DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BROJ 5. U ZAGREBU, 1. SVIBNJA 1913. GOD. XXXVII.


ŠUMARSKI LIST


Pretplat a za nečlanove K 12 na godinu. — Članovi šumar društva dobivaju list bezplatno.


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove I- razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
»Šum. liste K 4 u ime pretplate. — »Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum. listac stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedništvo društva.
Uvrstbina za oglase: za 1 stranicu 16 K ; za pol stranice 9 K; za trećinu stranice 7 K;


četvrt stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Povjestnička crtica o sumama Bosne i
Hercegovine do zaposjednuća god. 1878.


Piše Dragutin vitez Wessely.


U trećem broju tekućega godišta ovoga lista objelodanilo
je uredničtvo uz crticu o odnošajima zemljišnog posjeda u
turskoj carevini, turski šumski zakon od 11. ševala god. 1286
(1869).


Jer mislim, da će čitaoce osobito zanimati i prilike, koje
je ovaj zakon zatekao u Bosni i Hercegovini, kao i postanak
i razvitak tih prilika, ocrtati ću odnošaje, u kojima su se nalazile
šume ovih zemalja, od rane prošlosti pa do zaposjednuća,
to jest do god. 1878.


Pošto je svrha ove crtice prikazati samo općenitu sliku
odnošaja, koji su tokom vremena utjecali na stanje bosanskih
šuma, ne mislim se upuštati u tančine.


Ob ovom predmetu sakupio je do sada najviše vrela Ljudevit
Dimitz u svome obširnome djelu : Die forstlichen Verhaltnisse
und Einrichtungen Bosniens und der Hercegovina (Wien,
Frick 1905), koje u glavnome slijedim pišući ovu crticu.


Nekojima od ovih vrela poslužio sam se, koliko je to bilo
potrebno i izvorno, a osim toga su mi bila pri ruci i predavanja
profesora F. Holla o općenitoj šumskoj povjesti na šumarskome
odjelenju bivše tehničke srednje škole u Sarajevu.
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 174 —


Želimo li predočiti razdoblja ljudske povjesti, mjerimo ih
po ljudskim pokoljenjima. Usporedimo li ali s tim mjerilom
predmet ovoga razmatranja: bosanske prašume, kolike li razlike!
Kako je malovječan čovjek prema onim drvenim divovima
!


Ljudske se generacije radjaju, ginu, radjaju i opet ginu u
okviru jednog stoljeća, a dok ovi gorostasi svoj vijek izviju,
radjaju se i ginu po više puta — stoljeća!


Zemaljska je vlada za Bosnu i Hercegovinu objelodanila
na milenijskoj izložbi u Budimpešti grafično i brojkama analize
uzor stabala vladajućih razreda (der praedominierenden Stammklassen)
iz bosansko-hercegovačkih prašuma*.


Tu imamo na pr. smreku u dobi od 240 godina, jelu od
370 godina, bijeli bor od 237 godina, te crni bor od 264 godina
starosti.


Žao mi je, da nema podataka i za hrastovimi.


Kako je na dotičnim tablama izrijekom navedeno, nijesu
ovo možda kakove iznimke, niti kakvi izabrani Metuzalemi
šumskog drveća, nego — kako navedoh — to su tek »uzor
stabla vladajućih razreda u prašumi«.


Najdeblja jelika, kojoj sam pristupio u bosanskoj prašumi
imala je u prvome promjeru 180 cm.


Ako dosljednosti radi navedem još nekoliko osobito dugovječnih
gorostasa prašume po prije označenim analizama kao
muniku (P. leucodermis Ant.) od 476 godina, crni bor od 334
godine, medjetku (Corylos Colurna L ) od 204 godine, tisu od
442 godine, držim, da će si čitaoc moći stvoriti sliku o mijenjaju
generacija u prašumi tokom vremena, te da će uvidjeti,
da su one mase, nagomilane u vladajućim razredima naših
prašuma, nikle čak tamo pri koncu šestnaestog odnosno na
početku sedamnajstoga stoljeća.


Dok su nekadanje neizmjerne šume sjeverne polovice
Evrope — kako ih opisuju rimski historici i geografi — u


* Zidne table pohranjene su sada kod šum. odsjeka zemaljske vlade u
Sarajevu.


ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 175 —


netaknutoj cjelini ležale do osmoga stoljeća po našem računu,


uticala je atenska i rimska kultura na šume zemalja oko sre


dozemnog mora već mnogo stotina godina prije rodjenja


Kristova.


Već u ono doba navijestila je sjekira rat velikim šumama


Grčke i Italije, a kultura, baš hiljadu godina starija od one


ostale Evrope, pozobala je u dugome toku vremena šume


netom spomenutih zemalja.


Premda su po Hôrnesu* u zemljama Bosne i Hercegovine
već u doba grčkoga eposa živjela ilirska plemena, ne manje
naobražena od starih Tračana, Trojanaca i Helena, došle su
ove zemlje u bliži doticaj sa tadašnjom kulturom tek oko rodjenja
Kristova, kada su Rimljani, osvojivši i dinarsko zagorje**,
otvorili cestama ovu zemlju prometu***.


Vjerojatno je, da su oni na onim u kamenu isklesanim
cestama s početka izvozili drvo iz bližih bosanskih te hercegovačkih
šuma napučenijoj obali, a možda ga i dalje otpremali
na ladjama, ali ovo ne bijaše zadugo. Tek zasnovana kultura
morala je uzmicati pred seobom naroda. Goti, Langobardi i
Avari doskora opustošiše panonsku provinciju.


U sedmome stoljeću naseliše ove na dohvatu istočnoga i
zapadnoga rimskog carstva ležeće zemlje slavenska plemena,
Hrvati i Srbi.


Pod utjecajem Bizanta i Rima, franačke i magjarske države,
pod banima, a poslije kraljevima, odigrala se je za ove
zemlje burna povjest, kojoj su još mnogo doprinosile unutarnje
borbe plemstva i vjere.


Na dohvatu dvijuh kultura zaostale su ove zemlje znatno
za kulturom istoka i zapada.
Brdoviti položaj oteščavao je promet, pučanstvo je sjegurno
bilo dosta rijetko, a prašume (veća ipolovica ukupne površine)


* Dr. Moriz Hôrnes: Dinarische Wanderungen (Wien, Graeser 1888).
** L. pi. Thallôczy u djelu „Oesterreich-Ungarn in Wort u. Bild".
***. Ph. Ballif: Das Strassennvesen in Bosnien u. der Hercegovina. —
Allgemeine Bauzeitung. Wien 1903.
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 176 —


uzmicale su samo ovdje, — ondje pred sjekirom pastirskih
poljodjelaca, da često za kratko vrijeme opet osvoje oteto im
zemljište.


Istom u 13. stoljeću oživio je opet nešto promet u ovim
zemljama utjecajem dubrovačke republike.


Ceste, koje su ovaj promet posredovale, načinjene su iz
takozvane kaldrme, to jest ovećega, obično okrugloga kamenja,
koje baš ne bješe sasvim gusto složeno, nego tako, da je za
kišno doba obično uz svaki kamen bila takodjer okolo na
okolo i duboka jama blata*.


Na ovim cestama najgore kakvoće prenašali su konji što
robu stranih zemalja kroz Bosnu, a što produkte bosanskih
rudokopa iz Bosne.


Rudarstvo bilo je u Bosni osobito od 13. do 15. stoljeća
jako razvijeno, a bavili su se njime ponajviše Sasi i Dubrovčani.


U ono doba Bosna zbog slabih prometnih sredstava nije
po svoj prilici izvozila mnogo drva, osim možda nešto cijepane
japije, nego su sigurno šumu u većoj mjeri upotrebljavali za
rudokope. Domaći je narod u većoj mjeri počeo da kadi ćumur
(drveni ugljen) u žežnicama, koje su se odlikovale time, što
nad spratovima ne imadjahu glave**.


Iz ogromnih bogumilskih spomenika — na kojima nalazimo
doduše mnogo naivnih slika, ali malo natpisa — saznajemo,
da je u ono doba igralo poljodjelstvo vrlo neznatnu
ulogu u Bosni i Hercegovini i da su se stanovnici više bavili
stočarstvom i lovom.


Držim, da neću pogriješiti, ako uztvrdim, da prvi početci
pustošenja šuma padaju u ovo doba i to u korist stočarstva.


