DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 528 —


Ivan 10 K , Hossu Jovan 10 K., Hefner Josip 10 K., Horvath Sandor 20 K.,
Idžojtić Stanko 7 K., Janussek Stjepan 5 K., Jasić Dušan 10 K., Koča
Gjuro 20 K., Koprić Andrija 5 K., Kuzma Julio 10 K., Kundrat Emil
5 K., Kolibaš Rudolf 10 K., Krišković Lambert 10 K., Kreč Milivoj 10
K., Kauders Alfons 7 K 50 fil. Kovač Petar 10 K., Krstić Simo 12 K,
Lahner Dragutin 5 K., Lepušić Milan 10 K., Lach Gustav 10 K., Lazić
Jovo 10 K., Lončarić Andrija 30 K., Levaković Antun 12 K., Maksić
Ratislav 10 K, Mark Ante 20 K., Marianyi Ivan 10 K., Mlinaric Elzear
10 K., Markulin Ivan 10 K., Matolnik Ivan 20 K., Marton Gjuro 5 K.,
Masztics Gustav 5 K., Marušić Mijo 10 K., Mladenoff Belčov K) K..
Markić Mihovil 10 K., Matherny Robert 10 K., Marinović Milan 10 K.,
Partaš Ivan 10 K , Petrovič Lazar 10 K., Polaček Dragutin 10 K,, Pleša
Nikola 10 K, Prpić Stjepan 10 K, Puljević-Nikolić Petar 10 K., Prpić
Petar 10 K., Philippović pl. Slavko 5 K., Paradžiković Gjuro 10 K.,
Pirkmaier Franjo 20 K., Renner- Ante 10 K., Rosmanith Alberth 5 K.,
Ružička August 5 K, Rozgony pl. Ladislav 12 K., Stromszky Ladislav
5 K-, Steller Eduard o K, Stivičević Nikola 10 K.. Sztripszky August
10 K., Schmidinger Rikard 20 K., Štefović Josip 10 K., Schaab Valentin
10 K., Šarh Ivan 10 K., Škrljac Petar 10 K, Thuransky pl. Bela 5 K.,
Trotzer Dragutin 10 K., Turković Ernest 10 K., Tordony Emil 5 K.,
Ugrenović Aleksander dr. 20 K., Vac Gašo 10 K., Všetečka Adalbert
10 K., Vlahović Ilija 10 K., Vežić Nikola 10 K.. Vasiljević Vladimir 5
K., Vlatković Petar 20 K.,^ Zaje pl. Carmelo 10 K., Zec Dušan 10 K.,
Zwickelsdorfer Ivan 10 K., Žibrat Milan 10 K. :


U ime po dupiraju ćeg prinosa uplatio:
Grad Karlovac 20 K. :
U ime pretplatnine uplatio:
Sandor Imre 12 K.:
Sveukupno : 1224 K 50 fil., (jedna hiljada dvije stotine dvadeset i


četiri krune 50 fil ). Szentgyorgyi
blagajnik


Prodaja jelovih, smrekovih i bukovih stabala
u šumi na panju.


Kod kr šumarskog ureda na Sušaku obdržavati će se dne 5. prosinca
1913 u 10 sati prije podne putem zatvorenih pismenih ponuda javna
ponudbena rasprava glede prodaje u šumi na panju u redovitim godišnjim
sječinama kr. drž. šumarije Ljeskovac, Škare, Brlog, Krasno i Kosinj nalazećih
se jur konsigniranih stabala procijenjenih na 32582 m3 jelovine i
smrekovine te 15032 m3 bukovine sposobne za gradju i tvorivo, nadalje
na 63928 m3 bukovine za ogrjevno drvo i to u 22 hrpe, kojih ukupna
izklicna cijena iznaša svotu od 229.855 kruna. Zaobina je 10% izklicne
ciene.


Ponude imadu se staviti na pojedine hrpe.


Dražbeni i ugovorni uvjeti kao što i potanki izkaz na prodaju razpisanih
drvosjeka mogu se ugledati kod kr. šumarskog ureda na Sušaku
i kod dotjčnih kr. šumarija, te če se na zahtjev po kr. šumarskom uredu
i dostaviti.


Na Sušaku, dne 6. studenoga 1913. Kr. šumarski ured
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 529 —


Broj : 3325/1913.


Oglas dražbe stabala.


