DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 55     <-- 55 -->        PDF

-- 55 ~


Naredbe i načelne rjesitbe


odnoseće se na šumarstvo.
XXVII]


u predmetu osobnog pristojbenog oprosta gospodarskih ureda
bivših krajiških imovnih obćina.


Broj 15.904 Pr. 1913.


Okružnica svim k r. f i n a n c i j a 1 n i m r a v n a t e 1 j s t v i m a i
svim k r. poreznim uredim a n a području k r a 1 j e v i n a-
Hrvatske i Slaveni ] e.


Na znanje, da je visoko kr. ugarsko ministarstvo financija odpisom
svojim od 8. listopada 1913. broj 75.812 izjavilo, da gospoi
darski uredi bivših krajiškili imovnih obćina uživaju osobni pristojben
oprost na temelju točke [. čL 40.,´85. pristojbene tarife, jer se po
izjavi kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade isti imadu
javnim uredima smatrati. Na tom je temelju i kr. ug. upravno sudište
osobni pristojbeni oprost istih ureda ustanovilo.


K r. f i n a n c i i a 1 n o r a v n a t e 1 j s t v o.


U Zagrebu, dne 27. listopada 1913.


XXIX.
Javni činovnici kada mogu biti članovi ravnateljstva novSanih
zavoda M.


Broj 219 Prs. Odredjujem da javni, u zemaljskoj službi stojeći činovnici
samo na temelju ovdašnje dozvole mogu primiti izbore u.ravnateljstva
i nadzorne odbore novčanih zavoda te tečevnih družtava u obće.


Sijedom toga imadu oni javni zvaničnici, koji jur obnašaju takova
mjesta, odmah izhoditi riješenje predsjedničtva kr, hrv. slav. da%-^^ z^Pf
maljske vlade i to propisanim službenim putem, mogu H ta mjesta u dotičnim
zavodima ili društvima pridržati.


Poziva se naslov da o tom odmah obavijesti cjelokupno podređjeno
si činovničtvo znanja i strogoga ravnanja radi. y^^´^^´ cnrJriii^bG^^Ajd


U Zagrebu, dne 10. listopada m^^^^;^^ riitnn-^^t. Koi .^Ma^^.m^^".^,^


, , Naredba kf. hrv ^m l#jo^gffl?fe
poslove, fllg&M J% ^


oq M Od Bd, eirnigdla-L .-lit ()\ B^^fimf)araofii Lniiqboq -^?. 3\u\honB}m
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 56-—
za VII cinov. razred potpuna 13 K stegnuta 10 K
.-,> VIIL. >- ,* ^´ 10 K » 8-K
> IX > » » 8 K » 7 K


> X. > >, >
7 K 7 K


y> XI. » y> > 6 K 6 K.
Za činovnike; koji nisu uvršteni u nijedan cinovni razred, ustanov-
Ijuje se dnevnica sa 6 K.


-. :


§. 2, ´


Za službenike ustanovljuje se potpuna hranovina sa 4 K, a stegnuta
sa 3 krune,


§.3.


Činovnicima kod gospodarstvenih ureda i kotarskih šumarija, koji
uživaju paušal za podvoz, ne pripada za redovita službena putovanja na
udaljenost od 8 km. od sjedišta, nikakva dnevnica, izuzev slučaj, da posao
ili interes službe zahtijeva, da izvan sjedišta izostanu preko podne,
ili da prenoće.


U tim slučajevima pripada činovnicima i ispod te udaljenosti dnev
nica i to kod izostajajanja preko podne polovica, a kod prenoćenja cijela
stegnuta dnevnica.


Kod putovanja na udaljenost preko 8 km. od sjedišta pripada
činovnicima:


a) kod gospodarstvenog ureda stegnuta dnevnica;


b) kod kotarskih šumarija na udaljenost do uključivo 16 km. polovica,


a. preko
16 kim. cijela stegnuta dnevnica.
Kod putovanja izvan područja imovne obćine (§ 9.) pripada svim
činovnicima podpuna dnevnica i podpuna kilometrina.
Putovanjem izvan područja imovne opčine ne smatra se onakvo
putovanje preko tudjeg područja, kojim činovnik mora putovati, da stigne
na koje mjesto uredovanja u području imovne općine, pa ako radi toga
mora i noćiti izvan imovno-občinskog područja.