Nije ovo karakteristično samo za ove zemlje. Slične pojave
nalazimo i u Italiji, Grčkoj, Maloj Aziji i Španjolskoj, a
mislim, da je neopravdano, da ovoj pojavi tražimo uzrok samo


* Dr. Konstantin Jireček: Handelsstrassen imd Bergwerke von Serbien
und Bosnien wâhrend des Mittelalters. Prag 1879.
** Ovaj štetni način palenja ugljena tek je u najnovije doba napušten.
Vidi čl. Kadjenje ćumura u br. 3. S. 1. 1913. str. 90. "
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 177 —


u prilikama, koje je stvorilo osvojenje osmanlijsko, premda opet
ne možemo zatajiti, da su te prilke mnogo doprinjele na razvijanje
ovoga stočarstva.


Nesigurne prilike u ovim zemljama odvraćale su stanovništvo
već i prije osmanlijskog osvojenja od polodjelstva, a
navraćale ga divljem stočarstvu, jer nitko nije bio siguran, da
će u miru uživati plodove u osnivanje poljodjestva uloženoga
truda. Stanovništvo ovih zemalja našlo je sa svojim stadom i
pokretnim imetkom u velikim, neprohodnim prašumama uvijek
zaklonište proti neprijateljskoj navali, te hrane za stoku i sebe-


Dodjoše Osmanlije. Možemo zaista kazati, da oni u ono
prvo doba donesoše toj zemlji mir i poredak*, te da se je
Bosna, kao dio tadašnje moćne turske carevine kulturno pridigla,
ako i ne u okviru zapadne, to ipak u okviru istočne kulture.


Nu oni donesoše — kao što pravo kaže Dimitz — i onaj
mlitavi orijentalni način življenja, koji ne traži ništa više do
kruh svagdanji, a dakako, da je lakše bilo paliti pred stadom
šumu nego stenjati za plugom.


Uza one, naprijed navedene zasluge, nevalja dakako zaboraviti,
da je i priroda sama tj. brdovitost ovoga predjela
osobito doprinosila razvijanju stočarstva.


Koza je dakako glavni predstavnik ove vrsti divljega stočarstva.
Suma ju hrani, a njege ne traži. Onda istom dolazi
ovca, pa daleko za njima goveče.


Dok je ljeti trpjela mlada sastojina od obgrizavanja lišća
i pupova, te od sjekirice pastirske, a stara od požara, sjekle
su se pred zimu, a za zimsku prehranu blag lišnjake svake
dobi sastojine. Za vrlo oštrih zima sjekle su se velike šumske
površine u svrhu, da se prehrani stoka sa pupovima i mekim
mladicama.


Uslijed ovoga je šume na nekim plohama uopće nestalo,
dočim se je na drugima pretvorila u onu pustu šikaru, koju
tako često na velikim plohama nalazimo u ovim zemljama.


* Izporedi opasku ** na strani 175.


ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 178 —


Ove se šikare (grmeči) obično nalaze u blizini naseobina,
a nastale su time, da je stanovništvo sve iole za japiju i gorivosposobno
drvo upotrijebilo, a stoka podmlatke iz godine u godinu
skroz ogrizavala, te su ove plohe sada pokrivene niskim,
sasvim zakržljalim čbunjem, čijim se lišćem stoka i dalje iz
godine u godinu hrani.


Na ovaj su način nizom godina poharane velike šumske
plohe u okolici gradova i naseobina, ne da služe kao polja i
livade, nego da se pretvore u onu pustu šikaru, mršavu
pašu koza.


Na strmenitijim je mjestima kiša zemlju odnijela, bujice
su se stvorile i seline, te ove sterilne pustoši postadoše često
opasni neprijatelji niže ležečih naseobina.


U kršnim predjelima Hercegovine vladale su zbog bliže
obale i nepovoljnosti kršnog fenomena za šumu još gorje
prilike.


Dok su u Bosni šume tokom vremena samo nešto oštećene
i neke plohe u šikaru pretvorene, hercegovačke su šume
većinom propale.


Dimitz ne navadjajući izvora pripovijeda, da je Hercegovina
još u polovici 19. stoljeća imala hrastovu visoku šumu Dubravu,
koja se je prostirala izmedju Metkovića, Stoca i Mostara, te
mjerila oko 5000 ha, a sastojala se poglavito iz Qu. pubescens
i macedonica.


Ovu šumu da je oko godine 1850. neki drvotržac iz Trsta
iskoristio posjekavši sva zdrava jača stabla. Ostatak upotrijebiše
dijelom tamošnji stanovnici, dijelom ga izvezoše u Dalmaciju.
Velike dijelove ove šume iskrčiše, te sada služe poljodjelstvu,
a šume ima sada samo od izdanaka.


