DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 1     <-- 1 -->        PDF

BROJ 2. U ZAGREBU; 1. VELJAČE 1914. GOD. XXXViiL


ŠUMARSKI LIST


Pretplat a za nečlanove K 12 na godmu ~- Članovi šumar, društva dobivajiE Hst bezplatao.


— Članarina iznaša 2a utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuče K 20. — Za redovite
članove t razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
>Sum. list« K 4u ime pretplate. — »Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. PojedimE
broj »Šum. lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplntu na list prima predsjedništvo društva.
Uvrstbiina za oglase: za I stranicu 16 K; za pol stranice 9 K; za trećin« ´=:tranice 7 K?
ćetvrt stranice 6 K. — Kod višekratnog isvrštenja primjereai poi
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 66 —


Vinko Nagy,


kralj, ministarski savjetnik.


U U. broju Šumarskog lista od g. 1913. priobćili smo,
da je previšnjim riješenjem od 6. listopada i913. u statusu
činovnika upravljajućih hrvatsko-slavonske državne šume stojeći
šumarski ravnatelj presv. gospodin Vinko Nagy ime-,
novan kr. ministarskim savjetnikom.


Svatko tko poznaje umne sposobnosti novoimenovanoga
presv. gospodina kr. ministarskog savjetnika Vinka Nagya,
te njegov prijateljski, službeni i privatni saobraćaj, bio je
sigurno tim imienovanjem obradovan, a napose obradovalo
je to imenovanje članove hrvatsko-slavonskog šumarskog
društva, jer je ov-ako visoku čast polučio i opet naš domaći
sin* vrstan strukovnjak, koji je do sada sve svoje duševne
i tjelesne sposobnosti posvetio unapredjenju naše zelene struke..


Vinko Nagv rodjen je 25. studenoga 1860. u Daruvaru
u Slavoniji. Osnovne i srednje škole polazio je što u svom
rodnom, mjestu, što u Bjelovaru, Rakovcti, Zagrebu i Osijeku.
Strukovnu naobrazbu stekao je na c. kr, visokoj školi za zemijotežtvo
u Beču, te na rudarskoj i šumarskoj akademiji u
Šćavnici.


Poslije svršenih nauka proveo je šumiarsku praksu kod
hadšumarskog ureda u Lippi, kod kr. šumarije u Begovomrazdolju
i Ogulinu te je godine 1890. položio sa izvrstnim
uspjehom državni izpit za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva,
iza č^ga mu je povjerena uprava kr. šumarije u
jasenku. Godine 1891, imenovan je pomoćnim taksatorom
kod kr. šumarskog ureda u Otočcu, gdje je provadjao prvu
10-godišniu reviziju gospodarskih osnova. Godine 1893. pozvan
je na službovanje kr. ug. ministarstvu za poljodjelstvo u Budimpešti,
gdje je g. 1894 imenovan nadšumarom, a g. 1897.
šumarnikom.


* Od državnih u Hrvatskoj i Slavoniji rodjenih šumarskih činovnika polučio
je prvi čast kr. ministarskog savjetnika godine 1909, presv. g. Josip Havas.


ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 67
Početkom srpnja 1898. vratio se opet u Hrvatsku kao
predstojnik tadašnjeg kr. šumarskog ureda u Otočcu, gdje
je godine 1900. bio promaknut na nadšumarnika, a odkuda
je koncem godine 1905. opet pozvan na službovanje kr. ug.
ministarstvu za poljodjelstvo.


Previšnjim riješenjem od 16. srpnja 1906. podijelilo mu
je Njegovo c. i kr. apostolsko Veiičanslvo naslov i značaj
šumarskog nadsavjetnika, previšnjim riješenjem. od 8. kolovoza
1907. imenovan je šumarskim ravnateljem, dok je napokon
previšnjim riješenjem od 6. listopada 1913. imenovan
ministarskim savjetnikomu


Za vrijeme svoga službovanja kao predstojnik bivšeg
kr. šumarskog ureda u Otočcu djelovao je presv. gosp. V.
Nagy uspješno oko promicanja šumskog gospodarstva, a naročito
oko podignuča racionalnog izkoriščivanja šuma izgradnjom
mnogih šumskih cesta i puteva.


