DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 24     <-- 24 -->        PDF

- 194 —
nicati zado oljiti sa prihodima, koji im budu od uprave njihovih
šuma doznačeni. Ministarstvo za poljodjelstvo priznaje opravdanost
ovog stanovišta, pa će se zakon o pošumljenju krasa u
tom pogledu promijeniti.


Važno je još pitanje za uspješno i brzo pošumljivanje
krasa, oprost od plaćanja poreza za pošumljene površine na
stanoviti broj godina. Zakon od 24. svibnja 1869. o uredjenju
zemljariiiskog poreza dozvoljava doduše 25 godišnji oprost od
poreza za visoke šume uzgojene na neplodnom zemljištu, no
ovaj se zakon nije mogao dovoljno primjeniti za pošumljenje
površine na krasu, osim u vrlo rijetkim slučajevima, jer su
mnoge pošumljene površine, koje su gotove pustinje bile, u
katastru klasificirane kao pašnjaci. Privremeni oprost od poreza
za sva kraška pošumljenja, kao što to imadu mnoge druge
zemlje, djelovao bi kao neka vrst odštete vlasnicima pošumljenih
površina, koji se u općem interesu moraju u gospodarenju
svojih šuma podvrgavati šumsko-policajnim odredbama.


Za sva pošumljenja, čuvanje kultura i upravu izdana je u
ovo 25 godina svota od 648.129 kruna, u koju je svrhu doprinjela
država svotu od 488.446 K, zemlja svotu od 85 000
K, južna željeznica 27.187 K, od presudjenih šumskih šteta
unišlo je 27.771 K, a ostatak od 22 033 K odpadaju na kamate
i druge manje doprinose. Dr. Petračić.


Drugo pismo iz Draganićkog luga.


(Odgovor z. š. n. g. Puku).


„Lahko je kritizovati tudji
rad, nije uvijek lahko dostizavati
ga, a još je teže nadmašiti ga".


Iza g. K—a. javio se je g. Puk, koj da jošte bolje poznaje šumu
od g. K—a (str. 423. Š 1. 1911.) pa se je latio pera, da znanstveno,
nizom brojki dokaže ruinozno gospodarstveno stanje u koje će dospjeti


z. z. Draganić, bude li se moglo, na zahtjev njezinih ovlaštenika
urediti uživanje njezine šume — uredno
prebornim sijekom.
*


Prije nego li nastavim potankim odgovorom na izvode g. P—a.
moram ustanoviti, da su kritike pisane proti načinu, kojim bi se imalo,
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 195 —


naglašujem, po želji ovlaštenika urediti buduće
gospodarenje u Drag. lugu, na mene proizvele utisak, da se
hoće javno, u strukovnom organu utvrditi, kako da ja tobože nisam stručno
spreman, da izradim povjerenu mi gosp. osnovu.


Da jedan za sve pute uglavim, kako sam ja već prije skoro dvadeset
godina sudio o gosp. uredjenju naših hrastovih šuma, da pokažem
kako sam takova pitanja kao uredjač rješavao i da dokažem kako
meni u pitanju gospodarenja s našim hrasticima nije potreban ničiji
savjet, to ću iz jednog dijela mog dosadanjeg šumsko-uredjajnog rada sa-
obćiti što slijedi. Komposesorat pl. obćine Turopolje, sastojeći se od ovlaštenika
stanujućih u 23. pl. sudčije (sela), posjeduje zajedničku šumu
«Turopoljski lug" u površini od oko 6172 jutra. Osim toga zajedničkoga
šumskog posjeda, ima od gornjih pl. sudčija njih 17 jošte i naposebnih
svojih šuma, ležećih ponajviše oko dotičnih sela. Površine tih zasebnih
pl. sudčijskih šuma iznose oko 9400 jutara.


Godine 1894. povjerio mi je bio župan pl. obćine Turopolje, da
uredim šumsko gospodarenje u gore spomenutom »Turopoljskom lugu«
Nakon obavljenih predradnja redigovao sam koncem svibnja 1896., dakle
u vrijeme, kada u nas kakovim zvaničnim uredjajnim propisima ili naputcima
traga nije bilo, gosp. osnovu za »Turopoljski lug«, koju je kr. hrv.slav.
dalm zemaljska vlada svojim odpisom od 17. lipnja 1896. br. 32846
odj. unut. bez ikoje promjene i odobrila.


