DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 4     <-- 4 -->        PDF

-2le
Proslava 40-godišnjeg službovanja predstojnika
kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu gospodina
kr. ministarskog savjetnika Josipa Havasa.


Dne 14. lipnja t. g. sastaše se u palači kr. šumarskog
ravnateljstva činovnici tog ravnateljstva, da svom vrlo štovanom
i obče obljubljenom predstojniku prigodom njegovog navršenog
40-godišnjeg službovanja izkazu počast i da mu se zahvale na
njegovom mnogogodišnjem neumornom i uspješnom djelovanju,
koje je razvio za vrijeme do skoro 20 godina kao predstojnik
šumarskog ravnateljstva u najtežjim okolnostima ne samo u interesu
državne službe, već prema zasluzi i mogućnosti i u interesu
svakog pojedinog činovnika nastojeć vazda, da očuva i
koliko moguće još podigne ugled državnih šumarskih činovnika.


Kao prijateljsku uspomenu na njegovo strukovno djelovanje
na području kraljevina Hrvatske i Slavonije predadoše mu njegovi
vjerni suradnici ukusno izradjeni album sa slikama svih činovnika,
te uspjelim slikama raznih šumskih predjela, cesta,
zgrada i radnja oko pošumljivanja krasa koje će ga sjećati na
njegovo ovdješnje službovanje.


Odaslanstvo šumarskih podčinovnika zahvalilo je se slično svom
štovanom predstojniku za njegovu vazda dobrohotnu očinsku
skrb, te mu podjedno predalo spomenicu sa podpisima svih šumarskih
podčinovnika.


Radi raznih zapreka nije se mogla ova proslava na dan
navršenog 40-godišnjeg službovanja rečenog gospodina obaviti,
več se je morala do gornjeg dana odgoditi.


Nepobitno je, daje presv gospodin ministarski savjetnik Havas
vazda bio i da je i sada svojim drugovima vjeran drug, svojim
podredjenima očinski prijatelj, te da je u odgovornom položaju
svoju službu prijateljskom ali energičnom mirnoćom neumorno
vršio i nadajmo se, da će ju tako vršiti dok na to bude pozvan.


Presv. gospodin ministarski savjetnik Havas rodjen je u
Rumi u Slavoniji, 16. siječnja 1848.
Već za vrijeme srednjoškolskih nauka naginjao je k šu
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 5     <-- 5 -->        PDF

._ â79 —


marskoj struci, koju je poslije godine 1866. nakon svršene
više realke i odabrao.


Godine 1867. i 1868. nastojao je, da si kao volonteur
kod privatnih gospoštija pribavi praktičnoga znanja, poslije toga
je godine 1868.—1871. kao redoviti slušatelj svršio kr. ug. šumarsku
akademiju u Sćavnici, onda je služio kao dobrovoljac kod 5.
ulanske pukovnije i dne 29. studena 1872. stupio u državnu šumarsku
službu kao šumarski vježbenik kod šumarskog ravnateljstva u
Marmarosszigetu. Godine 1873. pako položio je viši državni
izpit za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva.


Godine 1874. povjerena mu je privremeno uprava šumarije
u Kirâlymezô, godine 1876. imenovan je katastralnim šum. procjeniteljem,
godine 1878. sudjelovao kao poručnik i nadporučnik
kod okupacije Bosne, te je godine 1880. imenovan okružnim katastralnim
šumarskim nadzornikom.


Svršetkom katastralnih procjenbenih radnja imenovan je
godine 1881. središnjim nadšumarom kod kr. ug. ministarstva
za poljodjelstvo, obrt i trgovinu.


God. 1883. imenovan je kr. ug. šumarskim nadzornikom
za okružje Budimpešta, u kojem svojstvu je djelovao punih 12
godina do konca god. 1894., kada mu je uprava kr. šumarskog
ravnateljstva u Zagrebu povjerena, na čelu koje stoji i danas
i to od godine 1909. sa značajem kr. ministarskog savjetnika u


V. činovnom razredu, u kojem činu je stalno imenovan g. 1911.
U pomanjkanju prostora nije moguće navesti sva poboljšanja,
koje je uveo gospodin kr. ministarski savjetnik Havas
u šumskom gospodarenju kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu,
koje zaprema 226.000 rali raztresenih u 4 županije i kojemu
je podredjeno 16. šumarija i kr. nadzorničtvo za pošumljen]´e
krasa u Senju. Stoga navesti ćemo samo najglavnije.


