DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 287 —


ni na buru osjetljive, jer je opažano kako pagusjenice brste
iglice, dok još snijeg leži, 3—4 na jednoj iglici, 80—150 na


boru od 1—15 m. visine.


Pita se, kako smo došli mi do toga štetnika. G. Rosmanith
je čuo god. 1895 kada je proučavao krške kulture oko
Trsta, da tam već odavna poznaju te pagusjenice, da ih ima i
u Istri nad Opatijom te on sluti, da ih je odanle vjetar sjeverozapadnjak
donio u naše krajeve.


Uzgredce spominjem, da sam osice vidio u zbirci Dra. A.
Henscha u Krapini, koji mi reče, da dolaze i tamo na boru.


Nazivi ljudskih obitavališta u našoj domovini
potičući od imena šum. drveća i grmlja.


U davno doba — tamo nekako početkom 7. stoljeća kada
su naši predji doselili sa sjevera preko Karpata u današnju našu
postojbinu, bila je ona veoma šumovita. Tako je barem zabilježio
u X. stoljeću grčki car Porfirogenit.


Da je tako sigurno i bilo zasvjedočuju nam ne samo razne
pribrane kulturne crtice iz kasnijeg doba o toj našoj postojbini,
već i ini mnogobrojni još i danas postojeći nazivi raznih većih
i manjih ljudskih prebivališta u istoj.


Kao što to i danas biva, tako se je i u ono doba, uslijed
umnožanja žiteljstvo raseljivalo, naime svaka obitelj, zadruga ili
pleme osnovalo si je svoje kućište odijeljeno od drugih —
jedni u dolini, drugi na brdu, brežuljku, uz rijeku, potok i t. d-
pa tako su nastala pojedina sela — mjesta — obitavališta, koja
su naseljenici nazvali bud po svom položaju, konfiguraciji tla,
imenu svoga poglavice i t. d. ili pako po vrsti drveća i grmlja
medju koje se naseliše, koja i danas još njihova prebivališta u
mnogim slučajevima okružuju.


Iz popisa svih ljudskih prebivališta, koja se smatraju kao
jedna cjelina u političkoj razdiobi Hrvatske i Slavonije — a
imade ih danas 7940 — povadio sam sva imena, koja su nedvojbeno
potekla od imena raznog šumskog drveća i grmlja pa
sam razvrstav ih po županijama dobio slijedeće podatke:
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 14     <-- 14 -->        PDF
Županija
Modruš-Rieka


Brest
Brestovac
Brestova draga


Breze
Brezje
Brezno
Brezovac
Brezova glava
Brezova poljana
Brezovci


Bukova


Bukovac (Brod
na Kupi
Bukovac
(Krmpote)
Bukovac
(Mrkopalj)
Bukovac (Per


jasica)
Bukov dol
Bukovica (Ogulin)
Bukovica (Vuk


manić)
Bukovlje
Bukovlje dolnje
Bukovlje gornje
Bukovska Dobra
Bukov Vrh


288


Županija
Zagreb


Borčec


Borojević


Borongaj


´


Brest


Brestik


Brestje


Brezari


Brezarići
Brezje (Stubica)
Brezje (Sv. Nedelja)
Brezje (Vivodina)
Breznik (Jaškovo)
Breznik (Plešivica)
Breznik (Ribnik)
Brezovac
Brezovec
Brezovica (Odra)
Brezovica (Sošice)
Brezovo polje


Bukevje (Orle)


Bukevje (Sv. Iv.


Zelina)
Bukovac (Sv. Jana)
Bukovac dolnji
Bukovac gornji
Bukovčak
Bukovec
Bukovec dolnji
Bukovec gornji
Bukovica (Cemer


nica)
Bukovica (Vivodina)
Bukovica pusta
Bukovje (Bistra)


Bukovje (Novigrad)


Bukevje (Samobor)


Bukovsko


Županija


Varaždin


Boričevac


Borje


Borkovac


Boršanec


,


Brestovec


Brestovec dolnji
Brestovec gornji


Brezakov vrh


Brezje (Maru


ševec)
Brezje (Tuhelj)
Brezje (Vinica)
Breznica
Brezno dolnje
Brezno gora
Brezno gornje
Brezova gora
Brezovica
Brezovo


Bukovec
Bukovec mali
Bukovec veliki


Županija
Lika-Krbava


Borčići


Borići (Brinje)
Borići (Vodoteč)
BoriČevac
Boričevci
Borje
Borovački podi
Borovita,


