DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 4     <-- 4 -->        PDF

_ 4


naših društvenih zć\k!ada: podporne osnovane na uspomenu
nadšumara V. Koroskenvia i literarne, osnovane na uspomenu
blagopokojnog mnogogodišnjeg društvenog tajnika, a kr. zenialj.
šumarskog nadzornika Andrije Borošića.


Uredničtvo,


Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na
Velebitu i Velikoj Kapeli od Dalmatinske medje
do Mrkoplja i Ogulina,


prvi šumski red za iste, prvo njihovo razdjeljenje
u okružja, šumarije i ču vari j e, prvi cjenik za
drvenu grad ju iz njih, prve misli o pošumljen ju


primorskog krša itd. .


Po orig. podatcima i nacrtima c. k. ratnog arhiva i dr. u Beču, priobćio i vlastitim
tumačenjima popratio B. Kosović, kr. zem. šum. nadz. li. raz.


i. Predgovor pisca.
Od kada je čuveni šumarski j^majstor´´*^ Carlowitz —
kako ga dandanas Njemci od dragosti zovu, jer u istinu nije
bio šumar po zvanju nego rudar -- na početku 18. stoljeća
u svojoj upravo sjajnoj šumarskoj knjizi „S y i v i c u i t u r a
Oeconomica´´ bio živim bojama prikazao svijetu pogibelj,


*U staro doba smatralo se je i šumarstvo u njeku ruku obrtom ili meštrijom,
te su i mladi šumari morali poput inih šegrta ili naučnika proći školu kod kojega
izvježbanog šumarskog „majstora". Njemci su ponosni na te svoje stare šumarske
„majstore", jer su oni biii tako vrstni, da su stvorili temelje današnjoj, može se
reći njemačko j šumarskoj znanosti.


iMedju tima majstorima iztiče se osobito ime Hansa Carla pL Carlo\vitza,
rudarskog kapetana, koji je već 1712. god. 12. oktobra izdao u Frevbert^u obsežnu
i šumarstvo svestrano obradjujuću knjigu na njemačkom jeziku, koja je g. 1782.
doživiia drua;o izdanje pod naslovom: Hans Čari von CariOwitz, konigl. l"´ohin,
und CiuH-h. Sacbs. Camer Rath und Ober Berghauptmanns Sy[vicultur a O economic
a oder Hauswirtliche Nachricht und Niiturmassige Anvveisung -zur
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 5     <-- 5 -->        PDF

koja mu prijeti od sve više naprediijuče nestašice drva, obuzeo
je bio silan strah sve ljudske slojeve onoga doba, te su počeli
smišljati, kako će za vremena tu preteču katastrofu predusresti.^


Kano što god još i dandanas u gorskima, šumom bogatim
krajevima, žitelji sa drvom ne štede^ nego ga gore na
otvorenim ognjištima, grade iz njega kuće, plotove itd. tako
je u ono doba bio ne samo po selim.a nego i u gradovima
običaj, da se je u nezasitno ždrijelo otvorenih ognjišta drvo
upravo bacalo, gradile kuće, plotovi i dr. iz drva, a osim
toga se ogromne površiric šuma krčile zći polja i palile radi
proširenja pašišta. Radi sm.ole se u velike nakazivala šuma
i žgala radi proizvodnje pepeijike i ugija; grane se kresale
bez svakog reda i razbora ili jednom riječju, devastirala se
šuma na sve strane; iz nje se vuklo sve, a u nju se nije
davalo ništa.


Nije dakle nikakovo čudo, što su se - obzirom na tadanje
prilike --- uvidjavniji ljudi počeli osvješćivati i tražiti
načine, kako će preteču pogibelj od nestašice drva ublažiti
i ukloniti.


Naročito su na to morale misliti one države, kojima su
šume bile glavni izvor prihoda i moći, te kojih su životni
interesi zahtiievaii, da shodnim mjerama šume ne samo očuvaju,
nego i podignu.


