DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 212 —


kod kr. županijske oblasti u Vukovaru, kr. županijskim šumarskim nadzornikom
I. razreda u VIII. činovnom razredu sa sustavnim berivima, ostaviv
ga i nadalje na dosadanjem mjestu službovanja


Društvene vijesti.


Pristupio je pripomoćnoj zakladi hrv. slav. šumar, društva g. Slavko
Sutlić, kr. šumarski povjerenik u Karlovcu, uplativ u ime pristupnine 10
kruna.


Za literarnu zakladu šum. društva (A. Borošića), darovalo je u
mjesto vijenca na odar pokojnoga nadšumarnika otočke im obćine Šandora
Perca : hrv. slav. šumarsko društvo 20 K, a činovnici ogulinske imovne
obćine 30 K.


Zapisnik spisan dne 16. prosinca 1312. u Šumarskom domu u Zagrebu
prigodom obdržavanja sjednice upravljajućeg odbora hrv. slav. šumarskog
društva.


Prisutni: I potpredsjednik Robert^ Fischbach, blagajnik Ljudevit
Szentgyôrgyi, odbornici : Bona de Marino, Cmelik Vilim, Kesterčanek Franjo
Ž., Kosović Bogoslav, Konig Ivan, Dr. Nenadović Gjuro, Dr. Petračić
Andrija, Slapničar Slavoljub, Trotzer Dragutin i tajnik Jakopec Josip.


Predsjedatelj I. potpredsjednik Robert Fischbach otvara sjednicu,
pozdravlja prisutne, te prije prelaza na dnevni red javlja žalosnu vijest,
da je od posljednje izvanredne sjednice nemila smrt opet ugrabila jednog
iz prvih redova naših članova, naime, da je na dne 9. prosinca umro u
Zagrebu utemeljiteljni član, te bivši predsjednik i mnogogodišnji podpredsjednik
našega društva velem. gosp. Ferdo Zikmundovsky, kr. odsječni
savjetnik u miru. Sa par toplih riječi sječa se pokojnika i žali, što je onih
dana bio službeno odsutan,, te nije mogao cijenjenom pokojniku osobno
iskazati posljednu poštu.


Umoljava stoga odbornika kr. zem. šumar, nadzornika I. razr. Bonu
de Marino, da izvijesti, kakova je počast pokojniku izkazana.


Odbornik Bona saobćuje, da je sa podčinjenim činovničtvom šumarskog
odsjeka prisustvovao sprovodu pokojnika. Kako su svi činovnici šumarskoga
odsjeka i članovi hrv. slav. šumarskog društva, to su oni ujedno
zastupali i hrv. slav. šumarsko društvo. Sprovodu su brojno prisustvovali
i činovnici kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu, takodjer članovi šumar,
društva i društvene uprave, pod vodstvom velem. gosp. kr. šumar, nadsavjetnika
Vilima Tolga.


Nadalje je od strane predsjedništva udovi poslana sažalnica, na društvenoj
zgradi izvješen je crni barjak, a na odar pokojnika položen je lijep
vijenac.


Predsjedatelj moli, da se učinjena ova počast uzme do znanja i
odobri, a napose da se i sa ovog mjesta pokojniku klikne : Slava !
Po tom se prelazi na dnevni red, ustanovljen pozivom od 3. prosinc
a 1912. broj 168.
Točka I. Čita se zapisnik prošle redovite odborske sjednice od 4.
kolovoza 1912.
Zapisnik uzimlje se bez primjetbe do znanja, a za ovjerovljenje
istoga izabiru se odbornici Dr. Nenadić Gjuro i Dr. Petračić Andrija.
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 43     <-- 43 -->        PDF

- 213


Točka II. Izvješće o tekućim poslovima:


1. Predsjedatelj saobćuje, da su prigodom´ danas preduzete skontracije
zaključeni blagajnički dnevnici — i to:
a) društvene irr ovine sa ostatkom od 14.779 K 76 f.
koji se nalazi uložen u vrijednostnim papirima hipotekarne
banke, I. hrv. štedionice i investicional. zajma grada Zagreba
uz 4 i pol °/n u ukupnom iznosu sa 14.000 K, a
a ostalo u uložnici I hrv. štedionice,


b) pripomoćne zaklade sa ostatkom od ... . 13.414 K 60 f.
koji se nalaze uloženi u vrijednostnim papirima hipot.
banke i I hrv. štedionice uz 4 i pol °/0 u ukupnom iznosu
od 12.600 K., a ostalo u uložnici I. hrv. štedionice,


c) literarne zaklade sa ostatkom od 2.909 K 99 f.
koji se nalazi uložen u vrijednostnim papirima 1 hrv.
štedionice uz 4 i pol % u ukupnom iznosu od 2.500 K,
I hrv. štedionice.