Brestovača


Brezik


Brezovac(Bruvno)
Brezovac (Srb)
Brezovac (Škare)
Brezov dol
Brezovo polje


Bukova buljina
Bukovac (Perišić)
Bukovac (Udbina)
Bukovici


´


0 p a z k a : Kod istoimenih mjesta navedene su u zaporci i upravne općine.
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 289 —


Županija
Belovar Križevac


Borik brdo vinogradi
Borik mali vinogradi
Borik veliki vino


gradi
Borje
Borovljani


Brestić


Breza


Brezani
Brezine
Brezje (Dubrava)
Brezje Sv. Petar


Orah.
Brezovac (Gu


dovec)
Brezovac (Kapela)
Brezovec mali
Brezovec veliki
Brezovljani


Bukevje


Bukovje
Bukovje brdo
vinogradi


Županija


Požega


Borki


Borki gornji


Borki dolnji
Borki srednji
Borovac


Brestača


Brestovac
Brestovac Končanica


Brezik majur
Brezine
Breznica


Bukovac (Begtež)


Bukovac (Cernik)
Bukovcani
Bukovica
Bukovlje


Županija
Virovitica


Borojevci


Borova


Brešće


Brezik pusta


(Našice)
Brezik pusta


(Virovitica)
Breznica djakov.
Breznica njemač.
Brezovica
Brezovica pusta


(Marjanci)
Brezovica pusta


(Gradina)
Brezovljani
Brezovopolje pusta


Bukovica dolnja


Bukovica gornja
Bukovica nova
Bukovik


Županije
Sriem


Borovo


Brestač


Bukovac
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 16     <-- 16 -->        PDF

2Ô0


Županija


Lika-Krbava


Cerje


Cerovac
Cerovci
Cerovci dolnji
Cerovci gornji


Drenovac(Medak)


Drtfnovac (Srb)
Drenov klanac


Glogova


Glogovo malo


Grab


Grabar
Grabovača
Grabova lokva
Grabova unka


i


Županija
Modruš-Rijeka


Cernički Kamenjak


Cernik primorski
Cerovac (Barilo


vići)
Cerovac (Slunj)
Cerovac (Veljun)
Cerovac (Vukma


nić)
Cerovići
Cerovnik


6rabanj


Grabik
Grabovac (Drež


nik
Grabovac (Krnjak)
Grabovac (Vojnić)
Grabrik
Grabovo polje


Županija
Zagreb


Cerje (Kasina)


Cerje (Letovanić)
Cerje (Podvrh)
Cerje (Pokupsko)
Cerje (Vivodina)
Cerovica (Kalje)
Cerovica vlast.


dobro
Cerovljani
Cerovljani dolnji
Cerovljani gornji
Cerovski vrh
Cerski vrh


Drenčer


Drenčina
Drenčina stara
Drenje (Brdovec)
Drenje (Cice


novo)
Drenova
Drenovac
Drenovica


Glogovac


Grabar


Grabarak
Graberje
Grabno (Griče)
Grabno (Lipnik)
Graboštani
Grabovac
Grabovac dolnji
Grabovac gornji
Grabovica


Županija


Varaždin


Cerina


Cerje (Gjurmano


vec)
Cerje (Ivanec)
Cerje (Vidovec)
Cerje dolnje
Cerje gornje
Cerje Neboj se


Drenovec


Glogovec


Grabovec
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 17     <-- 17 -->        PDF

- 291 —
Županija
Belovar-Križevac


Cerina


Cerje


Drenovica


Glog


Glog novi
Glogovec
Glogovnica
Glog stari


.


Graberec


Graberje
Grabičani mali
Grabičani veliki
Grabovac
Grabovnica
Grabrić
Grabrina
Grabovnica
Grabov potok
Grabršćak


Županija
Požega


Cernik


Cerovac


Drenov brodski


Drenovbok


Giogovica


Grabarje (Kut


jevo)
Grabarje (Pod


vinj)
Grabovac novi
Grabovac stari


Županija
Virovitica


Cerik pusta


Cerovac pusta
Cerovac
Cer pusta


Drenje


Drenje brdo
Drenovac slatinski


Grabar pusta


Grabarje
Grabić
Grabovac
Grabrik (Bizovec)
Grabrik (Petri


jevci)
Grabrik (Virovitica)


Županija


Sriem


Cerić


Cerje pusta (..
devik)
Cerje pusta (Pu
tinci)
Cerna"


Cerovača pusta


Drenić salaš


Drenovci


Grabovci


Grabovci vino


gradi
Grabovo pusta
Grabovo
Grabovo brdo
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 18     <-- 18 -->        PDF

