DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 16 —


svojinu za sebe reklamirao — pripadne pod Krajinu. Sastavljači
ovoga opisa šuma nisu onda još pravo znali kom.e će
od prućih se stranaka Senjska draga pripasti, te su ju kao
„prepornu´´ posebno izlučili i to u opisu naveli.


Senjski kapetan barun Gussich živo je branio pravo grada
Senja na Senjsku dragu ali uzalud. Dvorske oblasti su kazaie
da gradu Senju ta šuma netreba, jer on od nje i onako, usljed
izdane zabrane o prodaji hrastovine, nebi imao nikakove
koristi nego samo štetu, jer bi morao plaćati čuvanje.


Senjska draga pripala je tako pod Krajinu i time je
teritorij grada sužen.


Nije se dakle usljed devastacije rub šume pomaknuo
od sadanje gradske medje k vrhovima Velebita, kako to
mnogi neupućeni misle, nego je njekadanja gradska medja
odmaknuta od ruba šume dalje. Kako pako nekadanji gradski
teritorij izmiedju tog šumskog ruba i nove gradske medje
nije bio šumom obrašten, misle neupućeni, — kojima to kasnije
pomicanje gradske medje nije poznato, a znadu za onu pripovijest,
da je šum.a njekada sizala do grada Senja, — da je
taj goli prostor bio šuma, te da je kasnije devastiran, što
u istinu nije. (Nastavit će se).


Phenoioške bilješke.


u zadnjem deceniju govore ljudi mnogo o abnormalnim
godinama. Misle oni kod toga u prvom redu na vremenske
prilike - ili bolje neprilike. -Gospodar se tuži na hladno
ili vlažno ljeto, na pretoplu jesen i baš nikakovu zimu. U
sred zime vračaju se lovci kući okićeni proljetnim cvijećem,
a ljudi se čude i sjećaju kako su negda zime drugačije bile.
Šumari, iovci, gospodari i drugi ljudi, koji proborave gotovo
cijelu godinu u slobodnoj prirodi, -- šum.i ili polju - počeli
su pamtiti a kasnije i bilježiti, kada su opazili prve
glasnike proljeća, kada su naišli na prve proljetne jaglace ili
na prve visibabe. Napredniji naši gospodari bilježe datume,
kada je na pr. loza počela tjerati ili cvasti, iii kada je žito
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 17 —


procvalo a kada dozriio, a mnogi ljubitelj prirode zabilježio
je vrijeme, kada je počela šuma žiitjeti i poprimati svoje
krasno jesensko ruho.


Čovjek je već davno uvidio, da razni periodički pojavi
u životu bilina neovise samo o toplini i oborinama, već \ o
viagi u uzduhu, o svjetlu i drugim meteorološkim elementima.
To su faktori, koji zajednički ravnaju životom svega bilja.


Tok vegetacije od proljeća do jeseni produkat je dakle
raznih vremenskih prilika.


Promatranjem tih periodičkih pojava na pojedinim bilinama,
možemo dakle dobiti neku sliku o klimatskim prilikama
- po gotovo onda — kada sve to prispodabljamo
sa tokom istih pojava u drugim krajevima.


Tko se u proljeće navraća u Zagreb iz sela, - - koja leže
u ravnicama oko zagrebačke gore - opaža odmah, da se
u samom Zćigrebu proljeće kojih deset dana ranije budi,
nego u njegovoj podaljoj okolici; kesteni zagrebačkih šeta-
Hšta prije prolistaju i cvjetaju nego na pr. u Križevcima i
Koprivnici. Ovakovim opažanjima možemo dobiti sliku o
klimi osobito onda, kada nam za to manjkaju meteorološka
opažanja, kada nemamo meteoroloških sprava iii kada se
Hh iz meteoroloških bilježaka to teško odrediti dade.


Nauka o sistematskim takovim opažanjima zove se
„phenologija" a možemo reći, da su je osnovali profesori
Hoffmann i Ihne u Giessenu.


^ Motrenja periodičkih promjena na bilju nazvali su „phvtophenološkim"
opažanjima jer se vode bilješke o promatranju
sličnih pojava i na životinjama. Phenologija životinja bilježi
selidbe ptica, pojavljanje prvih leptira u proljeće ili prvih
lastavica i t. d.


Profesor Ihne bilježio je kroz više godina kada procvate
jorgovan (Syringa vulgaris) na pojedinim mjestima u
Evropi. Prema ovakovim bilježkama oboiadisao je na zemljopisnim
kartama sve krajeve istom bojom, u kojim.a istodobno
jorgovan procvate. Ovakova phenološka karta kaže nam na
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 18     <-- 18 -->        PDF

_ 18 —


prvi pogled; da se bilje probudi u proljeće prije na jugu i
nizinama nego na gorju i sjeveru. Medjutim to bi znan. i
bez tih karata, one nam a!i još jasno govore o upiivu kopna
i mora na vegetaciju, o upiivu gorja, visina i drugih faktora.


U gorskim krajevina na pr. zakasni cvatnja za svakih
100 metara visine za 3 do 4 dana.


U mjestima iste geografske širine (u srednjoj Evropi)
proiistaju biline - - kod kojih te faze padaju u proljeće i u
rano ljeto -- na istoku kasnije nego na zapadu. Po ihne-u
za svakih 123 kilom^etara zakasne od istoka na zapad za
jedan dan.


Breza (Betula alba) primjerice lista tek u mjesecu, kojemu
je srednja toplota U" C; radi toga ona proiistava u
Rimu u ožujku, u Parizu početkom svibnja, a sjevernije još
kasnije ili opće ne uspjeva.


Takovim i sličnim promatranjima razvila se je klimatogeografska
phenologija.


