DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 210 —


tara šume? Idem jošte dalje pa tvrdim, da Drag. lug nemože nikada, pa
niti onda doći najedanput u zabranu, da se cijela šuma danas hametom
posiječe. Nemože to nastupiti zato, jer toga obće gospodarstveni odnošaji
ovlaštenika, koji imadu pravo paše i žirovine u Lugu, podnositi nebi mogli,
jer neima u nijednom zakonu takovog propisa, jer bi jednomašno pomladjenje
tolike površine bilo iz financijalnih razloga skoro nemoguće, a s
razloga debljinsko-razrednih neprobitacno


Možda je htjeo g. P. da Draganićance zatjera u strah s posljedica,
što će ih stići s mog uredjajnog rada, a možda i u nadi, da će oni, jer
znade koliko im je upravo do paše i žirovine stalo smjesta, čim pročitaju
njegova matematička uglavljenja, na mene dići kuku i motiku. To se medjutim
nije zbilo a i neće se, jer imade i u tih seljana zdrava suda i mirne
razsudbe i glede obsega njihovih prava, i o domašaju oblastnih djelokruga.
Medjutim držim da nije niti probitačno, a s upravnog gledišta niti
mudro, da se u stručnom listu zastupaju onakove tvrdnje, koje su prikladne,
da budu upotrebljene za moguću harangu seljačtva. Pogibelj leži u tome,
da se zvani i nezvani u danim prilikama upravo pozivlju na stručni list i
na ono, što su o stvarima, za koje im manjka dublje razumijevanje, ondje
čitali i sabrali. (Nastavit će se).


Osobne vijesti.


t Šandor Pere. Šandora Perca nadšumarnika i upravitelja gospodarstvenoga
ureda otočke imovne obćine nema viza na životu.


Ta vijest kosnula se je diljem Hrvatske i Slavonije svih šumarskih
krugova, jer je došla iznenada. Nitko živ, koji je pokojnika poznavao, nije
se tome nadao, da će on teku 56 godini života svoga, onako čil i krepak
pred prestolje vječne pravde. Osobito smo bili iznenadjeni mi Otočani,
toli šumarski činovnici i službenici, koli ostalo činovničtvo i gradjanstvo
ne samo otočko nego ono cijele županije, kada se je munjevitom brzinom
razprostranila vijest o njegovoj preranoj smrti Službujući u Otočcu preko
30 godina kao upravitelj gospodarstvenog ureda otočke imovne obćine,
znao si je steći popularitet gore i dolje. Obdaren vanrednima svojstvima
duha i tijela, vršio je svoju težku i napornu službu na obće zadovoljstvo
radeć oko podizanja materijalnog stanja imovne obćine, koje je pri nastupu
svoje službe godine 1882. našao na nizkima granama, tako, da je
imovna obćina sada u posjedu znatne nepotrošive glavnice.


Njegove gradjanske vrline učinile su, da mu je pučanstvo u više
zgoda povjerilo, da ga zastupa u obćinskom vijeću i u županijskoj skupštini,
od koje potonje je bio i biran u upravni odbor županije ličko-krbavske.
Kroz mnogo godina bio je i zemaljskim kulturnim vijećnikom. Isto tako
obnašao je čast predsjednika povjerenstva za lugarske izpite. Gradjanstvo
u užem smislu odlikovalo gaje birajuć ga opetovano puta za predsjednika
Hrvatske Čitaonice u Otočcu. Nada sve pako riješile su ga vrline brižnoga
otca obitelji za koju se je upravo žrtvovao. Nu te žrtve plaćene su mu
obilato, jer je osigurao svoju obitelj kao malo tko.


