DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 86 JJ


brestova 157


?J


jasena 15975


makljena 13279 ??


grabića 24461


J7


7J


bukava 1258512


?5


smreka 250073


je!va 1106609


?J


lipa 2749 "
Jkupno dobrog sječivog drva: "2742163 stab.


S i g. V. P i e r k e r


I n g. A1 a i 0 r.


Novčane vrjednote.


Pribrao Ivan Grčeviić, rač. savjetnik.


Svaku. Stvar, koja posredno iii neposredno služi za pokriće
potreba čovječanstva, nazivijemo dobrom. Dobra, koja
su odredjena za izmjenu drugog dobra, zovemo robom. Novac
je roba, koja uslijed svoje sposobnosti za promet stoji u
porabi kao obče sredstvo izmjene za svaku vrst robe. U
koliko ne možemo u vlastitom gospodarstvu pokriti životne
namirnice, to ih nabavljamo novcem.


Prije poznavanja novca izmjenjivala se je roba za robu.
Poteškoće nastale izmjenom takove robe urodile su uredjenjem
novca. Cijenom, se zove priznana unutarnja vrijednost
svakoga ekonomskoga dobra izražena u novcu. Novac je
mjerilo vrijednosti, jer se svaka vrst robe dobije za novac.


Za kovanje je novca u prvo vrijeme upotrebijivano olovo,
željezo, kositar i bakar. Sada se upotrebijuje zlato, srebro,
te za sitniš n.ikalj i bakar. Uslijed velike proizvodnje olova,
željeza, kositra i bakra izgubile su kovine svoju uiiutrašnju
vrijednost. Pored slabe tvrdoće brzo su se izrabile i
UuSlijed relativne svoje težine sn oteščavale promet, te su napuštene
za uporabu novca. Naprotiv proizvodnja zlata i
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 23     <-- 23 -->        PDF

__,, 87 —


srebra nije dosegla suvišne količine, stoga su ove kovine kroz tolika
stoljeća najprikladnije za novac kao jedino mjerilo vrijednosti
iu svjetskoj trgovini. Uslijed dovoljne tvrdoće, male težine i.
velike unutrašnje vrijednosti osobito su prikladne kao prometno
sredstvo. Odoljevaju uplivu vremena i podneblja, te
u svakom mjestu podržavaju staSnu kakvoću. Ne može biti
mjerilom, vrijednosti drago kamenje, prern je skuplje od zlata
i srebra, jer unutarnja vrijednost svakog komada ovisi o veličini;
čim je veće, tim je skuplje. Dijelovi od zlata i srebra
pokazaju razmjerno smanjeni, ali uvijek jednaki dio unutarnje
vrijednosti od prvanjeg komiada. Kovanje novca spada u djelokrug
državne vlasti, a to se pravo zove regainim pravom.


Svaka državna vlast strogo nadzire svoje kovnice i zakonom
opredjeli novčanu jedinicu, te za svaki komad novca
stalnu količinu dragocjene kovine kao primjesu ili legiranje.
Uporabom postaje novac u prometu laglji, stoga mu se odredi
doba, do koje se prima u prometu. Primjesom postaje
novac tvrdji i trajniji, te se zlato miješa sa srebrom ili bakrom,
a srebro sa bakrom. Faktična je težina novca bruto
težina. Čistina je količina težine dragocjene kovine, a omjer
se izm.edju bruto težine i čistine zove finoćom. Valutu ili
vrjednot u uredjuje državna vlast. Zakonodavnim putem,
odredi se kovinu za novac i ustanovi vrijednost, koju mora
svaki državljanin primati u prometu. Izvan granica države
nema stoga novac jednake vrijednosti, kao što mu je u državi
odredjena. Kovani se novac tudje države smatra u prometu
robom, te se izmjenjuje prema sadržini čiste dragocjene
kovine. Države imaju jednovrstnu i dvovrstnu valutu, jednovrstna
je valuta zlatna ili srebrna. Dvovrstna je valuta, kad
se ustanovi kovanje novca od zlata i srebra, te je u tom
slučaju srebro usporedjeno zlatu. U našoj je monarkiji zlatna
valuta, a zove se krunska valuta.


Kovani novac.
Zakonskim člankom XV1L 1B92. zajedničkoga ugarskohrvatskog
državno[^ sabora ustanovljena je krunska vrjednota
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 88 —


(Sbornik 1892. str, 1131). Na mjesto dotadanje austrijske
vrjednote stupila je iia snagu zlatna vrjednota, kojoj je računska
jedinica kruna. Kruiia se dijeli na 100 fihra.


Temeljna je težina za kovanje novca kilogram i desetinke
istog.
Zlatni se novci valute kuju iz smjese, koja sadržava
900 tisućinka zlata na 100 tisućinka brakra.


Na jedan kilogram smješanog zlata odpadaju 2.952 krune,
a na jedan kilogram finoga zlata doslijedno tomu 3.280 kruna.
Kao zlatni novci valute kuju se komadi po dvadeset


kruna i po 10 kruna.


Iz jednog se kilograma legiranog zlata kuje 147-6 komada
zlatnog novca po dvadeset kruna ili 295-2 komada
po deset kruna, dakle iz jednog kilogramia finoga zlata 164
komada po dvadeset kruna ili 328 komada po deset kruna.
Ukupna težina komada po dvadeset kruna iznaša 6.775067,
čista težina 6.09756 grama; ukupna težina komada po deset
kruna 3.3875338, a čista težina 3.04878 grama.


Oblik i napis zlatnog novca je točno propisan u § 5.,
spomenutog zakonskog članka. Na kovanom novcu ugarske
krune ima seuzkraljevinski naslov uvrstiti takodjer naslov kralja
Dalmacije, Hrvatske i Slavonije prema ustanovama §. 64.


temeljnog zakona hrvatsko-ugarske nagode od g. 1868.
Postupak kod kovanja novca treba u. pogledu finoće i
težine da zajamči podpunu točnost. U koliko se kod pojedinog
komada novca nebi mogla postići podpuna točnost,


dozvoljena je takova razlika prema gore i prema dolje, koja
ne prekoračuje u težini dvije tisućinke, u finoći jednu tisućinku.
Prometna je težina komada po dvadeset kruna ustanov


ljena sa 6-74 grama, a komada po deset kruna sa 3-37 grama.
Onakovi komadi, koji uslijed redovnog prometa giibe,
nu ipak dosegnu prometnu težinu, imadu se kod drža\´i!ili i
inih javnih blagajna, kao i u privatn.om prometu kod svakog
olateža primati kao dotežni.
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 89 —


Takovi zlatni novci, koji su usUjed dužeg prometa i
istrošenja od težine svoje toliko izgubili, da više neniajii
prometiiu težinu, uvući će se na trošak države u svrhu, da
se pretope. Takovi se iztrošeni zlatni novci imaju kod svake
državne i druge javne blagajne uvijek u potpunoj nominainoj
vrijednosti primati i putem kr. ug, središnje državne
biagajne odpremiti kr. ug. kovnici.