Uzima se na znanje.


2. Društveni blagajnik podnaša izkaz o stanju uplate članarine,
glasom kojega duguju jošte do danas: a) nečlanovi . . . 155 K 00 f.
b) članovi I. razreda 974 K 50 f.
c) članovi II. razreda 92 K 00 f.


ukupno 1221 K 50 f.
Uzima se na znanje
Tajnik izvješćuje:


3. da su prema zaključku ovogodišnje glavne skupštine kr. zemalj.
vladi, odjelu za unutarnje poslove podnesena na odobrenje nadopunjena
pravila literarnog zakladnog lista, osnovanog u spomen pokojnog društvenog
tajnika Andrije Borošića.
Uzimlje se na znanje.


4. da su na društvenoj zgradi tečajem ljetnih školskih praznika izvedeni
svi nuždni manji popravci, kako je to zaključeno u sjednici upravljujućega
odbora od 2. srpnja 1912. pod točkom III, 5 zaključka.
Uzimlje se na znanje.


5. da je soboslikar i 1 čilac Josip Vlašić, prema zaključku uprav, odbora
od 15. travnja 1912. točka II |7. za vrijeme školskih praznika točno
prema odnosnoj ponudi i medjusobno prihvaćenom ugovoru oličio prozore
i vrata na društvenoj zgradi, pak mu je nakon bezprikorno obavljene pohvalbe
od cijele zaslužbine, iznoseće od 596 K 60 fil., izplaćen iznos od
546 K 60 fil., dočim je prinos od 50 K pridržan u društvenoj blagajni
kao jamčevina, dok se u ožujku 1913. prema toč. 6. odnosne pogodbe
ne obavi nadpohvalba izvedenih radnja.
Uzimlje se na znanje.


6. da je gradskom poreznom uredu u Zagrebu uz potvrdu pravodobno
predana valovnica o najamnini društvene zgrade za godinu 1913.
Uzimlje se na znanje.


7. da je zemaljsko šumarsko društvo u Budimpešti, najavilo obdržavanje
svoje godišnje glavne skupštine u Budimpešti na dan 15. prosinca
1912., pak je drugi podpredsjednik Josip Havas, kr. minister, savjetnik i


ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 2:4 —


predstojnik kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu umoljen, da na toj
skupštini naše društvo zastupa.
Uzimlje se na znanje.


8. da je prema zaključku upravnog odbora od 4. kolovoza 1912.
Stjepanu Kolenku sudbeno odkazan stan, što ga drži u najmu u souterrainu
društvene zgrade.
Uzimlje se do znanja.


9. da Stjepan Kolenko, kojemu je stan odkazan, potražuje, da mu
društvo povrati po njemu uplaćenu vodovodnu pristojbu od dana, od kada
je u zgradi smješten zajednički vodomjer, naime od 1. srpnja 1910., i to
obzirom na to, što visoki kr. zemalj vladni odio za bogoštovlje i nastavu
odpisom od 7. siječnja 1913. broj 5074.. kojim je uredjeno pitanje o vodovodnoj
pristojbi u zgradi Šumarskog doma, ne potražuje, da šumarsko
društvo naknadi zemalj. eraru pristojbu za potrošak i one vode, što odpada
na stan, u kojem je rečeni Kolenko nastanjen.
Odbor zaključuje, da se prije svega stavi upit na zemalj. erar, da
li je na upitni stan Stjepana Kolenka odpadajuća vodovodna pristojba iz
uvodno spomenutog visokog odpisa previdom izpuštena, ili ju visoki kr.
zemaljski erar u korist podvornika Stjepana Kolenka oprašta. U potonjem
slučaju može se Stjepanu Kolonko za upitno razdobje uplaćena vodovodna
pristojba povratiti.


10. da je gospodja Vilma Czernitzky, udova kr. šumarnika, društvenoj
knjižnici poklonila 28 komada strukovnih knjiga starijih izdanja, iza ostavine
blagopokojnog svog supruga.
Uzimlje se sa zahvalom do znanja, time, da se zahvala imade i
pismeno izraziti.


11. da su za društvenu knjižnicu nabavljena slijedeća djela:
a) Uber die Zusamenstellung und Anbau der Grassamenmischungen
von dr. Theodor Weinzirl.
b) Die Hôlzer von Dr. Paul Krais.
c) »Kleinwohnhaus u. sein innerer Ausbau«. Verlagsanstalt Alexander


Hoch.
Darmstadt, zweite, verbesserte Auflage. (J. 1906.).
Uzimlje se do znanja.


