DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 1     <-- 1 -->        PDF

BROj 1. U ZAGREBU, 1. SIJEČNJA 1914. GOD. XXXVin,


ŠUMARSKI LIST


Pretplata 2a iiečIaDove K 12 na. godmu — Članovi šumar društva dobivaju hsi bezpiatao.


— Članariaa iznaša za utetneijiteija K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
Č-Janove I- raareda K JO š 2 K pristupnine. — Za lu^´-arsko osoblje K 2 j 1 K pristupnine i za
»Šum. liste K 4-n inse pretplate. — »Lug:arski viestnik-^ dobivajii članovi ludari badava. Pojedini
broj »Surn lista« stoji i K. Članarinu 1 pretplatu na hst prima predsjedništvo društva,
UvrstbSHa za ogJase^ za \ straaJcu 16 K; /a pol stranice 3 K j za trećinu stranice 7 K>


četvrt stranice 6 K, — Kod višekrptnog uvrštenja pfSmJereni popust.


Marko grof Pejacsevich virovitički,


c. k. koiiiornik itd.; novi predsjednik hrv. slav. šumarskog društva.
(Sa slikom).


Pošto je mnogodišnji i zaslužni predsjednik hrv.-slav.
šumarskog društva preuzv. gospodin Marko grof Bombelles,
Nj. c. i kr. Apostolskog Veličanstva pravi tajni savjetnik itd.
itd. dne 8. rujna 1912. godine izpustio svoju plemenitu dušu,
ostalo je mjesto predsjednika našega društva nepopunjeno
sve do prošlogodišnje glavne skupštine, a upravu društvenu
vodio je medjutimsa upravijajućim odborom L podpredsjednik
društva veiem, gosp. Robert Fischbach, kr. vladni odsječni
savjetnik i zemaljski šumarski izvjestitelj.


Cim je predsjednička stolica hrv. slav. šumarskog društva
bila izpražnjena, počeH su vidjeniji članovi hrv. slav. šumarskog
društva pomišljati, kojoj bi se uglednoj ličnosti mogla za
hrvatsko šumarstvo velevažna čast društvenoga predsjednika
namijeniti. Naročito se je pomišljalo na to, da se teško breme
društvenog predsjednika namijeni kojoj mJadjoj agilnoj uglednoj
ličnosti, koja će se moći i htjeti svom ljubavlju posvetiti
našoj zelenoj struci i živo poradili oko unapredjenja njezina
i oko boljitka društvenih članova.


Cim se je spomenulo ime presv. gosp. Marka grofa
Pejacsevicha vrrovttičkog, bilo je odmah i odlučeno, da se
njemu ponudi kandidatura za mjesto predsjednika hrv. slav.
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 2 —


Šumarskog društvajer se je znalo, da on intensivno djeluje u javnom
životu kao član raznih društava, te se od njega može opravdano
nadati, da će on kao takav i kao vlastelin i posjednik
prostranih šuma u Slavoniji sjegurno najbolje znati cijeniti
važnost šumarstva za narod i narodno gospodarstvo, te se
htjeti za promicanje šumarskih interesa zauzimati.


1 on se je pozivu odazvao i kandidaturu prihvatio, a
XXXVIL glavna skupština hrv. slav. šumar, društva izabrala ga
je dne 4. kolovoza 1913. na prediog I podpredsjednika
velem. gosp. kr. odsječnog savjetnika R. Fischbacha per
aclamationem društveiiim predsjednikom.


Mi se pouzdano nadamo, da je hrv. slav. šumarsko
društvo bilo pri izboru novog svog predsjednika sretne ruke,
jer je poklonilo svoje povjerenje mladoj, u svim granama
narodnog života živo sudjelujučoj neovisnoj sili, koja će uz
snažnu podporu svih pozvanih faktora htjeti svojski uznastojati,
da se naša zelena struka pred javnošću podigne do
onog ugleda, kojega bi prema svojoj važnosti u narodnom
gospodarstvu kraljevinah Hrvatske i Slavonije punim pravom
uživati morala.


Puni nade u dobar uspjeh budućega rada našega šumarskoga
društva sa novim predsjednikom na čelu, pozdravljamo
ga pri nastupanju njegove časti i djelatnosti na polju
hrvatskog šumarstva najsrdačnije i kličemo mu iz svega srca:
Živio!!!


Marko grof Pejacsevich virovitički rodjen je dne 28.
aprila 1882. u Budimpešti od otca preuzv. gosp. grofa Theodora
Pejacsevicha virovitičkog, bivšega bana a sadanjeg
ministra kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije itd. itd.
i majke Jelisave Pejacsevich vii´ovitičke rodjene barunice Yay
od Vaya dvorske gospodje blagopokojne naše premilostive
carice i kraljice jelisave.