O postupanju sa šumom u tamošnjim predjelima citira
Hôrnes stari franjevački šematizam, ne navodeći vremena,
kako slijedi :


„Quod silvas spectat, hodie dum aliquas proceres (proceras)
arbores in paucis quibusdam montibus vix est invenire ; maxima
in parte signanter in meridionali satis ex longiquo et vix ipsa
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 179 —


vilia ligna habere posumus, qui bus ignem alaraus. Succesiones
integrarum silvarum ad effectum miserabilis inseminationis frumenti,
excisiones interminabiles pro parandis carbonibus proqne
ex coqnende calce, excisiones item indiseretisimae arborum et
ramarum ad paranda culmina tempore hiemali animalibus porrigenda
(tako zvani lišnjaci) his cum adjunxeris fabricationes permultas
hoc nostro tempore efformatas, tumque interminabiles
sepes : jam habelis plenam causam, cur nostri montes calesque
horrida calvitie laborant. Neque putis a nobis religiosis et gubernio
et nostre genti meliora non recordari de conservatione
deque silvarum inplantatione ; sed surdis canere frustra est«.


(Sto se tiče šume, nije danas skoro više moguće, osim na
rijetko kojem brežuljku naći po koje staro stablo. Većim dijelom,
a naročito na jugu, jedva se može i ono drva male
vrijednosti, kojim vatru ložimo, dobaviti samo iz daljine.
Uočimo li paljenje netaknutih šuma, da se dobije zemljište za
sijanje žita, siječenje stabalja bez svake mjere za kadjenje ćumura
(paljenje drv. ugljena) i paljenje (kuhanje) kreča, nadalje
sasvim bezobzirno izsijecanje i okresivanje drveća i grmlja za
lišnjake, za hranu blaga po zimi, pa uočimo li još k tome različite
tehničke upotrebe drveta, koje su se u ovo naše vrijeme
razvile, i razne servitute bez svake mjere, moći će se lahko
dokučiti, zašto naša brda i brežuljci boluju od strašne golijeti.
Nemojte pako misliti, da miredovnici ni jesmo
vladuinaš narod boljemu svjetovali pogledom
na uzdržavanje i pošumljivanje šuma; ali
gluhima je uzalud pjevati.)


U opreci sa tu spomenutim pustošenjem ležahu, a i sada
leže veliki šumski nenapučeni predjeli Bosne — narod ih zove
planinom — skoro netaknuti.


Ogromne ove količine drva gomilale su se, da istruhnu,
hajduci imadjahu ovdje svoje sastanke, pastiri na stotine stabala
popališe, a obližnji stanovnici na stotine osakatiše za male količine
japije ili luča, a nešto su lukrativnije izrabljivali drvo
jedino pri kadjenju ćumura.
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 180 —


Navedena osakaćenja stabala u zadnja dva stoljeća utječu
često i sada (osobito kod jelovine) nepovoljno na kakvoću bosanskog
drveta.


Ovakovi bijahu odnošaji bosanskih šuma u ono doba, kad
je za Omer-paše izdan u prošlom broju ovoga lista objelodanjeni
šumski zakon.


Odnošaji posjeda ocrtani su dovoljno ved u dotičnome
broju, a valja još spomenuti slijedeće :


Glavna obilježja pravne naravi triju tamo navedenih vrsti
posjeda sastoje se u tome, da svojim mulk-posjedom vlasnik
može slobodno razpolagati, po svojoj ga volji i na svaki način
prenositi, namrijeti ili posvetiti u posebne vjerske svrhe ili u
svrhe, koje služe općem dobru, a da za to netreba tražiti
oblastne privole.


Mirije-posjed nesmije se bez dozvole oblasti ni prenositi,
ni baštiniti, ni posvetiti za vakuf.


Vakuf-pravi i nepravi odred j en je za sva vremena svojoj
svrsi, te se nemože ni preprodavati ni prenositi. Jedino se
može promijeniti za slična prava vlasništva, posjeda ili upotrebe
uz uvjet, da se ovo mijenjanje provadja u korist vakufa*.


(Posto vakuf posjeduje i velike šumske komplekse, te
zemljišta, koja su često potrebna za gradnju željeznica, puteva
stovarišta itd., a ova pravna ustanova vrijedi i dandanas lako
će čitaoci shvatiti poteškoće, koje ova ustanova prouzročava).