\viiden Ba tim-Z uch t nebst grundiicher Darsteriung vvie zufordersr durch gottliches
Benedeven dem allenttialben inid insgcniein einreissendeu G r o s s e n H o I z-
Mange ! vermittelst Sae-Ptianz- imd Versetzung vielerhand Baumen zu rathen,...
Zveite und mit einem Dritteu Theil von Julio Bernhard von Rohr verniehrte Auflage.
Leipzig, bei johann Friedrich Brauns sel. Erben 1732,


Već po bogato] i izcrpivoj sadržini knjige može se razabrati, da ]e i prije
toga biio dosta knjiga, koje su pisale o šumarstvu, a u istinu je tako i bilo,
jerbo se znade, da je bilo knjiga o šumarstvu u Haliji već 200 godina prije Carlowitzove.


jedan primjerak drugo.e^ izdanja Carlou´itzove knjige nalazi se u knjižnici
hrv, slav\ šun\c)\\ drDŠtva pod brojem 2f>.


´´Vidi: Carlovvitz-Rohr Svivicultura Oeconomica 1732. str. 27—35: Vom Holzniangel
und ucs&en Ursachen ; zatim str. 61´ § 3: Lutheris u. Meianchtons, wie
auch Malliesii prophezeiMng iiber IJolzmangeS — das solche eintreffen und ein
UTisagiiciier Holzinant^ći nebst anderen daher ruhrenden Elend hervor thun \Yerde,
vvird behauptet.


ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 6     <-- 6 -->        PDF

0 —


u Saskoj je tada cvaio rudarstvo, pa kako rudokopi
upravo .žderu " ogromne množine drva, trebalo je šume ne
samo očuvati, nego i šumske površine, koje su radi proširenja
pašišia popaljene, ili radi privremene pretvorbe u polje izkrčene,
opet nasaditi i šumskoj kulturi privesti. Naravna je
posljedica bila, da je saskl rudarski kapetan Cariowitz, u brizi
za obstanak i procvat rudarstva, nastojao svojom knjigom
pobuditi oblasti da zabrane prekomjerno i nerazborito trošenje
drva u obće i da odrede podizanje šuma na površinama,
koje su njekada drvećem obraštene bile.


U to doba pada uvadjanje ognjišta (peći), koja troše
malo drva, a koja su, kako Carlowitz i sam pripovijeda, već
negdje g. 1666. u Francuskoj izmišljena, te u Carlowitzevo
doba u Njemačkoj po njekoliko Njemaca ponovno obretena.


U to doba počelo se je izdavati šumske zakone ili tzv.
šumske redove za zemlje, gdje takovih redova još nije bilo,
a gdje su bili, propisivalo se je strogo njihovo obdržavanje.


No uza sve to čini se, da tadanjim državnim vlastima nije
bio glavni cilj svega toga nastojanja baš idealna skrb za
očuvanje šuma radi njihove važnosti po obćenitost i radi
straha da će drva nestati, nego čini se, da im je taj trah bio
dobro došao, da mogu narod od šume odbiti i šumu izkorišćivati
u korist države, dotično u korist zemaljskih gospodara.


Tako je barem biio u Saskoj i u austrijskoj carevini.
U Saskoj je rudarstvo davalo glavni državni dohodak i
državi je bilo stalo do toga, da očuva za rudarske svrhe potrebne
šume radi toga svoga dohodka, a ne radi same šume ili inih
javnihinteresa. U Austriji su pako nakon tolikih i dugotrajnih ratova
za cara Karla VI. i carice Mcirije Terezije ostale državne
blagajne prazne, te su sve, na priskrbljivanje novčanih sredstva
za carevinu pozvane oblasti uprle i morale uprijeti sve sile,
da izpražnjene blagajne opet napune.
Bacilo se stoga oko i na c. kr. šume u Vojnoj Krajini,
naročito one, što gravitiraiu k moru, ier se ie drvo iz istih
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 7     <-- 7 -->        PDF

