DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 526 —


Nove knjige


Borošićev „Hrvatski šumarsko-lovački kalendar za god. I9´4.", XI


tečaj, uredio prof. Dr. Gj. Nenadić, izašao je iz tiska


Sadržaj kalendara znatno je proširen sa tabelama saveza šumskopokusnih
postaja o prihodu i prirastu borovih i jalševih šuma, zatijem tabelama
istoga saveza o drvnim masama za hrast i bor, počevši od 10 cm.
debljine. Nadalje sadržaje kalendar tabele o drvnim masama 100 letava
razne duljine i debljine, tabele o drvnoj masi vinogradskog kolja od 2.o0
m duljine i razne debljine, te konačno tabele o broju podpornja razne
duljine i debljine, koje idu u 1 m3 drvne mase Geodetski dio kalendara
iz nova je preradjen i novijim tabelama izpunjen, a kod naslova »metričke
mjere« donesena su na 2 stranice razna mjerila, i u istima konstruirani
kvadrati, koji predočuju površine 1 jutra spram 1 ha.


Imenik šumarskog i lugarskog osoblja jest u kalendaru uložen, pa
se po volji može izvaditi, dočim je papir za bilješke uvezan.


*Mi se nadamo, da će kalendar svojim obilnim sadržajem dobro služiti
potrebama prakse kod nas, te da će osjetljivu prazninu u našoj hrvatskoj
stručnoj literaturi barem donekle moći ispuniti.


Hempelov šumarski kalendar za god 1914., sastavljen po c.k. dvorskom
savjetniku i profesoru na bečkoj visokoj školi za kulturu tla Juliusu Marchetu
i c kr. upravitelju domaina Dr. Friedrichu Hempelu, izašao je nakladom
Moritza Perlesa c kr. dvorskog knjižara u Beču, a dobiva se
uz cijenu od 3-20 K. Kalendar je kao i prvašnjih godina vrlo ukusno opremljen
i djelomično preinačen, lzpušteni su podatci o gradnji šumskih puteva
i radnje šumarske u pojedinim mjesecima, a mjesto toga uvrštene
su naredbe o autorisaciji civilnih inžinira za šumarstvo i o izpitu za
šumsko-tehničku službu kod polit, oblasti. Osim toga uvršteni su i uvjeti
za primanje šumara u bosansko herceg, zem. službu te formule za opredjeljivanje
prihoda šuma.


Kalendaru je priložena karta svih željeznica u Austro-Ugarskoj


monarhiji.


Na str. 68. kalendara prikazao je profesor Bruno Schweder glavne


ciljeve nastojanja oko održanja prirodnog izgleda predjela, a naročito o


očuvanju karakterističnih narodnih spomenika proti devastaciji.


Osim u šumarskim kalendarima običajnih, za praktičnog šumara


veoma potrebnih skrižaljka iz raznih grana šumarstva, sadržaje taj ka


lendar popis glavnih tvrtka austro-ugar. monarhije kod kojih mogu šu


mari svoje potreboće nabaviti, zatim sadržaje izkaz glavnih stručnih šu


marskih knjiga, šematizam šum. osoblja austrijske pole monarhije i šema


tizam šum osoblja Bosne i Hercegovine, te podatke o svim naučnim


šumar, zavodima i svim šumarskim društvima i šumar, pokušalištima


austro-ugar. monarhije.


Razno.


Usjeh dražba prigodom dne 10X1. t. g. kod kr. šum. ravnateljstva
u Zagrebu održane dražbe dostao je u V. sjekoredu kr. šumarije u Fužini
razpisanih 126 m3 jelovine i 1902 m3 bukovine J. Fischer iz Rijeke
za 5536 K, u II. sjekoredu kr. šumarije u Mrkoplju razpisanih 6166 m3
bukovine isti kupac za 8820 K u I. sjekoredu u Ogulinu razpisanih 3010
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 527 m3
jelovine i 1619 m3 bukovine S. J. Weiller iz Rijeke za 16.666 K i
u IV. sjekoredu kr. šumarije u Fužini razpisanih 255 m3 javorovine za
2886 K


Na dražbi dne 12. XI tg. dostao je u I. sjekoredu kr. šumarije u
Ivanjskoj razpisanih 1030 m3 hrastovine Benko Kell iz Zagreba za 9597
kruna i u II. sjekoredu iste šumarije razpisanih 332 m3 hrastovine isti
kupac za 2598 kruna.