O tome, kako sam zasnovao bio uredjenje »Turopoljskoga luga«,
gdje sam imao podpuno nevezane ruke i gdje je meni kao uredjaču bilo
prepušteno, da na tom znatnom šumskom komplexu odredim cilj i svrhu
budućeg gospodarenja, kao i o tome kako sam riješio taj zadatak, navesti
ću iz te odobrene gosp. osnove samo ovo.


(Str. 8) »Izvan svake je dvojbe, da se šuma ovako velika kao što
je »Turopoljski lug« ima urediti sa najvišjom do sada uobičajenih i za
uzgoj što jačih dimenzija u tehničke svrhe potrebnih obhodnja od 140
godina, pošto ista ima zadatak, da trajno i jednako godišnje podmiruje
tvarne i novčane potrebe ovlaštenika


Dosadanji zadatak šume »Turopoljski lug« sastojao se je poglavito
u tome, da je obilnom produkcijom žira služio za uzgoj krmadarstva, da
se je obilno crpila potreba na jakom gradjevnom drvu i da se je periodičnimi
prodajami namicala ona glavnica, koja je od slučaja do slučaja
bila ovlaštenicima potrebna, da svoje ekonomske odnošaje podržavaju i
ma s kojih razloga poboljšaju. Taj zadatak, a naročito ovaj potonji, da
se najme što veći godišnji ili periodični novčani prihodi ovlaštenicima
namaknu, ili u ma koje investicione svrhe dobave raspoložive što veće
glavnice, imati će predvidno »Turopoljski lug« i u daljnoj budućnosti ispunjavati.


Noročito sada, gdje su ovlaštenici te šume uslijed svinjske pošasti
dospjeli u akutnu ekonomsku krizu, ter gdje je nastala potreba, da se
što veće investicije preduzmu u svrhu gospodarstvenog njihovog oporavlenja
nastati će potreba, da se istim stave na raspološbu što veći materialni,
a po tom i novčani prihodi iz tih starih šuma.


Zato će biti prikladnim, da se za buduće uredjenje te šume ustanovi
obhodnja od 140 godina kao vrijeme, koje je za uzgoj što debljih
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 196 —


sortimenata, koji vrijednost hrastovine progresivno povećavaju, najprikladnije.
Razmjerom izmedju ove i cjeloknpnog uporabnog doba (od 40 godina)
datirajućeg od godine 1895. dati će se ustanoviti postotni dijelovi,
po kojih će se tekući godišnji novčani prihod imati razlučivati od onog
dijela, koj će predstavljati prehvat. Ovaj potonji imati će se kamatonosno
uglavničiti, ter će služiti kao novčano izjednačenje tekućeg godišnjeg
tvarnog etata za vrijeme od izminuća uporabnog doba do navršenja obhodnje.
Kako je god sniženje uporabnog doba opravdano visokom dozrelošću
stabala za isjek, tako se imade i obhodnja od 140 godina stručno
opravdanom smatrati radi što sigurnijeg postignuća uzgoja što jačih sortimenata.


Uz gornje predpostave isposiavlja se (x:60 = 100: 140), da će
42,8°/0 od utrška iz svakogodišnje sječine odpadati na tekući prihod, a
57-2% na prehvat, koj potonji će se imati svagda do izminuća uporabnog
doba kamatonosno tako uglavničivati, da će se alikvotni dijelovi te
glavnice počam od 41. (1935.) godine pa do 140. (2015.) medju ovlaštenike
umjesto tvarnog prihoda tekućih sječina obraslih za sada prestarim
drvom, razdjelivati imati.


A) Buduće uredjenje šumskog gospodarstva imade se ustanoviti na
načelu plošnog, a ne gromadnog užitka, na jednake dijelove kroz 40godina
iz razloga, što su obrast, drvna gromada i prirastni odnošaji tako
raznoliki, da se isti za podlogu svrsishodnog ustanovljenja užitne jedinice
upotrebiti ne mogu, dočim će se s druge strane, ako se uporaba šume
»Turopoljski lug«, ograniči na ploštinu, dati bezuvjetno postići osjeguranje
postupnog naravnog omladjenja putem predzabrana , te za sikiru
već odavna dorasle šume, što je nižjim odredbama i najglavnija
svrha. Tom uredjenju, odnosno uporabi tih prastarih hrastova jedino uz
uvjet bezuvjetnog pomladjenja sječina, nestoje nikoje
zapreke na putu, a morati će pl. obćina Turopolje tom uredjenju svom
ozbiljnosti i tim više prilagoditi, što je dosadanjom neprovedbom gosp.
osnove postupnost dobnih razreda na velikoj ploštini od 1928 70 ralih
tako pobrkana, da se na istoj mjesto 1 —14 godina starog podmlatka,
sada ne nalazi skoro nikakav. Moraju se s toga u interesu samih vlastnika
već za početnu uporabu te šume propisati slijedeće odredbe :


