DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 533 —


Naredbe i načelne rješitbe


odnoseće se na šumarstvo.


XXV.
naredba kraljevskog povjerenika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji
od 5. veljače 1913. broj 5884/Pr. ... 1912., o isplati opskrbnih pristojba
putem ček i kliring prometa kr. ugar. poštanske štedionice.


§ I-


Opskrbne pristojbe (mirovine, uzgojnine i milostinje], doznačen e


na isplatu kod kr. hrv.-slav. zemaljske blagajne u Za


grebu , isplaćivati će se pokusa radi strankama, koje stalno obitavaju na


području zemalja krune sv. Stjepana — počam od 1. travnja I913. putem


ček i kliring. prometa kr. ug. poštanske štedionice.


Na isti način isplaćivati će se opskrbne pristojbe ovim strankama
i u onom slučaju, ako privremeno, najdulje kroz tri mjeseca, borave izvan
područja zemalja krune sv. Stjepana — dočim ako taj boravak preko tri
mjeseca traje, potrebna je za takovu isplatu posebna dozvola kr. hrv.slav.-
dalm. zemaljske vlade.


U tu svrhu pristupa kr. hrv.-slav. zemaljska blagajna u ćek i kliring
promet kr. ug. poštanske štedionice kao vlasnica posebnog ček računa
pod nazivom: »Opskrbne pristojbe kr. hrv.-slav. zemaljske blagajne u
Zagrebu.«


§ 2.


Stranka imati će u buduće potvrdjivati primitak opskrbne pristojbe
samo na platežnoj doznaci, (tiskanica br. 111 poštan. štedionice) dotično
na poštanskoj doznačn´ici, koje će izdati kr. ug. poštanska štedionica.


§. 3.


Od obskrbne pristojbe ustegnuti će se mjesečno iznosi:


a) biljegovne pristojbe po ljestvici II. od doznačenih opskrbnih pristojba,


b) porez,


c) razne tražbine, predbilježene na beriva.


§ 4.


Prestane li pravo stranke na opskrbnu pristojbu — ima to stranka,
na ime koje je odredjena isplata, odmah prijaviti računarskom uredu kr.
hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, dotično kr. hrv-slav. zem. blagajni.


Ako
to propusti učiniti, te ako nepripadno podigne doznačenu svotu,postupati će se po postojećim propisima.
Za slučaj smrti stranke, na ime koje je odredjena isplata, vrijedi
propis §-a 11.
Za opskrbne pristojbe : iz učiteljsko mirovinske zaklade narodnih
učiona, iz komercijalne zaklade, iz zaklade Eduarda baruna Jellachicha za
zemaljsko sirotište, iz zaklade Eduardu baruna Jellachicha za bivše poda.
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 534 —


nike Huma i Rugvice, te iz mirovinske zaklade činovnika imovnih općina
bivšeg krajiškog područja — ima se prijava, navedena gore pod
stavkom prvom, podnijeti kr. hrv.-slav. zem. blagajni — a za opskrbne
pristojbe iz autonomnog budgeta ima se navedena prijava podnijeti računarskom
uredu kr. hrv.-slav.-dalm zem. vlade.


§.5.


Stranka ima svaku promjenu svog obitavališta (boravišta, stana,
ulice, kućnog broja) do 15. dana u mjesecu prijaviti računarskom uredu
kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, dotično kr. hrv-slav. zem. blagajni (§. 4.
stavka posljednja).


Ne prijavi li to za vremena, trpi posljedice zakašnjele prijave.


§ 6.


Računarski ured kr. hrv. slav.-dalm. zemaljske vlade ima do uključivo
20 svakog mjeseca sastaviti potrebite likvidacione iskaze (Obrazac A)
vrhu onih opskrbnih pristojba, koje se kod njeg likvidiraju, a koje dospjevaju
na isplatu 1. slijedećeg mjeseca.


Ove likvidacione izplate ima do navedena roka priposlati kr. hrv.slav.
zemaljskoj blagajni, te jim priložiti ispunjene »Popise« opskrbnih
pristojba, doznačenih sa čekom na teret ček računa kr. hrv.-slav. zemaljske
blagajne (tisk. br. 90 pošt. štedionice).


Gore navedeni »Popisi« imadu se sastaviti posebno za stranke, koje
borave :


a) na području kraljevina Hrvatske i Slavonije ;


b) na području kraljevine Ugarske;


c) izvan područja ovih zemalja.