Ako državnim ili drugim javnim blagajnama dolaze takovi
novci, koji su od , težine, ali ne uslijed redovnog prometa,
već drukčije Izgubili, tada će ih državne i druge javne blagajne
uvući i prema gornjim odredbama prekovati uz naknadu
vrijednosti, koja odgovara sadržini finoće bez obzira na njihovu
nominalnu vrjednost. Zlatni novci valute kuju se na
račun države, a na račun privatnih osoba onda, ako kr.
kovnica nije zaokupljena za državu. Pristojba za kovanje, koja
se irna zaračunati privatnim osobam, ne može premašiti kod
kovanja komada po dvadeset kruna 0´37o vrijednosti, a za
komade po deset kruna 0"57n vrijednosti.


I nadalje će se kovati dukati kao trgovački ziatni novci
valute.


Zakonskim člankom XLVIS. 1907. zajedničkog ugarskohrvatskog
sabora nadopunjuje se zak. cl. XViL 1892. onamo,
da se povrh zlatnih novaca valute po dvadeset i deset kruna
imadu kovati i zlatni novci po jednu stotinu kruna.


Iz jednog kilograma legiranog zlata kuje se 29.52 kom.
po 100 kruna, dakle se iz jednog kilograma finog zlata kuje
32*8 komada zlatnog novca po 100 kruna.


Ukupna težina novca od sto kruna iznaša prema tome
33-8753387 grama, a čista težina 30´4878048 grama. U koliko
se kod pojedinih komada ne može postići potpuna točnost,
dozvoljena je takova razlika prema gore, ili prema dolje,
koja kako u težini, tako i u punoći ne premašuje jednu
tisućinku.


Prometna se težina ustanovljuje sa 33´8 grama za jedan
komad zlatnog novca od stotine kruna. Pristojba, koja će
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 90 se
ustanoviti za kovanje zlatnog novca po sto kruna na račun
privatnih osoba ne može prekoračiti najvišu mjeru glede
kovanja novca po dvadeset kruna krijepostne postotne pristojbe
za kovanje.


U svakom drugom pogledu imadu se na zlatni novac
valute odnoseće ustanove zakonskog članka XVIL 1892. o
ustanovljenju krunske vrijednosti primjereno uporabiti i na
zlatne novce valute po sto kruna. Kovanje zlatnog novca
krunske vrijednosti u pogledu količine nije ograničeno. Nabavljena
se količina zlata može upotrebiti jedino za kovanje
novca i uredjenje valute. Kontrolu od toga vodi zemaljsko
povjerenstvo od šest članova i tri zamjenika. Dva člana i
jednog zamjenika bira velikaška kuća, a četiri člana i dva
zamjenika istog povjerenstva zastupnička kuća. Ovo povjerenstvo
najmanje jedanput koncem svake godine podnese
svoje izvješće državnom saboru.


Propisnik je izdan glede zgotavljanja, ovjerovljenja i prodavanja
uteznih mjera i vaga za kontroliranje zakonite i prometne
težine zlatnog uovca krunske vrjednote dne 6. srpnja
1900A pod br. 52.400 (Vidi zbornik br. 39 str. 263. g. 1902.)
Prema tim će ustanovama utezne mjere, koje odgovaraju
zakonitoj i prometnoj težini zlatnog novca krunske vrijednosti
baždariti isključivo državno središnje baždarsko kr. ug.
povjerenstvo, dočim će ih izdavati isključivo kr. ug. aiinistarstvo
financija.


Za mjerenje zlatnog novca krunske vrjednote po komadu
iii polag većih stavaka mogu se u javnom prometu rabiti
takove stroge vage sa odgovarajućom nosivosti, koje su po
državnom središnjem baždarskom kr. ug. povjerenstvu obaždarene,
te sa slovima A. M. kao vage za zlato označene.
Okružnicom, je kr. hrv. slav. dalm. zemaljske vlade, odjela
za unutarnje poslove od 25. lipnja 1902. broj 46.684 priopćen
dopis kr. ug. ministra financija od 3. lipnja 1902. br.
45.530, da su dužne kontrolirati državne i druge javne blagajne
težinu na krunsku vrjednotu glasećih zlatnih novaca,
da ne izdadu više one novce, koji ne dosižu prometnu težinu.
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 91 —


U promet su stavljene L srpnja 1902. za kontroiiranje
nuziiič utezne mjere i vage u smislu propisnika od (3. srpnja
1900. br. 52.400. oglasom od 12. svibnja 1902. br. 39.405.


Kr. ug. državPia blagajna u Budivnpešli je započela izdavati
i raspačavati stroge vage za mjerenje zlatnili novaca
po 10 i 20 kruna za privatnike L srpnja 1902. Cijena takove
vage i k tomu pripadajuća 4 komada utezne mjere
iznaša 50 kruna, a za urede podčinjene kr. hrv. slav. dalm.
zemaljskoj vladi uz naknadu od 25 kruna ustanovljenog vlastitog
troška.


Osim zlatnih novaca kuju se:


h
Srebrni novci, komćidi od jedne krune;


2.
Nikaljni novci:
a) Komadi po 20 filira;
b) komadi po 10 filira.
3.
Brončani novci:
a) Komadi po dva filira i
b) komadi po jedan fiiir.
Komadi po jednu krunu kuju se iz smjese, koja sadržava
835 tisučinka srebra i 165 tisućinka bakra. Iz jednoga kilograma
legiranoga srebra kuje se 200 komada po jednu krunu.
Težina je koiriada po jednu krunu dakle 5 grama.


Kod kovanja srebrnih novaca ima se obdržavati zakoiiita
težina i finoća. U koliko se kod pojedinih novaca ne može
postići potpuna točnost, dozvoljuje se takova razlika prema
gore ili prema dolje, koja ne prekoračuje u finoći 3 tisućinke,
a u težini 10 tisućinka.


Oblik i napis je krune točno opisan u § 13. spomenutog


zak. članka. Komadi po jednu krunu kuju se jedino na račim


države. Kovati će se po jednu krunu sa iznosom od 60,000.000


krun.a. Kovanje i uvedenje u promet biva u rokovima, koji


će
se ustanoviti naredbenim putem.


. Nikaljni novci kuju se iz čistog niklja i jedino na račun
države. Iz jednog se kilograma niklja kuje 250 komada po
dvadeset filira ili 333 komada po deset fiiira.
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 92 ~
Nikaljtii će se novci kovati do iznosa od 18,000.000


kruna. Kovanje i iivedenje ovih novaca u promet biva u


rokovima, koji će se ustanoviti nareclbenim puteni.