kao gradja za brodove, niogio dobro unovčiti. Odredjeno je
bilo, da se i te šume točno opišu i u mape urišu, za njih
je izdan prvi nama poznati šumski red, odredjeno je njihovo
prvo razdjeljenje u šumarije i čnvarije, sačinjeni prvi cjenici,
osnovana mreža puteva koja se ima izgraditi, te uredjena drvna
skladišta iz kojih će se gradja prodavati. Da se nebi susjedna
mletačka republika i!i koja druga austrijskoj carevini nepoćudna
pomorska država previše osilila, izdana je odredba,
da jijjedan privatnik nesniije niti iz svojih šuma, tada za brodogradnju
toli nuždno gradjevno hrastovo drvo, bez dozvole
nikome u strane zemlje prodavati, a isto tako bilo je odredjeno,
da graničari nesmiju iz carskih velebitskih šuma nikakovo
pa ni jelovo drvo sami trgovcima prodavati, nego da
ga imadu uz stahiu, po državi opredijeljenu, taksu predati u
državne drvne magazine.


To drvo upotrebiia je tada austrijska carevina ili za
sebe, iji ga je prodavala prijateljskim vlastima.


Tečaj samih rasprava i pregovora izmedju raznih državnih
oblasti, koje su predhodile opisu velebitskih i kapelskih šuma,
donjeti ćemo, - jer su- za historiju ovih šuma od velike
važnosti, -- na koncu ovoga njihovog opisa.


Lakšeg razumjevćmja radi navesti ćemo glede toga jedino
to, da je „Waldme ister*^ Franzoni imao zadaću pregledati
i opisati sve te šume, koje su onda god. 1764. i
1765. mapirali major pl. Pierker, te nadporučnici John, Dinzi
i podporučnik Penzo od mjerničkog odjela. Mapa o šum.ama
bivše ličke pukovnije (regemente) bila je sačinjena u dva
originala, te je bila izradjena osobitom pomnjomi. jedan primjerak
te mape nalazi se sada pohranjen u c. kr. dvorskom
arhivu u Beču pod oznakom ,,Ex arhivo bellico B IX. C 1016/´
gdje ga je pisac ovih redaka pod jesen 1906, kao i mapu šuma
otočke i ogulinske pukovnije te i sam opis tih šuma pronašao.


Dobrotom i osobitom susretljivošću našega zemljaka, -porijekjorii
petrinjca, - ravnatelja c. kr. dvorskog ratnog
arhiva u Beču preuzv. gosp, c. kr. feldmaršallieutenanta Emila
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 8
pL \Voinovicha, dobio je pisac te opise suma kao i same
mape na porabu, te je pomoću panrographa sačinio vijern.e
kopije originalnih mapa a opise šuma preveo na hrvatski jezik.


Drugi originahii.primjerak k ovomu opisu šuma spadajuće
m´ape´šuma hčke pukovnije (koji je što se izvedbe tiče
sasvim jednak onomu prvomu primjerku) odkrio je pisac
slučajno prošle godine u zagrebačkom kr. zemaljskom arkivu,
a predstojnik toga arkiva, velemož. gosp, kr. zem.. arkivar i
kr. sveuč. profesor Ivan Bojničić pl. Kninski, ustupio mu ga je
dragovoljno na porabu.


Budi obojici spomenute gospode na njihovoj susretljivosti
izrečena i na ovom m.jestu najsrdačnija hvala.


Mape šuma svih triju pukovnija izradjene su u mjerilu
1:3800 fortifikations-hvati ili: 1 njemačkoj milji kojih 15
ide u 1 stupanj.


Obje mape šuma ličke pukovnije izradjene su na risačem
papiru, dočim je mapa šuma otočke i ogulinske pukovnije,
koja se nalazi u bečkom ratnom arkivu pod oznakom:
,,B^\X. C lO\7´\\7JdA^ (t ZV. Strohpapier)
koji je naljepljen na risaći papir.


Mape šuma ličke pukovnije uzčuvane su prilično dobro,
dočim se m.apa otočko-ogulinskih šuma od starine već sasvim
razpada.


Na mapi šuma ličke pukovnije označeno je drveće prema
starosti i gustoći obrasta manjima i većima stabalcima, radi
čega je mapa veoma pregledna. Ine vrsti kultura označene
su svaka svojom, bojom.


Mapa šuma otočko-ogulinskih šuma izradjena je doduše
točno ali priniivnije, jer su šume položene samo tušem a niie
debljina i gustoća drveća na njima označena stabalcima.