Izostajanjem preko podne smatra se vrijeme od jutra do na večer,
ili barem vrijeme od 7 sati unutar te granice.


/´^\
§ 4. ^´ "-;;: ^:\:"/
Gospodarskim činovnicima onih uprava, koje vode posebno kućanstvo,
te za vršenje službe daju podvoze u, naravi, pripada izvan uredovnogsjedišta polovica stegnutih dnevnica u onom slučaju ako služba iziskuje
da činovnik izostane preko podne (zadnja alin. §..3.), a cijela stegnuta
dnevnica, ako prenoće,


§: 5. ´´


Kilometrina, koja pripada činovnicima^ jest: podpuna i stegnuta.


Z l kotare.: Delnice, Čabar, Vrbovsko, Sušak, Cirkvenica, Brinje,
Gospić, Gračac, Korenica, Doljnji Lapac, Otočac, Eerušič, Udbina i Senjustanovljuje se podpuna Icilometrina sa. 70 fil./ a stegnuta sa 60 fil. po
kilometru.


Za ostalo područje kraljevina Hrvatske i Slavonije ustanovljuje se
podpuna kilometrina sa 60 fil, a stegnuta sa 50 fil. po kilometru.
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 57 ~
Za službenike ustanovljuje se ki´iometrina sa 40 fil. po kilometm


Činovnicima, koji prema postojećim propisima imaju pravo zaračunati
putne pristojbe (kilometrinu, dnevnicu itd.) pripada unutar područja imovne
obćine preko 4 kim. od sjedišta stegnuta kilometrina i stegnuta dnevnica,
a izvan područja imovne općine (§. 9 ) podpuna kilometrina i dnevnica.


Na udaljenost izpod 4 kim. pripada im polovica stegnute dnevnice
jedino u tom slučaju, ako su prinužđeni izostati preko podne (zadnja
alin. §. 3 ).


§. 8.


Činovnici, koji posjeduju kartu za bezplatnu vožnju, ili certiftkat za
vožnju uz sniženu cijenu, dužni su iste upotrijebiti, i tu okolnost u putnom
računu izkazati.


Plaćenu pristojbu za nabavu certifikata mogu činovnici u prvom
putnom računu zaračunati za onu godinu, u kojoj je službeno putovanje
preduzeto.


§ 9.
Područjem imovne općine smatra se cijelo područje bivšeg krajiškog
pukovnijskog kotara, čije ime imovna općina nosi zajedno sa prikupljenim
zemljištnim posjedom bez obzira na to, da li taj posjed graniči s tim
područjem ili je rastavljen (ieži u drugom kotaru ili županiji), računajuć
k tomu jošte deset (10) kilometara od granice spomenutog područja,
odnosno prikupljenog posjeda.
§. 10
Službenicima, koji prema postojećim propisima imaju pravo´zara
čunati putne pristojbe, pripada kod uredovanja na udaljenost preko 4 kim
od sjedišta u području imovne obćine (§. 11^ stegnuta, a izvan područja
njezinog, ili kad su prinužđeni prenoćiti izvan svoga sjedišta, podpuna
hranovina.
Na udaljenost ispod 4 kim. od sjedišta pripada im polovica stegnute
hranovine samo u tom slučaju, ako su prinužđeni preko podne izostati
(zadnja alin. §. 3.)
§. H.


Kod selidbe i za putovanja k razpravama kod političkih i sudbenih
oblasti, pripada službenicima kilometrina od njihovog sjedišta, dočim u
inim slučajevima, u kojima imaju pravo zaračunati kilometrinu, ne pripada
im ona za prva 4 kilometra od njihovog sjedišta.


