DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 46     <-- 46 -->        PDF

110


Društvene vijesti.


Pripomoćnoj zakladi hvv. slav. šumar, društva utemeljenoj
u spomen pok. nadšumara Vjek. Kor6skenyi-a pristupio je Milan
Grozdanić kot šumar ogulinske imovne općine uplativ jednom za
uvjek 10 kruna.


Oglas dražbe stabala.


Na dne 12. ožujka 1914 u 10 sati prije podne obdržavati će
se kod podpisanog šumsko-gospodarstvenog ureda javna pismena
dražba vrhu 1413 jelovih, 8590 bukovih i 76 javorovih stabala porazdijeljenih
u 18 skupina, a procijeiijenih na 105.389 kruna.


Dražbovati će se samo na pismene, propisno biljegovane i sa
5^/o žaobine providjene ponude, koje moraju biti gori rečenog dana,
do odredjenog sata predane kod ovoga ureda. — Na kasnije prispjele
i brzojavne ponude neće se uzeti obzira.


Naposebni dražbeni uvjeti mogu se uviditi za vrijeme uredovnih
sati kod ovoga ureda, te kotarskih šumarija u Ogulinu, Plaškom, Brinju,
Senju i Modrušu.


Su m sko-gospodarstveni ured ogulinske
imovne općine.


U Ogulinu, dne 11. veljače 1914.


Broj 23-1914


Dražba hrastovih stabala.


Temeljem dozvole kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove
od 18. rujna 1913. broj 62730. obdržavati će se u uredu kr.
kot. oblasti u Garešnici na 8. ožujka 1914 u 11 sati do podne javna
pismena ponudbena dražha na 741 komada hrastovih stabala, nalazećih
se u šumi Luženjak zem. zajednice Stupovača sa 802*92 m´-^
trupaca, 23465 m-^ cjepke, 1074*93 m´^ tvoriva i 716 komada podvlaka
uz izkličnu cijenu od 127.327 K.


Pismene ponude imadu biti propisno biljegovane i providjene
žaobinom od 107o. izklične cijene, te zapečaćene predane kod predstojničtva
ove oblasti najkasnije do 11 sati do podne aana 8. ožujka
1913. ^


Pobliži dražbeni uvjeti mogu se uviditi za vrijeme uredovnih
sati u uredu kr, kotarske oblasti u Garešnici i u Grubišnompolju.


Kr. kotarska oblast.


U Garešnici, dne U, veljače 1914.


Upravitelj.