-m


Županija
Llka-Krbava


Rastičevo


Rastovac
Rastovača
Rastovci
Dubrava (Brlog)
Dubrava (Bruvno)
Dubrava (Klanac)
Dubrava (Otočac)


Jošave


Jošave dolnje
Jošave gornje
Joševica


Jasenar


Jasenovača (Karlobag)
Jasenovača (Lapac
dolnji)


Javornik dolnji


Javornik gornji


Županija
Modruš-Rieka


Hrastelnica


Rastovac


Rastovača


Dubrava (Krm


pote
Dubrava (Slunj)
Dubrave dolnje
Dubrave gornje


Johovac
Johi


Johi Svornik
Johovo


Jasenak


Jesenica


Javorje


Javomica (Modruš)
Javornica (Ogulin)
Javornik


Županija
Zagreb


Hrastelnica


Hrastina (Brdovec)
Hrastina (Podvrh)
Hrastje
Hrastovac dolnji
Hrastovac gornji
Hrastovica (Hra


stovica)
Hrastovica Vivodina
Hrašće (Joškovo)
Hrašće (Odra)
Hrašće (Petrovina)
Hrašće (Plešivica)


gornja)
Dubovec (Stubica)
Dubovec (Sv. Iv.


Zelina)
Dubrava (Brdovec)
Dubrava grane


šinska
Dubrava marku


ševačka
Dubravci
Dubrovčak desni
Dubrovčak lievi
Dubrovčani
Dubravec
Rastoki


Jalševec (Bregi)
Jalševec (Dugoseio)
Jalševec (Sesvete)
Jošavica
Joševica


Jasenovčani


Jasenovica


Javor


Javoranj
Javorek
Javorje
Javornik


Županija


Varaždin


Hrastovec


Hrastovi] an
Hrastovsko
Hrašćina
Dubovec
Dubovica
Dubrava vlaste


linski dvor
Dubrava (Sv. Križ


Začretje)
Dubrava (Vinica)
Dubravec
Dubravica
Dubrovčan
Rastje


Jalševac (Jalžabet


Jalševac (V. Toplice)
Jalševac dolnji
Jalševac gornji
Jalšje


Jesenje
Jesenje gornje
Jesenje dolnje
Jasenovac
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 293 —


Županija Županija Županija Županija.
Belovar- Križevac Požega Virovitica Srijem
Hrastelnica
Hrastje
Dubovec
Hrastovac
Dubovac
Dubovik
Rasti k pusta
Rastik mali pusta
Rastovac veliki
Hrastik
Dubravavačka
petro
Dubovec dolnji
Dubovec gornji
Dubovnik
Rastove
Rastušje
pusta
Dubrava pusta
Dubrava
Rastovac
Rastovac mali
Rastovac veliki
Rašćani
Johovac Jošava
Jošava nova
JoŠava stara
Jasenaš Jasenovac Jasenovača
Jasenik
Jasenovača mala
Jasenovača velika
Javorovac Javornik šuma Javorova greda
pusta
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 20     <-- 20 -->        PDF

294 —


Županija
Lika-Krbava


Jelovac


Jelvica


Klenovac (Osik


lički)
Klenovac (Perušić)


Kestenova Korita


(Dnopolje)
Kestenova Korita
(Kruge)


Lipać (Lovinac)
Lipać (Medak)
Lipać (Zrmanja)
Lipe
Lipice
Lipovac
Lipova glavica


(Bunić)
Lipova glavica


(Perušić)
Lipova kosa
Lipovlje
Lipovo polje


Oraovac


Orih


Županija
Modruš-Rieka


Jelovac


Jelovka
Jelov klanac (Močila)
Jelov klanac (Rakovica)


Klenovica


Kestenjak


Kestenje debelo
Kestenovac


Lipa


Lipar
Lipje (Severin)
Lipje (Vukmanić)
Lipnik
Lipovščaki (Bosi


ljevo)
Lipovščaki (Du


brave)
Lipovac (Krstinja)
Lipovac (Rako


vica)
Lipovača


Orehovica


Orišje


Županija
Zagreb


Kostanjek


Kostanj evac
Kostanj evec


Lipnica


Lipnik
Lipovec
Lipovec dolnji
Lipovec gornji


Orahovica


Orehova gorica


Orešje (Klinčasela)
Orešje (Sv. Nedelja)
Oresje(Sv. Iv. Zelina)


Orešje dolnje
Orešje gornje


Svibje


Županija
Varaždin


Jelovec (Hrašćina)
Jelovec (Maruševec)


Klenice


Klenovec (Hum)
Klenovec (Varaž.


toplice)
Klenovička ves
Klenovnik


Kostanjevec (Ra


si nj a)
Kostanjevec (Rijeka
gor.)