Kod podpisanoga ureda obaviti će se dne 15. prosinca o. g. javna
pismena dražba slijedećih stabala :


U srezu
broj vrst
stabal a
uz iskličnu
cijenu K
Prodaje se samo
gradj a do promjera
iznad cm.
Greda 3408 brijest i
ino 4707220
Podložje 1.0*< hrast 126076-— 30
Psunj 3210 n 44G70-— 25
Mladinovac 1269 . 5994530
Ukupno 8895 " 2777R3-— -


uz uvjete sadržane u dražbenom zapisniku, u koji se može uviditi svaki
dan za vremena uredovnih satih kod ovoga ureda i u pisarni kotarske
gumarije u Novskoj, Okučanima i Novoj kapeli.


Kupovnina može se uplatiti i u vrijednosnim papirima prema ustanovama
ugovora.


Dražba obaviti će se samo na temelju pismenih (ne brzojavnih) ponuda,
koje imadu predane biti kod ovoga ureda najkasnije do 10 sati
prije podne dne 15. prosinca o. g. zapečaćene, i na omotu providjene zaporkom
»Ponuda na veleprodaju g. 1913.«


Gospodarstveni ured gradiške imovne općine.


U No voj gradiški, dne 15. studena 1913.


Broj 2344.


Oglas dražbe.


U srijedu dne 3. prosinca 1913. u 10 sati prije podne prodavati će
se javnom dražbom putem pismenih ponuda kod gospodarstvenog ureda
otočke imovne obćine 16414 bukovih, jelovih i borovih stabala sa procijenbeuom
vrijednosti od 123.459 K 20 f. —


U Otočcu, dne 13. studena 1913.


Šumsko gospodarstveni ured.
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 530 —


Broj: 1812.
za 1913.


Oglas dražbe stabala.


Na temelju naredbe kr. zemaljske vlade odjela za unutarnje poslove,
od 27. lisuopada 1913 broj: 72 887 .. 1913. — prodavat će se putem
javne dražbe dana 9. prosinca I9i3. u 11 tati prije podne kod gospodarstvenoga
ureda II. banske imovne općine u Petrinji 2366 hrastovih
stabala, procijenjenih na K 49 209 novčane vrijednosti, u šumskom srezu
Nartku, udaljenome 6 kim. od željezničke stanice Kostajnica.


Opći dražbeni uvjeti:
1.) Dražba će se obaviti, isključivši ustmene jedino na temelju pismenih
ponuda (offerta).
2.) Ponude imadu biti dobro zapečaćene, te se primaju najkasnije
do 11 sati gore odredjenog dana.
3.) U ponudi valja naročito istaknuti, da su nudiocu svi dražbeni
uvjeti dobro poznati i da ih u cijelosti prihvaća.
4.) Ponudi treba priložiti 5°/0 procjenbene vrijednostiu ime žaobine,
koju svotu će dostalac imati kao jamčevinu nadopuniti na 10% ponudjene
kupovnine.
Osim toga dužan je dostalac 0-2°j0 od kupovnine uplatiti u zakladu
za odgoj djece šumarskih činovnika.


5. i Ponuda veže nudioca odmah, a imovnu općinu nakon potvrde
dražbe po visokoj kr. zemaljskoj vladi.
6 ) Predmet prodaje jest samo za tehničku porabu sposobna deblovina
; sav ostali materijal ostaje imovnoj općini na raspolaganje.
Izradba gula za tanin, kocaka za taracanje, materijala za ogradu,
kolje i druge sitne drvarije nije dozvoljena.
7.) Dostalac je dužan kupovninu uplatiti odmah nakon potvrde
dražbe po visokoj kr. zem. vladi, čim o tom bude obavješćen.
8.) Svi ostali dražbeni uvjeti mogu se doznati za vrijeme uredovnih
sati kod gospodarstvenoga ureda u Petrinji i kod kotarske šumarije u
Dubici.


U Petrinji, dne 3. studena 19i3. ,


Šumsko gospodarstveni ured II. banske imovne općine.


Broj : 12638/1913.


Predmet : Latinovac z. z. prodaja


hrastovih i bukovih stabala.


Oglas dražbe stabala.


Na temelju odobrenja kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove
od 17. studena 1912. broj 72853. prodavati će se iz šume z. z. Latinovac
putem pismenih ponuda obilježena i procijenjena stabla i to:
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 531 —


88 hrastova, 14 cerova i 1 topola u šumi »Luk« i pašnjačkom dijelu
>Vrbovac« procijenjenih na 14287 kruna 06 fil. nadalje´u pašnjačkom dijelu
»Vrbovac« 752 bukovih i 29 cerovih stabala procijenjenih na 9887


K. 94 fil
Dražba obdržavati će se dne 20 prosinca t, g. kod ove oblasti. Pismene
ponude obložene sa 10% žaobine, imadu se za svaku skupinu
napos e d o 11. sati prije pol dana predati u uručbeni zapisnik ove oblasti.


