarskom domu"
u Zagrebu prigodom obdržavanja sjednice upravljajućega odbora
hrv. slav. šumarskoga društva.


Prisutni : I podpredsjednik Robert Fischbach, tajnik Josip
Jakopec, ^blagajnik Ljudevit 3zentgyq-gyi, zatim odbornici: Bona de
Marino, Čmelik Vilim, Kesterčanek Ž. Franjo, Kosović Bogoslav, Dr.
Nenadić Gjuro, Dr. Petračić Andrija, Polaček Dragutin, Slapničar
Slavoljub i Trôtzer Dragutin, dočim se ostali izpričaše.


Nakon što je konstatovan dovoljan broj odbornika otvara


I. podpredsjednik Robert Fischbach sjednicu, u kratko srdačnim riječima
pozdravlja prisutne i izporučuje pozdrav predsjednika presv.
gosp. Marka grofa Pejacsevicha, koji da žali, što današnjem zasjedanju
ne može osobno prisustvovati, jer je važnim poslovima
zapriječen.
Prije prelaza na dnevni red saobćuje predsjedatelj.


1. da je predsjednik presv. gosp. Marko grof Pejacsevich osim
uplate utemeljiteljne pristojbe izvolio darovati pripomoćnoj zakladi,


ŠUMARSKI LIST 5/1914 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 224 —


osnovanoj u spomen nadšumara V. KOrôskenyia, iznos od 150 K., a
literarnoj zakladi, osnovanoj u spomen A. Borošića takodjer 150 K.,
što odbor uzimlje do ugodnog znanja uz poklik „Živio predsjednik;"


2. da se je presv. gosp. kr. ministerijalni savjetnik Josip Havas
zahvalio na časti II. podpredsjednika, budući je nakon svog umirovljenja
otišao iz Zagreba, te tim povodom ufedno zahvaljuje svoj
gospodi upravnog odbora na prijateljskom susretanju. (Br. 71).
Odbor uzimlje zahvalu do znanja time, da se odstupajućem
podpredsjedniku za njegovo mnogogodišnje nastojanje oko procvata
društva, kao i ´/a brižno prikupljanje novih društvenih članova izrazi
zapisnička zahvala, a ujedno odstup izvijesti narednoj glavnoj skupštini
radi popunjenja.


3. da je u razdoblju od prošle odborske sjednice u Vukovaru
umro revni član I. razr. Ivan Peheim, vlastelinski šumarski protustavnik
u miru. Odbor uzimajuć tu žalosnu vijest do znanja kliče
pokojniku „slava mu !"
Po tom se prelazi na ustanovljeni dnevni red.


Točka I.


Na poziv predsjedatelja čita tajnik zapisnik prošle odborske
sjednice od 3. kolovoza 1913.


Nakon pročitanja zapisnik se bez primjedbe ovjerovljuje, a za
ovjerovljenje izabiru p. n. g. odbornici Dr. Gjuro Nenadić i Dragutin
Polaček.


Točk a II. Izvješće o tekućem poslovanju:


1. Predsjedatelj saobćuje, da je danas prije podne preduzeo
skontraciju blagajne, kojom su prigodom zaključeni blagajnički dnevnici
i to :
a) društvene imovine . sa ostatkom od 17.265 K 08 f.


b) pripomoćne zaklade „ „ „ 13.874 „ 47 ,,


c) literarne zaklade „ „ „ 3.586 K 63 f.


Sav taj novac uložen je dijelom u vinkuliranim vrijednostnim
papirima, a dijelom u c. c. uložnicama I. hrv. štedionice.
Uzimtje se do znanja.


2. Blagajnik predlaže izkaz dvanajstorice članova I razreda, koji
su na članarini dužni više nego za dvije godine, pak ni na opetovane
opomene neće dug namiriti.
Odbor zaključuje, da se dugovina kr. šum. inžinira u Kološvaru
Akoša Szimonffy u iznosu od 23 K 06 f. u ime članarine za god.
1909.—1911. otpise, dočim da se ostali izkazani dužnici još jednom
pozovu, da dugovinu uplate do 31. siječnja 1914., a ako ju u tom
roku ne namire, da se imadu brisati iz članstva, a dugovina sudbenim
putem utjerati.


Tajnik izvješćuje:


3. da je prema zaključku odborske sjednice od 8. kolovoza 1913.
toč. III./2. od razpoloživog nepodignutog jubilarnog stipendija za
školsku godinu 1912./13. u iznosu od 600 K. slušateljima kr. šumar.


ŠUMARSKI LIST 5/1914 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 225 —


akademije Robertu Reszu i Vidoju Mihaldžiću izplaćena podijeljena
im podpora svakomu u iznosu od 300 K.
Uzimlje se do znanja.


