DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— ... —


poslove, u inozemstvo, radi proučavanja pitanja o uredjivanju šuma i
uprave zemlj. zajednica.


Naučno putovanje njihovo trajat će oko mjesec dana, pa kada se
povrate donjet ćemo obširniji prikaz onoga, što su u stranom svijetu
vidjeli i za nas koristnim pronašli.


Umrla. Odsječnog savjetnika kr. zem. vlade, kr. zem. šum. izvjestitelja,
a I. podpredsjednika hrv. slav. šumar, družtva velem. gosp. R. Fischbacha
stigla je težka obiteljska žalost, jer mu je u petak dne 20. lipnja t. g.
umrla nezaboravna supruga Ivan a rodj Sollar , koju su uz ine mnogobrojne
znance, prijatelje i štovatelje obitelji Fischbach i Sollar na vječni
počinak odpratili i mnogi, u Zagrebu toga dana prisutni članovi hrv. slav.
šum. družtva, činovnici kr. zem. vlade i kr. šumar, ravnateljstva zagrebačkog.
Obće štovana pokojnica sahranjena je u obiteljskoj raki na Mirogoju,
a zadušnice za nju odčitane su sutradan u crkvi sv. Marka u Zagrebu.
Počivala u miru! Mislimo, da ćemo govoriti iz dna duše sviju cijenjenih
čitatelja »S. 1.«, ako na ovom mjestu u njihovo ime duboko ožalošćenom
suprugu vlm. gosp. kr odsj. savj. R Fischbachu, kao i ostaloj velecijenjenoj
rodbini izrazimo najdublje saučešće i sućut.


Društvene vijesti.


Pripomoćnoj zakladi hrv. slav. šum. društva pristupili su G. Šandor


pl. Lajer računar. savjetnik u Zagrebu i Stipčić Filip šumar križevačke
im. opć. uplativ svaki u ime pristupnine 10 kruna.


Nova uprava zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika.


Temeljem § 5. zakladnice za uzgoj djece šumarskih činovnika u
kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji imenovani su naredbom kr. z. v. o. z.


u. p. od 24./4. 1913. br. 2260 za upravu zaklade za naredno školsko
trogodište 1913./14. do uključivo 1915./16. slijedeći članovi i to: Antun
Kern, kr. zemaljski šumarski nadzornik I. razreda ; Ante Mark, nadšumarnik
križevačke imovne općine i Antun Renner, nadšumarnik II. banske
imovne općine kao povjerenici, a njihovim zamjenicima Bogoslav Kosović,
kr. zem. šumarski nadzornik II. razreda, Bogoslav Hajek, šumarnik gradiške
imovne općine i Milan Škorić, šumarnik petrovaradinske imovne
općine, dočim je hrv. slav. šumarsko društvo u Zagrebu za četvrtog člana
povjerenstva označilo Dragutina Trotzera, nadšumarnika nadbiskupije zagrebačke
za povjerenika, a kao njegovog zamjenika Dr. Andriju Petračića,
profesora kr. šumarske akademije u Zagrebu.
Zakladni list o zakladi hrvatsko-slavonskoga šumarskoga društva
u Zagrebu pod imenom »Literarna zaklada na uspomenu kr. zem. šum.
nadzornika I. razr. Andrije Borošića«.


§ L


Temeljem zaključka sjednice upravljajućega odbora hrv. slav. šumar


skoga društva u Zagrebu od 19. prosinca 1909. koji doslovno glasi:


»Povodom inicijative gg. članova Dragutina Trôtzera i Vinka Benaka,


koji su predložili, da bi se novac, kojeg su štovatelji pokojnog A. Boro


šića željeli izdati za vijence na odar pokojnikov, sakupio i time osnovala


posebna zaklada na uspomenu milog i vrijednog pokojnika, nadalje što je
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 311 —


i sam presv. g. predsjednik društva Marko grof Bombelles, čuvši za tu
nakanu, u to ime položio 500 K., uzimlju prisutni odbornici pokrenutu
namisao sa oduševljenjem do znanja i izabiru u pododbor za izradbu
zakladnice gg. Antu Kerna, Ivana Partaša i Augusta Ružičku tim dodatkom,
da se tomu pododboru imade prepustiti, da ustanovi svrhu, kojoj će upitna
zaklada imati služiti«, nadalje temeljem zaključka glavne skupštine hrv.
slav. šumarskoga društva od 25. rujna 1910. točka .., kojim se odobrava
osnutak rečene zaklade i istoj zakladi iz društvene imovine dopituje
doprinos od 500 K., ustrojena je zaklada pod gornjim imenom, a svrha
joj je, da se njezinim kamatnim prihodom podupire izdavanje šumarskih
stručnih djela,


§ 2.