Prije osmanlijskog osvojenja bio je u ovim zemljama slobodni
i državni posjed**, koji se je pojedincima podjeljivao
na upotrebu uz neke daće ili dužnost vojevanja (feudum).


Ovaj je posjed bio većinom u rukama plemića, ikoji su u
ono doba — kao i u drugim zemljama Evrope — bili ujedno
gospodari nad svojim seljacima (Grundholde).


* Landesregierung fiir Bosnien und die Hercegovina: Die Landwirtschaft in
Bosnien und Hercegovina, Sarajevo, Landesdruckerei 1899; izvorno u djelu:
Eichler: Das Justizwesen Bosniens und der Hercegovina. Wien, Hof-und Staatsdruckerei,
1889.
** Dr. Stefan Posilović: Das Iramobilarrecht in Bosnien und der Hercegovina.
Agram, Scholz 1894.
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 181 —


Osmanlijskim osvojenjem nije se u tome odnošaju bitno
ništa promijenilo. Plemstvo dotada većinom bogumilsko, rado je
prigrlilo islam, te je tako ostalo u svome posjedu. Feudalno
se je uredjenje pretvorilo u spahinsko, a seljaci u kmetove.


Ovo uredjenje crta Holl u svome predavanju (po Posiloviću)
kako slijedi :


„Spahije su bili uživaoci prihoda državnih zemljišta. Oni
su imali pravo, namjesto države, za se pobirati desetinu od
posjednika zemljišta, zatim dozvoljavati prepisivanje takovih
zemljišta kao i posuditi ispražnjena zemljišta drugima uz plaćanje
pristojbe. Takodjer su mogli izdavati i tapije (povelje).


Ova se je institucija lena tečajem vremena zlorabila. Spahije
su se razumjele na razni način uklanjati vojničkoj službi.
Uslijed toga je ovu instituciju sultan Abdul Medžid 1839 godine
ukinuo, te su ta zemljišta imala doći opet u državnu upravu.
U tu su svrhu postavljeni posebni činovnici, tako zvani tapumemuri,
koji su izdavali tapije u ime države. No pošto se spahije
ne htjedoše pokoriti, došlo je do stalnih borba.


Zadnja je borba bila u godini 1850. Pobjednikom je ostao
Omer-paša. Ovaj je preduzeo stroge mjere, da učvrsti vlast i
to time, da je ukinuo preimućstvo plemstva, te je uveo zemaljsku
upravu. On je proglasio u ime turske vlade, da sve šume
u Bosni i Hercegoviai spadaju sultanu, a one, koje se nalaze
u privatnome posjedu i koje spahije smatraju kao njihovu svojinu
samo da su usurpirane, te da se moraju državi natrag
povratiti.


Ovo je dalo povoda izdanju zakona o posjedu državnoga
zemljišta od 7. ramazana 1274 (1858), kojim je medju ostalim
ustanovljeno, da svaki posjednik zemljišta mora o svome posjedu
imati uredovnu izpravu (povelju) ili t. zv. tapiju.


Ovaj zakon, kao i šumski zakon, igraju veću ulogu tek za
austrijske uprave, koja je svoje ustanove nastojala u svemu
prilagoditi već postojećim prilikama t j . nastojala je postojeće
zakone usavršiti, a ne ukidati ih


Dočim su ovi zakoni za turske uprave s jedne strane ne
mogoše provesti, radi manjkajućih sredstava (geodetične izmjere),
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 182 —


te radi ne dovoljnoga broja sposobnog osoblja, a s druge su se strane
radi nedovoljnoga nadzora u najvećoj mjeri i zlorabili*, našla je
austro-ugarska uprava u njima dokumente od najveće vrijednosti
za uređjenje ondašnjih prilika.


Tako upozoravam čitaoce toga šumskog zakona osobito
na instituciju i uređjenje servitutnih prava, općinskih šuma,
paše i t. d., koji sa narodno-gospodarskog i šumarskog gledišta
igraju vrlo zamašnu ulogu.


O načinu tadašnjeg koriščenja ovih šuma citira Dimitz
službeni izvještaj ovako:
„Potrebu drva za begovske kuće dobavljali su kmetovi koli
redovito, toli i na posebni zahtjev za novogradnje i popravke.