4. da su prema zaključku odborske sfednice pod toč. ../.. za
vrijeme ovogodišnjih praznika na Šumar, domu izvedeni svi nuždni
redoviti popravci.
Uzimlje se do znanja.


5. da je gradskom poreznom uredu u Zagrebu uz potvrdu
predana
valovnica o kućnoj najamnini.
Uzimlje se do znanja.


6. da su za društvenu knjižnicu nabavljena slijedeća djela:
a) Schuberts v. Naturgeschichte. Vierte Aufflage, uvezana svezka,
b) Di Anlage von Dauerweiden von Karl Schneider, 2. Auflage,
c) Dr. H. Stoetzer. Waldwegebaukunde, 5. Aufl.
Uzimlje se do znanja.
Točk a III. Pretres prispjelih podnesaka.
1. Čita se poziv ugar. zemaljskog šumarskog društva u Bud mpesti
za sudjelovanje kod glavne skupštine, koju će rečeno društvo
obdržavati dne 16, prosinca o. g. u Budimpešti. (Br. 121).
Odbor zaključuje, da se umoli odbornik kr. šumar, savjetnik
Dragutin Polaček, da izvoli na rečenoj skupštini zastupati naše društvo.


2. Za članove I. razr. prijavljuju se ; Ladislav pl. Rozgoni, vlastel.
šumar u Koški, Mihajo Dereta, kr. kot. šumar, u Vrbovskom i Simo
Krstić, šum. vježb. u Teslić — Pribrinić, Bosna.
Primaju se. (Br. 102 i 104.)


3. Kr. šumar, ravnateljstvo u Zagrebu najavljuje za članove II.
razr. petoricu novoimenovanih lugara (Br. 135.) — Uzimlje se do
znanja.
4. Kr. šumarnik u m. V. Vasiliević moli, da može dužnu članarinu
u iznosu od 40 K. otplatiti u mjesečnim obrocima po 5 K.
(Br. 115.) — Dozvoljava se.
5. Središnja ´ sveza „Hrvatskih seljačkih zadruga" u Zagrebu
moli, da joj se Šumarski list šalje u zamjenu za njen „Hrvatski
udrugar"v (Br. 93). — Zamjena se dozvoljava.
6. Čita se dopis kr. zemalj. vladinog odjela za bogošt. i nastavu
od 15. listopada 1913. broj 11775, kojim se dostavlja na službenu
porabu jedan primjerak kućnoga reda za pazikuću šumarskoga
doma i za podvornika i sluge pomagače kn šumarske akademije".
(Br. 108.)
Odbor uzimlje dostavljeni kućni red do znanja time, da se
pročelničtvo kr. šumar, akademije zatraži, da pod točkom I./a) kućnoga
reda pazikući nametnutu dužnost čišćenja svih triju veža sa
pristupima u veže prenese na dužnost zavodskih sluga pomagača,
koji taj posuo i sada obavljaju prema odnosnim ugovorima o iznajmljenju
prostorija visokom kr. zemalj. eraru, odnosno, da glede
toga, u koliko to drži nuždnim, zatraži od kr. zemalj. vlade preinaku
dotično izpravak kućnoga reda.


7. Predsjedatelj predlaže na razpravu predstavke, sastavljene


ŠUMARSKI LIST 5/1914 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 226 —


po podoboru, izabranom u tu svrhu na ovogodišnjoj glavnoj skupštini
i to;


a) da se prema zaključku ovogodišnje glavne skupštine od 4.
koiovoza kr. zemalj. vlada umoli, da do zakonodavnog uredjenja i
organizacije šumarsko-tehničke službe u zemlji izvoli polovicu kr.
kot. šumara promaknuti u IX. činov, razred,


b) da upravitelji kot. šumarija kod krajiških imovnih občina
mogu kao takovi biti promaknuti u VIII. činov, razred.


Nadalje saobčuje, da se isti pododbor nije mogao u načelu
složiti, da takodfer izradi jedinstveni obrazac predstavke o reorganizaciji
šumarsko-tehničke službe u zemlji, odnosno poboljšanju materijalnog
stanja šumarskih tehničara političke uprave, već je posebnu
takovu predstavku izradio i ovom ju predsjedničtvu podnio član
pododbora Vilim ^Dojković, a opet posebnu predstavku članovi
pododbora Vilim Čmelik i Dr. Vaso Vučković.