Jasnim su za to dokazom njegova djeca iz prvoga braka, koje je
znao tako brižno odgojiti, da danas zapremaju, razmjerno u mladim godinama,
odlična mjesta u skroz osiguranom materijalnom položaju. Kako je pako
krepak bio, pošlo bi mu to za rukom sigurno i sa djecom iz drugoga
braka, da mu prijeka i nenadana smrt neprekinu nit života.
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 211 —


Pokojni Šandor Pere rodio se je godine 1857. u Moslu od otca
lječnika, te je nakon svršenih šumarskih nauka godine 1879. nastupio
službu kao šumar kod vlastelinstva Cabarskog odkale je prešao u zemaljsku
službu kod bivše podžupanije u Sisku. Godine 1882. prešao je u
službu imovne obćine postavši u svojoj 25 godini nadšumarom i upraviteljem
gospodarstvenoga ureda otočke imovne obćine u Otočcu Godine
] 897 postao je šumarnikom a godine 909. nadšumarnikom.


Godine 19 ! 2. proslavili smo svečanim načinom tridesetgodišnjicu njegovog
službovanja u svojstvu upravitelja gospodarstvenoga ureda.


Kroz cijelo vrijeme svoga službovanja bio je uvijek zdrav kao kremen,
nu u zadnje doba počeo se je tužiti na bolove u želudcu, ali se je nadao,
da je to tek prolazno, te se, oslanjajuć se na vanredno jaku tjelesnu konstrukciju
svoju, nije žacao poći na odulje službeno putovanje, žalibože
zadnje.


Dne 8. travnja odputovao je iz Otočca u hrvatsko Primorje, da razvidi
trgovačke odnošaje, nu na povratku, namjeravajuć iz Rijeke preko
Karlovca u Otočac snadje ga u utorak dne 15. travnja u ./210 sati na
večer smrt u gradskoj bolnici u Karlovcu, kamo se je istoga dana sklonuo,
jer mu je jako pozlilo.


Dne 17. travnja poslije podne u 5 satih bio je pokop uz mnogobrojno
saučešće, te bezbroj krasnih vijenaca od rodbine, prijatelja i inih
korporacija.


Bliža rodbina pokojnikova bila je skoro cjelokupna prisutna, a od ostalih
spominjemo: zastupnike činovničtva kr. županijske oblasti u Gospiću,
hrvatskog slav. šumarskog društva, imovne obćine slunjske, izaslanstvo
kr. š marskog ureda na Sušaku, ogulinske imovne obćine, te deputaciju
činovnika otočke imovne obćine uz mnogobrojno gradjanstvo obojega spola
drevnoga grada Karlovca. Nad grobom oprostio se je nadšumar Josip
Biondić dirljivima riječima od pokojnika-, a prisutni kliknuše još jednom
zadnji: Z bogom i Slava.


Sandoru Percu Slava ! ! ! F. A.


Premještenje. Kraljevski povjerenik u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji
obnašao je iz službenih obzira premjestiti kr. šumarskog povjerenika
Antuna J o v a n o v c a od kr. kotarske oblasti u Delnicama k šumarskom
odsjeku kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove
u Zagrebu, te kr. kotarskog šumara I. razreda Rudolfa Sablića , od kr.
kotarske oblasti u Ogulinu kr. kotarskoj oblasti u Delnicama sa sjedištem
u Fužinama.


Imenovanja. Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je Antuna
Paulića svršenog slušatelja šumarske akademije zagrebačke bezplatnim
kr. ug. šumarsko inžinirskim vježbenikom kod kr. ug. šumarskog ureda u
Szaszsebesu.


Ovo je prvi slučaj, da je svršeni slušatelj zagrebačke šumarske akademije
primljen u državnu šumarsku službu, te je time otvoren put i ostalimi
šum. akademičarima da budu u državnu šumarsku službu primani. Tako
je ostvarena davna želja svih članova hrv -slav. šum. društva.


Kraljevski povjerenik u kraljevinama Hrvatskoj i Slavontji imenovao
je kr. županijskog šumarskog nadzornika II. razreda Dragutina Giirtha ,