Obzirom na to, što je mapa šuma Hčke pukovnije jedna


od najstarijih naših šumskih mapa, donosimo ju u vijernoj


izradbi prema originaiu,* dočim mapu otočko-ogulinskih šuma


donosimo u jedn.ostavnijoj izradbi,


* Izradba same mape zadavala je mnogo poteškoća radi boja samih i radi
boie staroga papira, koje boje au za vijemu svjttlo-slikarsku reprodukciju veoma ne


ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 9     <-- 9 -->        PDF

™ 9 -™


Konačno nam je spomenuti, da je podatke za ovaj prvi
opis velebitskih i kapelskih suma našao pisac prošaste godine
i u arhivu c. kr, vojnog zapovjedništva u Zagrebu pod
oznakom 1765/7., te ih je u ime kr. zem, vlade, od istoga
preuzeo, i privremeno do konačnog preuzeća svih za šumarstvo
važnih, a tamo se na´iazećih spisa, pohranio u registraturi
kr. hrv.-slav.-dahn. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove u Zagrebu.


Prije nego predjemo na sam opis šuma Učke, otočke i
ogulinske pukovnije misHmo, da ćem.o dobro učiniti, ako
velecijenjene čitaoce već naprvo upozorimo na njekoje, po
piscu prigodom proučavanja tog opisa opažene činjenice, a
koje bi po našem mnijenju mogle biti od odlučne važnosti
kod znanstvenog tumačenja i praktičnog rješavanja njekojih
važnih šumarskih pitanja u opće, a naročito za rješenje važnih
šumarskih pitanja tičučih se bivše gornje Krajine.


U prvom redu moramo upozoriti, da se u ovom opisu
velebitskih šuma spominje, da je tlo s jedne i s druge strane
Velebita kamenito, krševito i bez zemlje, te da je prim.orska
strana njegova gola i bez drveća, dočim da je lička ili istočna
strana Velebita već onda bila obraštena stoljetnim.a bukvama,
kakovima je obraštena većim dijelom i danas.


Ovaj nam opis može dakle poslužiti kod rješenja po
obćenitost toli važnog pitanja: da li je Velebit, kako se u
obće govori, bio još za dobe mletačkog gospodstva i sa
primorske strane pošumljen i debelom naslagom zemlje prekriven,
koja je nakon izsječe šuma odplavljena, a ostao na
površini goli kamen — krš ili je pako bio od svoga postanka
gol kao što je i sada?


Ako svi znaci nevaraju čini se, da sadanji goli velebitski
krš sa primorske strane nije bio za doba Mletčića, a
možda ni nikada prije, bolje i puno boljom šumom obrašten nego


podesne. Tek nakon raznih pokusa, prerisavanja i fotografiranja u raznim zavodima,
koji se bave pomnožavanjem karata uspjelo je konačno tvrdki Angerer
i Goschl u Beču, da sačini za reprodukciju valjani clichee, dočim je dahiju
izradbu mape u bojama izvela sa svoje vrstnoće poznata zagrebačka tiskara
litografija C. Albrechta it ko|oi se i „Šumarski list" tiska,
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— U) —


je sada, a jos manje će biti, da je na njemu u historijsko
doba biio debelih naslaga zemlje mJadjih geoloških formacija,
kako to narod a i njeki geolozi* tvrde.


Moglo je biti ovdje ondje nješto više drveća, nego ga
dandanas imade, koje je za mletačke svrhe posječeno, moglo
je biti ovdje ondje i nješto više zemlje, nego je dandanas
imade, ali debelih naslaga zem.lje jedva.da je bilo/^*


Velebit je i visok i širok i dugačak, pa bi se i dandanas
morali negdje opažati očiti tragovi tih nekadašnjih
debelih naslaga. One bi, da su kada obstojale i bile odplav-
Ijane, morale biti staložene u moru i na visoravnima, ali takovih
znatnih naplavina neina. Morsko je dno — uz male iznimke


- duž cijele obale velebitske vapneno i golo kao i sam
Velebit, te je i zemlja s toga morskoga dna -ako je zemlje
ikada na njemu biio - morala biti odplavljena još prije,
nego je ono u more propalo, dakle još davno prije mletačkog
gospodstva u hrvat. Primorju.
Na samoj primorskoj strani Velebita ima dosta visoravni
koje su skoro skroz horizontalne, te s kojih voda neodtiče
takovom silom, a da bi mogla s njih zemlju odnašati, a kamo
li da bi mogla s njih odnijeti debele naslage zemlje. Pa i
te su visoravni gole i krševite.