Smjesa brončanih novaca sadržaje 95 dijelova bakra,
4 dijela´kositra 1 1 dio tutije. Iz jednog se kilograma smjese
kuje 300 komada po dva filira i 600 komada po jedan filir.


Brončani će se novci kovati jedino na račun države i


do iznosa od 7,800.000 kruna.


Komadi po jednu krunu, te nikaljni i brončani novci u
krunskoj vrijednosti primaju se kod svake državne i ine javne
blagajne u nominalnoj vrijednosti pod platež i to komadi
od jedne krune neograničeno, a nikaljni i brončani novci
do iznosa od deset kruna. U privatnom prometu nije nitko
obvezan primati komade po jednu krunu preko pedeset kruna
i brončane novce preko jedne krune.


Kad dolaze državnim ili drugim javnim blagajnama patvoreni
novci, imadu se bez odštete odmah uvući i kovnici
priposlati.


Ako prispijevaju državnim ili drugim javnim blagajnamia
takovi novci, koji su izgubili na težini uslijed probušenja
ili na drugi način osim uporabe u redovnomi prometu,
imadu se providiti takovim znakom, koji ih čini neprikladnim
za zakoniti promet


Srebrni, nikaljni i brončani novci, koji su uslijed dužega
prometa istrošeni u težini ili vidljivo u većoj mjeri trpili,
imadu se po državnim i drugim javnim, blagajnama mjesto
plateža ili na izmjenu primati i na trošak države prekovati.
Potrebnu količinu srebra za kovanje novca nabavljaju sporazumno
obadva ministra financija, a ustanovljuju koHčinu
sporazumno činovnici, koje izašaiju ministri financija.


U obje države kovati će se svega skupa komade po
jednu krunu do 200 milijuna kruna; nikaljni novci do 60
milijuna kruna i brončani novci do 26 milijuna kruna. Ovi
se iznosi podjeljuju izmedju zemalja krune ugarske i n carevinskom
vijeću zastupanih kraljevina i zemalja polag razmjera
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 29     <-- 29 -->        PDF

-- 93


30 : 70. Kovanja obili država ispituju se uzajamno u obim
glavnim kušaonicania, te je za provedbu toga meciju obim
ministrima financija skJopliena ria^i;odba.
Zakonskim je člankom XXX!L 1899. zajedničkoga ugarsko-
hrvatskoga državnoga sabora odredjeno kovanje srebrnog
novca po pet kruna. Novci po pet kruna kuju se iz smjese,
koja sadržava 900 (isućina srebra i 100 tisučina bakra. Od jednog
kilograma smješasTog srebra ku]u se 417;^ komada po pet
kruna. Težina je novca od pet kruna 24 grama.


Kod kovanja novca po pet kruna ima se održati po
zakonu ustanovljena težina i sadržaj finoće. U koliko se kod
pojedinog novca ne može postići podpuna točnost, dozvo-
Ijuje se takov odstup prema gore i!i prema dolje, koji ne
nadmašuje u finoći tri tisućine, a u težini pet tisućina. Novci
po pet kruna kuju se izključivo na račun države. S toga će
se kovati predbježno do 19,200.000 kruna novca po pet
kruna. U privatnom prometu nije nitko obvezan primati novce
po pet kruna pod platež u iznosu preko 250 kruna.


Usljed naredbe od 3. prosinca 1899. broj 6349. pr. (Vidi
zbornik 1900. str. 5.) ima se rabiti za skraćeno označenje
krune i filira: kruna — K; filir — 1 Kad se svota ima
slovima izraziti treba riječi „kruna" i „filir" podpuno ispisati.


Od šestdeset´milijuna komada kovano je po jednu krunu
u zemljama krune ugarske jedan milijun kruna na uspomenu
tisućgodišnjice Ugarske. (Vidi zak. čl LI. 1895. zajedničkoga
ugarsko-hrvatskoga državnoga sabora. Zbornik 1896. str. 139).
Zakonskim čl. XI 1907. zajed. ug. hrv, drž. sabora nadopunjuje
se zaL čl XVIII. 1892. onamo, da se povrh nikaljnih
novaca od šestdeset milijuna ima od svih novaca u obim
državama kovati daljnih dvadeset milijuna kruna, od koje
svote kuju zemlje svete krune ugarske šest milijuna hruna,
a u carevinskom vijeću zastupane kraljevine i zemlje četrnaest
milijuna kruna.


Zakonskim je člankom XLIiL 1907. zajed. ug. hrv. državnoga
sabora odredjeno, da se povrh jur kovanih šestdeset
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 94 —


i četiri milijima srebrnog novca po pet kruna ima u obim
državama daljnih 64 milijuna kovati, od koje svote odpada
na zemlje svete krune ugarske 19,200.000 kruna, a na kraljevine
i zemlje zastupane u carevinskom vijeću 44,800.000


kruna.


Na temelju zak. cl. XXL 1912, zajed. ug. hrv. državnoga
sabora imadu se kovati osim jednokrunaša i petkrunaša
još i srebrni dvokrunaši.


Dvokrunaši se kuju iz smjese, koja sadržaje 835 tisućina
srebra i 165 tisućina bakra.


Iz jednog kilograma legiranog srebra kuje se 100 dvokrunaša.
Težina dvokrunaša iznosi dakle 10 grama. Kod
kovanja dvokrunaša ima se obdržavati zakonom odredjena
težina i finoća.


U koliko se kod pojedinog dvokrunaša ne može postići
podpuna točnost, dozvoljuje se takova razlika prema gore i
prema dolje, koja ne prekoračuje u finoći tri tisućine, a u
težini 10 tisućina.


Dvokrunaša se ima predbježno kovati u obje države
svega za 50 milijuna kruna, od koje će svote kovati zemlje
svete krune ugarske za 15 milijuna, a kraljevine i zemlje
zastupane u carevinskom vijeću za 35 milijuna kruna.


U svrhu kovanja u gore naznačenom iznosu preuzeti će
oba ministra financija od austr. ugarske banke, položivši
protuvrijednost u zakonitim platežnim sredstvima, zajedno
srebrnih jednoforintača u iznosu od 50 milijuna kruna i to
kr. ug. ministar financija 15 milijuna kruna, a c. kr. austrijski
ministar fjnancija u iznosu od 35 milijuna kruna. Od strane
oba ministra financija nabavljene srebrne jednoforintače
imadu se odmah kao kovni materijal predoznačiti dotičnim
kovnicama novca.


