DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1914 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 222 —


Ta zabrana ima i dalje ostati na snazi, te se bez znanja
i dozvole našeg trgovačkog vijeća ne smije u tome praviti
nikakove iznimke niti se bez njegove dozvole i po njemu
izdane dozvolnice smije hrastovina izvažati u tudje države.


Da se pako vlastnicima šuma ne samo neoduzme korist
od njihovog drveta, koja ih podpunim pravom pripada, nego
dapače, da im se omogući, da mogu ono drvo što se može
iz njihovih šuma bez uštrba na njihovo sućanstvo posjeći u
nutrašnjosti zemlje i prodati, odlučili smo :


1. da je najbolje, da se od dotičnih šumoposjednika za
brodogradju sposobno drvo cijeni primjereno odkupi,
2. da se tako odkupljeno drvo pohrani u prikladna
drvna spremišta, te da se od tuda ili upotrebi za našu vlastitu
brodogradnju ili pako da se stranim državama proda.
To će podići domaću mornaricu, a s tim se ima započeti
najprije u šumama vojne Krajine i tada nastaviti u Bancal i
privatnim šumama.
3. Za te svrhe potiebnu glavnicu, koje visinu će te vi
opredjeliti, doznačit ćemo iz naše Comercium-Casse.
Vaša će biti zadaća naći društvo (Companiju) koje će
se primiti drvnog spremišta i voditi u njemu kako valja trgovinu,
a ujedno poduzimati i gradnju brodova.


O tim trima točkama imate nam staviti izvjestan predlog
kao i glede visine cijene uz koju će se drvo u spremišta
nabavljati i opet uz koju će se dalje prodavati. Pošto
smo podjedno odlučili, da vama povjerimo vrhovni nadzor
nad šumama u Furlanskoj, Kranjskoj, Istri, te nad krajiškirn
šumama u Hrvatskoj, nad Bancal šumama i šumama privatnika,
to imate taj nadzor vršiti i paziti, da za brodogradju
sposobno hrastovo drvo bude obilježeno i da se nebi upotrebilo
za kakove druge svrhe osim za gradnju brodova.


Da vam bude taj posao lakše provadjati odredili smo,
da svi vlastnici šuma imadu predložiti opise istih, te nacrte
ako ih imadu, u kojima opisima treba da bude izkazano kakova
je Šuma, kojih vrsti drveća ima u njoj, koliko treba