Gdje ima na visoravnima nješto više crvene kraške
zemlje, izašle na površinu mukotrpnim vadjenjem kamena,
tamo se ta zemlja čvrsto drži tako, da se u tom pogledu
nem.ože konstatirati promjjena od doba prvog opisa šuma
do danas. Pa kad se je to nješto zeniije moglo održati na
tim mjestimia kroz zadnjih pirnih 150 godina, onda bi se i one bajoslovne
debele naslage zemlje bile održale od mletačkih vremena
do danas na sličnim visoravnima, da su tamo bile, kako
to njekoji tvrde, kako smo naprvo spomenuli.


Ovaj prvi opis velebitskih šuma tvrdi s jedne strane, da
su Mietčani izsjekli šumu na primorskoj strani Velebita, te
da je usijed toga zemlja odplavljena i ostao goli krš, a s


"^^ Vidi Dr, Kramer: Da !i je nio[^uće kra? š´jnio.ri zasaditi?


´´´* Vidi o tom moju i/.crpivu razpravu; Puštimlifuie krasa u br, i.---3, Š, I
od Kod. 19()9. i br. 2. g. 19U). . ^ ´
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 11     <-- 11 -->        PDF

~ 11 _


druge strane opisuje, da je lička strana Velebita obraštena
velikim,drvečem — starima bukvama i jelama a gdje gdjei^hrašćem
— ali, daje i ona većim dijelom kamenita i kršovita.


Namiče nam se pri tom i nehotice pitanje: ,a, kada
je onda otišla zemlja, sa ličke, strane Velebita za koju se
nezna, da bi na njoj ikada šuma izsječena bila?


Ako li pako ni u doba ovog prvog opisivanja velebitskih
šuma, a po tom ni u doba Mletčana nije bilo debelih naslaga zemlje
-na ličkoj, strani Velebita, koja je uvjek više čuvana i uvjek
obraštena bila, onda nam zdrav razum kaže, da u ono doba
pogotovo nije moglo biti zemlje ni na primorskoj njegovoj
strani, koja je od uvjek bila više izvržena uplivu nepovoljnih
vjetrova^ žege i devastacije.


Nije li pako za doba Mletčana bilo zemlje na primorskom
kršu, ako je on, kako vidimo, bio isti onakov onda kakav
je i sad, onda je izključena mogućnost, da bi on u glavnom
bio mogao biti onako pošumljen, kako se to priča i baje,
jer to narav njegovoga samoga tla mjestimice izključuje.


Ima naime prostranih površina primorskoga krša, koji je inače
sav razpucan i dosta ravan, ali na kojemu a ma ni trunka
zemlje neima, a ima i prostranih površina samih litica, na
kojima se tek ovdje ondje nalazi po gdje koja, zemljom izpunjena
pukotina. Na tima površinama nije sjegurno nikada, a nek mo li
za Mletčana šume bilo, ni biti moglo. Dobar dio ostaloga krša
ima tako sitne pukotine i sa tako malo zemlje, da na tim površinama
nije moglo rasti nikakovo drugačije, osim samo
kržljavo i zahireno, za gradju nesposobno drveće.


Mletčani su dakle mogli sjeći veliko drveće jedino ih u
onim oazama primorskoga krša, na kojima je_ radi velikih,
zemljom punih pukotina, veliko drveće raslo i rasti moglo,
ili su ga dobavljali iz gornjih pošumljenih dijelova Velebita*.