Povrh jur kovanih jednokrunaša u iznosu od 200 milijuna
kruna, ima se takovih dokovati u obje države za daljni
iznos od 100 milijuna kruna i to u zemljama svete krune
ugarske za iznos od 30 milijima kruna, a u kraljevinama i
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 31     <-- 31 -->        PDF

zemljama zastupanim u carevinskom vijeću za iznos od 70
milijuna kruna.


Preuzimanje jeclnoforintača kao i predoznačivanje kovnieania
novca obavlja se jednakim načinom kao što je odredjeno
za dvokrunaše. Krunska je vrjednota obnarodovana
obvezatnom u trgovačkom i obrtnom registru naredbom bana
kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 11. ožujka 1912.
broj 1008. Pr.


Papirni novac.


Osim kovanog novca imamo u prometu papirni novac,
kupone, biljege, poštanske marke i drugo.
Državni novac izdaje država, a bankovni novac po državi
ovlaštena banka.


Državni papirni novac mora primiti svaki državljanin.
Država se kao izdavatelj ne obvezuje izmjeniti ga za kovani
novac, već jedino dozvoljava, da se takovim novcem može
podmiriti svaka javna daća. Ovlaštena banka od strane države
jamči uvijek za svoj izdani papirni novac, da će ga izmijeniti
donositelju u svako doba u kovani novac.


Papirnog se novca izdaje u pravilu toliko, koliko iziskuje
prava potreba. Obično se izdaje toliko, koliko neprestano
kola izmedju porezovnika i državnih blagajna.


Biljege, poštanske marke i putnice izdaje sama država,
te ovo čini posebni monopol ili samotrštvo.


Zakonskim člankom XXV. 1878. zajedničkoga hrvatskougarskoga
sabora osnovana je austro-ugarska banka sa povlasticama
sadržanim u osnovnim pravilima, koja su sastavni
dio rečenoga zakona. Austro-ugarska banka, u koju se pretvara
povlaštena austrijska narodna banka, jest dioničko društvo,
koje prema osnovnim pravilima tjera svoj posao u kraljevinama
i zemljama zastupanim u carevinskom vijeću i u zemljama
krune ugarske.


Sjedište je banke u Beču.
Sav pokretni i nepokretni imetak povlaštene austrijske
narodne banke, te pričuva i mirovinska zaklada i hipotekarne
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 32     <-- 32 -->        PDF

^ 96 —


tražbine takodjer prelaze krijepošću osnovnih pravila u vlastničtvo
austro-ugarske banke. Isto tako preuzimlje austrougarska
banka u svoju vlastitu dužnost i obvezanost svekokolike
dužnosti i obvezanosti povi. austro-ugarske narodne
banke, naročito po potonjoj izdane banknote i založnice.


Dionička glavnica austro-ugarske banke sastoji iz 90
milijuna forinti, koja je uplaćena sa 600 for. na 150 tisuća
dionica.


Povišenje ili sniženje dioničke glavnice može se obaviti
samo uslijed zaključka glavne skupštine odobrenog po zakonodavstvu
obojega dijela monarkije.


Austro-ugarska banka zastupa glavno vijeće pred sudom
i izvan toga, te je ovlaštena na osnovi pravila učiniti sve
odredbe, koje nisu pridržane za glavnu skupštinu. Glavno
vijeće sastoji iz gubernatora, dvaju podgubernatora i 12
nadsavjetnika. Gubernatora imenuje Njegovo c. i kr. apostolsko
Veličanstvo na zajednički predlog c. i kr. i kr. ug.
ministarstva financija. Glavno vijeće podnaša trojni predlog
na imenovanje Njegovom c. i kr. apostolskom Veličanstvu
putem austr. ministra financija za jednog podgubernatora,
koji je podjedno predsjednik bečkog ravnateljstva, a putem
ugarskog ministra financija drugog podgubernatora, koji je
podjedno predsjednik budimpeštanskog ravnateljstva. Nadsavjetnike
bira glavna skupština i to 8 neposredno izmedju
članova glavne skupštine, a po dva izmedju kandidata predloženih
po ravnateljstvu u Beču i Budimpešti. Za izbor potonje
dvojice nadsavjetnika predlaže svako ravnateljstvo tri put
toliko osoba glavnoj skupštini, koliko će se imati mjesta popuniti.
Svako ravnateljstvo sastoji iz osam ravnatelja, koji
stanuju u Beču ili Budimpešti, sa podgubernatorom kao predsjednikom.
Članovi su ravnateljstva dva nadsavjetnika, koje
je izabrala glavna skuština na predlog ravnateljstva, a OGtalih
šest ravnatelja bira glavno vijeće na četiri, godine za svako
ravnateljstvo, te poslije izmaka toga vremena mogu biti na
novo birani. Članovi bečkog ravnateljstva moraju biti au
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 33     <-- 33 -->        PDF

07


stri|ski državljani, a čSanovi biidinipestansko^^´a i^garski ciržavijanl.
Koii članovi glavfioga vijeća, toU i članovi ravnateljstva
p.e mogu sudjeiovati u upravi drugod bankovnog
zavoda.


Pokraj drugih bankoviiih poslova ima ausrro-ugarska
banka za vrijeme svoje povlastice isključivo pravo izdavati
i u promet stavljati u C5jek:)m području austro-ugarske monarkije
na se glaseće doznake (banke, banknote), koje ne
nose kamata, a imaju se isplatiti na želju predočnika.


Posljednji je put produljena povlastica austro-ugarske
banke za vrijem.e od 1. siječnja 191 L do 31. prosinca 1917.
zakonskim člankom XVIii/ 1911. zajedničkog ugarsko-hrvatskog
državnog sabora. (Vidi zbornik br. 1L god. 1912.
str. 143.).


Austro-ugarska je banka dužna po njoj izdane note kod
svojih glavnih zavoda u Budimpešti i Beču na zahtjev odmah
odkupiti zakonitim kovanim novcem ugarskoga ili austrijskog
kova. Obećavanje toga ima se uvrstiti u tekst bankovnih nota.


