DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 46     <-- 46 -->        PDF

. — 46 -^.
Društvene vijesti.


„Literarnoj zakladi hrv. slav. šum, društva utemeljeno] u
spomen pok. kr. zem. šum. nadz. I. razr. Andrije Borošica" priposlalo
je ćinovničtvo ogulinske imov. općine umjesto vijenca na odar
pok. predsjednika imov. opć. ogulim Milana Pavlovica iz Knžpolja
25 kruna. " , v ^ ,


Zapisnik spisan dne 3. kolovoza 1913. u „Šumarskom domu
u Zagrebu prigodom obdržavanja sjednice upravljajućega odbora hrv.
siav. šumarskoga društva.


Prisutni : L podpredsjednik Robert Fischbach, blagajnik Robert
Szentgyorgyi, odbornici Vilim Čmelik, Ivan Konig, Bogoslav Kosovič,
Dragutin Lasman, Jovo Metlaš, dr. Gjuro Nenadjć, Dragutin Polaček,
Vilim T5lg, Dragutin Trotzer i fajmF Josip "Jalopec.


Nakon što je predsjeddatelj L podpredsjednik Rober Fischbach u
kratko pozdravio prisutne, otvara sjednicu, te se odmah prelazi na
dnevni red.


Točka L Čita se zapisnik prošle redovite odborske sjednice
od 14. travnja 1913.
Po tom se čita zapisnik konferencijaine sjednice uprav, odbora
hrv. slav. šumarskoga društva od 5, srpnja 1913., koji doslovno glasi:


Zapisnik konferencijaine sjednice upravnog^odbora hrv. slav.
šumarskoga društva, spisan dne 5. srpnja 1913. u Šumarskom domu
u Zagrebu.


Prisutni : L podpredsjednik Robert Fischbach, blagajnik Ljudevit
Szentgy5rgyi, odbornici Bona de Marino, Vilim Cmelik, Bogoslav
Kosović, Dragutin Trotzer i Tajnik Josip Jakopec, dočim se ostali
izpričaše..


Pošto se pozivom od 18. lipnja 1913. za danas sazvana redovita
odborska sjednica radi premalog broja prisutnih odbornika nije
mogla održati, to predsjedatelj. I. podpredsjednik Robert Fischbach
pretvara istu u konferencijalnu sjednicu,


U prvom redu predsjedatelj javlja žalosnu vijest, da nam je u
vremenu od posljednje redovite sjednice nemila smrt opet ugrabila
jednog od najrevnijih i mnogogodišnjeg člana, da je naime na dne


15. travnja 1913. nenadano preminuo u Karlovcu Šandor Pere, svima
dobro poznati i obće štovani nadšumarnik otočke imovne obćine.
Predsjedničtvo je u ime hrv. slav. šumarskoga društva obitelji pokojnika
i činovničtvu otočke imovne obćine izrazilo brzojavno saučešće,
a u mjesto vijenca na odar pokojnika položilo 20 K za literarnu
zakladu, osnovanu u spomen pok. Andrije Borošica. Prisutni uzimajuć
tu turobnu vijest do znanja, kliču pokojniku: „Slava mu!"
Po tom je pročitan zapisnik od 14. travnja 1913, i u kratko
izvješćeno o najvažnijem obavljenom tekućem poslovanju, što je uzeto
đo znanja time, da će taj zapisnik imati ovjeroviti u slijedećoj redovitoj
sjednici u tu svrhu izabrani odbornici.


Dalje su pročitani razni na društvo upravljeni podnesci, za koje
je zaključeno,, da se imadu uzeti ponovno u pretres u slijedećoj odborskoj
sjednici, koja će biti vlastna stvarati pravovaljane zaključke.
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 47     <-- 47 -->        PDF

47


, Od vaxni]jh predmeta, kojih je rješenje radi prešnosti neodeodivo,
pnlivacen le po predsjednićtvu utanovijeni proigram i dnevni red
ovogod^nje, po broju 37. glavne skupštine _ i to kako slijedi-"
_ 1. Program : a) One 3. kolovoza 1913. dolazak članova u
Zagreb Na večer prijateljski sastanak u vrtu restauraciie ,^Varoška
pivnica (Reuiinghaus), ugao Gajeve i Nikolićeve uiice "´


b) Dne 4. kolovoza 1913. u 9 sati prije podne glavna skupština
u društvenmi prostorijama u „Šumarskom domu". (Od 8—9 sati
uplata članarine). ´ ^


IL D n e v ni r e d g 1 a v n e s k u p š t i n e : 1. Otvorenje i pozdrav
skupstmai;a i zastupnika stranih društava po predsjedatelju skupštine.
L titanie izvješća o djelovanju upravnog odbora u minuloj društvenoj
godim 1912./I3.