Zakladna imovina, koja je darovima do danas narasla na iznos od
2710 K. 36 f., a sastoji se iz 3 kom. vinkuliranih 4l/a°/o založnica I. hrv.
štedionice u Zagrebu u nomin. iznosu od 2500 K. i to Ser. III. br. 3844
sa 1000 K, Ser. III. br. 3S45 sa 1000 K. i Ser. II. br. 757 sa 500 K.,
zatim iz vinkulovane uložnice I. hrv. štedionice u Zagrebu br. 154.580 sa
iznosom od 210 K. 36 f., što čini ukupno 2710 K. 36 f., slovi dvije
hiljade sedam stotina deset kruna i 36 filira, a pohranjeno je u blagajni
hrv. slav. šumarskoga društva, koje i upravlja tom zakladom, ima se
kamatonosno uložiti sve dotle, dok ne dosegne visinu od najmanje


10.000 K.
(deset tisuća kruna).
Kada zaklada tu visinu dosegne, imati će se njezini kamati upotrebiti
u svrhu navedenu u § I. na taj način, da se u prvom redu dadu
nagrade ili podpore onim piscima, koji napisu izvorna hrvatska šumarska
djela, te ih tiskom izdadu bud u vlastitoj nakladi, bud da sami zato nadju
nakladnika.
Nebi li se prijavili takovi pisci, tada se imaju nagraditi onakova
djela, koja bi pisci uz primjerenu nagradu bili voljni ustupiti u vlastničtvo
zaklade, te koja bi se djela tada izdala o trošku zaklade.
Eventualni čisti prihod od razprodaje potonjih djela, ima se priklopiti
zakladnoj glavnici. Istoj se nakon što ona dosegne visinu od deset
tisuća (10,000) kruna, imaju privadjati samo prinosi i darovi zakladi,
dočim se kamati imaju upotrebiti prema gornjemu.
U pomanjkanju izvornih radnja, mogu se nagraditi ili odkupiti i
valjani prevodi.


§ 3.


Nagraditi ili odkupiti imaju se samo takova djela, koja budu opsizala
barem četiri (4) tiskana arka, te koja posebni pododbor bude ocjenio
kao valjana. Taj posebni pododbor sastoji se iz tri lica, a bira ga družtveni
upravljajući odbor iz redova članova hrv. slav. šumarskog družtva
na vrijeme od jedne godine i to samo za onu godinu, u kojoj će se u
obće razpisati natječaj za podjeljenje nagrade iz upitne zaklade.


Pododbor bira izmedju sebe pročelnika, a o ocjenjivanju literarnih
radnja zaključuje većinom glasova. O svojim sjednicama ima taj pododbor
voditi zapisnike, koje će u roku, koji mu upravljajući odbor prigodom
izbora opredijelio bude, imati predložiti društvenom upravljajućem odboru
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 312 —


zajedno sa predlogom glede nagraditi se imajućih djela, te glede visine
podijelit se imajuće nagrade, podpore ili odkupne svote, nu definitivno
odlučuje o tomu društveni upravljajući odbor.


§4


Nebi li godišnje kamate zaklade bile dovoljne u spomenutu svrhu,
imati će se one ulagati na kamate dotle, dok sa ostalim medjutimnim
godišnjim kamatima ne budu dosegnule potrebnu visinu Nakon toga imati
će družtveni upravljajući odbor razpisati književni natječaj putem družtvenog
časopisa »Šumarski list«, upozorenjem, da se natjecati mogu samo
članovi hrv. slav. šumarskoga družtva.


Rok za podnešenje natječajnih radnja imade se opredijeliti barem
na pol godine, računajuć od dana oglašenja u »Šumarskom listu«, a
radnje imadu se predložiti predsjedničtvu hrv. slav. šumarskoga družtva.


§5.
U slučaju, da bi za nagradu bilo predloženo više djela iz raznih
grana šumarske struke, imati će se u slučaju jednake vrijednosti, dati
prednost djelima iz »Uredjenja i procjene šuma, te iz računanja vrijednosti
šuma«.
§ 6.