Dne 27. XI. t. g. kod istog ureda dražbovanu hrastovinu nalazecu
se u I. sjekoredu kr. šumarije u Vranovini dostao je Valter Reis iz Siska za


122.898 K. napram izkličnoj cijeni od 121.848´K. i dne 28.0. mj. dražbovanu
bukovinu i hrastovinu nalazecu se u II. sjekoredu kr. šumarije u Sokolovcu
dostao je Benko Kell iz Zagreba za kupovninu od 18.798 K. naprama
izkličnoj cijeni od 16.069 K.
Uspjeh dražbe stabala veleprodaje „Krasnica" obdržavane dana 10


studena 1913. kod ogulinske imovne občine u Ogulinu.


Na oglas dražbe od I. rujna 1913. broj 39776 bukovih te 6834 javorovih
stabala uz izkljčnu cijenu od K. 19.46 po jednom jelovom i smrekovom,
K. 8"14 po jednom bukovom te K. 1764 po javorovom stablu
stigle su slijedeće ponude :


1. Ivana Bolfa, Dušana Vilhara i drugova iz Sušaka, kojom nude po
jednom jelovom i smrekovom stablu K. 20 UO po bukovom K- 8´50, te po
jednom javorovom stablu K. 17-ô0.
´ 2 Arnolda Spitz iz Budimpešte, kojom nudi K. 26 29 po jednom
jelovom i smrekovom, K. 11.14 po jednom bukovom te K. 2381 po jednom
javorovom stablu.


3. Jose Murkovića iz Stajnice, kojom nudi po jednom jelovom i smrekovom
stablu K. 1700, po bukovom K. 7-00 te po jednom javorovom
stablu K. 15-00.
Od spomenutih ponuda prihvaćena je kao najpovoljnija ona Arnolda


nad


Spitza uz gore označenu cijenu, te je prema tome polučeno 35 16%


lzkličnom cijenom.


Izkaz uplaćene članarine 1. razreda i upisnina zatim podupirajucih
prinosa i pretplatnina za Šumarski list u razdoblju od 26. svibnjado 25. studena 1913 :


U ime dužne i tekuće članarine I. razreda te upis


nine uplatiše:


Agić pl Oskar 10 K., Anderka Julio 20 K, Augustin Vinko 10 K,


Baličević Ante 15 K., Bauer Vjekoslav 10 K., Becklvan 20 K.. Bogoević


Tomo 6 K., Brausil Makso 5 K., Brausil Miroslav 10 K., Berger As


drubal 10 K , Bôhnel Viktor 20 K., Budiselić Mijo 10 K., Brandstetter


Julio 10 K., Benzon Ivo Krst 10 K., Bokor Robert 10 K., Bogsch Arpad


12 K., Cesaric Gjuro 10 K., Czeisberger Ernest 10 K.. Csikos vitez


Stjepan 20 K., Čeović Ivan 10 K., Demetrović Juraj 10 K., Demil Sla


voljub 10 K, Dianovsky Pavao 10 K., Dremil Oskar 10 K, Dmitrović


Radivoj 15 K.. Duduković Milan 10 K, Fuksa Vaclav 15 K., Fusić


Franjo 5 K, Fey Josip 14 K, Freudenreich Alfred 12 K., Gettwert


Andrija 10 K., Grčević Ivan 3 K., Griinwald Josip I. !0 K., Griinwald


Josip II 20 K., Gerstmann Arnold 10 K., Hlavinka Vincenz 20 K, Hohoss