Tako n. pr. njegovo je djelo brza provedba segregacije državnog
dobra Fužine, nadalje znatno podignuće prodje drva i prihoda, ne
samo u području ravnateljstva, već i u području kr. nadšumarskog
ureda u Vinkovcima, gdje mu je bila povjerena uprava i nadzor
prestarih hrastovih sastojina u Posavini izručenih za krajišku
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 6     <-- 6 -->        PDF

- 5*80
invensticionalnu zakladu. Naročito u posljednjima potakao je
predužitkovanje t. zv. bijelog drva, koje se je prije toga samo
loše unovčivalo.


Napose polučio je intenzivnije izrabljivanje i bolju prodaju
bukovine, što je u pomanjkanju odgovarajuće cestovne mreže
sa velikim potežkoćama skopčano bilo. Jačim izrabljivanjem
bukovine pako podigao se je u kraškim šumama jelovi podmladak
tako, da je time osjegurano znatno povišenje vrijednosti
erarskih šuma u budućnosti.


Njegovom pobudom su na novo izmjerene i uredjene državne
šume nalazeće se u srednjogorju, nadalje pretvorene su bukove
sastojine dosljednom sadnjom hrastovog žira u mješovite sastojine,
kroz što je buduća vrijednost i ovih erarskih šuma povećana.


Osobito valja istaknuti gradnju palače šumarskog ravnateljstva
u Zagrebu.


Isto toliko nastojao je, u koliko je to proračun dozvoljavao,
da se toliko nuždni lugarski stanovi sagrade, nadalje proširio je
znatno cestovnu mrežu u kraškim šumama.


Presv. g. ministarski savjetnik Havas posvećivao je i pošumnjivanju
primorskog krasa u bivšoj vojnoj Krajini najveću
pažnju, u koliko je to moguće bilo bez posebnog zakona o
pošumljivanju krasa, kojeg žalibože još uvijek ne imamo. Njegovom
nastojanju valja zahvaliti, da je provedeno ustrojstvo
osoblja namještenog privremeno za čuvanje na novo osnovanim
branjevinama, koje osoblje sada kao stalno namješteno uživa sve
pogodnosti državnih namještenika. Ako još spomenemo, da ga je
preuzv. gospodin ban kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
godine 1895. imenovao članom središnjeg povjerenstva za odkup
šumskih služnosti i da je bio mnogo godina članom povjerenstva
krajiške investicionalne zaklade, držimo, da smo njegovo obsežno
djelovanje u glavnom spomenuli.


Za njegov znatni rad na polju šumarstva odlikovan je
opetovano. Tako mu je Njeg. ces. i kr. Apostolsko Veličanstvo


g. 1899. premilostivo podijelio red željezne krune III. razreda, g.
1905. pako naslov ministarskog savjetnika. Nadalje izraženo mu
je previšnje priznanje god. 1897. prigodom milenijske izložbe


ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 281 —


u Budimpešti te god. 1901. za rad prigodom parižke svjetske
izložbe od god. 1900.


Ovim previšnjim odlikovanjima nadovezuju se.još opetovne
priznanice ministarstva, česte nagrade, počastne diplome i slična
odlikovanja prigodom svjetske izložbe u Londonu i Turinu, te
medjunarodne izložbe lova u Beču, kod koje posljednje je i u
juryu sudjelovao.


