DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 508 —


god. 1891., a i §§ 21. i 23., koliko se ta dva paragrafa tiču
djela (prestupanja), spomenutih u § 20. te naredbe. Inače ovaj
..... ne dira u njene odredbe, naročito Što se tiče postupka.


§ 69.


Čim se proglasi ovaj zakon, pripravit će se i izvršiti po
njegovu § 35. izbor prisjedniâa za prvu godinu.


§ 70.


Na šumske kaznene stvari, koje su već u postupku, primjenjivat
će se ovaj zakon samo ako do dana, kad on stane
na snagu, još ne bude u I. instanciji izrečena presuda.


§ 71.
Ovlašćuje se zemaljska vlada, da raspravljanje i presudjivanje
šumskih kaznenih stvari u I. instanciji povjeri pojedinim kotarskim
ekspoziturama.
U tom će se slučaju prisjednici birati izmedju stanovništva
dotične ekspoziture.


Bad Ischl, dne 28. jula 1913.


Franjo Josip s. r.
Bilinski s. r.


Naredba


zemaljkse vlade za Bosnu i Hercegovinu od 14. augusta 1913.,
br. 4826/praes.,


za izvršivanje zakona od 28. jula 1913. o zaštiti šumskog
vlasništva (Gl. zak. br. 96.).
(odobrena otpisom c. i kr. zajedničkog ministarstva financija u poslovima


Bosne i Hercegovine od 3. augusta 1913., br. 10.140/B. H.)


Članak 1.
Prijave o šumskim prestupcima u erarnoj šumi.
Svaka pismena prijava šumskog organa treba da ima ove
podatke;
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 509 1.
Ime i prezime, a tako i ime oca, prebivalište, dob, vjeru,
zanimanje okrivljenog lica (a tu valja još istaći, da li je okrivljeno
lice u kakvom samostalnom poslu ili službenom odnosu,
dotično, da li je sasvijem siromašan član koje porodične zajednice).
Ako šumski organ zna, da je okrivljeno lice već kažnjeno,
treba da i to zabilježi u prijavi.


2. Što tačnije vrijeme i prilike (da je šuma znatno prorijedjena,
da su šumski proizvodi prisvojeni u zagajenoj ili zaštićenoj
šumi, da je oštećeno šumsko tlo, kako to naročito
spominje zakon o zaštiti šumskog vlasništva i t. d.), kada i u
kojima je, a tako i u svrhu, za koju je počinjeno djelo, što se
prijavljuje. Naročito se mora jasno naznačiti, da li je krivca
zatekao na činu sam prijavilac ili pako da li ima i kakvih momenata
za dokaz njegove krivice. Imena i prebivalište eventualno
svjedoka treba navesti razgovijetno.
3. Da se može tačno izračunati, kolika je šteta, treba
naznačiti tačnu mjeru prisvojenih šumskih proizvoda i to :
.) za oborena i još neizradjena stabla i dijelove stabala srednji
priječnik i dužinu svakog pojedinog stabla dotično izreska
iz stabla, a za neoborena stabla priječnik u prsnoj
visini (1*3 m) i od prilike procijenjenu visinu. U oba slučaja
valja naznačiti procjenom nadjeni postotak gradje i
drveta za ogrjev, a tako i druge prilike, koje su važne
za procjenivanje drveta (n. pr. cjepko drvo, dževerasto
drvo); za nadjeno izradjeno drvo treba u prijavi navesti sve
dimenzije (n. pr. za šindru i dugu dužinu, širinu i debljinu ;
za ogrjevno drvo dužinu, širinu i visinu kamara, dotično
izbrojeni ili od prilike procijenjeni broj cjepanica; za tesano
drvo dužinu, debljinu i širinu i t. d.), po kojima bi
se mogla izračunati ukupna masa neizradjenog drveta;


.) za žioke one dimenzije, koje treba znati za procjenu po


tarifi, koja je na snazi ;
j) za kolje tačan broj komada ;
.) za pruće, žile i brst (lisnik) od prilike težinu bremena, a
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 28     <-- 28 -->        PDF

510 —


za druge šumske proizvode (§ 2. zakona o zaštiti šumskog
vlasništva) jedinicu mjere po tarifi za šumske proizvode.