§ 12,


Putne troškove službenika k spomenutim razpravama obredjuju kr.
kotarske (sudbene) oblasti a izplaćuju ih gospodarstveni uredi na temelju
putnog računa^ sastavlienog prema obrazcu B,


Sve ustanove ovđješnjih naredba od 9. siječnja lb93. broj 44.266,
od 3 siječnia i89G.. broj 6(1346 iz 1895. i od 10. listopada 1896. broj
48 598 ostaju na snazi, u koliko nisu ovom naredbom promjenjene.
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 58     <-- 58 -->        PDF

~ 58-´.
§. 13.


Izaslanje činovnika,^ koji ne uživaju paušal za podvoz, ima se obzirom
na nuždnu štednju odrediti samo u slučaju opravdane potrebe, na
što ima upravitelj gospodarstvenog ureda naročito paziti, te je za neopravdana
izaslanja odgovoran, a osim toga će se obređjene pristojbe naknaditi
od njegovih beriva. , . .
Za izvršenje kojeg službovanja na udaljenijim mjestima, imaju se u
pravilu izaslati činovnici, koji uživaju paušal za podvoz.


^ : -§. 14
Kada se činovnik, koji ne uživa paušal za podvoz, izašalje radi
takvih vanjskih radnja (izmjera, procjena, rukovodjenja gradnja itd.), za


koje se predvidja da će trajati dulje vremena, a uza to je potrebno, da


je činovnik u neposrednoj njihovoj blizini (u obližem selu, šumskoj kolibi,


šatoru), tada će kr. zemaljska vlada, odio za unutarnje poslove, na predlog


gospodarstvenog ureda,, za takva izaslanja ustanoviti paušalnu odštetu


dnevnice i, kilometrine, a za slučaj izaslanja na zamjenu^ paušalnu od


štetu dnevnica. .: ; .


§. 15. ;."´


Gospodarstveni ured ima u dva primjerka sastaviti i kr. zemaljskoj
vladi, odjelu za unutarnje, poslove na izpitanje predložiti tloris šumskih
predjela i prema, prilogu pod 1 izkaz udaljenosti u području imovne općine.


U taj tloris imaju se uz puteve urisati i željezničke pruge i stanice.
Nakon ispitanja vratit će se jedan primjerak gospodarstvenom uredu,
a drugi zadržat će kr. zemaljska vlada. , ,


Kod svih službenih putovanja ima se vazda odabrati najkraći i najjeftiniji
put.


Upravitelji gospodarstvenih ureda dužni su nad tim bditi, da oni
činovnici, koji uživaju paušal za podvoz, doista obave sva s njihovom
službom skopčana potrebna putovanja, te da ih medjusobno kombiniraju,
a vrijeme provedeno na.vanjskom službovanju iscrpe tako, da. izdatak na
dnevnicama i potrošeno vrijeme bude stajalo u pravom razmjeru s obavljenom
službom.


Putni računi takovih činovnika smiju se obrediti tek nakon što ih u
toth smijeru, kao i glede potrebe izostanka preko podne i noćenja, izpita
i svojom podvrdom providi upravitelj gospodarstvenog ureda. ´


§ 17. ´
Kod gospodarstvenog ureda, šumarija i gospodarstvenih uprava ima
se za svakog činovnika bez obzira, da li on uživa paušal za podvoz, ili


:ne. uživa, osnovati posebna bilježnica s naslovom:. »Izkaz o službenim
putovanjima činovnika N.N. za ´ - -.. ^ četvrtgodište - ..; - 19- ««
U tu bilježnicu imaju se tekućim redom doslovno unijeti svi putni


računi za, pojedini mjesec (obrazac D), kao i svi´putni .računi za ina
putovanja, , , „ . , -,
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 59 ~
izkazi imaju se početkom slijedećeg četvrtgodišta predložiti »a uvid
kr. zemaljskoj vladi, odjelu za -anutaroje poslove.


§ 18.


Činovniku ili službeniku, koji po službenom naputku ili po svojoj
službenoj dužnosti ne ima odredjenih redovitih službenih putovanja (§. 7.),
ima se 2a svako službeno putovanje u pravilu izdati pismeni nalog.


§. 19.