Uvažujuć to njegovo nastojanje, izaslalo ga je kr. ng.
ministarstvo za poljodjelstvo god. 1899. u ftaliju, da obzirom,
na našu dosta živahnu trgovinu sa Italijom, prouči prilike
tamošnjih drvotržišta.


Svojim prijateljskim saobraćajem znao si je steći štovanje
i naklonost svih slojeva pučanstva´, čega radi je i odlikovan
raznim začastnim mjestima. Bio je predsjednikom
podružnice gospodarskog društva u Otočcu, bio je član županijske
skupštine, upravnog odbora županije ličko-krbavske,
županijskog narodno-gospodarstveuog odbora, županijskog
školskog odbora, te redovitim članom županijskog karnostnog
povjerenstva. Godine 1904. imenovala ga je visoka kr. zem.
vlada kr. zemaljskim kuitiirnim vijećnikom za područje kotara
Otočca, a osim toga ga je imenovala čianomi povjerenstva
za državni izpit, osposobljujući za samostahio vodienje šumskog
gospodarstva u Zagrebu. Kr. ug. ministar za poljodjelstvo
izdao mu je pismeno priznanje za djelovanje na polju narodnog
gospodarstva i javne uprave.
ŠUMARSKI LIST 2/1914 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 68 —


Teško da će se naći koji od šumarskih činovnika, koji
bi obnašao toliko začastnih mjesta u javnoj upravnoj službi
u Hrvatskoj i Slavoniji.


Želimo presvijetlom gospodinu ministarskom savjetniku
Vinku Nagvu, da i na ovom svojem sadanjem. visokom mjestu
još mnogo godina bude djelovao na korist naše zelene struke.


Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na
Velebitu i Velikoj Kapeli od Dalmatinske medje
do Mrkoplja i Ogulina,
prvi šumski red za iste, prvo njihovo razdjeljenje
u okružja, šumarije i čuvarije, prvi cjenik za
drvenu gradnju iz njih, prve misli o pošumljenju
primorskog krša itd.


Po orig. podatcima i nacrtima c. k. ratnog arhiva u Beču i dr., priobćio i vlastitim
tumačenjima popratio B. Kosovjć, kr. zem. šum. nadz. il. raz.


(Nastavak).


IL Preponizni poslušni izvještaj o militarskim
šumama slavne ličke graničarske pukovnije, koje
leže uz morsku obalu austrijskog Primorja.´^


Taj dugački komad zemlje ličkih šuma leži na jadranskom
moru u c. kr. austrijskoj Dalmaciji, koju prema podnevu
(podne=jug op. pisca) graniči na mletačku Dalmaciju,
prema istoku na ravno polje Like i Krbave (u originalu Licca


* Ovaj izvještaj bio je podnesen po jnženjer-majoru Pierkeru mierničkom
odjeljenju, koje ga je podastrlo c. kr. dvor. ratnom vijeću slijedećim dopisom: „Velesiavno
c. kr. dvorsko ratno vijeće! Pošto je kratko vrijeme prije moga dolaska
oveimo gospodin Inženjer-oberstar pl. Hemeling tomu velesl. dvorskom ratnom
vijeću za moga odsuća podnjeo po inženjer-majoru Pierkeru prlposlane nacrte


o šumama otočke i jednog dijela ogulinske pukovnije uz k tome spadajući izvještaj
(relaciju), to podnašam i drugi nacrt i izvještaj istoga inženjer-majora o
šumama ličke pukovnije, koji su ovamo još prije predloženi bili, no koji su bili
ovdje pridržani radi toga, da se mogu s onima skupa tamo podastrti. Slavnog
c. kr. dvorskog ratnog vijeća najpokorniji sluga: Generai Harsch. Beč dne 29.
srpnja 1766." Spis je zaprimljen kod c. kr. dvor. ratnog vijeća pod oznakom 31,
jisli.1766: 829 — 5,