4. Kad se zapljene šumski produkti ili alat, tačan izvještaj,
što je o tome provizorno odredjeno.
5. Sve prilike, koje bi mogle biti vašne, za pitanje, da li
počiniocu u dotičnoj šumi pripada pravo poslužja.
5. Izvještaj, da li je počinilac, koji ima pravo poslužja, na
vrijeme prijavio svoju potrebu za dotični period, i ako je to
učinjeno, da li mu je, kada i koliko od prijavljene količine
doznačeno.
Prijave organa koje šumske uprave dopuniti će sračunavanjem
štete upravitelj te šumske uprave.


Kad se vlasti predaje usmena prijava, treba prijavioca ispitati
o svijem prilikama, što su navedene naprijed pod 1.—6.
i prema tome sastaviti prijavu.


Svaku prijavu, koja stigne kotarskom uredu, treba odmah
upisati u registar za šumske prestupke u erarnoj šumi naznačiti
na njoj broj registra.


Kad je prijava upisana, valja ju pregledati. To će učiniti
ne samo s pravne, već i s tehničke strane upravitelj kotara
dotično politički perovodni činovnik, kome je povjereno da vodi
šumske rasprave, i to zajedno sa šumskim referentom.


Ako ne bude znatnije sumnje o sadržaju kaznene prijave
trebati će iza tog pregledavanja sračunati, kolika je šteta, dotično
pregledati sračunavanje, ako je to već učinila šumska uprava,
koja predaje prijavu.


Kad se prema prijavi radi o zločinstvu, postupati će upravitelj
kotara po svom svojstvu kao javni tužilac prema propisima
kaznenog postupka i prema uputstvu, što je za to izdano.


Ako se prilikom pregledavanja prijave nadje, da nema djela
koje se kazni po zakonu o zaštiti šumskog vlastništva, Ili da
krivac nije poznat, zabaciti će se takva prijava, ako se ona ne
tiče djela, za koje je sud nadležan.


Ako je kažnjivost čina već zastarjela (§ 17.), neće se
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 511 —


zametati kazneni postupak, nego će se postupati po predzadnjem
rastavku § 50. zakona o zaštiti šumskog vlasništva. To
će isto vrijediti i onda, kad krivac medjutim umre ili kad se
protiv njega s kog drugog razloga (predzadnji rastavak § 50.)
ne može da zametne kazneni postupak.


Kad se sumnja, da li je po srijedi kažnjivo djelo, počinjeno
u erarnoj šumi a spomenuto u prvom odsjeku zakona o zaštiti
šumskog vlasništva, valja odmah odrediti, da se izvidi što treba
za objašnjenje, ne bi li se po mogućnosti spriječilo odgadjanje
rasprava. To naročito vrijedi i za prijave, koje ne predaje
šumski organ (oružništvo, financijska straža).


U registru treba svaki put zabilježiti (i to u rubrici za
primjedbe), da li su odredjeni izvidjaji ili je prijava zabačena ili
sudu ustupljena ili je pako zametnut postupak po § 50. zakona


o
zaštiti šumskog vlasništva.
Naredjene izvidjaje treba voditi evidentno i u svako doba
odrediti što treba, da se pospješe.
Kad protiv istog krivca bude više prijava, voditi će se po
pravilu u isto vrijeme kazneni postupak za sva ta kažnjiva
djela i o tom izreći jedna konačna presuda. Takvu kumulaciju
valja naznačiti u registru kod dotičnih prijava.