Lipnica


Lipovec
Lipovnik majur.


Orehovački lug


Orehovec (Novi
Marof)
Orehovec (Rado


boj)
Orehovica
Orešje


Svibovec (Petri


janec)
Svibovec (Varaždinske
Toplice
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 21     <-- 21 -->        PDF

295


Županija Županja Županija Županija
Belovar Križevac Požega Virovitica Sriem


Kostanj


Kostanj evac


Lipa (Kutina)
Lipa (Repušnica)
Lipnica
Lipovčani (Gudo


vec)
Lipovčani (Ivanić


Klošt )
Lipovec
Lipovica pusta
Lipovo brdo


Orehovec


Klenik


Klenov bok


Kesten


Lipa


Lipik
Lipovac (Daruvar)
Lipovac (Drago


vić)
Lipovac dolnji
Lipovac gornji
Lipovac srednji
Lipovljani


Orašje


Orijovac (Orijovac)
Orijovac (Podvinj)


Klenik


Klenje


Kestenjevački rit


Lipine pusta


Lipovac pusta
Lipovac
Lipovac zverinjak
Lipovača pusta


Orahovica


Orašje pusta (Cepin)
Orašje pusta (Er


dut)
Orešac
Orešnjak pusta


Svibaki pusta


Klenak


Lipa pusta


Lipovac
Lipovac pusta
Lipovača pusta


Orašje
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Županija
Lika Krbava


Trnovac (Kore


nica)
Trnovac (Lapac


dolnji)
Trnovac (Smiljan)
Trnovac (Sveti


Juraj)


Vrbica


Gajine


Gaj Zobeničin


Lug (Bunić)
Lug (Dabar)
Lug (Prizna)
Lug (Stinica)
Lug (Klanac)
Lug crni
Lug debeli


296 —


Županija Županija
Modruš-Rieka Zagreb
Topolovica Topoljak
Topolje
Topolovac
Topolovac brieg
Topolovec


Trnova Trnova markuTrnovača
ševačka
Trnova poljana Trnjani (Gradusa)
Trnovi Trnjani (Hrasto-
Trnovo vica)


Trnje
Trnovac
Trnovi


Vrbovsko
Vrbanska draga


Vrbovsko senjsko VrbovecVrbovo


Gaj
Gaj (Sesvete)
Gaj (Sošice)
Gajec (Kasina)
Gajec (Lekenik)
Gajišće
Gajno
Gajska kuća


Lug Lug (Draganić)
Lužani Lug (Podvrh)
Lug Koranski
Lug mali


Županija
Varaždin


Trnovec (Desinić)
Trnovec (Jalžabet)
Trnovec vlaste


linski dvor


Vrbanovec
Vrbišnica
Vrbno
Vrbovo


Gaj


Gajić


Lug


Lug orehovečki
Lug poznanavečki
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 23     <-- 23 -->        PDF

- 297
Županija
Belovar-Krlževac


Topoiovac (Kapela)
Topoiovac (Vrbovec)
Topolovica


Trnava


Trnik konaci
Trnik novački
Trnovac
Trnovitica
Trnovitica mala
Trnovitica velika
Trnovitički vino


gradi


Vrbica


Vrbovec
Vrbovečki-Pavlo


vec


Gaj


Gajić brdo vinogradi


Županija
Požega


Topolje novo


Topolje staro


Tmakovac


Trnava
Trnjani
Trnovac pusta


Vrba


Vrba dolnja
Vrba gornja
Vrblje
Vrbova
Vrbovac
Vrbovljani


Gaj


Županija
Virovitica


Topolik pusta (Ca


buna)
Topolik pustaTenje
Topolina
Topolje pusta


Trnava brdo


Trnava djakovačka


Vrbanovci pusta


Vrbica


Gaj pusta (Ha


rastin)
Gaj pusta (Lukač)
Gaj


Lug pusta


(Cabuna)
Lug pusta (Gradina)
Lug budrovački


Županija
Sriem


Topola pusta


Topoličina salašVrbanja


Gaj salaši


Gaj vinogradi
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 298 —


Iz predležećeg popisa proizlazi, daje šumsko drvlje i grmlje
a i sama šuma kao takova, prigodom označivanja ljudskih prebivališta
u našoj domovini, kumovali ukupno 633 puta a napose
u
županiji Lika-Krbava 84 puta županiji Bjelovar-Križevac 82 puta