To ali nije prouzročilo ogolećenja ostaloga krša, nego
su tome´ morali biti drugi uzroci"^*,


* Sume na tima oazama i na Velebitu bilo je uvijek toliko, da je mogla
podmiriti potrebe iVlletaka na drvu, a od Mletčana bi bilo u istinu nerazborito,
kad bi bili, kraj tolike šume, tražili potrebno im drvo gdje drugdje.
** Vidi moju raspravu „Pošumljenje krasa" ubroju 1.--3. „Š.L" godine 1909.
i br. 2. god, 1910.
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 12 —


Možebit su sa današnjega krša — ako je \vd njernu
debelih naslaga zemlje ikada bilo-- odnijele zemlju bujice još u
predhistorijsko doba, dok još jadransko i sredozemno more
postalo bilo nije. No nije izključena mogućnost, da na mnogima,
sad golima dijelovima krša nije nikada zemlje ni bilo.


Po našem nazoru sasvim je lahko moguće, da mnogi
dijelovi krša poslije svoga postanka nisu ni došli ponovno pod
morsku razinu, te se uslijed toga na njima nije nikada ni
mogla staiožiti debela naslaga zemlje mJadjih geolog, formacija,
nego su ostali goli i krševiti, kako su i stvoreni. Sam vapnenac
pako svojim trošenjem nestvara poput drugih vrsti kamenja
plodne zemlje, pak je i to jedan od glavnih razloga, da je na
površini se nalazeći, od postanka goli vapnenac morao ostati gol


Tćij pojav je shvatljiv i razumljiv, jer kad ima geologijskih
naslaga iz drugih perioda, koje nisu posije svoga
postanka više došle pod morsku, razinu, nego su ostale na
površini zemlje, te radi toga i ostale nepokrite od drugih,
mladjih naslaga, zašto da se nije to moglo dogoditi i sa
kraškim vapnencem?


Razlika je samo ta, da na takovima jurskima, triaskima itd.
naslagama ima ipak zemlje, a na kraškima nema i to stoga, što
se njihovim, vlastitim! trošenjem stvara zemlja, a od kraškoga
vapnenca ne.


Ovo je vrlo važno znati za one, koji se bave riješenjem
problema o pošumljenju krša, jer se prema jednim ili drugim
nazorima o postanku krša i mogućnosti stvaranja zemlje
na njemu, mora ravnati i sistem, kojim se kod pošumljenja
krša udariti kani.


Gdje nema zemlje i gdje se ona nemože trošenjem temeljnog
kamenja stvoriti, tn valjano drveće nije nikada
raslo, niti će ikada moći rasti, a gdje je ima,
može se od nje očekivati, da će odhraniti samo tako
debelo i bujno, odnosno tanko i zahireno drveće, za
kakovo ga i za koliko hrane imade


"*"´""´"" ii.«iii,. ´ZTmr^"^
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 13     <-- 13 -->        PDF

1.^


To je po našem mnijenju jedini pravi putokaz k rije-
Senju kraškog problema.


Austrijski šumari posta.vi!i su kao glavni cilj pošumljenja
krša: u z p o s t a v i t i n a n j e m u -- p a b i o t a j k r š k a k o m u
drag 0 n e p 1 o d a n - p o m o ć u v i s o k i h š u m a o p c t o n o
stanje, koje je navodno na njemu bi 1 o ,,pri j e"
nego što je ogolio t. j. stvoriti na njemu debele
naslage h u m u s a, vis o k e š u m e i p r o s t r a n e t r a vnike
za pašu blaga.


Mi hrvatski šumari nebi snijeii slijepo nasljedovati to
pravilo ai^strijskih šumara već stoga, što je, kako smo naprvo
obrazložili, temeljna misao toga pravila, o nekadanjim debelim
naslagama zemlje na njemu jedva izpravna, a nebi
ga smjeli naprečac i bezuslovno nasljedovati ni stoga, što na
kršu imade dosta tako kamenitih predjela i sa tako malo
zemJje, da se na njima, kako to kao stručnjaci znademo,
valjćvno visoko drveće podići nemože.


Mi smijemo računati samo sa onom zemljom, koja na
kršu jest i sa činjenicom, da se količina te zemJje neće povećati,
jer se zemlja trošenjem kraškog vapnenca nestvare.
Računamo li pako s tima činjenicama, onda nemožemo od
krša zahtijevati, da se od njega stvori nješto, što se od
njega stvoriti neda, i da nam on daje ono, što dati nem.ože.
Mi jedino možemo tražiti, da se iz svakoga predjela krša
izcrpi samo op.o, što se i u onakovcj formi, kako se iz
njega prema naravi tia izcrpiti dade, a da se time sućanstvo
samoga tla i javni obziri neugroze.