Članak 2.
Prijave o prestupcima u šumi koja nije erarna.
Prijave o šumskim prestupcima, koji se učine u šumi privatnog
lica ili neke općine, vakufa ili korporacije, treba isto
tako sastavljati i pregledavati, kao što je spomennto u 1. članku.
Ali pri tome valja paziti na ovo :


1. Prestupci, što su nabrojeni u §§ 18. i 19. naredbe od
17. decembra 1890., Gl. zak. br. 2. za 1891., o gospodarenju
i šumsko-policajskom nadziranju privatnih šuma, nisu podvrženi
postupku., koji propisuje zakon o zaštiti šumskog vlasništva,
već s njima treba i dalje postupati po § 21. i si. te navedene
naredbe. Za te delikte treba voditi naročiti registar (§ 68. zakona
o zaštiti šumskog vlasništva).


ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 512 —


2. Isto se tako neće primjenjivati postupak po ovom zakonu,
ako je okrivljeno lice kmet vlasnika šume, izuzevši slučaj
§ 15. zakona o zaštiti šumskog vlasništva.
3. Paziti valja na to, da li je rnožda izmedju okrivljenog
lica i vlasnika šume kakav spor o pravu poslužja u šumi.
4. Kad je u zakonu govor o ovlašteniku, |valja za takvoga
smatrati samo onoga, čije se pravo osniva na javnom naslovu.
Tim se ne misle ona poslužja, koja se osnivaju na privatno pravnom
naslovu. Stoga se i ne može u takvom slučaju
zametnuti postupak po zakonu o zaštiti šumskog vlasništva,
izuzimajući slučaj zlobne oštete (§ 4.) i slučaj § 15. zakona o
zaštiti šumskog vlasništva. Naročito se u tom slučaju ne može
upotrijebiti § 3. zakona o zaštiti šumskog vlasništva. Pod pogodbom,
koja se spominje u § 3., ne smije se naime razumjeti
pogodba, koja osniva pravo poslužja, već uglavljivanje
stranaka, kojim se u red ju je način, kako će se izvršivati
pravo poslužja (koristovanje), što je već osnovano na javnopravnom
naslovu.
Stoga valja u dosad navedenim slučajevima odrediti sve,
što odgovara prilikama. U slučaju spora s vlasnikom šume o
poslužju treba dakle sastaviti molbu, da se zametne postupak
po § 4., tač. 3., si. a, naredbe od 17. decembra 1890., ili kad
se radi o šumsko-policijskom prestupkn (§§ 18. i 19. iste naredbe),
treba povesti postupak po toj citiranoj naredbi, dotično
prema prilikama poučiti oštećenog, da o svom pravnom zahtjevu
koji se osniva na privatno-pravnom naslovu, zametne postupak
redovnim putem pravde, dotično agrarni spor propisanim putem.
U posljednjem slučaju treba odrediti sve, što treba da se primi
tužba.1


Kad se ne može zametnuti kazneni postupak po zakonu o
zaštiti šumskog vlasništva (predzadnji rastavak § 50.) a traži
se rješenje zahtjeva o naknadi za štetu, postupati će se po zakonskoj
odredbi, koja je baš citirana.


Kad oštećeni uporno traži, da mu se primi kaznena prijava,
valja ga poučiti, da mu se je slobodno pritužiti zemaljskoj
vladi.
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 513 —


Prljavu treba zabaciti, kad se već po njoj ili po izvidjanju
vidi, da nema potrebnog predloga oštećenog o progonu delikta
ili da oštećeni odustaje od progona.


Članak 3.
Šumski kazneni registri.
Za šumske prestupke valja voditi tri različita registra,
to :


1. kazneni registar za prestupke po zakonu o zaštiti šumskog
vlasništva, koji se počine u erarnoj šumi;
2. kazneni registar za prestupke po zakonu o zaštiti
šumskog vlasništva, koji se počine u privatnim šumama (privatna,
vakufska, općinska šuma i t. d.);
3. kazneni registar za počinjene u privatnim šumama protiv
propisa §§ 18. i 19. naredbe od 17. decembra 1890., Gl. zak.
br. 2. za 189i., o gospodarenju i šumsko-policijskom nadziranju
privatnih šuma.
Te registre valja tačno voditi. Kad se kaznena prijava ne
upiše u pravi registar, valja ju odmah čim se to opazi, prenijeti


ubr
praviisati.
registar, a u nepravom ju s obzirom na taj prenos
Člana k 4.
Odredjivanje rasprave.