1. Cijela ploština I. gosp. razdobja u izmjeri od 425#11
j ut. imati će s e u I. sj ekoredu staviti u strogu predzabranu,
dočim će se ploština od 38897 jut. iz II. sjekoreda imati privesti livadskom
gospodarenju, pa će se iz ove čistim sjekom imati najprije
hrastovi uporabiti. Površina od 472´6 jut. stavljena je u predzabranu
već god. 1894.
2. Prigodom zagajenja predzabrana imat će šumska uprava sve svoje
nastojanje onamo uprijeti, da svu podstojnu sastojinu (jalšu, vrbe, glog i
ostali gustik) u označenih odjelih privede k uporabi, ter da istu dade
isjecati i s ploštine odstranjivati, da bude ova pripremljena
za naravno pomladjenje. To čišćenje imati će se za buduće
tako intenzivno provadjati, da će se za onaj slučaj, ako ovlaštenici tog
drvlja nebi htjeli sjeći i odvoziti, ili se isto nebi dalo unovčiti, na koliko
omladjenju branjevine bude stalo na putu, imati dati po radnicih isjecati
i spaljivati. Stari okljaštreni grabri, brijesti, divlje voće, imati će se za


ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 197 —


ogrjev doznačivati, pa i putem javne dražbe unovčivati, samo da se čas
prije s ploštine maknu; dočim će se ljepokrošnji grabri, jaseni i brijestovi
imati kao sjemenjaci, ali samo u manjem broju, da se poluči povoljna
smjesa na ploštini ostavljati, ter istom onda k uporabi privesti, pošto
svojem zadatku i svrsi podpunoma udovolje.


3. U pogledu uporabe glavnog užitka, odnosno unovčenja hrastova
ustanovljuje se, da se ima izuzam ploštine odredjene II. sjekoredom, I.
gosp. razdobje samo postupice privadjati k uporabi i t o u
onom razmjeru, kako će hrastovi odpadom žira ploštinu
naravnim načinom pomladiti.
b) Godišnji užitak počam od god. 1895. smjeti će se, izuzam ploštine
II. sjekoreda I. gosp. razdobja, koja se može pod navedenim stegami
glede uporabe utrška odmah k uporabi privesti, samo iz tekućih
sječina vaditi, i to samo onda, iza kako i ove bude zagajene, ter na
njima ili a) naravno pomladjenje potpuno uspjelo,
ili b) omladjenje sječine putem umjetne podsadnje
(Vorunterbau) osjegurano. Medjutim nema zapreke,
da šumska uprava umjesto gospodarenja na jednogodišnje sječine,
uvede u buduće gospodarenje sa predzabranami
tako, da više sječina u jednu predzabranu stegne
, ter da tada oko pošumljenja iste po gornjim načelima postupa.


(Str. 13) U nijednom slučaju neće se smjeti iz oivorenog dijela
»Turopoljskog luga« niti jedno daljne stablo upotrebljivati, jer se sada
već preostali hrastovi na cijeloj sastojini nalaze u rijetkom sklopu i u
položaju sjemenjačkog sjeka, ter što bi se daljnim prebiranjem buduće naravno
pomladjenje osujetilo. Svaka dakle daljna i buduća uporaba hrastova
biti će odvisna od podpune zagaje i omladjenja
dotične užitne ploštine, ter će se smjeti preduzimati jedino
na temelju propisa obćeg sječnog reda sastavljenog za gosp. razdoblja od
god. 1895.—1934.