Gdje se dade na kršu krčenjem kamen^ja načiniti vrt ili
vinograd neka se načini, gdje se dadu odgojiti uljike, bademi
i druge vrsti voća n.eka se goje, gdje se dade odgojiti visoka
šuma i gdie je ona radi nestašice gradje ili radi zaštite potrebna
neka se trikova podigne, ali gdje se dade odgojiti samo
kržljavo ćrvetc, koje je jedino za brstike sposobno, neka
s e 0 d g a j a i u b r s t i c i, a sanje o podignuću visokih šuma
i stvaranje bajoslovnih zelenih travnika, neka se napuste.
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 14     <-- 14 -->        PDF

- 14 —
Pošto bi uzgajanjem brstika na kršu bilo podjedno
riješeno i pitanje o prehrani blaga na njemu kroz ljeto i
kroz zimu, to bi se mi hrvatski šumari ovim našim ciljem
približili sasvim i šumarskom i gospodarskom stanovištu, jer
bi time udovoljili nadama, koje od pošumljenja krša šumari
i gospodari željno očekuju.


Valjano gojeni i uživani brstici prekrivali bi naime svojima
krošnjama uvjek tlo, tega štitili od žege i bure, a žilje brstika
izcrpljivalo bi i u formJ lišća davalo, produktivnu snagu
zemlje iz dubina kraških pukotina intenzivnije, nego li se to
dade postići gojenjem trave ili koje ine gospodarske plodine.


Svrha pošumljenja krša po našem nebi dakle bila „stvaranje´^
zemlje koja bi nam (kad bi se stvoriti mogla) tek u
dalekoj budućnosti imala davati obilatu korist, kako to austrijski
šumari postići žele, nego naš cilj bi bio: racionalno
izcrpljivanje produktivne snage one zemlje, koja
na kršu jest.


Ovaj naš cilj je i sa narodno gospodarstvenog
giedišta opravdaniji, jer bi mi umjesto visokih šuma uzgajali
brstike, od kojih bi već i savremene generacije mogle
crpiti korist i koji bi trajno 1 budućim generacijama davali
hranu za blago u obliku brsta, dočim. će visoke šume austrijskih
šumara, budu li se u obće ikada mogle podići na pravom,
zem.ljom siromašnom kršu, uživati bog zna koji narodi, koji
će kraške predjele nastavati iza kojih 200—300 godina.


Sjegurno nebi bilo ni razborito ni gospodarstveno da
sadanji kraški stanovnici trpe i prekomjerno se stišću u uživanju
svoga posjeda radi koristi tih budućih kraških stanovnika
možda druge krvi i jezika ili radi stanovnika, kojima
te šumic možda neće ni trebati. Nesmijemo naime zaboraviti,
da vrijeme leti i da se svijet kulturno preporadia, pa
nije izključena mogućnost, da bi se moglo izumiti što šta,
što bi moglo učiniti suvišnima i šume i drvo u obće.


Držimo stoga da nam^ je dužnost ovdje upozoriti i na
drugu jednu dobru nauku, koja se dade crpiti iz ovog opisa
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 15     <-- 15 -->        PDF

._._ 15 _


Šuma, a to jebaš netom spomenuta n.esjegurnost ostvar
e n i a ide] a u š ii m a r s k o \n g o s p o d a r s i v u, a k o s u
z a s n 0 V a ne za dale k u b u d u ć n o s t.


Kao jedan od giavnih ciijeva mapiranja i prvog opisi


vanja velebitskih i kapeiskih snma prije 150 godina imalo


je naime biti nastojanje, da se sadnjom žira podignu u Primorji!


hrastove šume, n svrhu osjeguranja pjroizvodiije za gradnju


trgovačkih i ratnih brodova austrijske carevine toli nuždne


hrastove gradje.