Kaznene stvari, koje su po zakonu o zaštiti šumskog
vlasništva zrele za raspravljanje, treba pregledati i na pojedine
raspravne dane tako rasporediti, da se sve prijave jednog šumskog
organa po mogućnosti riješe u jednom danu. Pritom
valja i na to paziti, da se za prisjednike na raspravama ne
odredjuju lica, koja imadu u dotičnim općinama svoje prebivalište
da se tako po mogućnosti spriječe slučajevi otklanjanja i isključivanja.


Dan za raspravu treba tako odrediti, da okrivljeno lice,
dobije poziv barem tri dana pred raspravu i da potvrda o dostavljanju
(dostavnica) mogne stići kotarskom uredu prije ras
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 514 —


pravnog dana. U hitnim slučajevima n. pr. kad okrivljeno lice
ne prebiva u kotaru, može se rasprava držati i bez navedenog
roka, ako se okrivljeno lice dovede ili nalazi u mjestu kotarskog
ureda.


Kao okrivljenog valja pozvati ne samo neposrednog činioca
već i sukrivca, dionika i ono lice, od kog bi se moglo tražiti,
da naknadi štetu (n. pr. drugi rastavak § 19. zakona o zaštiti
šumskog vlasništva).


Odredjivanje rasprave treba riješiti na prijavi ili na kom
drugom spisu, koji njoj pripada, i to u konceptu, u kojem treba
navesti predmet, dan rasprave, ime okrivljenog lica i svakog
svjedoka, koga treba pozvati.


Na pozivnici za okrivljeno lice treba naznačiti čin i upo


zoriti ga na posljedice izostanka.


Svakoj pozivnici valja priložiti valjano ispunjenu dostavnicu
koju će dostavljač zajedno s potvrdom o dostavljanju povratiti
kotarskom uredu.


Članak 5.


Obustavljanje kaznenog postupka.
Kad krivac umre poslije odredjene rasprave, treba kazneni
postupak obustaviti. Razumije se sobom, da to ne vrijedi, kad
je više lica imalo dijela u kažnjivu činu.
Kad se pozivnica ne može predati okrivljenom licu, mirovat
će dalji kazneni postupak, dok se god to lice ne zateče.
U 2. i 3. tački 10. članka naznačeno je, kako treba u
takvim slučajevima postupati s naknadom za štetu.


Članak 6.


Rasprava.


Prije raspravnog dana treba dotičnim spisima priložiti sve
dostavnice.


Strogo se treba držati propisa §§ 41.—45. zakona o zaštiti
žumskog vlasništva, jer se inače na povredi tih propisa
osniva ništavost postupka.
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 515 —


Raspravu treba tačno i iscrpljivo provesti, obzirući se vazda
na sumarni karakter postupka.
Zapisnik će o raspravi potpisivati predsjednik i perovodja,
a treba ga po mogućnosti sastaviti već za rasprave.


Okrivljenom licu treba predočiti sve tačke tužbe i od njega
zahtijevati, da se izjavi o djelu i o šteti. Razloge, koje okrivljeno
lice iznese, a koji isključuju kazan, treba zajedno s drugim
prilikama obrane podvrći raspravi.


Šumskom organu, koga treba pozvati na raspravu, ne pripada
svojstvo tužioca ; njega šta više treba preslušati kao svjedoka
ili vještaka.


Od svakog, ko se na raspravi preslušava, treba zatražiti
generalija: ime i prezime, ime oca, prebivalište, dob, vjeru i
zanimanje, a od okrivljenog lica još i broj djece i izjavu o
eventualnoj prijašnjoj kazni, a %ve to valja istaći u zapisniku.