3. Izbor društvenog
predsjednika.
4. Ustanovljenje proračuna za god. 1914.
5. Izvješće odbora ad hoc o izpitanju društvenih računa i stanju
imovme koucem god. 1912.


6. Izbor dvojice članova u odbor ad hoc za izpitivanje računa
i imovine društva za god. 1913.
7. Ustanovljenje mjesta, gdje će se obdržavati slijedeća plavna
skupština.


8. Predloži gg. članova, koji u smislu § 21. si. f) društvenih
pravila 2 dana prije skupštine budu pismeno´ podneseni^ društvenom
predsjednićtvu.
Konačno je razpravljen po društvenoj upravi sastavljeni nacrt
proračuna za god. 1914., koji će se predložiti ovogodišnjoj glavnoj
skupštini na prihvat. (Taj nacrt proračuna otisnut je i priložen broju


7. Šumarskog lista o. g.).
Po tom predsjedatelj zahvaljuje prisutnima na uloženom trudu,
što su se pozivu odazvali i diže sjednicu — time, da će se o držanoj
ovoj konferencijalnoj sjednici imati u kratko izvjestiti u narednoj sjednici.


Odbor uzimlje oba ova zapisnika do znanja, a za ovjerovljenje
izabiru se odbornici ViHm Tolg i Bogoslav Kosović.
Točk a II. Izvješće o tekućem poslovanju.


1. Predsjedatelj saopćuje, da je danas prije podne preduzeo
skontraciju blagajne, kojom su prigodom zaključeni blagajnički dnevnici;
a) društvene imovine sa ostatkom od .. . 20.562 K 72 f.
b) pripomoćne zaklade sa ostatkom od . . 13.583 „ 12 „
c) literarne zaklade sa ostatkom od .. . 3.111 „ 53 f.
Novac taj uložen je dijelom u vinkuliranim vrijednostnim papi


rima, a dijelom u conto corr. uložnicama i. hrv. štedionice i to:


1.
društvene imovine u vrijed. papirima . . 14.000 K — f.
u uložnici I. hrv. štedionice . , . . 5.697 „ 49 „
u blagajni gotovina ....... . 865 „ 23 „
ili ukupno . . .
20.562 K 72 j


2. pripomoćne zaklade u vrijed. papirima . 12.600 K — t
u
uložnici i hrv. štedionice . . . . 983 „ 12 „
ili ukupno -. . 13.583 K 12 f.
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 48     <-- 48 -->        PDF

-^ 48 —


: 3. literarne zaklade u vrijed. papirima . . 2.900 K — f.


u uložnici I. hrv. štedionice . . . . " 211 „ 53 „


ili ukupno . . . 3.111 K 53 f.


Uzimlje se do znanja.


Tajnik izvješćuje: 2. Da je pozivom na zaključak odborske
sjednice od 14 travnja 1913. zastupao hrv. slav. šumarsko društvo
na glavnoj skupštini hrv. slav. gospodarskoga društva kao središnje
zadruge u Zagrebu, koja je održana dne 8. svibnja o. g. u Zagrebu.


^ Nadalje, da je naše društvo bilo zastupano po članu Aleksandru
Havličeku, kr. žup. šumar, nadzorniku u Požegi, na glavnoj skupštini
hrv. zemaljskog društva gospodarskih i šumarskih činovnika, koja se
je obdržavala u Požegi dne 11.´ i 12. svibnja o. g., a na glavnoj
skupštini hrv. slav. gospodarskog društva kao sred. zadruge u Osijeku,
koja je održana u Osijeku dne 12. lipnja o. g. po članu kr. žup.
šumar, nadzorniku Gjuri Cesariću.


Uzimlje se do znanja.


3. da je prema zaključku odborske sjednice od 14. travnja 1913.
udovi Dragici Brosig izplaćena iz društvenih sredstava podijeljena joj
podpora u iznosu od 40 K.
Uzimlje se do znanja.


4. da je klubu hrv. šumarskih akademičara u Zagrebu izplaćen
iznos od 90 K za dostavljena skripta, nabavljena za našu knjižnicu
temeljeoi zaključka odborske sjednice od 16. prosinca 1912. podtoč. ni./4
Uzimlje se do znanja.


5. da je učiteljici gdjici. Mariji Ettinger izplaćen iznos od 100
K za zbirku pupova i otisaka lišća šumskog grmlja i drveća, sabranu
po njenom blagopokojnom otcu Josipu Ettingeru, a nabavljenim za
šumarski muzej temeljem zaključka odborske sjednice od 14. travnja
1913. toč. lL/5.
Uzimlje se do znanja.


6. da je gradskom poreznom uredu u Zagrebu dne 22. travnja
1913. uz potvrdnicu predana valovnica o uknjiženim dugovima na
„Šumarskom domu" radi pogodnosti prigodom odmjerenja obćeg
dohodarinskog prireza.
Uzimlje se do znanja.