Činovnici, koji putuju prema §§ 7. i 18. ove naredbe, zatim radi
liječničke pregledbe, premještaja i na zamjeničko uredovanje^ a službenici
za sva putovanja osim k raspravama kod kotar, i sudbenih oblasti (§§ 10.
i 11.), zaračunavaju putne pristojbe po obrazcu A. i 0. izdanom banskom
naredbom od 28 rujna 1909. broj 2977 Pr. kojom se uredjuju povjerenstvene^
selidbene i zamjenične pristojbe činovnika i službenika autonomnih
oblasti.


Činovnici, kojima je doznačen na uživanje paušal za podvoz (razumijeva
se k tomu i odšteta za deputatno zemljište kao sastavni dio
paušala), podižu ga s ostalim svojim berivima m.jesečno unaprijed, a u
putnim računima po obrazcu pod D., kojim zaračunavaju mjesečno stegnute
dnevnice (§. 3.), izkazuju dnevno kolima, željeznicom, ili inim kojim prometilom
proputovaoi broj kilometara.


§. 20.


Putne račune obredjuje:
a) za putovanja unutar područja imovne obćine, gospodarstveni ured
imovne obćine;
b) za putovanja izvan područja imovne obćine i preselenja, kr, zemaljska
vlada, odio za unutarnje poslove.


0 obredjenju putnog računa ima se računopoložitelj obavijestiti
službenim putem uvijek uz naznaku eventualnih bitnih razlika izmedju
zaračunanih i obredjenih pristojba.


´ §. 21.
Putni račun redovitih putovanja ima se za svaki mjesec predložiti
gospodarstvenom uredu najdulje do"^ 10. narednog mjeseca, a za selitbe i
vanredna putovanja 14 dana nakon doselenja u opredjeljeno mjesto, odnosno
dovršenog putovanja,
Izplata će se obaviti za obredjene putne račune redovitog putovanja
na 15. svakog mjeseca, a za manjkavo sastavljene putne račune koncem
mjeseca, ako se u to vrijeme odstrane opaženi nedostatci.
Predstavke proti obrednici putnog računa imaju se podnijeti najdulje
u roku od 14 dana. Nakon toga roka podnesene, ne će će u obzir uzeti.
Tko u oprediieljenom roku ne predloži putnog računa, gubi pravo
na zaračunane pristojbe, a eventualno podiguti predujam ima smjesta povratiti
blagajni imovne obćine.
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 60 —
;. :, ^´. ; , ´ , ´ § 22. -


Paušal za podvoz je atribut vanjske službe, te pripada onom činovnikuj
koji tu vanjsku službu obavlja i kad ju doista obavi.


Ako dakle takav paušal uživajući Činovnik ne bi bio tečajem kojeg
mjeseca na vanjskom uredovanju za vrijeme od 1. travnja do 30. rujna
barem 8 dana, a za vrijeme od 1 listopada do 31. ožujka barem četiri
dana, a da uza to nije imao dopust, ili mu nije bio postavljen zamjenik
(§ 22), ima za taj mjesec primljeni paušal povratiti imovnoj općini. ^


Procjenitelji, koji obavljaju glavai vanjski posao u ljetnim mjesecima,
nisu obvezani za vrijeme od 1. listopada do 31. ožujka izkazati mjesečno
četiri radna dana, nu radi toga su dužai za vrijeme od 1 travnja do 30.
rujna mjesečno provesti u vanjskoj službi barem dvanajst dana.


.§ 23.
Ako činovnik, koji uživa paušal za podvoz, dobije radi oporavka ili
bolesti dulji dopust, a vanjsku službu je medjutim na toliko obavio da
na njegovo mjesto nije potrebno postaviti posebnog zamjenika, o Čemu
ima odlučiti upravitelj gospodarstvenog ureda, tada činovniku ostaje i nadalje
njegov paušal za vrijeme od mjesec i pol dana.


Ako li dopust traje dulje, ima se isplata paušala nakon mjesec i
po! dana obustaviti, a možebit već izplačeni paušal imovnoj općini povratiti-


Kad interes službe zahtijeva, da vanjsku službu činovnika na dopustu,
obavi posebno izaslani zamjenik, pripada ovomu za dotično službeno mjesto
opredijeljeni paušal za podvoz kroz cijelo vrijeme zamjene, izuzev slučaj,
da paušal uživajući činovnik drži konje,


U tom slučaju ostaje paušal činovniku jošte kroz tri daljnja mjeseca^
nu dužan je za to vrijeme izaslanom zamjeniku za redovita službena putovanja:


a) na raspolaganje staviti svoju voznu priliku^ ili mu


b) nadoknaditi propisanu kilometrinu.