Raspravu treba tako voditi, da se pretresu svi momenti
dokazivanja i sve prilike, koje su potrebne za kvalifikaciju
djela. Treba se kloniti pretresanja, koja ne spadaju na stvar.


Čim se postupak dovrši objaviti će to predsjednik odmah
strankama i uputiti ih, da se ne udaljuju iz uredske zgrade
dok se ne proglasi osuda.


Kad za rasprave nastane sumnja, da je počinjeno zločinstvo
treba raspravu prekinuti i postupati po dotičnom propisu 1.
članka Dokle god se vodi postupak na krivičnom sudu, ne
smije se za isto djelo nastaviti postupak po zakonu o zaštiti
šumskog vlasništva.


Članak 7.
Vijećanje i glasovanje.
Vijećanje treba izvršiti u odsustvu okrivljenog, svjedoka i
vještaka.
Po opomeni, koja je zakonom propisana, treba da predsjednik
razjasni prisjednicima važnost njihovog zvanja Prisjednike
treba poučiti da za izvršivanje šumske kaznene pravde
nije najvažnije to, da li je možda ovlaštenik prešao mjeru kori
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 516 štovanja,
podijeljenog izmedju njega i države, već da su dužni
nastojati, da se kazne oni štetočinci, koji nezakonitim diranjem
samo da se domognu momentané koristi, smetaju normalno
razvijanje šumske kulture, te nesavjesnim i neekonomskim postupkom
dovode u opasnost održavanje šume, koja najviše treba
težačkom gazdovanju, a time i najvažnije interese narodne privrede.


Kad predsjednik tako pouči prisjednike, upravit će redom
na njih pitanja, na koja treba da odgovore, i odredit će, da se


o tom glasa. U ta pitanja ne ubrajaju se samo pitanja o pojedinim
djelima okrivljenog lica, već i o subjektivnim momentima
krivice, o namjeri krivca, o momentima kvalifikacije, koji
su naročito u zakonu propisani, o razlozima, što isključuju
kazan (n. pr. posljednji rastavak § 6.), zatim pitanje, da li se
radi o momentu nemarnosti ili krivice, kako to zakon traži (n.
pr. §§ 11. i 12.), ili o sukrivnji, dioništvu i t. d. Ta pitanja
valja tako iscrpsti, da predsjednik dobije neku osnovu za odgovor
na t. zv. pravno pitanje, t. j . da kvalifikuje čin po odredbama
zakona o zaštiti šumskog vlasništva.
Za svaki se zaključak traži apsolutna većina glasova. Kad
se glasovi podijele na više od dva mišljenja tako, da ni za
jedno mišljenje nema potrebne većine, pokušat će pvedsjednik,
da dijeljenjem i ponavljanjem pitanja dobije apsolutnu većinu.
Kad se ni tako ne može polučiti većina, treba glasove, koji
su za krivca najnepovoljniji, pribrojiti najbliže povoljnijim glasovima,
dok se tako ne postigne većina glasova.


Kad krivca tereti više kažnjivih djela, morat će se o svakom
pojedinom djelu zasebno zaključivati.
Zaključci kolegija čine osnovu, po kojoj predsjednik kvalifikuje
djelo.


Rezultat vijećanja može se upisati u sami zapisnik, ako
nije stvar tako komplicirana, da o vijećanju treba sastaviti
naročiti zapisnik.


Mišljenje prisjednika o visini kazni i o naknadi za štetu


(2. rastavak § 50.) valja kratko zabilježiti u zapisniku.


ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 517 —


Oglušna se osuda smije samo onda izreći, ako su stigle
dotične potvrdjene dostavnice i ako bude ostalih uslova drugog
rastavka § 41.


Članak 8.