Za dokaz najvećeg štovanja i obljubljenosti koju je gospodin
ministarski savjetnik Havas uživao ne samo u strukovnom
krugu, već u svim slojevima pučanstva, spominjemo još i to,
da je on od mnogo godina podpredsjednik hrvatsko-slavoskog
šumarskog družtva, odbornik ug. zemaljskog šumarskog družtva,
hrvatskog družtva za gojenje lova i ribarstva, kao i mnogih
inih družtava, te napokon da je član povjerenstva za državni
šumarski izpit u Budimpešti


Zamjenik predstojnika, gospodin kr. šumarski nadsavjetnik
Vilim Tolg, završio je svoj krasni govor, kojeg je prigodom
ove svečanosti izrekao, sa iskrenom željom svih činovnika šumarskog
ravnateljstva, neka gospodin ministarski savjetnik Havas
još mnogo godina u čilom zdravlju svoja bogata izkustva državnoj
službi posveti u interesu domaćeg šumarstva i na dobrobit
svojih podčinjenih.


Gospodin ministarski savjetnik zahvalio se je očito ganut
sa slijedećim riječima :
»Štovani gospodine, šumarski nadsavjetniče, cijenjeni drugovi !


Na srdačnim riječima gospodina šumarskog nadsavjetnika
i za predani mi album zahvaljujem se najtoplije. Rado ću i
često istog listati ugodno se sjećajuć pojedinih mjesta, koje mi
one slike predočuju.


Štovana gospodo ! Predvidljivo više ne ću imati prilike,
da sve Vas na okupu vidim, stoga dozvolite, da se ovom zgodom
od Vas oprostim.


Zahvaljujem se Vama svima i svakom pojedinom od gospode
napose za Vaš ustrajni rad, kojim ste mi moje službovanje
znatno olakšali, hvala Vam na Vaše iskreno i kolegijalno susretanje
u službi i izvan nje.
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 282 —


Sa zadovoljstvom mogu se na svoj skoro 20-godišnji ovdješnji
rad osvrnuti, pošto sam uvjeren, da sam vazda moje
dužnosti kao činovnik i državljanin točno vršio.


U mom životu bila mije vazda lozinkom »Dužnost nada sve !»
Svaki neka vrši svoju dužnost u zvanju, kojem se je posvetio.
Dragi prijatelji ! Rastajem se naskoro od Vas, ali Vas


mogu uvjeriti, da se od Vas samo prostorno udaljujem, u mislima
i u mojem srcu bić ću uz Vas, sjećati ću se ugodno na
svakoga od Vas i na moje skoro 20-godišnje službovanje.


Mirne duše mogu kazati, da sam se uvijek zauzimao za
podignuće službenih i Vaših osobnih interesa, ako i nije ispalo
uvijek onako, kako sam želio.


Svemogući neka čuva Vas i Vaše mile i drage i neka


Vam udijeli najveću sreću.
Molim, pridržite me u ugodnoj uspomeni«.
Tako je svršila ova skromna, ali oduševljena i iskrena sve


čanost sa potištenim čuvstvom skorog rastanka.


Rusa pilatka (Lophyrus rufus Retz).


Piše Dr. Aug. Langhoffer.
Dok se kod nas ne čuje o borovoj pilatki (Lophyrus
Pini L.) opažana je kod nas opetovano rusa pilatka (Lophyrus
rufus Retz). U području kr. nadzorničtva za pošumljenje
Krasa u Senju je ona po pismenim i usmenim informacijama
redovita pojava. Za dobivene informacije hvalim i na ovom mjestu
gg. šumarskim savjetnicima Alb. Rosmanithu i 0. Nyitray-u.
Pitanje ovog borovog štetnika zanimalo me je već od prije.


G. kr. šum. savjetnik Rosmanith upozorio me je na ovu osicu
biljaricu, na što sam si od njega izmolio gusjenice, da si osice
sam odgojim i time si bar djelomice pribavim vlastita opažanja.
Posredovanjem g. kr. šum. savjetnika Rosmanitha a dobrotom
g. kr. šum. savjetnika Nyitraya dobio sam pagusjenice
ove osice g. 1900. Pagusjenice prispjele su 12 svibnja, iz kojih
mi je pošlo za rukom odgojiti osice. Bio je to maleni pokus
sa nekim zanimivim činjenicama, na koje ću se još osvrnuti.
Novi moj djelokrug god. 1901. zatrpao me drugim poslovima,