(Str. 16) b) Pošto posjednici i ovlaštenici šume »Turopoljski lug«
posjeduju osim njega jošte šume pl. obćina ležečih oko njihovih sela, iz
kojih šuma ponajviše podmiruju svoje potrebe na ogrjevnom drvu, to je
jasno, da šuma Turop. lug imade glavni zadatak, da s jedne strane uzgajanjem
u tehničke svrhe sposobnog drva pruža ovlaštenikom sigurnu,
godišnju rentu, a s druge strane, da pospješi gojenje i tovljenje krmadi,
osobito za obilnih žirovnih godina. Prema tomu je izvan svake dvojbe,
da će zagajivanje većih sječina, odnosno predzabrana kao i nastupila
svinjska pošast, koja je znatno broj krmadi u tom okružju reducirala i sa
narodno-gospodarstvenog stanovišta uplivati na ekonomski razvoj onog
dijela ovlaštenika, koj se je dosele bavio intenzivnim gojenjem krmadi.
Ukazuje se stoga uputnim, da pl. obćina nastoji, da si od isjeći se imajućeg
dijela Turop. luga što moguće veći dio istoga pretvori u livade . . .
Svakako će pl. općina poraditi samo u svojem interesu, ako od šume


»luga« pretvori oko 1000 jutara šume u livade, jer će tim načinom u
jednu ruku omogućiti i olahkotiti svojim ovlaštenicima prelaz od gojenja
krmadi na stočarstvo, a s druge strane osjegurati si tekuću godišnju novčanu
rentu od po prilici god. 40 000 K i za ono doba, kad cijeli lug izsječen
bude, ter kad će prestati prihodi iz drvne gromade Ta pako pre
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 198 —


tvorba biti će i tim više opravdana, što baš ti dijelovi šume ovlaštenicima
leže najdalje i s neruke, ter ih u ostalih njihovih gosp napremica
to otudjenje ni najmanje smetati neće.


Sto sijedi iz gornjeg saobćenja?


a) da sam obustavio dotadanji i kroz stoljeća rabljeni neuredno
preborni sjek, te buduću uporabu Turopoljskog luga zasnovao na sječinskom
gospodarenju i na naravnoj pomladnji, koja se ima provoditi oplodnom
sječom ;


b) da je tvarno gospodarenje ote prastare šume pretvoreno u novčano
gospodarenje ter da sam opredjelio i uredio visinu njezinih tekućih
prihoda i prehvata za vrijeme prve obhodnje ;


c) da je smjer budućeg ekonomskog gospodarenja ovlaštenika preinačen
iz krmadarskog na marvogojstveni time, što sam predložio pretvorbu
znatnog dijela šuma u livade.


Do danas postignuti praktični posljedci i uspjesi odredaba te gosp.
osnove jesu: da je pl obćina dosele iz Turopoljskog luga prodala putem
veleprodaje hrastova iz površine od 4298 jutara za iznos od 3,783.491
kruna, da imade jošte za unovčiti oko 758 jut. jut. stare šume; da stranom
već jest i da će počam od 1. listopada 1895. pa do 1. listopada 1928.
iz gornjih dosadanjih prodaja razdijeliti medju svoje ovlašten:ke u svemu


1.619.334 krune, a imati uloženo na račun predhodno nerazdjelive (do
1935. god.) glavnice 2,164.157 kruna. Opazim li jošte, da je pl. obćina
jedne godine utržila za travu iz livada, nalazećih se u Turopoljskom lugu
oko 28 000 kruna i da je dosele izdala u svrhu oplemenjenja stoke za nabave
pastuha, junica i bikova oko 58.000 kruna, ter da je jošte danas
za pašu rogatog blaga, konja i svinja za sela Buševac, Kuće, Mraclin i
Kakitovec u Turop. lugu otvoreno oko 1900 jutara šume, tad sam sve
istaknuo, da predočim da mi je poznato, kako se ima načelno i redovito
u našim hrastovim šumama nastojati oko njihove uporabe i ponovne pomladnje
— oplodnim sijekom.
A kako stojimo sa »Draganićkom zem. zajednicom i Drag. lugom«?
Skupina ovlaštenika, bivših slobodnjaka i banderijalaca gospoštije kerestinečke
iz mjesta Barkovići, Bencetići, Budrovci, Čeglji, Darići, Franjetici,
Guci, Izimje, Jazvaci, Križančići, Lazina, Lug, Mrzljaki, Petaki, Vrbanci i
Vrh s rim. kat. župnikom u Sipku, bilježnikom upr. opć. Draganić i ravnajućim
učiteljem opće pučke škole u Petakima, sačinjavaju »zemljišnu
zajednicu poveljene imovne općine Draganić«. I ota zem. zajednica ima
znatan zajednički šumski posjed oko 5700 jutara u Drag. lugu. Gledom
na to svatko će upitati, zašto da neizradim i za otu šumu gosp. osnovu
po receptu osnove, sastavljene za Turop. lug, kad je potonja tečajem nemalo
dvadesetgodišnje provedbe rodila tako povoljnim posljedcimâ po
mlade sasto´ine i po tamošnje ovlaštenike ? Zato ne, jer u Drag lugu
vladaju sasma ini načini uporabe šume sasma različiti sastojinski odnošaji
i jer su obće ekonomske prilike Drag. plemića; pa i zato ne, što su
u ovom slučaju uredjenja — prema postojećim propisima — imali Drag.
ovlaštenici pravo, da isticanjem svojih ekonomskih odnošaja i potreba,
malone odlučno utječu na sam način uredjenja šume, što pri uredjenju
Turop. luga nije bio nikako slučaj. Izmedju obih tih starodrevnih župa
postoje prevelike gospodarstvene i posjedovne razlike, a da bi se njihova
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 29     <-- 29 -->        PDF