7. da je kr. zemalj. vlada odio za unutarnje poslove rješidbom
od 20. svibnja 1913. br. 30537. uvažila molbu predsjedničtva hrv.
slav. šumarskog društva te je i ove godine doznačila društvu podporu
u iznosu od 1200., a zu izdavanje „Lugarsko^ viiestnika" naposeb
400 K, ukupno 1600. ^ ^ j K
Uzimlje se sa zahvalom do ugodnog znanja.


8. Čita se odpis kr. zemalj. vladnog odjela za bogoštovje i
nastavu od 23. travnja 1913. br. 7877., kojim se pozivno na zaključak
odborske sjednice od 19. travnja 1913. pod toč. II./9. priobčuje da
je-pročelmčtvo kr. šumarske akademije u Zagrebu ovlašteno, da za
stalnog zavodskog podvornika iznajmi stan uz odnosne stavljene uvjete,
te kojim se odpisom uzimlje ujedno do znanja, daje upravitelj „Doma"
odredjen, da- kao društveni pouzdanik sudjeljuje kod sastavljanja


ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 49     <-- 49 -->        PDF

49 -


obrazca kućnoga reda, zatraženog vladinim olpisoin od 14. travnja
1913. br. 7.144.


Tim povodom podjedno izvješćuje upravitelj ,,Doma" Josip
Jakopec, da je sporazumno sa profesorima kr. šumarske akademije
odnosni obrazac kućnoga reda već sastavljen i podnesen kr. zeniaij.
vladi na odobrenje.


Uzimlje se do znanja.


9. Tajnik izvješćuje, da je pozivno na zaključak odborskt* sjednice
od 4. kolovoza prošle godine pod toč. fll. 0. Pavlu (jložiću sa !,
srpnja odkazano mjesto pazikuće u „Šumarskom donui", a stini u
savezu i stan, kojeg je u „Domu" za nagradu bezplatno uživao. Da
zgrada ne ostane bez nužnog nadzora^ lo su poslovi pazikuće a i
čišćenje društvenili prostorija do dalnjegn privremeno povjereni u
„Domu´´ nastanjenom pomoćnom podvorniku akademije Jakovu Osternianu
uz mjesečnu nagradu od 200 K.
Nadalje se izvješćuje, da je stan dosadanjeg pazikuće shodno
preudešen u smislu zaključka odborske sjednice od 14. travnja 1913.
pod toč. VL/5., naime, da je jedna soba oduzeta, koja će se sa bivšom
praonicom upotrijebiti za pohranu starih šumarskili listova i ostalih
časopisa, dočim se preostali dio stana može iznajmiti uz najamninu
od mjesečnih 30 K.


Pošto se mjesto pazikuće mora stalno popuniti, to se nadalje
čitaju dvije na društvo stigle molbe i to pomoćnog podvornika Stjepana
Mužića i laboranta Marka Piljeka, koja obadvojica izjavljuju,
da žele preudešeui stan dosadanjeg pazikuće uzeti u najam uz mjesečnu
odštetu od 30 K — iiu uz uvjet, da im se ujedno povjere
poslovi pazikuće i čišćenje društvenih prostorija uz mjesečnu nagradu
od 20 K (Br. 83.).


Odbor uzimije do znanja učinjenu razpoložbu sa navedenin;
stanom te nakon što je predmet potanje pretresao, zaključuje, da se
rečeni stan dade u najam laborantu kemičkog laboratorija kr. šumar,
akademije Marku Piljeku uz najamninu od 30 K mjesečnih, a ujedno
da mu se povjere dužnosti pazikuće i čišćenja društvenih prostorija
uz jednomjesečni odkaz i uz nagradu od mjesečnih 20 K.


Točk a III. Rješenje prispjelih podnesaka.


L Odnosno na zaključak odborn od 14. travnja 101,3. točka IV./2.
čita se izvještaj kr. šumar, povjerenika u Bjelovaru Antuna Resza,
kojim izvješćuje, da je njegov sin Robet radi oporavka narušenog
zdravlja morao prekinuti nauke za školsku godinu 1912./13. pak radi
toga nije mogao ni podizati u toj godini odnosni podijeljeni mu jubilarni
stipendij, nu već se je u toliko oporavio, da će u školskoj
godini I913./14. moći svoje nauke opet nastaviti. Moli stoga, da se
odnosni stipendij za njegovoga sina i na dalje osjegura. (Br. 50.).


Odbor zaljučuje, da nema zapreke, da se Robertu Reszu početkom
školske godine 1913./14. opet stavi u tečaj isplata jubilarnog
stipendija,


2. Čita se molba šumar, povjerenika u Bjelovaru Antuna Resza,
kojom moli, da se u godini 1912./13. nepodignuti jubilarni stipendij