Ne izvrši li se la obveza kod glavnog zavoda u Budimpešti
ili u Beču najkasnije za dvadeset i četiri sata, ra~
čunajuć od pokaza, to izuzamši slučaj, da otkupljivanje nota
bude zakonitim putem istodobno u obje države monarkije
privremeno odloženo, — ima za posljedicu gubitak povlastice,
V a n da post o j i s 1 u čaj vis o m s i 1 o m p r o u z r očen
e,. t e p o ob i m vlada m a p r i z n a t e n e p o s r e d n e
zapreke . Glavno se je vijeće stoga dužno brinuti, da kovna
zaklada bude u takovom razmjeru sa prometom bankovnih
nota, koji je podoban osigurati podpuno izvrsivanje obveze
odkupljivanja nota. Svakako ali treba, da budu barem dvije
petine podpane svote u prom.etu se nalazećih bankovnih
nota pokrivene sa zakonitim kovanim novcem ugarskoga ili
austrijskoga kova, računajuć isti po nominahioj vrijednosti,
ih sa tuzemskim trgovinskim zlatnjacima, inozemskim ziatnjacima,
zlatnim šibkamta, računajuć iste po težini prema
zakonitoj novčanoj mieri krunske vrijednosti nakon odbitka
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 98 —


kovne pristojbe. Ostatak u premetu se nalazećih bankovnih
nota pako, uračunavši svekolike odmah dospjele dugovine,
treba, da bude bankovno pokriven. Kao bankovno pokriće
služe prema osnovnim pravilima eskomptovane mjenicevrijednosni papiri, u zalog primljene plemenite kovine, vrijednostni
papiri i mjenice, odkupljeni dospjeli vrijednostni
papiri i kuponi, te mjenice, koje glase na inozemska tržišta.


Austrijska i ugarska vlada imenuje po jednog povjerenika
i jednog zamjenika kao one organe, koji državne vlade
u obim državama monarkije izvjeste, da bankovno društvo
postupa primjereno pravilima.


Povjerenici prisustvuju sa savjetovnim glasom glavnoj
skupštini i ravnateljstvu, te mogu zahtijevati potrebno razjašnjenje,
da ispune svoju zadaću. Ako vladin povjerenik
prigovori zaključku skupštine, glavnog vijeća ili dotičnog
ravnateljstva, jer drži, da se zaključak protivi osnovnim pravilima,
tada taj prigovor ima obustavnu moć. U koliko se
takav prigovor odnosi na zaključak kojeg ravnateljstva, tad
se u prvoj liniji predloži na riješenje glavnomu vijeću. Ako
je prigovor naperen protiv zaključka skupštine ili glavnog
vijeća, tad se stvar predloži na raspravu onoj vladi, od koje
je vladin povjerenik dobio nalog. Prijepor medju vladom i
bankovnim društvom rješava obranbeni sud, koji se sastaje
u Beču. Trojicu članova ovog suda imenuje predsjednik najvišeg
sudišta, a trojicu predsjednik uništovnog odjela Ugarske
kurije na jednu godinu iz sredine sudbenog zbora, koji stoji
pod njihovim vodstvom. Ovih šest imenovanih članova biraju
sedmoga, koji je podjedno predsjednik toga obranbenog suda.
Ako se izborom ne postigne absolutna većina, tad imenuje
predsjednika obranbenog suda, jednom predsjednik bečkog
najvišeg sudišta, a drugi put predsjednik uništovnog odjela
kr. ug. kurije u Budimpešti.


Prema zak. čl. XXXIV. 1899. zajedničkoga ugarskohrvatskoga
državnoga sabora obje će vlade obvezati austrougarsku
banku, da izda banknotu po 10 kruna, na mjesto
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 99 ___
ocikazaniii državnih nola po pol forinti i po pedeset forinti
anst, vr.


Nakon sklopljene pogodbe upkičuju skupa 160 milijuna
kruna, t. j . 80 milijuna forinti a vr. u zlatnini novcima krunske
vrjednote u gkivni zavod austro-ugarske banke kr. ug. ministar
financije 30"., t. j . 48 milijuna kruna ili 24 milijuna
forinti a vr., a ces. i kr. ministar financija 70"., t. j . 112
milijuna kruna ili 56 milijuna forinti a. vr.


Upkićeni novci zlatne vrjednote sačinjavaju posebno
pokriće banknota po deset kruna, koje će austro-ugarska
banka izdati, a oba ministarstva financija mogu samo na
temelju nove pogodbe natrag potegnuti. Svota izdanih
banknota po deset kruna ne može prekoračiti uplaćenih 160
milijuna kruna zlatne vrjednote. Austro-ugarska banka je
ovlaštena, da prema mjeri potrebe i povri^ tog iznosa izda
banknote po deset kruna, te si do istog takovog iznosa
pridrži srebrne novce po pet kruna. Svota tako izdanih
banknota po deset kruna ne smije prekoračiti 20 milijuna
kruna. Po tom ne može ukupni promet banknota po deset
kruna podnipošto prekoračiti 180 milijuna kruna.


Austro-ugarska banka može izdavanje banknota po deset
kruna tek onda započeti, kada izpune označene uplate oba
ministarstva financija i kada izdadu naredbu glede odkaza i
uvučenja državnih nota po pet forinti i po pedeset forinti


a. vr. Svota u promet stavljenih banknota po deset kruna
valja, da odgovćira po mogućnosti onoj svoti, u kojoj se
uvuku odkazane državne note.
Odkazane banknote, koje se ne sakupe prema osnovnim
pravilima austro-ugarske banke, zastaruju u korist obiju država,
te od zastarjelih banknota pripada 30´Vu ugarskom državnom
eraru, a 70"/.j austrijskom državnom eraru. Godišnja se bilanca
austro-ugarske banke zaključuje 31. prosinca svake godine.
Vrjednote u posjedu banke uvršćuiu se u bilancu.po tečaju
od dana 31. prosinca.


Od godišnjeg prihoda iz poslova i imetka banke pripada
dioničarom po odbitku svijuh troškova ponajprije 5´´o
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 100 —


uplaćene´dioničke glavnice. Od preostalog istoga prihoda
ide lO´Vo u korist pričuvne zaklade, te se od preostatka nadopuni
dividenda na 7Vo uplaćene dioničke glavnice. Polovica
se još od preostaloga čistoga dobitka priračuna k dividendi,
koja pripada dioničarom, a druga polovica pada u
korist obijah država tako, da se 70% od toga tiče austrijske,
a 30´n ugarske vlade.


Austro-ugarska je banka dužna obnarodovati u službenim
listovima, koji izlaze u Beču i Budimpešti:


1. Stanje svojih tražbina i dugovina 7., 15., 23. i posljednji
dan svakog mjeseca, najkasnije pet dana iza toga
roka i
2. bilancu banke i godišnji zaključak Conte dobitka i
gubitka najkasnije 8 dana prije redovne godišnje sjednice
glavne skupštine, koju saziva glavno vijeće i obdržaje se
najkasnije u veljači svake godine u Beču.
U stanje tražbina i dugovina banke uvrščuje se:


Na listu dugovina:
a) Uplaćena dionička glavnica;
b) pričuvna zaklada;
c) svota banknota, koje su u prometu;
d) ostale dugovine, koje odma dospijevaju;
e) dužnosti vezane na rok odkazivanja;
f) založnice, koje su u prometu i
g) ostale dugovine.