Početne nauke i nižu gimnaziju izučio je kao privatista
pod nadzorom raznih uzgojitelja, a višu gimnaziju svršio je
kao redoviti polaznik budimpeštanske gimnazije Piarista,
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 3     <-- 3 -->        PDF

3


na kojeni je zavodu takodjer dobrim uspjehom položio i
ispit zrelosti 1900. godine.


Iza toga siušao je pravne nauke na budimpeštanskom
sveučilištu, na kom je i dobrim uspjehom poiožio sve propisane
državne izpite.


Kao budući nasljednik vlastelinstva virovitičkog nije
propustio pribaviti si takodjer potrebno mu za to gospodarsko
znanje; te je u tu svrhu marljivo slušao godinu dana predavavanje
iz gospodarstva na gospodarskoj akademiji u Altenburgu
ugarskom.


Dne 9. novembra 1905. oženio se je sa svojom presv.
gospodjom suprugom. Marijom, rodjenom pl. Beniczky od
Benicza i Micsinja, gospodjom zvjezdokrstnoga reda, s kojom
je do sada lijep porod porodio: tri sinčića i tri kćerke, koja
su mu dječica sva na životu i u lijepom zdravlju.


U mjesecu julu 1907. podijeljeno mu je dostojanstvo


c.
i kr. komornika.
Kako se presvj. gosp. grof Marko Pejacsevich virovitički
živo zanima i za javne poslove, poklonila su mu razna društva
zavodi i corporacije svoje povjerenje, te on kao takav obnaša
razne ugledne časti. On je predsjednik ravnateljstva
dravsko-savskih željeznica, član ravnateljstva osječke podružnice
1. hrv. štedionice, podpredsjednik našičke štedione,
odbornik hrvatsko-slavonskog gospodarskog družtva, članom
je upravnog odbora županije virovitičke, pokrovitelj hrvatskog
akademskog športskog kluba i starosta našičkoga
hrvatskoga Sokola. Dna 16. decembra 1913. godine izabran
je za tekuću saborsku periodu i zastupnikom na saboru kraljevine
Hrvatske, Slavonije i Dalmacije za kotar rumski na
temelju unionističkog programa izvan stranaka.


Dužnost nam je naročito istaknuti, da ]e naš dični
predsjednik ujedno i utemeljitelj hrv. slav. šumarskog društva,
te da je, kako smo u prošastom broju Šumarskog lista javili,
prije Božića sjetio se lijepim, upravo velikaškim darom, obiju
ŠUMARSKI LIST 1/1914 str. 4     <-- 4 -->        PDF

_ 4


naših društvenih zć\k!ada: podporne osnovane na uspomenu
nadšumara V. Koroskenvia i literarne, osnovane na uspomenu
blagopokojnog mnogogodišnjeg društvenog tajnika, a kr. zenialj.
šumarskog nadzornika Andrije Borošića.


Uredničtvo,


Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na
Velebitu i Velikoj Kapeli od Dalmatinske medje
do Mrkoplja i Ogulina,


prvi šumski red za iste, prvo njihovo razdjeljenje
u okružja, šumarije i ču vari j e, prvi cjenik za
drvenu grad ju iz njih, prve misli o pošumljen ju


primorskog krša itd. .


Po orig. podatcima i nacrtima c. k. ratnog arhiva i dr. u Beču, priobćio i vlastitim
tumačenjima popratio B. Kosović, kr. zem. šum. nadz. li. raz.


i. Predgovor pisca.
Od kada je čuveni šumarski j^majstor´´*^ Carlowitz —
kako ga dandanas Njemci od dragosti zovu, jer u istinu nije
bio šumar po zvanju nego rudar -- na početku 18. stoljeća
u svojoj upravo sjajnoj šumarskoj knjizi „S y i v i c u i t u r a
Oeconomica´´ bio živim bojama prikazao svijetu pogibelj,


*U staro doba smatralo se je i šumarstvo u njeku ruku obrtom ili meštrijom,
te su i mladi šumari morali poput inih šegrta ili naučnika proći školu kod kojega
izvježbanog šumarskog „majstora". Njemci su ponosni na te svoje stare šumarske
„majstore", jer su oni biii tako vrstni, da su stvorili temelje današnjoj, može se
reći njemačko j šumarskoj znanosti.


iMedju tima majstorima iztiče se osobito ime Hansa Carla pL Carlo\vitza,
rudarskog kapetana, koji je već 1712. god. 12. oktobra izdao u Frevbert^u obsežnu
i šumarstvo svestrano obradjujuću knjigu na njemačkom jeziku, koja je g. 1782.
doživiia drua;o izdanje pod naslovom: Hans Čari von CariOwitz, konigl. l"´ohin,
und CiuH-h. Sacbs. Camer Rath und Ober Berghauptmanns Sy[vicultur a O economic
a oder Hauswirtliche Nachricht und Niiturmassige Anvveisung -zur