- 199


šumska gospodarstva dala urediti po jednom kalupu. Tako posjeduje ono
17 pl. sudcija Turopoljskih (osim zajednici,e šume Turop. lug) oko svojih
sela jošte preko 9400 jutara svojih sukromnih šuma, iz koj h iste mogu
da podmiruju sve svoje potrebe na ogrjevnom i gradjevnom drvu, da u
istima uživaju pašu i žirovinu. dok od 16 sela i zaselaka Draganićkih posjeduju
samo njih sedam u svemu samo 273 jutra (najveća 165 jutra,
najmanja 3 jutra) svojih zasebnih, neznatnih selskih šuma. Dck daklem
Turopoljske pl. sudčije pretežito mogu, da i bez Turop. luga podmiruju
malo ne sve svoje redovit e potrebe iz svojih zasebnih sudčijskih šuma,
da iz istih dapače unovčuju hrastove i medjusobno si mjesto etata u naravi
podjeljuju novac, dotlem su Drag. ovlaštenici sa svima svojima dnevnima
potrebama upućeni isključivo i samo na svoj zajednički Drag. lug.
Iz ovog moraju da podmiruju dnevne potrebe na ogrjevnom i gradjevnom
drvu. on mora da im pruža prigodnu žirovinu i dnevnu pašu za mnogobrojnu
njihovu msrhu, u dobranom dijelu i krmu i stelju iz šumskih čistina
i čretova. Dok se u Turop. lugu može na čas voditi i prekidno
gospodarenje, dotlem je svakogodišnja uporaba i potrajno gospodarenje
u Drag. lugu nemino\ni uvjet ekonomskog obstanka tamošnjih ovlaštenika.
Dok ima u Trropolju pretežiti broj pl. sudcija, kojih ovlaštenici po više
godina nit nezadju u Turop. lug. upućeni su Drag. ovlaštenici dnevno na
svoj lug. Dok pl. sudčije Turopoljske posjeduju osim šuma i pašnjaka u
izotiljU, neimaju Drag. ov´aštenici osim Drag. luga znatnijih prostorina za
pašu sveg blaga 1er drže, da je njihov lug još i danas pravno i faktično
oblerećem služnošću paše i žirovine. Iz svih tih razloga zanimaju se Drag.
ovlaštenici živo za sudbinu, kakova će se otkrojiti njima i njihovom lugu
prigodom njegovog uredjenja I upravo to zanimanje, a u prvom redu
strah, da će izgubiti žirovinu i znatno biti stegnuti u uporabi paše, rodio
je u njima neutaživim zahtjevom, da se njihova šuma uredi na načelu
uporabe uredno prebornim sijekom. O tome se je uvjerio i g. Puk onom
zgodom, kad je kao oblastni izaslanik imao da posreduje u pitanju načina
samog uredjenja Nisam dakle ja rodio ur. preb. sjeka za Drag. lug, već
sam odlučio tek mu kumovati osim inih razloga i zato, da Drag. ovlaštenike
ponovno nenatjeram na sukobe s oblastima, od kojih sam ih tek
odvratio bio, da ih smirene i opeta ne natjeram na križni put, kog su
radi uredjenja Drag. luga provalili bili, da si bez razloga neotešćam izvanjsko
poslovanje i raspravljanje s njima.