Na listu tražbina:
a) Svota zalihe kovine i mjenica, što će se plaćati kovinom;
b) stanje ekskomptiranih mjen.ica i zajmova, danih na


ručni zalog;


c) vrjednote;


d) stanje hipotekarnih zajmova i


e) ostale tražbine.


Uslijed zakonskog članka XXXVi: 1899 zajedničkoga


ugarsko-hrvatskoga sabora stupila je na snagu L siječnja 1900
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 37     <-- 37 -->        PDF

zakcHiskini člankom XVII : 1892 ustanovijena krunska vrjednota
kao jedino i izključivo zakonita vrjedno-a na mjesto austrijske
vrijednote.


Ustanovljenje vrijednosti raznih vrsti novca.
Za inozemni se novac ustanovljiije vrijednost po cjeniku
§. 69 zakona o biiiegovini i pravnim pristojbama (Kocian:
Tumač financijalnim zakonima knjiga L 1908 str. 205).
Ako je predmetom kakove ostavine iii darivanja inozemzski
ili tuzemni zlatni, inozemski srebrni ili inozemski papirni
novcic, ili pako ako se u kakovom pravnom poslu,
podpadajućem pod postotnu pristojbu, ugovori platež u takovih
vrsti novca i ako ove vrsti kovana ili papirna novca
u cjeniku burze naprvo dolaze -- ustanovljuje im se vrijednost
po ovomu cjeniku, inače pako procjenom.
Ako su pako pom.enute vrsti, kovanog i papirnatog novca
ugovorene u pravnim poslovima, podpadajućim pod postepenu
pristojbu, ili kad im valja ustanoviti vrijednost u svrhu
odmjerenja pristojbe od upisa u zemijištnik ili od osude,
uzimlju se u onoj vrijednosti, pod koju ih javne blagajne
primaju.


1. Obvezatno je računanje u krunskoj vrijednosti odredio
zak. čian. XXXVI : 1899 počevši od 1. siječnja 1900. Važnije
su ustanove ovog zakona slijedeće:
Prije L siječnja 1900 nastala obvezanost, koja se je
imala izvršili u austrijskoj vrijednosti, ima se takodjer u krunskoj
vrijednosti izvršiti i to na taj način, da se forinta austrijske
vrijednosti ima računati sa dvije krune, a jedan austrijski novčić
sa dva filira.


Ako plarežna obveza glasi u drugoj kojoj vrijednosti,
koja je prema austrijskoj vrijednosti ustanovljena, ima se ista
najprije proračunati na austrijsku vrijednost, a ova zatim u
krunsku.


Ako kod preračunania u krunsku vrijednost rezultiraju odlomci,
uzima se poi filira i od toga veći odlomak za cijeli filir,
a od pol filira manji dijelovi ne broje.
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 102 —


Prema §. 13. zakona može ministar financija sporazumno
sa ministrom trgovine dozvoliti, da javne blagajne mogu
mjesto krunske vrijednote druge novce tuzemnog ili inozemnog
kova kao platež primati.


Prema §. 2. zak. čiankaXIX: 1892. unutarnja vrijednost
od 42 ugarska ili austrijska zlatna forinta jednaka je sa
unutarnjom, vrijednosti od 100 zkitnih kruna.


Prema ovomu razmjerju ustanovljena je na temelju §. 13.
zak. članka XXXV!: 1899. izdanom okružnicom m. f. broj


89.435 99., blagajnička krunska vrijednost niže navedenih
vrsti zlatnog novca, kao što slijedi:
Zlatni novac po 10 i 20 kruna ima se kod svakog
plateža, koji se ima izvršiti ili u kovanom novcu, ili u papiru,
primiti u nominalnoj njegovoj vrijednosti.


1 komad austrijskog i ugarskog zlatnog novca 11 K 29 fil.
1 „ austri. i ugar. zlatni novac (dukat) po 8for. 19 „ 04 „
1 „ „ „ „ „ „ po 4 for. 9 „ 52 „
1 „ zlatnognovcafrances. kova po 100 franaka 95 „ 20 „
1 ^0 47 60
^ 90 19 04
1 10 Q ^2
1 "=; A 7F


* -n J? :j J) 77 7? ^ 17 ^ 77 ´ ^ V


1 franak -100 centisimes-a, a napoleondor ^ 20 franaka.
U istoj se blagajiiičkoj vrijednosti imadu računati i francuzkom
zlatnom kovanom novcu po 20, 10 i 5 franaka odgovarajući
belgijski, talijanski (lira), švicarski i rumunjski (lei)
zlatni kovani novac, kao i zlatni kovani novac po 20 franaka
kneževine Monako. Sitni kovani novac francezkog kova,
vrijednote u frankima, imade se računati prema razmjenu,
po kojem je 10 franaka -9 kruna 52 filira.


N. pr,
svota od 436 franaka 53 centima preračunava se
li krunsku
vrijednost ovako:
43(r53 A 9*52 ., ^ ^-^.-^^ ^


--^-^ --
--415-57()5b -415 K 58 fii.
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 103 -"-
Prema §-u 2. z. čL XIX: 1892 nutarnja je vrijednost
42 ugarske ili austrijske zlatne forinte jednaka sa nutarnjem
vrijednošću 100 zlat. kruna, stoga ako je stari zajam bio
sklopljen u zlatnim forintima, tada se ostatak glavnice staroga
duga u zlatnim forintima ima tako izračiiriati, da se svaka
zlatna forinta (prema gornjem razmjer ju) računa sa 2 K 38 fik
koja razlika odgovara 19Vo n. pr. ako dug od 100 for. u
z!atu, što no je još u zaostatku od duga od 300 for. u
zlatu bude izplaćen iz novog zajma od 800 K uknjiženog
sa manjim kamatnjakom, računaše pristojba ovako: Ostatak
od 100 z. 1 X 2=38 = 238 K (isto izadje, ako se K 100
pribroji i97o ^ 119 X 2 =- 238), odbiv ovu svotu od novog
zajn/ia (800 — 238) -- 562 K.
1 komad zlata po 20 maraka njemačke vrijednosti -^-^ 23 K 52 fil,


1 10 — 11 76


1 ^ =^-5 88


1 „ talira (pruski i savezni talir ^-= 3 marke) — 3 ,, 53 ,,


Sitni kovani novac njemačke državne vrijednosti ima se
računati prema razmjerju, po kojem je 10 maraka -"^--- 11 K
76 filira,


N. pr. svota od 2 marke 23 pfeniga preračunava se u
krunsku vrijednost ovako:
2-23 X 11-76 ^ 2-62248 - 2 K 62 fil.


10
1 m.arka ^ 30 groša ^^^ 100 pfeniga.
1 engleski sovereingu (engleska funta šterlingci)


=- 20 schillings-a .´ 24 K 02 fiL


10 ruskih zlatnih rubalja = 25 „ 39 ,,
10 hoiandeskih zlatnih forinta =^
19 ,, 84 ,,
10 skandinavskih zlatnih kruna .... . "- 13 . 23 ,,


1 iivie sterling --^^ 20 schillings, a 1 schiilings ^´--" 12 pence,
1 rubaij ---^ 100 kopejka.


inozemni se kovani novac može samo {\ onoj vrijednosti
uzeti, u kojoj ga javne blagajne primaju i ne može se priračunati
prid (agio).
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 104 —


Osim navedenih znamenitijih inozemskih novaca postoje
u Španjolskoj peseta, u Bugarsko] ieva, u Srbiji dinar, u
Grčko] drachma sve po sustavu u frankima, stoga 10 komada
od ma koje vrsti ovih novaca iznaša 9 K 52 fil.