Ta, za ono doba sama po sebi razumljiva ideja, pokazala
se je eto izpraznom bas sada, kada bi to hrašče - da
je posadjeno biio - upravo za sječu dozrevalo. Umjesto
hrastovih brodova plove dandanas jadranskim morem gvozdeni
orijaši trgovačke i ratne mornarice austrijske carevine.
Hrastovina pako, bez koje se orijaški brodovi njekada nisu
mogli ni zamisliti, potisnuta je u pozadinu, te dandanas služi
u brodogradnji tek za podredjene svrhe: oplate, pokućtvo itd.


Konačno nam je upozoriti cijenjene čitaoce na još jednu


stvar, koja se dade sadržajem ovog opisa velebitskih šuma


raztumačiti, a koja će zanimati i naše historičare.


Obći je glas, koji se navodno temelji i na pisanim spomenicima,
da je šuma sve do nedavna sizala sve do grada
Senja, dočim sada siže samo do Vratnika, t. j . ona je sada
udaljena daleko od zidina gradskih. Time se tumači, da je
Velebit kraj Senja bio njekada šumom obrašten po cijeloj
svojoj primorskoj strani, ali da je kasnije šuma na njemu
zabataljena i potisnuta u velebitske vršine.


I iz ovoga opisa velebitskih šuma vidi se, da je šuma
u ono doba doduše sizala sve do grada Senja, dapače da je
! U njegovom teritoriju samom bilo šume, ali se vidi i to, da je
onda i teritorij grada Senja bio daleko veći nego H je danas.


Baš n vrijeme, kad je ovaj prvi opis bio sastavljan, vodjena je
rasprava izmedju grada Senja, karlovačkog generalata i dvorskih
oblasti glede toga, da se teritorij grada Senja suzi, te
da šuma u Senjskoj dro.gi - koja je grad^n j kao svoju
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 16 —


svojinu za sebe reklamirao — pripadne pod Krajinu. Sastavljači
ovoga opisa šuma nisu onda još pravo znali kom.e će
od prućih se stranaka Senjska draga pripasti, te su ju kao
„prepornu´´ posebno izlučili i to u opisu naveli.


Senjski kapetan barun Gussich živo je branio pravo grada
Senja na Senjsku dragu ali uzalud. Dvorske oblasti su kazaie
da gradu Senju ta šuma netreba, jer on od nje i onako, usljed
izdane zabrane o prodaji hrastovine, nebi imao nikakove
koristi nego samo štetu, jer bi morao plaćati čuvanje.


Senjska draga pripala je tako pod Krajinu i time je
teritorij grada sužen.


Nije se dakle usljed devastacije rub šume pomaknuo
od sadanje gradske medje k vrhovima Velebita, kako to
mnogi neupućeni misle, nego je njekadanja gradska medja
odmaknuta od ruba šume dalje. Kako pako nekadanji gradski
teritorij izmiedju tog šumskog ruba i nove gradske medje
nije bio šumom obrašten, misle neupućeni, — kojima to kasnije
pomicanje gradske medje nije poznato, a znadu za onu pripovijest,
da je šum.a njekada sizala do grada Senja, — da je
taj goli prostor bio šuma, te da je kasnije devastiran, što
u istinu nije. (Nastavit će se).


Phenoioške bilješke.


u zadnjem deceniju govore ljudi mnogo o abnormalnim
godinama. Misle oni kod toga u prvom redu na vremenske
prilike - ili bolje neprilike. -Gospodar se tuži na hladno
ili vlažno ljeto, na pretoplu jesen i baš nikakovu zimu. U
sred zime vračaju se lovci kući okićeni proljetnim cvijećem,
a ljudi se čude i sjećaju kako su negda zime drugačije bile.
Šumari, iovci, gospodari i drugi ljudi, koji proborave gotovo
cijelu godinu u slobodnoj prirodi, -- šum.i ili polju - počeli
su pamtiti a kasnije i bilježiti, kada su opazili prve
glasnike proljeća, kada su naišli na prve proljetne jaglace ili
na prve visibabe. Napredniji naši gospodari bilježe datume,
kada je na pr. loza počela tjerati ili cvasti, iii kada je žito