Naknadjivanje štete u kaznenom postupku.
U pravilu je okrivljeno lice samo onda dužno da naknadi
štetu, kad je proglašeno krivim za šumski prestupak.
No kad se za rasprave pokaže, da je djelo već zastarjelo
ili da ima razloga, što isključuju kazan, a navedeni su u posljednjem
rastavku § 6. ili u posljednjem rastavku §§ 11. i 12.,
i kad se stoga izreče rješavajuća osuda, valja, saslušavši prisjednike,
presuditi o visini naknade za štetu, ako se iste nije
oštećeni odrekao. Pri tom valja primjenjivati odredbe §§.-a
20.—26. Sto se tiče §. 23., valja još istaknuti, da je osnovno
načelo kaznenog prava, da krivac ne smije imati koristi od nezakonitog
djela. Ako se stoga od prodaje zaplijenjenih šumskih
proizvoda dobije veća kupovina, nego što je po šumskoj taksi
naknada za štetu, neće okrivljeno lice imati prava, da mu se
izruči višak ; taj šta više pripada oštećenome.


Članak 9.


Presuda.


Prije nego se presuda proglasi, valja ju pismeno sastaviti.


Presuda treba da sadržaje izreku o krivici, visinu kazni,
visinu naknade za štetu, dotično dužnosti, koje su okrivljenom
licu nametnute po § 54. Što se tiče naknade za štetu, valja
tačno navesti, kome ju treba dati.


Kad se nezakonito prisvojeni šumski proizvodi vrate oštećenom,
valja to, ako treba, istaknuti u presudi, te ujedno izreći
dužnost, da se eventualno naknadi samo toliko, koliko još
nije vraćanjem podmireno.


Ako se ne povrate prisvojeni šumski proizvodi, koji se
zaplijene, treba u presudi navesti svu naknadu za štetu, što se
izračuna po zakonu o zaštiti šamskog vlasništva, te izreći, da
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 36     <-- 36 -->        PDF

- 518 —
će se zaplijenjeni šumski proizvodi prodati u korist oštećenog,
a kupovina upotrijebiti za pokriće naknade za štetu.
Predsjednik treba da se uvjeri, da li je okrivljeno lice
razumjelo sve tačke presude.


Poučavanje o pravnim lijekovima, što je zakonom propisano,
treba savjesno izvršiti. Pri tom valja paziti na to, da
protiv onog, što je u prvoj instanciji stvarno utvrdjeno, nije
dopušten pravni lijek. U ostalom se upućuje na odredbe §§-a
53.—56.


Kad se radi o prizivu, valja dotične spise bez meritornog
izvođenja poslati ravno zemaljskoj vladi, priloživši im dokaze


o tome, da je pravni lijek na vrijeme predan.
Članak 10.
Kako se postupa bez kaznenog postupka sa zahtjevima,
da se naknadi šteta.
Po § 52. ne može se tražiti naknada za šumsku štetu redovnom
parnicom, osim ako je šteta uzrokovana zločinstvom
(posljednji rastavak § 50.) ili prekoračivanjem prava kojeg suvlasnika
ili kontrahenta (pogodbe o šumskoj sječi) ili pako
prekoračivanjem prava ovlaštenika, koji svoje pravo poslužja
osniva na privatno-pravnom naslovu.


No može se dogoditi, da je u šumi počinjena šteta a ne
može se zametnuti kazneni postupak po zakonu o zaštiti
šumskog vlasništva.


U takom slučaju treba da oštećeni preda svoj zahtjev kotarskom
uredu pismeno ili usmeno u zapisnik. Kotarski će ured
zatim u administrativnom postupku poslije dovršene rasprave
odlučiti presudom, protiv koje se mogu stranke po §§ 54.—5^.
zakona o zaštiti šumskog vlasništva prizvati na zemaljsku
vladu.