Da je ma tko bio izradio gosp. osnovu za Drag. lug na načelu sječinskog
ili periodnog gospodarenja i oplodne sječe, svakako bi bio izazvao
neminovni i žestoki prosvjed Drag. ovlaštenika. Što pako znače u našoj
upravi žilavi prigovori i utoci tolikog broja ovlaštenika i stanovnika tolikih
sela, to znade svatko, tko se bavi s našim poslovima. Pitanje je
otvoreno, da li bi takav izradak u obće bio zadobio nadležno odobrenje,
dok za mene nije više pitanjem, kako bi teška bila provedba takove
osnove. Predvidjajuć sve to odlučio sam se iz pomenutih razloga, kao i
s onih koje ću jošte navesti, da popustim odlučnoj i jednodušnoj reklamaciji
ovlaštenika i da izradim gosp. osnovu prema njihovom zahtjevu
držeć, da će se iz uredno preb. sijeka laglje preći na sječinsko gospodarenje
onda, kad provedba prebornog sijeka nebude ma s kojeg razloga
prijala ovlaštenicima i kad će oni sami zahtijevati stati, da se riješe ne
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 200 —


česa, što su si sami usuprot upućivanja, tako toplo željkovali. Dokaz tome
je gospodarstveno razdjeljenje Drag. luga, koje sam proveo na načelu
sječinskog, a ne sjekorednog gospodaredja. Dobro predvidjati znači valjano
upravljati! A sada da se vratim na prigovore g. Puka.


U svojim prigovorima obara se i g. P. na »njekakove pokusne plohe«
koje da se polažu u Drag. lugu. (Str. 423.)


Gledom na to, da sam to pitanje već objasnio u odgovoru na pri
mjetbe g. K-a, prelazim preko toga, za mene bespredmetnim postalog
prigovora Ustanovljujem ali, da nije dosta polaganju tih pokusnih ploha
općenito prigovarati, već treba navesti razloge i uglaviti, zašto se one u
obće nebi bile smjele polagati i što je u tom polaganju griješna, kad ga
naredjuje uredovni naputak, a nauča uredovna teorija? Moram se ali zaustaviti
na njegovoj opasci, da radim na toj osnovi već treću godinu
(str. 423.), a da nitko nezna, kada će ona biti gotova Zašto me nije o
tom g. P. upitao u šumi? Ta bilo je cijeli dan za to vremena. Lojalnom
protivniku dužnost je, da zatraži i da si pribavi sve podatke i razjašnjenja
prije, nego li napiše opazku, koja naliči javnom prikoru, kao jaje jajetu.
Po glasu mojih poslovnih knjižica radio sam osobno u te tri godine (i to
ponajviše prekidno) u šumi: na trasiranju 59 kim. prosjeka (i zimi na
ledu, po snjegu i za mećava), na analizi hrastova, na istraživanju prirasta,
na uzornim stablima pokusnih ploha, na sastojinopisu itd. u godini 1908.