U Turskoj je medjidie d^ or (100 zlatnih piastera =-40
para a 3 ašpre) = 21 KTOfiL; u Portugalsko] zlatna kruna
(10 milh-eis) - 53 K 32 fih; u Americi eagle (10 dolara,
1 doilar = 100 cents-a) = 49 K 35 fil; u Japanu 10
jens-a ---- 49 K 19 fil.; u Egiptu funta =- 24 K 51 fil.: u
Meksiku hidalgo =- 48 K 55 fil.


Vrijednostni papiri (efekti).
Vrijednostnl papiri (efekti) su tražbine, koje se mogu prenesti
na drugu osobu bez ikakove pripreme.
U vrijednostne papire pripadaju državne obveznice, zadužnice,
založnice, srećke, dionice i drugi papiri.
Državne zadužnice nastaju, kad se država prigodom
sklapanja novčanog zajma obveze na platež stanovite svote
u gotovom novcu.


Državne zajamne obveznice nastaju, kad država posudjuje
novaca, da pokrije manjak u državnom gospodarstvu.
Dionice su isprave, koje dokazuju, da je stanoviti iznos


glavnice uložen u poduzeće.


Vrijednostni papiri zaračunavaju se po nominalnoj vrijednosti,
t. j . po novčanom iznosu, na koji glase. Zaračunava
se po nominalnoj vrijednosti, koja nije podvržena promjeni


kao burzovna, jer bi se inače morale neprestano izravnavati
razlike, nadalje što država jamči samo za nomin.alnu vrijednost
svojih i drugih vrijednostnih papira za koje \t pre


uzela garanciju, te što se plaćaju kamati prema nomimalnoj
vrijednosti. Novčana se vrijednost državnih zadužnica i drugih
vrijednostnih papira, ustanovljuje po njihovom, tečaju u novcu
na budinipeštanskoj, dogodice na bečkoj burzi. Ako li n.a
kratko izostane naznaka burzovne cijene, onda se ustanovi
vrijednost polag ovoga tečaja, koji odgovara najbližje ubi-
Iježenoj cijeni u zadnja tri mieseca.
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 41     <-- 41 -->        PDF

„ 105 -


Zadužnice i vrijeciiiostui papiri, koiirn se cijene ne bilježe
na burzama, ue procjenjuju se po pisanoj (nominalnoj)
vrijednosti, nego je za takove slučajeve vlastna privatna
stranka kao i javna bkigaina zahtijevati procjenu po mjestnoj
oblasti.


Vrijednostni papir sastoji iz obveznice i kuponskog arka.
Kuponski se arci izdaju na 10 godina sa 20 kupona, koji
se plaćaju naknadno i dospijevaju, svake pol godine.


Kuponski arak ima talon, na temelju kojeg se nakon
izmaka posljednjeg kupona dobije novi kuponski arak prema
potrebi s novim talonom. Brojevi obveznice moraju se slagati
sa brojevima na talonu i kuponima, izuzimlju se samo
one državne zadužnice, koje su izdane bez talona.


Ako se talon radi preuzeča novoga kuponskoga arka
ne predoči za tri godine, računajući od dana dospjelosti posljednjega
kupona, tada je za polučenje novoga kuponskoga
arka nuždno, da se osim talona i vrijednostni papir predoči.
Kamati se izplaćuju na temelju kupona, ako nisu oštećeni i
zastarjeli.


Glavna su obilježja kupona broj obveznice, ili slovo i
broj obveznice, stupanj vrijednosti kupona, vrijeme dospjelosti
i izbočeni pečat.


Tražbina označena na kuponu zastaruje nakon šest go


dina nakon dana dospjelosti. Onaj, koji izgubi vrijednostni


papir, ili mv je drugim načinom uništen, može moliti sudbeni


usmrtni postupak.


Usmrtbeni postupak glede državnih vrijednostnih papira


spada u djelokrug budimpeštanskoga trgovačkoga i mjenbe


n.oga sudbenoga stola, iznimku prave lirvatsko-slavonske ze


mijorazteretne obveznice, glede kojih je zagrebački kralj,


sudbeni stoi nadležan. Glede ostalih vrijednostnih papira treba


moliti usmrtbeni postupak kod onoga sudbenoga stola, koji


je pogledom na sjedište ili nastan izdatnika, nadležan na


riiešenje trgovačkih poslova.
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 106 -


Ako se tie izgubi ili ne uništi sam vrijednostni papir,
nego jedino njegovi kuponi, tada će uslijed propisne rnolbenice
posjednika vrijednostnoga papira, kojoj se imade priložiti
vrijednostni papir ili mjesto njega isprava, koja ima podpunu
dokaznu silu, da stoji molitelju iia razpoiaganje vrijednostni
papir, nadležni sud izdati nalog za to, da se vrijednost
naznačenih i tečajem zagodnoga roka ne odkupljenih kupona
isplati donosniku vrijednostnoga kupona.


Druge su zastare i potrebni prilozi za molbenicu, da se
provede usmrtbeni postupak, potanko ustanovljeni u zakonskom
članku XXXl!i.: 1881. zajedničkoga hrvatsko-ugarskoga
sabora.


Manjkave ili oštećene vrijednostne papire zabranjeno je
primati u ime jamčevine ili drugčije.


Svaki se vrijednostni papir može na ime stanovite zaklade,
moralne ili privatne osobe vinkulirati. Blagajne vinkuliraju
efekte samo takovih zaklada, za koje se zna, da su
trajne, te da neće morćiti u skoro vrijeme prodavati svoje
vrijednostne papire.


Vinkuliranje se obavlja neposredno u onom zavodu, koji
je izdao vrijednostne papire. Zavod zadrži kuponski arak, a
vinkuliranu obveznicu uruči vlastniku s platežnim arkom, na
temelju kojeg sastavlja namire i podiže dospjele kamate.