Ujedno je član Vilim Dojković u ime po glavnoj skupštini za
izvedenje zaključka izabranoga pododbora odnosnu predstavku neposredno
podnio kr. hrv. slav. daim, zemaljskoj vladi odjelu za
unutarnje poslove, koja ju je svojim otpisom od 14. studena 1913.
broj 70624 takodjer ustupila ovom predsjedničtvu na dalnju porabu.


Ističe, da obje sastavljene predstavke imadu svojih dobrih
strana, pak predlaže, da se prepusti predsjedničtvu, da iz jedne i
druge povadi ono, što smatra najboljim i što drži, da bi se prema
sadanjem stanju i okolnostima moglo polučiti, pak da prema tomu
izradi obrazac predstavke.


O predmetu povela se razprava, nakon česa odbor zaključuje,
da prepušta predsjedničtvu, da ono prema stavljenom predlogu izradi
obrazac predstavke o poboljšanju materijalnog stanja šumarskih
tehničara i u narednoj ju sjednici iznese odboru na pretres i prihvat


— time, da se u toj predstavci ima iztaknuti odnosni zaključak
glavne skupštine.
Ujedno se zaključuje, da se sa tom predstavkom imade spojiti
i predstavka pod a), a istodobno sa tom predstavkom da će se
imati na visoko mjesto predložiti i predstavka pod b) o promaknuću
upravitelja kot. šumarije krajiških imovnih obćina.


Točk a IV. Razdjelenje podpora iz Korôskeny-eve pripomoćne
zaklade.


U svemu stiglo je .8. molba za pripomoć iz rečene zaklade.
Nakon što je odbor molbe točno izpitao i pretresao gledom na
imućtvene i ine okolnosti, zaključuje da se podijeli j to:


1. Gurtler Milki 85 K., 2. Rukavini pl. Tonki 85 K., 3. Vraničar
Anki 80 K, 4. Evi Murgić 50 K,, 5. Juliji Kordić 50 K., 7. Dragojli
Škorić 50 K i 8. Petri Simić 50 K., ukupno 500 K.
Točk a V. Razdjeljenje podpora iz društvene imovine.
Za podjelenje podpora iz društvene imovine stiglo je u svemu
11 molbenica, a podijeljeno je: 1. Jelki Karakaš 25 K., 2. Maksi ud.
Borošić 50 K.,v3. Gabrieli ud. Malin 50 K., Ani ud. Močan 50 K.,


5. Albini ud. Ćelija 50 K., 6. Ruži ud. Šeringer 50 K i 7. Pavlu


ŠUMARSKI LIST 5/1914 str. 37     <-- 37 -->        PDF

- 227
Antoliću umir. lugaru 25 K ukupno 300 K. Ujedno je zaključeno,
da se kot. šumaru Teodoru Georgieviću u Novoj Gradiški na teret
stavke 19. proračuna za g. 1913. izplati iznos od 100 K u ime nagode
za uloženi trud oko prikupljanja gradje za sastav, hrvat, terminologije.
(Br. 145—913.).


Točk a VI. Eventualni predloži.


1. Na predlog predsjedatelja odbor zaključuje, da se predsjedničtvo
u ime hrv. slav. šumarskog društva pokloni Njegovoj Preuzvišenosti
g. banu Dr. Ivanu barunu Skerleczu i tom mu prigodom
toplo preporuči, da blagoizvoli pokloniti svoju naklonost i brigu
društvenim probitcima, šumarskom staležu i naprednom razvoju šumarskih
prilika.
2. Čita se podnesak člana zem. šumar, nadzornika I. razr. Vi-
lima Dojkovića, kojim u savezu sa svojim na ovogodišnjoj glavnoj
skupštini stavljenim predlogom u predmetu po društvenom uredničtvu
u broju 7. a na str. 308 Šum. lista od ove godine na njegov članak
uvrštenu opasku moli, da upravljajući odbor zaključi:
a) da urednik Šum. lista smije sastavke, koji se odnose na
čisto osobne stvari ili koji sadržavaju osobne istupe ili napadaje ma
po kome naperene proti kojemu članu šumar, društva — otisnuti u
Šum. list istom onda, ako si je za to ishodio dozvolu društvenog
predsjedničtva i


b) da se u narednom broju Šum. lista imade otisnuti obavjest
čitaocima i izjava predsjedničtva društva, kojom se shodno prema
Dravom stanju stanju stvari izpravlja odnosna na str. 308 u broju 7.
Š. 1. od g. 1913. stavljena opaska odnosno tvrdnja uredničtva glede
intervencije o obustavi svake dalnje polemike o „Draganićkom lugu."