Račune o načinu razpoložbe sa kamatnim prihodom ove zaklade,
imade družtveno predsjedničtvo svake godine predlagati redovitoj glavnoj
skupštini hrv. slav. šumarskoga društva u svrhu izpitanja i odobrenja.


§ 7


O eventualnim preinakama ove zakladnice odlučuje glavna skupština
hrv. slav. šumarskoga družtva uz odobrenje kr. hrv. slav. daim, zemalj.
vlade, odjela za unutarnje poslove u Zagrebu.


§ 8.


Ovaj zakladni list pohranjuje se medju spisima »Hrvatsko-slavonskog
šumarskoga družtva u Zagrebu«, a podjedno se ima objelodaniti u društvenom
organu »Šumarski list«.


Iz sjednice uprav, odbora hrv. slav. šumar, društva.
U Zagrebu, dne 4. kolovoza 1912.


I. podpredsjednik : Tajnik:
Fischbachv. r. Jakopecv. r.
Ovaj zakladni list prihvaćen i odobren je u redovitoj glavnoj skupštini
hrv.
slav. šumarskoga družtva dne 5. kolovoza 1912.
U Zagrebu, dne 5. kolovoza 1912.


I. podpredsjednik:
Tajnik:
Fischbachv. r. Jakopecv. r.
Broj 81282—1912.
Ova se zakladnica odobrava.


Kr.
hrv. slav. daim, zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove.
U Zagrebu, 18. veljače 1913.
U odsuću kraljevskoga povjerenika u
kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji :
Unkelhauser v. r.
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 313 —


Poziv


u predmetu podpora, koje se mogu iz zaklade za uzgoj djece državnih
šumarskih činovnika izdati u školskoj godini 1913.,1914.


U mjesecu srpnju tekuće godine razdijeliti će se iz zaklade za uzgoj
djece državnih šumarskih činovnika, koji spadaju pod službovni djelokrug
kr. ug. ministra za poljodjelstvo podpore za školsku godinu 1913./1914.
i to u smislu točke 4. poglavlje 8, pravilnika, odobrenog pod brojem
79981 .. 1906.


U smislu citiranoga pravilnika mogu podporu dobiti*djeca odnosno
sirote, obojega spola sviju namještenih aktivno služećih umirovljenih i
preminulih činovnika državnog šumarstva (kod državnih šuma, kod občinskih
i inih šuma, što su pod državnom upravom, kod šumarskih nadzorničtva,
kod visoke šumarske škole u Selmecbânyi, kod lugarskih stručnih
škola i kod šumarskih pokusnih postaja) t. j . djeca, odnosno sirote obojega
spola šumarskih činovnika, šumarskih profesora, šumarskih inžinira, šumarskih
erarskih liječnika, šumarskih računarskih činovnika i kancelista — ako
su ta djeca u koju od dolje navedenih tuzemnih škola, kao redoviti
učenici, za školsku godinu 1913/1914. primljena; nadalje u koliko bi
školu već i prije polazila bila, ako je od redova, koji su u njihovim
svjedočbama o napredku u naukama izkazani, barem polovica »izvrstno«,
»odlično«, »veoma dobro« ili »dobro«. Nedovoljni red izključuje podporu.


Redovi iz gombanja, pjevanja, te iz pojedinih neobvezatnih
predmeta kod ustanovljenja prava na podporu ne uzimaju se u obzir.


U smislu § 18. pravilnika mogu dobiti podporu redoviti učenici


slijedećih zavoda i to :
A. mušk a djeca , koj a polaze :
1. šumarsku visoku školu,
2. gimnazije,
3. realke,
4. više trgovačke škole,
5. više obrtne škole, i
6. gradjanske škole.
B. žensk a djeca , koj a polaze :


1. preparandije i zavode za odgoj pjestinja i odgojiteljica,
2. ženske trgovačke tečajeve,
3. više djevojačke škole, i
4. gradjanske djevojačke škole.
C. djeca obojega spola, koja polaze:
1. pučke škole — uz ograničenje, da muška djeca, te ženska djeca,
koja polaze I.—IV. razred mogu dobiti podporu samo u slučaju ako su
prisiljena u pomanjkanju odgovarajućih mjestnih škola na drugom mjestu
nauke polaziti.


ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 314 —


2. lječilišno-pedagožke zavode za poduku gluhonijemih slijepih i t. d.
i to bez obzira na starost i prednaobrazbu djece.
Učenici drugih zavoda, te izvanredni učenici, privatni učenici i slušatelji
gore navedenih zavoda, kao i slušatelji raznih povremenih (zimskih
večernjih tečajeva i t. d )


Podpore se podijeljuju uz obzir na materijalne odnošaje dotičnoga
činovnika molitelja, odnosno na materijalno stanje siročadi. U slučaju
jednakih prava, imadu prednost sirote i takovi činovnici, koji više neobskrbljene
djece imadu, ili kojima na njihovoj službenoj postaji odgovarajući
zavod na razpolaganje ne stoji.


Kod podijeljenja podpora uzimaju se u obzir takodjer zasluge otaca.


Jedan činovnik može dobiti podporu samo za uzgoj jednoga djeteta,
za dvoje, ili u izvanrednom slučaju za troje djece samo onda, ako dotičnik
u prvom slučaju najmanje četvero ili u drugom slučaju najmanje petero
djece imade, koja su roditeljske skrbi još potrebna.


Podpora se podjeljuje u smislu pravilnika uvijek samo na jednu
školsku godinu, nu dotičnik može podporu dobiti i za slijedeću godinu
ali samo na temelju nove molbenice.


Podpore će se izplaćivati počam od mjeseca rujna u deset jednakih
mjesečnih obroka, ali samo u onom slučaju, ako dijete koji od gore
navedenih zavoda faktično polazi, odnosno prvi obrok onda, kada dijete
u dotični zavod jur primljeno bude.


U molbenicama za podjeljenje podpore valja iztaknuti broj moliteljeve
neobskrbljene djece, njihovu dobu, zavod koji pohadjaju, te veličinu
stipendije, koju dijete eventualno uživa, ili veličinu koje slične stalne
podpore, te valja molbenici priklopiti posljednu školsku svjedocbu djeteta,
kao i uredovnu svjedocbu o materijalnom stanju roditelja, odnosno kod
siročadi bez otca i bez majke, svjedocbu sirotinjskog ureda. U molbenicama
udova ili sirota imade se osim toga iztaknuti, da li je udovička
obskrbnina ili uzgojni prinos ustanovljen po novom ili još po staromu
mirovinskom zakonu, ter u kojem iznosu.


Pozivlju se dakle svi interesovani roditelji, odnosno skrbnici, da
svoje propisno biljegovane molbenice za podporu iz ove zaklade podnesu
najzad do 8. srpnja tekuće godine »upravnom odboru zaklade za uzgoj
djece šumarskih činovnika« Budapest V. kotar, Zoltân utca broj 16/b.


Nakon toga roka prispjele molbenice ili molbenice, koje nisu dovoljno
obložene, neće se uzeti u obzir.


Budapest, dne 13. svibnja 1913.


Kr. ug ministar za poljodjelstvo.


Izkaz uplaćene članarine I. razreda i upisnina, zatim podupirajućih
prinosa i pretplatnina za »Šumarski list«, u razdobju od 1. siječnja do
uključivo 25. svibnja 1913.


U ime dužne i tekuće članarine I. razreda i upisnine
u p 1 a t i š e :
Abramović Nikola 10 K, Adamek Ladislav 10 K., Althaler Franjo
10 K , Augustin Vinko 10 K., Bogoević Tomo 7 K., Bona pl. Marino
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 315 —