Zadužnice državne i srebrne rente šalju se iznimno na
vinkulaciju putem kr. državne blagajne. Više zadužnica iste
vrsti može se prigodom vinkulaciie skupa spisati (unificirati)
u jednu zadužnicu. Srećke i zadužnice, koje su podvržene
ždrijebanju, ne mogu se unificirati, već se mora vinkulirati napose
svaka pojedina zadužnica. Od toga se izuzimlju, to jest
mogu se uiiiiicirati, zemljorazteretnice i zemljoodknpne zadužnice,
te odkupnice vinske desetnice i regain.og prava.


Unificirane zadužnice dobivaju novi broj, a datirane su
onog dana, kad su sastavljoie. Zadužnice, koje se !ie mogu
unificirati prigodom vinkulacije, pridrže isključivo svoj pi´vobitni
datum i broi.
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 43     <-- 43 -->        PDF

; _. 107 —


Odprema efekta na vinkalaciju ima se tako udesiti, da
mu se priloži prvi naredni kupon, te da se za vremena
odpreme tako, da se može prije obaviti vinkiiliranje nego
što dospijeva prvi kupon u zadužnici.


Tim se ukloni tako zvanom izravnanja kamata, koje
uvijek prouzrokuje kompliciranu provedbu u dnevniku.


Stoga je najbolje, da se one zadužnice, koje su vučenju
podvržene, odmah odpreme na vinkulaciju, čim je nakon
žrijebanja konstatovano, da nijedna od njih nije izvučena.
Ostale se zadužnice, koje nisu podvržene vučenju, odpremaju
na vinkulaciju nakon realizovanja posljednjeg dospjelog kupona.
Primjerice se odpremaju na vinkulaciju zemljorazteretnice
oko 10. svibnja i 10. studenoga svake godine, jer
je do toga vremena pregledan izkaz vučenih razteretnica.
Kad je više^ zemljorazteretnica, popisu se u jedan primjerak
na izkaz, koji se sa zemljorazteretnicama odpremJ kr. zemaljskom
vladinom unutarnjem odjeki kao zemljorazterernom
ravnateljstvu u Zagrebu — bilo prigodom vinkuliranja, bilo
prigodom vučenja, kad se ima podignuti cijeli ili dioni iznos
nominalne vrijednosti. U svakom se slučaju prigodom vinkuliranja
i unificiranja zemljorazteretnica plaća bjelična pristojba
od 20 filira, koja se priloži pošiljki. Namira za taj
iznos nije potrebna, jer se prije piateža bjelične pristojbe
ne može dobiti vinkulirana zemljorazteretnica.


Kod vinkuliranja zemljorazteretnica mora se dobro paziti,
da li je ona izvučena u cijeloj nominalnoj vrijednosti
ili samo u dionom iznosu. Ako je s cijelim iznosom izvučena
onda se ima podignuti uz uredovn.u naniiru poslije šest mjeseci
nakon obavljenog vučenja cijeia nominalna vrijednost.
Namira glasi:


N a m i r a.


Na K slovom: ...,. , koju je svotu pocpisana
blagćuna u gotovom primila iz kr. drž. kao zemljorazteretne
blagaine u Zagrebu u ime ocpadaiućeg iznosći za
realizovanje dne 30. travnja 191. iz2rijebanu zemljorazteremicu
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 108 —


(dtto) broj . . list A vrhu ili (dtto) broj . . vrhu s kuponi
od ... .


Isto se tako na uredovnu namiru podigne dioni iznos
izžrijebane zemljorazteretnice. Kad je samo dioni iznos zem-
Ijorazteretnice izvučen, onda se dobije na izžrijebanu svotu
zemljorazteretnica sa novim brojem, a za izžrijebanu gotov


novac. (Svršit će se)


Osobne vijesti.


Odlikovanje.Njegovo cesarsko i kraljevsko Apostolsko Veličanstvo
blagoizvoljelo je Previšnjim riješenjem, izdanim u Beču dne 2. prosinca
1913., preniilostivo odlikovati minist. savjetnika Josipa Ha vaša
prigodom njegovog na vlastitu molbu usliedjelog umirovljenia, \x
priznanje njegovog mnogogodišnjeg vijernog i koristnog službovanja
komturnim krstom reda Franje Josipa.


Imenovanja. Kn ug, ministar za poljodjelstvo imenovao je u
područjukr. šum. ureda na Sušakukr, šum. inžinire Stjepana Urbanszky-
ate Pavla Melcsiczky-a kr. šum. nadinžinirima u VIII.
plaćevnom razredu, kr. šum, inž. pristava Belu Jellmanna kr. ^šumarskim
inžinirom u IX. plaćevnom razredu, a kr. šum. inž. vježbenika
Vinka Fodora kr, šumarskim inžinirskim pristavom u X. plaćevnom
razredu; zatim kr. šum. inžinirske pristave Mihajla Finke-a
i Valentina Schaaba kr. šum. inžinirima u IX. plaćevnom razredu,
zatim Josipa Balena i Andriju Ko priča privremenim kr. šumarskim
inžinirskim vježbenicima, nadalje obnašao je premjestiti kr. šumarskog
inžinirskog pristava Oktaviana Aarona iz Vinkovci u Karlobag u područje
kr, šum. ureda na Sušaku te mu povjerio upravu kr. šumarije
u Karlobagu. Nadalje u središtu kr. nadšum. ureda u Vinkovci
povjerio je kr. šumarskom nadinžiniru i reditelju Stjepanu Jakab u
obavljanje poslova kontrolirajučeg činovnika i kr. šumarskom inžinirskom
pristavu Ottonu Jurovichu privremenu upravu ovdašnjeg
šumskog rediteljstva.


. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je
šumarske povjerenike i to Antuna Jovan ovca, kod .kr. hrv.-slav.daim.
zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, te Rudolfa
K 0 li b a šakodkr, kotarske oblasti u Slatini, kr, županijskim šumarskim
nadzornicima II. razreda u IX. činovnom razredu sa sustavnim berivima,
ostavljajući prvoga na dosadašnjem mjestu njegova službovanja,
dočim potonjega podjedno premjestiti kr. županijskoj oblasti
u Ogulinu. Nadalje je premjestio kr. šumarske povjerenike i to:
Antuna Resza od kr. županijske oblasti u Bjelovaru, kr. kotarskoj
oblasti u Sisku; Rafaela Dvoržak a od kr. kotarske oblasti u Križevcima,
onoj u Dugomselu, te Ivana Koniga od kr. kotar, oblasti
u Sisku onoj u Ludbrega, zatim kr. kotarske šumare 1. razr. i to:
Petra Petrov i ča od kr. kotarske oblasti u Vrbovskom onoj u