Na kasnije prispjele ili brzojavne ponude neće se uzeti obzir.
Dražbeni uvjeti zastupajući kupoprodajni ugovor mogu se izviditi za
vrijeme uredovnih sati kod ove oblasti i kod kr. kotarske šumarije u Kutjevu.
Suma udaljena je tri kilometra od željez. stanice Caglin, a dio pašnjaka
»Vrbovec* nalazi se tik željez. stajališta Latinovac


Kr. kotarska oblast


U Požegi, dne 18. studenoga 1913.
Kr. kotarski predstojnik:
Cupar v. r.


Poglavarstvo slob. i kr. grada Varaždina.


Broj 15.289/1—1913. u Varaždinu, dne 20. studenog 1913.


Dražba hrastova !


Općina slob. i kr. grada Vataždina prodati će u četvrta k dn e
4, prosinca 1913. u Y211 sati prije podne, na gradskoj vijećnici
u Varaždinu, dražbovnim putem i to: primanjem pismenih i ustmenih ponuda,
I448 hrastovih stabala, od 40 do 120 cm prsnog promjera,
sa 61 cm. poprečne prsne debljine sa drvnom gromadom od 4888 m3.


Spomenuta stabla, koja su sposobna za izradbu svake vrsti tvoriva,
resku i cijepku robu. te željezničke podvlake, nalaze se u gradskim šumama
Cukovec i Dubrava, udaljenim od željezničke stanice Varaždinsksa
Toplice 1 kilometar


Izklicna cijena jest procijenbena vrijednost od 101.430 krun a 56 fil.


Vlastoručno pisane, potpisane i sa biljegom od 1 K. providjene, te
sa 5 % žaobinom (od izklicne cijene) obložene valjano zapečaćene pismene
ponude, u kojim se dražbovatelj naročito očitovati imade, da su mu dražbeni
uvjeti dobro poznati, te da se njima podpunoma podvrgava, primajn
se do dana 4. prosinca 1913. Y84 sati prije podne u uručbenom
zapisniku gradskoga poglavarstva u Varaždinu.


Dražbeni uvjeti mogu se uviditi za vrijeme uredovnih sati kod gradskog


poglavarstva u Varaždinu u uredu gradskog šumarskog nadzornika


Pravovaljanost dražbovnog čina ovisna je 0 odobrenju po kr. zem. vladi,


Kr. vladin povjerenik:
Dr. Spies.
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 532 —


Broj 14560/1913. Kr. kotarska oblast


u Slatini, dne 23/11. 1913.
Predmet: Sladojevci zemlj. zajednica
prodaja stabala.


Oglas dražbe hrastovih stabala.


Dne 19. prosince 1913. u 10 sati prije podne obdržavati će se u
uredu kr. kotarske oblasti u Slatini putem pismenih ponuda dražba vrhu
733 komada hrastovih stabala, stojećih na pašnjaku »Tomasikat zemlj zajednice
Sladojevci a procijenjenih na 5.666 kruna.


Propisno biljegovane ponude imadu biti obložene sa jamčevinom,
koja iznosi 10% od isklične cijene.
Na brzojavne kao i na kasnije stigle ponude neće se u nikakav obzir
uzeti.
Pobliže dražbene uvjete moći je uviditi kod podpisane oblasti za vrieme
uredovnih sati.
Kotarski upravitelj


Oglas dražbe hrastovih stabala.


Dne 19. prosinca 1913. u 10 sati prije podne obdržavati će se u
uredu kr. kotarske oblasti u Virovitici putem pismenih ponuda, dražba svrhu
50 komada krastovih stabala, stojećih na pašnjuku »Uzuracc z. z. Budanica
općina Cabuna te procijenjenih na 1882 K. 30 fil.


propisno biljegovane ponude imadu biti obložene sa jamčevinom od


10% °d isklične cijene.
Na brzojavne kao i na kasnije stigle ponude ne će se nikakav obzir uzeti.
Pobliži dražbeni uvjeti stoje na uvid kod podpisane oblasti.


Kr. kotarska oblast


u Virovitici dne 20. studena 1913.
Kotarski upravitelj.


Prodaja hrastova.


Podpisani ured brodaje 13. prdsinca 1913. u 10 sati prije podne,


putem pismenih ponuda u slijedećim sječinama hrastova stabla i to :
Salovica 980 stabala uz procjenu 72 160 K.
Jasenova 2614 , „ „ 386 656 ,
Kolibica 883 83,352 .


Ukupno 4577 ., „ , 542.169 *
Pobliži uvjeti mogu se uviditi kod podpisauoga ureda i područnih
šumarija u Koprivnici i Raci.


Gospodarstveni ured gjurgjevačke imovne obćine.


U Bjelovaru, dne 26. studena 1913.
Patisak nenaknadjujemo.