DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 50     <-- 50 -->        PDF

u iznosu od 600 K podijeli kao podpora njegovom sinu Robertu U
pokriće troškova Iječnika i ljekarija. Nadalje se čita molba slušatelja
šumar, akademije Vidoja Mihaldžiča, koji moli, da. mu se podijeli u
govoru stojeći, u škol. godini 1912./13. nepodignuti jubilarni stipendij,
(Br. 51. i 85.).


Odbor zaključuje, da se odnosni u godini 1912./13. nepodignuti
jubilarni štipendij isplati kao potpora šumarske akademije Robertu
Reszu i Vidoju Mihaldžiću i to svakomu u iznosu od 300, slovi tri
stotine kruna.


Čita se dopis pročelničtva profesorskog zbora kralj, šumarske
akademije u Zagrebu, kojim se dostavlja izkaz nuždnih popravaka,
koji bi se u prostorijama šumarskog doma imali obaviti za vrijeme
školskih praznika.


Pošto su to sve manji popravci, zaključuje se, da upravitelj
doma imade potrebu izviditi i po tom nuždne popravke dati izvesti.


4. Pozivno na zaključak odborske sjednice od 17. travnja 1913.
toč. IV./15. tajnik saobćuje, da bi prema dobavljenim informacijama
oličenje i popravak, odnosno obnovljenje izvanjskog lica društvene
zgrade i to sa ulične i dvorištne strane stajalo oko 1800 K.
Nakon odulje razprave o tom predmetu odbor zaključuje, da
će se obnovljenje društvene zgrade imati obaviti na godinu i to putem
jeftimbe, a pravodobno o tom izazvati zaključak odbora. Boja, koja
bi se imala za zgradu izabrati, valja da skladno odgovara boji susjednih
zgrada.


Točk a IV. Pretres za ovogodišnju glavnu skupštinu najavljenih
predlpga.
Čita se podnesak društvenog člana kr. zemalj. šumar, nadzornika


I. raz. Vilima Dojko vica, kojim podnaša obrazloženje na svoja za
ovogodišnju skupštinu najavljena dva predloga i to:
1. 0 promjeni društvenih pravila.
2. 0 organizaciji šumarske službe u zemlji.
Odbor zaključuje, da se to obrazloženje za ravnanje gg. skupštinarima
imade dva dana prije glavne skupštine shodno izvjesiti na
vidljivom mjestu.


Pošto inih predloga nema. to predsjedatelj zaključuje sjednicu,
dočim se za ovjerovljenje ovoga zapisnika izabiru u sjednici od 7.
prosinca 1913. gg. odbornici Dragutin Polaček i dr. Gjuro Nenadič.


Dragutin Polaček, vr. r. Fischbach, v. r.


Dr. Ojuro Nenadič, v. vr. Jakopec, vr. r.


Razno.


Tumačenje usanca. Pošto je češće dolazilo do nesporazumaka
glede izpravnog tumačenje klausula „cif" i „fob" koje se običavaju
stavljati u ugovore kod odpremanja drvne robe parobrodima, to je
trgovačka komora u Kolnu raztumačila izraze „Cif" i „Fob" ovako:


Cif je riječ sastavljena iz početnih slova engleskih riječi char^e


cost" „insurance" i „freight". " t,
Charge (tovar) cost (troškovi) jesu svi troškovi, koji robu terete
dok se neukrca na brod. U te troškove spadaju izdatci za že
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 51 ~
ijeznički podvoz, za podvoz po vodi kao i svi ini troškovi podvoza
i osjeguraiii.´i do iuke, gdje se roba ukrcava i u loj luci dok se god
neukrca. Zatim spadaju u te troškove izdatci za ukrcavanje u sam brod
i slaganje robe-, dakle jednom riječju: svi troškovi za transportiranje
robe dok nebude kako treba u brod za odpremu složena.


1 n s u r an c e (osjeguranje) znači, da je prodavač bezuvjetno
obvezan osjegurati robu koju kupcu odašilja. Stoga u ugovorima sklopljenim
uz opazku „cif" netreba glede osjeguranja robe biti ništa još
posebno utanačeno, jer se ta dužnost razun/dje sojna po sebi.


Freight (vozarina) znači svi troškovi odprenie sve do odredišta,
a dužan ih je nositi prodavač. U te troškove spadaju osim
običajne vozarine još i brodarinske pristojbe, te pristojbe za plovidbu
kanalima i druge pristojbe, što ih ubire vlastnik broda, ako je mah
vodostaj.


Pod uslovima „cif" obvezuje se dakle prodavač robe dostaviti
robu u odredjenu luku, bez da kupac treba išta platiti u ime bud
kakovih troškova.


Prispije li roba u odredjenu luku, to je lučke pristojbe i troškove
eventualnog pretovarivanja u toj luci dužan podmiriti kupac.
Ti troškovi nemogu se naime ubrojiti medju troškove dopreme, nego
se smatraju kao troškovi spadajući k dalnjoj odpremi, koji dakle moraju
teretiti kupca.


„Fob" je riječ sastavljena iz „free on board" (free ^== slobodan ili
oprošten, on = na, board =:=bok broda) a znači da je odašiljač dužan
nositi samo troškove ukrcavanja u brod. U te troškove spadaju pristojbe
za paranak, pristojbe za porabu obale, te lučke pristojbe koje
se plačaju u luki od kuda roba polazi.


No troškove vozarine (brodarine), osjeguranja, pristojbe za kanale
(prokope) i ine izdatke, nastale prigodom prevažanja, kao i troškove
izkrcavanja i lučke pristojbe u odredištu dužan je podmiriti
primaoc.


Biti će uputno da si gg. članovi ovo tumačenje zabilježe u usancama
bečke burze i u Senjskim usancama koje su izišle g. 1912 i
1913. u Šum. listu. B. K.


Usancc bečke burze i senjske usance dobiju se posebno otisnute
kod uredničtva Šum. lista uz cijenu od 1 K po komadu za
članove, a 1-50 K 2a nečlanove.


Havliček i brat jest češka tvrtka u Lažnim Podjebradima, koja
prodaje platno i sličnu robu, pak upozorujemo cijenjene čitaoce na
njezin^ oglas priložen ovome broju S. L


Šumarstvo u novo osvojenim krajevima kraljevine Srbije.
Urednik Šum. lista pribivao je na poziv trg. obrt. komore zagrebačke
dne 19. prosinca 1912. predavanju 0 gospodarstvenom položajubudućnosti novo osvojenih krajeva kraljevine Srbije, što ga je držao
tajnik zemaljskog Saveza hrv. slav industrijalaca gošp. Makso Mautner,
koji je po nalogu kr. ugar. trg. muzeja u Budimpešti proputovao
one krajeve.


iz njegovog razlaganja razabralo se je u glavnom to, da oni
kr4evi neobiluju šumama, te prema tome da njihovom expIoitacJ]ora,
neće biti naša drvna trgovina ugrožena.