— 19, 1909.—75, 1910.—20, 1911.-28 i 1912—00, ukupno do danas
— dok ovo pišem — 142 dana. Ako sam dobro upućen, izjavio se je
jedan od izletnika, da bi on sa deset šum. vježbenika cijeli uredjajni
posao posavršio bio. (Zar i onda, kad bi bio Drag. lug tečajem dugih
mjesecih isto tako nepristupan kao što je bio na mahove i za vrijeme
mog rada? Koga zanima, neka si iz tog navoda konstruira mjerilo za
prosudjenje mog dosadanjeg rada i uspjeha. A kada će biti posao gotov?
Svakako ove godine, jer je jošte malo vanjskog rada za posavršiti. Čim
se nakon toga s nadležne strane odluči o bitnom načelu glede načina
uživanja i pomladnje, nadodje li glede toga sa zastupnicima zem. zajednice
do nužnog sporazumka, to neće više biti zapreke, da se pristupi
konačnoj izradbi osnove. Zašto nisam bio jošte marljiviji ? Kad sam imao
raspoloživog vremena — nije se moglo u Lug, a kad sam htio na rad,
došao je po sredi koj neodkloni uredski ili inšpekcioni posao.
Dok g. K. tvrdi da je Drag. lug »šuma žirovnjača«, tvrdi g. P.
da je ona »sklopljena jednolična hrastova šuma«. Dopuštam da je ima
mjestimice i takove, ali ono što je-pri tome bitno, da li je ta šuma jednoili
raznodobna, koji su dobri razredi pretežniji, da li je to niska ili visoka,
sitna ili obrasla šuma, o tome g. P. šuti. Svakako bi bio grijeh, kad bi
ja sam po sebi sklopljenu, jednoličnu, visoku hrastovu šumu, staru 120
do 140 godina, išao tek pretvarati u prebornu šumu, a da toga nebi kategorično
iziskivali ovlašteni interesi šumoposjednikovi ili sam potonji. A
druga je stvar, ako nastojim, da od pamtivijeka neuredno prebornim načinom
uživanu šumu najprije privedem uredno prebornom gospodarenju,
naročito stoga, što to tako njezini vlastnici žele i njihovi gospod, probitci
za sada tako iziskuju.
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 20L —


G P. tvrdi da se doznakom dosadanjeg eiata upravo uništava i
razara imetak zem. zajedi ice (str. 425.). Ako se dakle Drag. ovlaštenicima
privremeno, dok etat nije mogao biti ustanovljen po drvnoj gromadi,
isti doznačuje po broju stabala i ako se taj etat vadi, mjesto neuredno
prebornim sjekcm po cijeloj šumi (kojim Draganičaka nikada pomladnji
sklonio nebi), uredno prebornim sjekom samo iz pojedinih odjela,
dotično njihovih minimalnih dijelova u formi godišnjih sječina, kojim putem
hoću da ovlaštenike povremeno priučim i sječmskom gospodarenju i da
ih privedem zagaji i pomladnji barem isječenih mjesta, odnosno njihovih
alikvotnih dijelova na čistinama, pa ako taj etat nedobije nitko drugi već
samo draganićki ovlaštenici, da odatlem podmire svoje najpreče, potrebe
na gradji, koje im već nizom dugih godina podmirivane nebijahu, zar se
onda »pod firmom gospodarstvene osnove« (za koju jošte niti sve predradnje
nisu završene) uništava i razara imetak zem. zajednice ? Zar ja
nešto otimljem zemljištnoj zajednici, ako ovlaštenjima dajem etat? Zar
uništujem imetak zajednice, ako se preko kr. kot. šumara i svakogodišnje
ogojne osnove brinem za bezodvlačnu pomladnju? G. P. upravlja Drag.
lugom preko 10 godina, a da mu nije uspjelo za to cijelo vrijeme ondje
zasaditi niti jednog žirića, dočim su minule jeseni bili mojom pobudom i
skoro bih reko, upravo meni za volju Drag. ovlaštenici brali, vozili i sadili
žir, što se sve u tom lugu već devetnaest godina zbilo nije.


Pa da se u ovo prelazno gospodarstveno vrijeme i dade Drag. ovlaštenicima
koja stotina hrastova više no što ih ide, (akoprem toga nedopuštam,
jer sam uvjeren, da će definitivni etat biti jošte veći), zar se
time uništava i razara imetak zem zajednice ? Zar neima u našim propisima
jasnih odredaba, kako se imadu ti preizdatci izravnati i uporabni
poredak osjegurati ? Imade svega toga, pa zašto ona o uništavanju i razaranju
imetka zajednice po meni? Ako imade pri tom doznačivanju stablovnog
etata kakovog uništavanja imetka z. zajednice, onda je na tom
uništavanju sukriv g. P. i to stoga, što je lanjske godine u konferenciji,
obdržavanoj u tom predme´u pod predsjedanjem vel. župana žup. zagrebačke
i odbornika draganićkih izrično priznao, da je po meni privre meno
opredijeleni, u šumi konsignirani i po g. P-u preispitani štabi
ovni etat cd cirka 1400 stabala ispravan! Ustanovljujem daje sasma
zasebne vrsti postupak, kad se pred službenim forunom priznaje, da je po
meni opredijeljeni, privremeni stablovni etat ispravan, a pred čitateljima
Šum. lista i javnosti se tvrdi, da se doznakom tog etata »upravo uništava
i razara (i to po meni) imetak zem. zajednice« ?