Kmetovsko je selište povlačilo drvo iz najbliže sastojine,
a zimi su seljaci dogonili u grad drvo na tovarima na prodaju.
Predmet prodaje i nuzgredne zarade bijaše takodjer i luči za
rasvjetu, zatim ćumur (drveni ugljen) za loženje i grijanje**, te
za kafane i kovače.


U nekim su predjelima izradjivali pa prodavali takodjer
razno orudje, sprave, bešike (koljevke) vretena i slično. Time
je pako bio i dovršen niz iskorišćavanja.


Orudje selišta, krupno i nezgrapno, načinio je sebi seljak
sam, isto je tako bio on i sam svoj dungjer (nejmar = poduzetnik).
Pile nijesu skoro ni poznavali, barem ne velikih pila. Duge i
široke šindare (šimla = krovna daska), letve i daske svake
vrsti, sve je to dundjer pravio teslom i sjekirom. A i stručni


* R. barun Potier des Echelles piše u svomu djelu: Die Produktionsverhâltnisse
in Bosnien u. der Hercegovina, Wien, Seidel u. Sohn 1879.: „Šumski
zakon u Bosni doduše postoji, prijašnji su ga pako nadzornici (Inspektoren)
jedva poznavali. Ovi su, smatrajući svoju službu samo sinekirom, upravljali
šumskom kulturom bez ikakova znanstvenoga temelja, samo sa stanovišta momentané
potrebe. . . . Šume u blizini gradova koristile su se bez svakoga razumjevanja,
a često su se i iz objesti nemilosrdno pustošile. Dosta se je često
dogadjalo, da su prostrani šumski požari podmetnuti i čisto poticani, dok elementi
sami zaštitu ne preuzeše t. j . dok nije kiša zeru utrnula".
** Trgovci, kavedžije i t. d. koji u svojim prostorijama ili neimaju peći ili
kad još nije jaka zima griju se tako, da metnu užareni ćumur u man gai t. j . posudu
sa tri noge, koja im nadomješćuje peć, a ujedno služi i za podpaljivanje
čibuka.
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 183 —


obrtnici u gradovima nijesu mnogo drukčije radili. I oni su dobivali
drvo od seljaka, a plaćala im se samo izrada i dostavljanje,
drvo samo bijaše bez vrijednosti",


Ako u opreci ovome neznatnome koriščenju (nješto znatnije
opaža se koriščenje tek u okolici sviju većih naseobina),
spomenem, da su po turskoj državi prodane više puta veće količine
drveta*, držim da sam na kraju one crtice.


Predmet prodaje bijahu velike hrastove šume poglavito u
Posavini.


Najveća je pogrješka bila kod ovih prodaja to, što je
cijena odmjerivana od hiljade komada gotove dužice, a kupac
je stabla po svojoj volji izabirao i iskorišćivao.


Oko polovice prošloga stoljeća izvadjalo se je dužice na
milijune, u koju svrhu se je uzelo dakako samo najprikladnije
drvo, a sve manje prikladno ostalo je u šumi — da truhne.


Francuska je dužica iz Bosne bila s toga vrlo dobre kakvoće,
pa je s toga bila na osobitome glasu. Poduzetnici su zaradjivali
na hiljade, a posljedica ovih prodaja jest to, da sada
u Bosni skoro ni nema više u nižim, prometu bližim predjelima
lijepih hrastovih šuma, koje bi bile zrele za sječu.


Sve su to mlade sastojine sa nekoliko prastarih stabala
loše kakvoće, te male vrijednosti. Pravu će pako vrijednost
ovih hrastovih šuma, koje su se u mnogo slučajeva vrlo lijepo
pomladile, budu li se one stručno njegovale, pokazati budućnost.


Prodaja virovitičkog vlastelinstva i sudjelovanje
brodske imov. obćine kod te prodaje.


U prošlom broju Š. 1. objelodanili smo o ovom predmetu
članak g. R. K. kr. šum. povjerenika iz Slatine, u kojem isti
u glavnom zastupa mišljenje, da bi bilo u interesu domaćeg
življa, a sa financijalnog gledišta i u interesu imov. obćina,
kada bi potonje kod kupovanja i parcelacija velikih imanja sudjelovale,
jer bi time domaćem žiteljstvu osjegurale zemljište, a


* A. Freiherr von Hohenbruck : Der Holzexport Oesterreichs nach dem
Westen und Norden. Wien, Branmiiller 1869.