Slučajevi u kojima se o naknadi za štetu odlučuje po
smislu naprijed spomenutog propisa bez kaznenog postupka,
jesu poimence ovo:


1. Kad kažnjivost prestane zastarom (§ 17.), ali još nije
zastarjelo pravo na naknadu za štetu ;


ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 519 —


2. kad krivac umre prije, nego što se zametne postupak
ili doduše za trajanja postupka ali prije presude; u takvom
slučaju treba podići tužbu protiv ostavine ili nasljednika ;
3. kad krivac pobjegne ili se drukčije ukloni kaznenom
progonu, a ostavi ovdje imanje, iz kojeg bi se mogla šteta namiriti;
u takvom će se slučaju provesti postupak protiv kuratora,
koga treba imenovati;
4. kad krivac sam nema vlastitog imanja, može se tužba
podići protiv onog lica dotično protiv kućnog starješine one
porodične zajednice, koja je imala koristi od šumskih proizvoda
što su nezakonito prisvojeni, a tako i onda, kad se krivac ne
može pozvati na odgovornost radi maloljetnosti ili koje duševne
bolesti (§§ 50. i 52. zakona o zaštiti šumskog vlasništva),
5. u slučaju posljednjeg rastavka § 19., kad je gospodar
maloljetnog krivca dužan da naknadi štetu;
6. kad su po srijedi razlozi za isključivanje kazni po posljednjem
rastavku § 6. i §§.11; i 12., posljednji rastavak, i
kad su ti razlozi već unaprijed po navodima oštećenog tako
dokazani, da ih ne treba istom dokazivati kaznenim postupkom.
To će isto vrijediti, kad se već po kazivanju stranaka vidi, da
su šumski proizvodi samo zabludom prisvojeni u tudjoj šumi.
Da se spriječe nesporazumljenja, primjećuje se napokon,
da postupak o zahtjevima, da se naknadi šteta počinjena u
šumsko-policijskim prestupcima (§§ 18. i 19. naredbe od 17.
decembra 1890., Gl. zak. br. 2. za 1891,, o gospodarenju i
šumsko-policijskom nadziranju privatnih šuma), valja provesti po
§§ 21. i 23. spomenute naredbe, kako je to istaknuto i u §-u


68. zakona o zaštiti šumskog vlasništva.
Članak 11.
O vršno naplaćivanje presudjene naknade za štetu.
Presudjena naknada za štetu naplatiti će se administrativnom
ovrhom na osnovi pravomoćne osude u roku, koji je zakonom
odredjen za zastaru (§ 57.), i to. kad se ne radi o erarnoj
šumi, samo na molbu oštećenog, koji će ju predati uredu, što
ŠUMARSKI LIST 12/1913 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 520 —


je izrekao presudu u I. instanciji. Oštećeni treba da molbi priloži
otpravak presude, ako mu je dostavljen.
Za erar će se naknada za štetu zajedno s ovršnim troškovima
naplatiti ureda radi.


Članak 12.
Završnje primjedbe.
Propis posljednjeg rastavka § 30. zakona o zaštiti šumskog
vlasništva primjenjivat će se samo,kad vlasnik stoke stalno
prebiva u tudjem kotaru ili izvan zemaljskih granica.
Kad u šumi nastane požar, izmjenjivat će se svaka 24 sata
ona lica, koja se po § 64. prizovu, da gase požar.


Članak 18.
Zaplijenjeni šumski proizvodi iz erarne šume smiju se prodati
samo onda, kad je to izrečeno u osudi, koja je stala na
snagu.
Kad se zaplijene šumski proizvodi, koji su nezakonito prisvojeni
u erarnoj šumi, a protiv krivca se ne može provesti ni
kazneni postupak ni postupak po § 50. zakona o zaštiti šumskog
vlasništva (n. pr. kad je krivac nepoznat), odredit će kotarski
ured prodaju takvih šumskih proizvoda.
Prodaja se izvršuje javnom dražbom, o kojoj treba sastaviti
zapisnik.
Izmedju odredjivanja javne dražbe, koju treba objaviti po
mjesnom običaju, i ročišta dražbe valja da prodje najmanje 8 dana.


Praktična uporaba progresivno padajućega
prirasta.


Napisao N. Pleša-Kosinjković, šumar.


(Svršetak).
Prema tomu bi koncem godine 1900. iznašala drvna gro


mada progresivno padajućega prirasta : S = (a + x) y ili sa


( 29-1] 20 _
substituiranjem odnosnih olina : »29-1 + —~. „