Ovi se »Popisi« imadu ispuniti na slijedeći način:


a) pojedini »Popis« ima se u svim rubrikama točno ispuniti, a u
novčanu kolonu upisati iznos, koji se ima isplatiti stranci nakon odbitaka,
navedenih u §-u 3. ;


b) u svaki »Popis« ima se upisati najviše 50 stranaka;


c) u »Popisu«, u kojem nije upisano 50 stranaka, ima se preostali
prazni prostor prevući crtom ;
d) svaki »Popis« ima se sbrojiti ;
e) svaki »Popis« ima se na čelu i na kraju providiti sa zaporkom,


otisnutom sa crvenom bojom :
»Ima se uručiti samo na vlastite ruke naslovnika. Svako opunomoćenje
je isključeno.«
»Ne smije se naslovniku uručiti prije 1. (naziv mjeseca i godine).«


§ 7Kr.
hrv.-slav. zemaljska blagajna ima nakon primitka likvidacionalnih
iskaza i »Popisa« (§. 6 ) :
a) za svaki pojedini »Popis« ispuniti ček-bjelicu s onom ukupnom
svotom, na koju dotični »Popis« glasi;
b) »Popise« i ček-bjelice propisno potpisati i providiti uredovnim
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 535 —


pečatom, pa te do uključivo 23. svakog mjeseca poslati kr. ug. poštanskoj
štedionici u propisanom omotu ružičaste boje ;


c) odbitke navedene u likvidacionalnim izkazima, provesti radi odpreme
i isplate u dnevniku suopćih pologa na taj način: da koli biljegovne
pristojbe, toli i porezi budu posebno sumarno navedeni, a razne
tražbine individualno (§ 13.).


§. 8.


Vrhu onih opskrbnih pristojba, koje se likvidiraju kod kr. hrv.slav.
zemaljske blagajne, ima sama blagajna do 20. svakog mjeseca ispuniti
»Popise« opskrbnih pristojba na način, naveden u §-u 6., te dalje
postupati na način, naveden u §-u 7.


§ 9Kr.
ug. poštanska štedionica — primiv od kr. hrv.-slav. zemaljske
blagajne »Popise« i čekove (§§ i 7. i 8) :
a) opterećuje ček-račun kr. hrv.-slav. zemaljske blagajne s doznačenim
iznosima ;


b) ispostavlja platežne doznake prema »Popisu« opskrbnih pristojba,
te jih providja sa zaporkom : »Ima se uručiti samo na vlastite ruke naslovnika.
Svako opunomoćenje je isključeno. — Ne smije se uručiti naslovniku
prije 1. (naziv mjeseca i godine)« ;


c) pripošilja posredujućim kr. poštanskim uredima platežne doznake
tako, da iste tamo stignu prije 1. dana dotičnog mjeseca, navedenog na
platežnim doznakama ;


d) za one stranke, koje borave izvan područja zemalja krune sv.
Stjepana (§. 1. stavka 2) :


1. ispostavlja poštanske doznačnice ;
2. providja jih sa zaporkom sliiedećeg sadržaja: »Ima se uručiti
samo na vlastite ruke naslovnika. Svako opunomoćenje je isključano« ;
3. šalje ih poštanskom uredu prvi dan onog mjeseca, za koji dospijeva
opskrbna pristojba ;
e) pripošilja kr. hrv.-slav. zemaljskoj blagajni kao vlasnici ček-računa
izvadak iz njena ček-računa.


§. 10.


Posredujući kr. poštanski ured, primiv od kr. ug. pošt. štedionice
platežnu doznaku (§. 9.) -— uručiti će se naslovniku platežnu doznaku na
način, kako je to navedeno u zaporci o ograničenju urudžbe


Platežna doznaka biti će uručena naslovniku 1. dan dotičnog mjeseca,
koji je naveden na platežnoj doznaci — ako protiv toga ne postoje
osobite zapreke.


§. 11.


Kad posredujući kr. poštanski ured nebi mogao koju platežnu doznaku,
providjenu sa zaporkom o ograničenju urudžbe (§. 10), uručiti
naslovniku s razloga: jer je umro ili iz inog kojeg razloga — tad će ju
odma vratiti kr. ug. pošt. štedionici uz propisano izvješće.
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 54     <-- 54 -->        PDF

t


— 536 —


§ 12.


U svakom slučaju, kad posredujući kr. poštanski ured vrati platežnu
doznaku kao neuručenu (§. 11.) — obavješćuje kr. ug. poštanska štedionica
o tom odmah posebnim dopisom kr. hrv.-slav. zemaljsku blagajnu kao
vlasnicu ček-računa — a podjedno:


a) u slučaju smrti naslovnika upisuje doznačeni iznos natrag u korist
ček-račuua kr. hrv.-slav. zem. blagajne;


b) u slučaju : ako posredujući kr. poštanski ured javi novo boravište
naslovnika, te ako se to nalazi u području zemalja krune sv. Stjepana —
izdaje na ime naslovnika novu platežnu doznaku, providjenu sa zaporkom :
»Ima se uručiti samo na vlastite ruke naslovnika. Svako opunomoćenje
je isključeno« ;


c) u svakom inom slučaju stavlja upit glede dalnje odredbe u pogledu
raspoložbe doznačene svote.