10 K., Biondić Josip 10 K, Brosig Ljudevit 10 K, Brosig Rudolf 10 K.,
Brausil Makso 5 K, Brausil Miroslav 10 K., Bônel Julio 10 K., Boor
Dragutin 10 K., Bujan Josip 10 K., Brnjas Dragutin 10 K , Belanović
Sava 10 K., Crnadak Milan 10 K., Čop Andrija 10 K., Čmelik Vilim 10 K ,
Dianovsky Pavao 10 K., Dojković Vilim 10 K., Dodig Stjepan 10 K.,
Drenovac Svetozar 10 K., Draženović Ivan 10 K., Fischbach Robert 10 K.,
Frkić Stjepan 10 K., Fusić Franjo f» K., Franješ Juraj 10 K, Frusić
Andro 10 K., Groger Fran 10 K., Giirth Dragutin 10 K., Grčević Ivan
7 K., Grdinić Matija 10 K.. Grozdanić Milan 10 K., Georgiević Teodor
10 K., Goderer Albert 10 K., Grubić Nikola 10 K., Hajek Bogoslav 10 K.,
Hanika Ivan 10 K., Havliček Aleksander 10 K., Helebrand Adolf 10 K.,
Hradil Dragutin 10 K., Hankonyi pi. Stjepan 10 K., Haueise Levin 12 K.,
Idžojtić Stanko 5 K , Jakopec Josip 10 K., Jerbić Ivan 10 K., Janussek
Stjepan 5 K, Jovanovac Antun 5 K., Kadernoška Dragutin 10 K., Kovačina
Mate 10 K., Kosović Bogoslav 10 K., Kern Ante 10 K., Kovačević
Gavro 10 K., Kundrat Emil 5 K., Kolibaš Rudolf 10 K., Kos Milan 10 K.,
Kreč Milivoj 15 K., Lasman Dragutin 10 K., Lahner Dragutin 5 K.,
Langhoffer dr. August 10 K, Lajer pl. Šandor 5 K., Levaković Antun 12K.,
Magjarević Ivan 10 K., Matizović Dragutin 10 K, Maier Bela 10 K.,
Maraković Rudolf 10 K , Matić Jovan 10 K., Matičević Maksimilian 10 K.,
Maslek Mile 10 K., Melcsicky pl. Paul 10 K, Milutinović Sava 10 K.,
Metlaš Jovan 10 K., Mifka Krešimir 20 K., Marton Gjuro 5 K., Maszt;cs
Gustav 7 K. 50 fil, Majstorović Ivan 10 K., Malčić Vatroslav 10 K,
Manojlović Petar 10 K., Miiller Gjuro 10 K., Mihajlović Jovan 10 K.,
Marijan Petar 12 K., Nagy Vinko 10 K., Nikolašević Julio 20 K., Neferović
Franjo 10 K., Nešković Borivoj 10 K, Nenadić Gjuro Dr. 10 K.,
Ogrizović Gedeon 10 K, Ostoić Dušan 20 K., Ostović Mato 12 K,
Peičić Obrad 10 K., Pere Aleksander 10 K., Peičić pl. Viktor 10 K.,
Petrovič Petar 10 K., Popović Dušan 10 K., Potočnjak Vjenceslav 10 K.,
Pleško Bartol 10 K, Prstec Milan 10 K., Polovic Gjuro 10 K., Petračič
Andrija Dr. 10 K., Pichler Milan 10 K., Perušić Andrija 10 K., Philippović
pl Slavko 15 K., Piršić Vilim 10 K., Rosmanith Albert 5 K., Rukavina
pl. Rudolf 10 K., Rukavina Josip 10 K., Ružička August 5 K., Resz
Antun 10 K, Sablič Rudolf 10 K., Szentgyorgyi Ljudevit 10 K., Svoboda
Bogdan 10 K., Sztromszky Ladislav 5 K., Stanič Jovan 10 K., Slapničar
Eduard 10 K, Stankovič Veljko 10 K., Sutlič Slavko 10 K., Steller
Eduard 5 K., Simić Stjepan 10 K., Stanojevič Pavle 10 K., Stivičevič
Nikola 10 K., Seidler Oskar 10 K., Sekulić Milorad 10 K., Strapajević
Gjuro 10 K., Šmidt Josip 10 K.. Škorič Milan v10 K , Soška Julius 10 K.,
Šuštič Josip 10 K., Šimunović Živko 10 K., Šnajder Luka 10 K., Tôlg
Vilim 10 K., Thuranszky pl. Bela 5 K., Tropper Ivan 10 K., Tordony


Emil 5 K., Turkalj Zlatan 10 K., Trivanovič Milan 10 K., Tropper Antun
14 K., Ulreich Gyula 10 K., Viđale Jaromir 10 K., Vučkovič Vašo
Dr. 10 K., Vidmar Vilko 10 K , Weiner Milan 10 K., Vilović Nikola 12 K.,
Vojvoda Rikardo 12 K., Zezulka Ivan 10 K., Žegarac Pavle 10 K.,
Žerdik Lambert 10 K., Živanović Živko 10 K.


U ime podupirajućeg prinosa uplatiše:
Vlastelinstvo Vukovar 50 K., Vlastelinstvo Ilok 20 K., Imovn e
općine : brodska 400 K., gjurgjevačka 400 K., križevačka 200 K.,