Predsjedatelj saobćuje, da je već na ovogodišnjoj glavnoj skupštini
u tom predmetu dao izjavu, da je na njegovu predsjedničku
intervenciju a zaključkom upravnog odbora ju sjednici od 2. srpnja
1912. obustavljena svaka dalnja polemika u Šum. listu o Draganičkom
lugu, nadalje da je i urednik na istoj sknpštini izjavio da onom
„Opazkom" nije mislio podati onaj smisao i namjeru, kako si to
predlagač tumači, na ime, kao da je gosp. Dojković iz avno zatražio
obustavu tiska upitnih članaka, pak ipak se član g. Dojković tom
izjavom nije zadovoljio.


Nakon što je upr. odbor predmet potanko razpravio, zaključuje:


a d a), da se taj predmet gledom na postojeći kućni red ne
može sada razpraviti, već se ima uzeti u razpravu onda, kada
će se preduzeti promjena kućnoga reda;


a d b) da se u zapisnik uvrsti izjava predsjedatelja, da je na
njegovu vlastitu intervenciju odnosno njegov predlog povodom podnesaka
gosp. Dojkovića obustavljena svaka dalnja polemika u Šum.
listu o „Draganićkom lugu".


3. Čita se podnesak odnosno pritužba člana Vilima Dojkovića
od 20. studena 1913., kojom se žali, što je u 6. broju Šum. lista od
o. g. uvršten na prvom mjestu prepis usanca, a tek na drugom
mjestu njegov originalni çlanak „Drugo pismo iz draganičkog


ŠUMARSKI LIST 5/1914 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 228 —


luga", nadalje što je njegov članak tiskan sitnijim a usance krupnijim
slovima, a prema takovom tisku obredjena mu i visina suradničkog
honorara, pak tim povodom podjedno predlaže, da upravljajući odbor
zaključi :


a) da mu se naknadno izplati honorar u iznosu od 90 K., za
koji je po opisanom pristranom postupku g. urednika nepravedno
prikraćen;


b) da g. urednik društvenoj blagajni povrati iznos od 48 K 63 f.
kao odštetu za suvišni izdatak prouzročen joj kod tiska senjskih
usanca i za iste podignutog honorara;


c) da nedrži poželjnim da se sa društvenim članovima i sa
Šum. listom i za buduće tako jednostrano postupa, kako je postupano
u ovom slučaju i s formalne i s materijalne strane te da takav
postupak ne odobrava;


d) da urednik Šum. lista za svoja uvrštenja u list nema primati
nikakovog tiskovnog honorara, pošto za uredničtvo i korekturu lista
već prima znatnu nagradu i


e), da se u svrhu budućeg izpravnog postupka sa Sum. listom
izabere posebni redakcioni odbor, na koliko odgovornost za list nebi
htjelo na se preuzeti samo predsjedničtvo društva.


Na poziv odbora daje urednik na pojedine pritužbene navode
svoje razjašnjenje.
O predmetu razvila se odulja razprava, nakon koje donaša
uprav, odbor slijedeći zaključak:


Ada ) Odbor uzimlje do znanja razjašnjenje urednika, da je
pritužiteljev članak u broju 6. Šum. lista od g. 1913. morao doći kao
nastavak na onakovom mjestu i onim slovima, kako je to izašao
već početak istoga članka u broju 5. Š. lista. A u broju 5. morao
je izaći nadrugom mjestu, pošto je uredničtvu bio dostavljen po predsjedničtvu
na uvrštenje tek oko 20. travnja, kada je već ostali material
za isti broj bio složen i tiskan, — a uz to sa željom, da se
čim prije i to po mogućnosti odmah uvrsti i čim prije sav otisne.


Pošto je nadalje sam pritužitelj u svom na predsjedničtvo
upravljenom dopisu od 12. travnja 1913. izričito tražio, da se njegov
članak uvrsti čim prije i u isto toliko brojeva, u koliko je bio i
članak g. Puka, to je pritužiteljev članak jedino stoga bio otisnut sitnima
slovima.


Uslijed toga odbor predlog pod a) ne prihvaća.


A d b) Nakon po uredniku danog razjašnjenja o predmetu
predlog se ne prihvaća.
Ade ) Predlog bezpredmetan iz razloga, navedenih pod a) i b).
A d d) Nakon što je odbor u tom pitanju uzeo do znanja raz


jašnjenje urednika o raznim tehničkim potezkoćama sa uredjivanjem
lista i buduć se podizanjem posebnog honorara po uredniku za njegove
vlastite sastavke ne povredjuju društvena pravila i kućni red,
to odbor predlog pod d) ne prihvaća.


Ad e) Predlog se ne prihvaća, pošto se njim ide za promjenom
sadanjega kućnoga reda, pak stoga ovaj odbor, kojemu u ovoj go