Iz naših krajeva nema na žalost nikakovih sistematskih
phyto=-phenoloških bilježaka, prem bi nam one iznijele veoma
interesantne i poučne činjenice, važne za poznavanje klimatskih
prilika naše domovine.


Nisam ni ja kanio iznašati ovdje kakove osobite bilješke,
već samo ono, što sam šetajuć po prirodi slučajno zabilježio.
Moguće da će ovo potaknuti na slične bilješke one naše
ljude, koji po svom zvanju moraju da promatraju prirodu i
koji veći dio života proborave u slobodnoj prirodi.


Phcnologiju životinja snažno podupiru lovci i ornitolozi,
te ornitološki zavodi, dočim se za phytophenologiju malo tko
brine. Mislim da bi na tom polju mogli najviše učuiiti šumari.


Godine 1909. probudilo se je u križevačkom kraju proljeće
veoma rano. Već 25. veijače imade te godine u livadama
visibaba a iva (Salix caprea) i lijeska u to doba već cvatu
i odbacuju peludnu prašinu.
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 19 —


Iste godine već početkom rujna žuti šuma; 3. rujna
našao sam već crvenih listova sviba i bukve, a grabar i
lipa se već žute. Naše šume su u mjesecu studenome pune
cvćitućih jaglaca; petnaestoga pače sam naišao na cvatući
zimzelen (Vinca minor), koga ali iniade gdjegdje još početkom
siječnja 1910. (3.´´L) jaglaca (Primala ćicaulis) bilo je i prijašnjih
godina u siječnju (13. L 1907.) nu bilo ga je i u
prosincu (22,/Xn. 1907.)


Ljubica divlja, koja se javlja samo u proljeće, nadjena
je na pr. godine 1908. u šumi Župetnici 15. listopada.


Proljeće 1910. bilo je iskićeno već rano (21.´IL) lijepim,
cvjetovima jagiaca, šafrana (Crocus vernus) visibabe i drijemovca
(Leucojum vernum); još u samom listopadu iste godine
imade cvatućeg jaglaca i zimzelena. Na samu novu
godinu 1911. našao sam u Križevčinama jagiaca, a namjerio
sam se i na gljivu ,,babje uho´´, koja se iz snijega crvenila.


Sredinom veljače (12. do 19.) sve su već livade pune
visibaba uz šafran i drijemovac. Jesen te godine bila je s te
strane veoma interesantna, jer smo cijeli mjesec studeni našli
po koji cvijet jagode, a u polju je evala žalfija (10. i 22..´XL
1911., Salvia pratensis i Solanum nigrum, a ubrali smo i
pečurke gljive).


U prosincu pred Božić još cvate po požetim poljima
bob (24./XIL) a u suncu se ljeska razapeti balončić od maslačka
(Taraxacum officinale). Na sam Božić ubrao sarn u
šetnji cvijetak od jagiaca. Ove sam jeseni u našoj okolici
naišao na mnoge ljubičaste cvatove od stolistnika (Achilea
miilefolium.)


Godine 1912. ima takodjer već prije polovice veljače
visibaba u livadi (ll..´ii.) a sa cvijetova lijeske praši se već
pelud. Koncem m.jeseca (29./IL) pojaviše se i prve ljubice i
podbjel (Tusilago farfara).


3. studenoga te godine ima još i zimzelena, a u decembru
(11.´^Il) i cvatućih jaglaca. Te sam godine ubrao
prve visibabe već 31. siječnja ispod snijega, a početkom


ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 20 —


veljače sve ih je puno (kao-i drijemovca). Podbjei izbija
nad zemlju svoje cvijetove već 1. ožujka, a malo za tim


(6. HI.) našao sam prve ljubice.
Za lijepih jeseni ima u okolici Križevca još kasno u
listopadu i početkom studenoga zanimivih gljiva. Godine 1909,
na primjer našao sam još u studenom ove gljive po našim
šumama: Clitocvbe laccata, Hvpholoma fasciculare, Clavaria
pistilaris, CL flava, Cratereilus cormucopioides, Daedalea
quercina, Coprinus comatus, Clitophyllus primuUus, Hydnumi
repondum, Psolliota campestris. Pastirska torbica (Capsella
bursa pastoris) zaražena je gljivom Cystopus candidus.


Ljeti su naše šume pune kojekakovih gljiva od kojih napominjem:
Boietus edulis, B. scalxT, B. luridus, Lactarius piperatus, Russula
virescens, CantharL^Uus cibarius, Peziza aurantia, Marasmius
rotula, Lactarius deliciosus, HyphoIoma fasciculare, Amanita pan-
Tcrina, A. phaloides, A muscaria i dr.


I ova godina (1913.) bila je abnormalna; ljeti imali smo
vehkih oborina ali je za to jesen bila osobito Hjepa. Cijelom
prvom polovicom studenoga cvatu jagode, a nije rijedko, da
je procvala i gdjekoja jabuka (u studenom!) Ove jeseni ipak
nisam našao zimzelena, kao prijašnjih godina, ah za to u
vrtu cvate uresni grm Forsythia jap., koji inače prvi u proljeće
pokaže svoje zlatno žute cvjetiće.


Resice lijeske praše se već polovicom studenoga.


Ove bi godine naši voćari mogh više toga zabilježiti,
što bi govorilo o abnormalnosti vremenskih prilika u našim
krajevima.


Ovo što sam ovdje iztiio je tek skromni primjer sastavljen
iz mojih bilježaka prigodom šetnja po prirodi. Oni,
koji su više vezani na prirodu moći će sustavnije sabirati i
bilježiti opažanja, pa će ista imati veću i trajniju vrijednost.


M. Urbani.