Na isti način, naveden gore pod a)—c), postupati će kr. ug. poštanska
štedionica u slučaju, kad koji poštanski ured vrati poštansku doznačnicu
kao neuručenu (§. 9. točka d).


§ 13.


Kr. hrv.-slav. zemaljska blagajna ima:


a) zaprimati u dnevniku mirevina iznos platežne doznake ili poštanske
doznačnice, koji je po kr. ug. poštanskoj štedionici u korist blagalne nanatrag
upisan, zajedno s odnosnim odbitcima (§. 7. točka c), koji nisu
plativi ;


b) mjesečno uz propisani iskaz, (Obrazac B. i C, koji se ima sastaviti
u dva primjerka, odpremati kr. poreznom uredu u Zagrebu ustegnute
plative biljegovne pristojbe i poreze, te pojedincima isplaćivati ustegnute
plative tražbine.


Iskazi za biljegovne pristojbe i poreze imadu se posebno sastavljati
za one stranke, koje obitavaju na području kraljevina Hrvatske i
Slavonije, a posebnom za one, koje obitavaju na području kraljevina
Ugarske.


§ 14.


Računarski ured kr. hrv.slav.-dalm. zemaljske vlade ima do konca
ožujka svake godine u svrhu obračuna za prošlu godinu prema propisanom
obrazcu (Obrazac D.) priposlati kr. financijalnom ravnateljstvu u Zagrebu
individualni iskaz biljegovnih pristojba za namire od onih opskrbnih pristojba,
koje se lihvidiraju kod istog računarskog ureda.


Isto takav iskaz dužna je poslati kr. financijalnom ravnateljstvu u
Zagrebu i kr hrv.-slav. zemaljska blagajna glede biljegovnih pristojba za
namire od onih opskrbnih pristojba, koje se kod nje likvidiraju


Glede godišnjeg obračuna poreza slijediti će posebna naredba.


§ 15


Dosadašnjim načinom uz predlog propisane namire isplaćivati će se
i nadalje :
a) odbitci, koji se prema §-u 3. ustežu od opskrbnih pristojba ;
b) opskrbne i ine mirovinske pristojbe, za koje nije §-om 1. od


redjeno, da će se isplaćivati putem ček i kliring prometa.


Dr. Unkelhâusser v. r.
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 537 —
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 538 —
Izkaz


vrhu uztegnntih i plativih iznosa, zaračunanih po kr. hrv. slav. zemaljskoj
blagajni u Zagrebu u mjesecu te odpremljenih kr.
poreznom uredu u Zagrebu u ime poreza (dohodarine) (za stranke, koje
obitavaju na području kraljevina Hrvatske i Slavonije — za stranke, koje
obitavaju na području kraljevine Ugarske.).


Iznos poreza


´a


(dohodarine)


u


Naslov dnevnika Opaska
K f


Obrazac B. §. 13. b)


Izkaz


vrhu uztegnutih i plativih iznosa, zaračunanih po kr. hrv.-slav. zemaljsko
blagajni u Zagrebu u mjesecu te odpremljenih kr
poreznom uredu u Zagrebu u ime biljegovnih pristojba od namira vrhu
opskrbnih pristojba (za stranke, koje obitavaju na području kraljevina
Hrvatske i Slavonije — za stranke, koje obitavaju na području kraljevine
Ugarske).


Iznos biljegovne
. pristojbe
Naslov dnevnika Opaska


K f


;


Obrazac C §. 13. b)
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 539 —
Računarski ured kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade.


Iskaz
(Odmjerbeni spis)


o
uztegnutim i zadržanim biljegovnim pristojbama od namira vrhu op
skrbnih pristojba isplaćenih godine
Mjesečna biljegovna
pristojba
od namira


Ukupno uztegnuta
biljegovna
pristojba
od namira


Za koje
su mjeiz


Mjesečne


. I m e Služba pristojbe


o


sece


Opaska


ručene


mjesečne


pristojbe


J*


. 1 f. K i f K f


H


1


udova


1 A. B.
40 — — ! 14 1 68 I.—XII.


učitelja


j
kot.


2 Z. K.
320 — 1 : 26 6 30 VII.-XI.


sudac


3 i t. d.
i t. d.


4

5


Spram toga uplaćeno je :
u mjesecu siečnju 1913 pod st.. . 1. k. A., a pod st. .. up. I. .. K... f
u mjesecu veljači 1913. pod st.. . 1. k. A., apod st.. . up. I... K. ..f


Ukupno... K... f
Ima se naknadno uplatiti... K... f


Obrazac D. §. 14.


3