III. Pretres prispjelih podnesaka:
1. Za članove I. razreda najavljaju se:
a) Svetozar Radojčić, kot. šumar petrovaradinske imovne općine u
Kamenici.
b) Starčević Franjo, šumar u Cernuce-Velvary (Češka).
c) Arpad Bogsch, kr. šumar, inžinir, Nova Gragiška, (broj 179.)
Primaju se.


2. Kr. šumar, ravnateljstvo u Zagrebu najavlja, pristupom od 1. siječnja
1913 za članove II. razreda novo imenovane šumarske podčinovnike:
a) Ivana Draškovića u Vojniću,
b) Gjuru Rudića u Glini.
c) Miloša Skilju u Glini i
d) Andriju Ivanovića u Dragancu (broj 142), a kr. kot. šumar u Cir


kvenici Alfons Kauders najavljuje počam od 1. siječnja 1913. za članove


II.
razreda, 10 lugara tamo područnih zemlj. zajednica (broj 167.).
Primaju se.


ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 215 —


3. stavlja se upit, da li se imade u stručni organ uvrstiti na uredničtvo
priposlani dopis kr. kot šumara Gase Vaca o sabiranju darova za
sirofćad pok lugara zemlj. zajednice Caglin Stjepana Sarajlića.
Odbor zaključuje, da se o tom uvrsti kratka vijest u Lugarski
vijestnik.


4. Uredničtvo predlaže, da se za društvenu knjižnicu nabave slijedeća
djela:
a) Upravno pravo od Ivana Žigrovića. Izašlo g. 1911.
b) Oester. Ungar. Holzhandels-Usancen mit den neuen Wiener Holz


handels-Usancen
c) Griinwald-Gardos: Die praktische Holzausniitzung. Kalkulationstabelle
fiir Sâgeleiter etc. (2. Aufiage).
Nadalje da se nabave škripta, koja se rabe na kr. šumarskoj akade


miji, i to u svrhu praćenja historijskog razvitka nauke.
Nabava se dozvoljava.
Nadalje se predlaže, da se prekupe otisci lišća šumskog drveća i


grmlja, sabranog po blagopokojnom šumarskom nadzorniku Josipu Ettingeru
i prikazanog u nacrtima na 230 stranica, koje otiske namjerava
kćerka pok. Ettingera odstupiti društvu za 130 K.


Odbor ovlašćuje predsjedništvo, da pokuša te otiske odkupiti za
društvenu knjižnicu uz polovinu ponudjene cijene.


5. Kr. kot. šumar u Pakracu Dr. Aleksander Ugrenović izvješćuje,
da do konca tekuće godine 1912. ne može radi obsežnosti dovršiti stvarno
kazalo k »Šumarskom listu. Ujedno moli, da mu se na račun dosadanjeg
rada izplati predujam od 200 K.
Odbor zaključuje, da se molitelj glede predujma imade uputiti na
točku 9. odnosnog medjusobno prihvaćenog ugovora, nadalje da se obzirom
na to, što je ova godina već na izmaku, upitno kazalo imade sastaviti
za^ šumarske listove do konca godine 1912. (dvanaeste).


6. Čita se dopis kr. hrv. slav. daim, zemalj. vladnog odjela za unutarnje
poslove od 22. kolovoza 1912. broj 51 915, kojim se društveno
predsjedničtvo pozivlje, da označi dva člana hrv. slav. šumarskoga društva,
od kojih će jedan funkcionirati u upravi zaklade za uzgoj djece šumarskih
činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji kao povjerenik, a drugi
kao njegov zamjenik, za buduće školsko trogodište 1913/14. do uključivo
1915./16. i to gledom na to, pošto je dosadanjim povjerenicima i zamjenicima
povjerenika rečene zaklade istekao trogodišnji mandat-
Odbor predlaže za povjerenika odbornika Dragutina Trotzera, a za
njegovog zamjenika Dr. Andriju Petračića.


IV. Razdioba podpora iz pripomoćne zaklade i društvene imovine.
U svemu stiglo je 13 molba za potporu iz pripomoćne zaklade i 11
molba pa podporu iz društvene imovine.
Nakon što je odbor sve molbe točno izpitao i pretresao gledom na
imućtvene
i ine okolnosti, zaključuje da se podijeli i to :
A) iz pripomoćne zaklade :


1. Ljudmili Heinz 50 K, 2. Tonki pl. Eukavina 50 K, 3. Milki
Giirtler 50 K, 4. Mariji Antoš 50 K, 5. Evici Murgić 50 K, 6. Dragojli
Škorić 50 K, 7. Staki Bobić 50 K, 8. Petri Simić 50 K, 9. Julijani Kordić
50 K i 10 Milki Mlagjenović 50 K, ukupno 500 K;