s Modruš-Rijeka, 88 « » Požega ... . 60 ^


» Zagreb . . . 140 « » Virovitica ... 67 «


» Varaždin . . 84 « » Srijem .... 28 «


dakle najviše u županiji Zagreb, a najmanje u županiji Srijem.
Nadalje, da su pojedine vrsti šumskog drveća i grmlja a
i šuma sama kao takova, kumovali pri tom označivanju, i to :
bor 28 puta hrast-rast-dub 73 puta orah-orih-oreh 26 puta
brest 16 « joha-joša-jalša 22 « svib .... 4 «
breza 59 « jasen-jesen -17 « topola 17 «
bukva 49 « javor .... 14 « trn ...... 32 <
cer 45 « jela .... 8 « vrba 23 «
dren-drenak 20 « klen 13 « gaj-gajevina


glog . . . 10 « kesten-kostanj 14 « gajišće 20 «
grab-grabar 50 « lipa 54 « lug 19 «
dakle od šumskog drveća najviše hrast sa 73 puta, a najmanje


jela sa 8 puta — a iza hrasta najviše breza sa 59 puta, a
zatim u narodnim pjesmama i povjesti toli često spominjana
lipa sa 54 puta; dočim od šumskog grmlja najviše trn sa 32
puta, a najmanje svib sa 4 puta.


Konačno navesti ću samo još, da je kumovao:


bor najviše u županiji Ličko-Krbavskoj, a nikada u žup.
Modruš-Riečkoj,
breza najviše u žup. Zagrebačkoj, a nikada u žup. Srijemskoj,
bukva najviše u žup. Zagrebačkoj, a najmanje u žup. Sri


jemskoj,
cer najviše u žup. Zagrebačkoj, a najmanje u žup. Bjelovarskoj
i Požežkoj,
grab najviše u žup Bjelovarsko-Križevačkoj, a najmanje
u žup. Varaždinskoj,
hrast najviše u žup. Zagrebačkoj, a najmanje u žup. Srijemskoj,
ŠUMARSKI LIST 7/1913 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 299 —


jalša najviše u žup. Zagrebačkoj i Varaždinskoj, a nijedanput
u žup. Požežkoj i Srijemskoj,
jasen najviše u žup. Bjelovarskoj i Varaždinskoj, a nijedanput
u žup. Srijemskoj,
javor najviše u žup. Zagrebačkoj, a nijedamput u žup.


Varaždinskoj i Srijemskoj,
jela samo u žup. Ličko-Krbavskoj, Modruško-Riječkoj i
Varaždinskoj,
kesten nijedanput u žup. Srijemskoj,
lipa najviše u žup. Ličko-Krbavskoj i Modruško-Riječkoj,


a najmanje u žup. Varaždinskoj i Srijemskoj,
orah najviše u žup. Zagrebačkoj, a najmanje u žup. Bjelovarsko-
Križevačkoj i Srijemskoj,
topola najviše u žup. Zagrebačkoj, a nikada u žup. Ličko-
Krbavskoj i Varaždinskoj,
vrba najviše u žup. Požežkoj, a najmanje u žup. Ličko-
Krbavskoj i Srijemskoj, i napokon opći šumski naziv:
gaj najviše u žup. Zagrebačkoj, a najmanje u žup. Modruško-
Riječkoj i Požežkoj,
lug najviše u žup, Ličko-Krbavskoj, a nijedanput u žup.
Bjelovarsko-Križevačkoj, Požežkoj i Srijemskoj.


Koga zanima, moći će u predležećem popisu naći još
kojekakove podatke, tako n. pr. o rasprostranjenju pojedinih
vrsti drveća u stanovitim predjelima, jer nema dvojbe, da su se
naši predji u doba dolazka svoga u današnju našu postojbinu,
nastanjivali većinom po šumama, osobito po brdskim predjelima;
nu pri tom ne smije se zaboraviti na to, da im to u nizinama
nije bilo potrebno činiti. Sz.


Drugo pismo iz Draganićkog luga.


(Svršetak.)


Die Eichenbestânde haben zur Teil Unterholz (Hasel), zum Teil
^ kein Unterholz (nur 2 mtr. hohe Forren, Grâser). Die ubrigen Forste
" 1—7 sind sâmtlich Genossenschaftsforsten und stehen unter Forsthoheit.
Genossenschattsforst 4 ist wie die fiscalische Forst als reiner Hoch


wald eingerichtet seit ca. 25 Jahren als solcher behandelt u. lasst hier