- -..-. , § 24.


Sve naredbe, koje su i u koliko su u protuslovlju s ovom naredbom,
stavljaju se ovime izvan snage.


^ § 25. ^,


Ova naredba stupa na snagu s danom L listopada 1913,


U Zagrebu, dne 16. kolovoza 1913.


Za kraljevskog povjerenika:
, F-odrocz"y v, r.
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 61     <-- 61 -->        PDF

61


_ (Iz vauaj.
Obrazac B k § u 12 niredbe Icr. zemaljske vlade, odjela za ma


tarnje poslove broj 43097/913.


Gospodarstveni ured
imovne operne n
Obredjeno i isplaćeno po cl,


blagajničkog dnevnika.


dne 191,
Protustavnik:


Putni ra6un.
lugara


0 putovanju
kr. kot u
na 191


radi rasprave šumskih šteta.


Vidio upravitelj šumarije:


Namira


na K .... f slovima


Kruna


filira, koju svotu sam podigao
iz blagajne gospodarstvenog
ureda imovne
općine u ime svjedočke pristojbe
za putovanje kr kot


u -- , radi
suočenja sa šumskim štetočincima.


U dne._„ -.--191 -..


N. N,
lugar.


ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 62     <-- 62 -->        PDF

62
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 63     <-- 63 -->        PDF

- 63
(Iz vana) [ ,


udaljenosti (daljina) od sjedišta gosp. ureda, odnosno šumarija do pojedinih
srezova, skladišta gosp. uprava
Prilog 1. K § 15. nar kr. zem. vlade odj. za unutarnje, broj 43097/913.
(Iz nutra)


O
Sreza, skladišta
gosp upraVe
Udaljenost u kilometrima od sjedišta gospodarstvenog
ureda ili željezničke stanice ;
naziv broj p; r a Y c´ e m
do
´ sredine
§ume
Stožer 43
preko Močila
za nepaušalirane od željezničke
stanice u MoČilama
i t d.
48
4
<1> Sreza, skladišta
i t. d. ,
Udaljenost u kilometrima od sjedišta
šumarije ili želje/.ničke stanice


iT-s 05.
paziv


´ MatićBukovaČa


d


o ^
Mašnik


´


broj


11


13


´


pravcem


preko Tounja


za nepaušalirane od željezničke
stanice u Tounju
preko Generalskog stola
za nepaušaliraae od željez.


stanice u Generalskom stolu


i t. d.


do
sredine
Šume


21
4
34
6
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 64     <-- 64 -->        PDF

64


Obrazac D) k §§. 17. i 19. naredbe kr. zemiljske vlade, odjela za
unutarnje poslove, broj 4B 097.-1913.
. , (12 vana)
Putni ražun
._._.:._... i9i-.„


za mjesec


N. N imovne
općine u
(iz nutra)


1


Prevaljena daljina


Ura i doba, kada je zvani^
aik otputovao i kada se -ci o


Zaraču-Obre


rt :Zj »-I d (E DQ


povratio. Potanki opis obav


nano djeno


Ijeoog poslovanja, naznaka duvarskog sreza (br- j a šum. ^ a Si Q>
predjela) skladišta u obče .5 *^ c ^


M S
mjesta, gdje se poslovalo
kim. kim. K f. K 1


1


2
.


3


,


i ´
! §

1 « !

1


Ukupno


Računopoložitelj:
Primljeno dae


Broj
191
Potreba i primjerenost putovanja, prevaljene udaljenosti, zaračunatog
vremena, izostajanja preko podne i prenoćeuje izvan sjedišta, ispitana je
i ispravnom pronadjena.
U


Upravitelj:
IJfcdjuJe kr, zcm. šum. nadz. Bogosiav Kostović. Tiskara C. Aibrecht, Zagreb.