G. P. tvrdi, da je Drag. lug »sklopljena, jednolična hrastova šuma«
pa navadja (str. 424—425), da se je po dosadanjem (njegovom) načinu
gospodarenja iz Luga godimice vadilo samo 5—600 manjičavih stabala.
Unutar kojih 10 godina njegovog gospodarenja bilo bi to u svemu oko
5000—6000 hrastova. Ako je Drag. lug onakova šuma kakovom ju g. P.
opisuje, onda konstatujem, da je po njemu dopitavani etat i po zalihi i
po vrijednosti daleko zaostao za pravim. Oko 5700 jut. takove šume kakovom
ju g. P. crta, mora dati sasma drugi godišnji prihod. Neka mi je
dozvoljeno pitanje, kojim pravom je Drag. ovlaštenicima tečajem 10 godina
doznačivan stegnuti etat ? Kako se može opravdati, da se ovlašteniku
iz njegove šume nedade godimice ono, što ga ide? Ne imade li se upravo


ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 32     <-- 32 -->        PDF

- 202 —
u tom postupku tražiti povod, što su Drag. ovlaštenici konačno navalili
na svoj Lug, ter si nanjeli štete do stotinu tisuća kruna? G. P. ističe,
da je te hrastove dao prebirati neuredno po cijeloj šumi (po prilici kroz
deset godina), a sada spočituje meni što kanim urediti uživanje šume na
načelu uredno prebornog sijeka. G. P. nije u cijelom gornjem vremenu
zasadio ni žirića u Lugu, akoprem je svojim neuredno prebornim sijekom
stvorio plešina od kojih 170—180 jutara, a sada, kad sam u sporazumu
sa ovlaštenicima osjegurao i sredstva za kulturne troškove, te kad tražim
shodan način ogoja spotiče mi, da će pomladnja tog luga na moju, stajati
milijune i prigovara joj Uglavljujem samo protuslovja izmedju čina i
riječi g. P-a, i — prelazim preko njih( Svakako mi ali mora biti dozvoljeno
da ustanovim, da ja, dok siječem šumu za ovlaštenika u okviru privrem.
etata, ter se brinem za to, da ju odmah i pomladim, osjeguravajuć
u ogojn´m predlozima potrebne iznose, imetka zajednice razoriti ne mogu.


G. P. pokušao je. da računima dokaže neosnovanost uredno prebornog
sijeka i zasnovane pomladnje. Najprije tvrdi, da bi čistinice i
sijevnice (vrtići) imale biti po svoj šumi raštrkane istr 425, 428, 429)
umjesto što su svagda stegnute lih na pojedine odjele u trim zasebnim
uredjajnim razredima, i što bi se s istima tek nizom dvadeset i dvijuh
godina jedanput imao obaći cijeli Lug, i onda, da bi ta četiri lugara, koje
ima zem. zajednica, morali sve umjetne ogojne radnje s težacima obaviti
i nadzirati ih 1 jedna i druga od tih supozicija — ne stoje.
Prije svega se neima ništa kultivirati po cijeloj šumi, jer bi se
uredno preborni sijek imao provadjati u sva tri uredjajna razreda uvjeke
samo na jednom odjelu, odnosno na jednom dijelu istoga, koj se iz
godine u godinu na tom odjelu povećava tako dugo, dok se iz njega
nepovade svi hratovi, deblji od 6 i cm. p promjera. A drugo nestoji ni to,
da zem. zajednica Draganić ima samo četiri lugara, već ih ima sedam.
Pa zašto nije onda kod svojih računa upotrebio (kod izračunavanja nadzornih
troškova pri ogojnim izdatcima) sedam lugara mjesto četiri? U
mom jur podanom odgovoru potanko sam obrazložio onaj način ogoja,
koj i kakav bi se imao barem za prve obhodnjice u Drag lugu provadjati.
I to za sve alternative, ako se iz sklopa isječe zasebno samo jedno
stablo, ako se isjeku njih dva ili više jedan do drugoga, ako se u odjelu
na´aze već od prije stare plješine i čistine ili ako se one ondje i nenalaze.
Ondje sam i ustanovio, da se ne samo neće svake godine pomla
djivati 1440 mjesta u sva tri uredjajna razreda, nego da se ta mjesta,
pomišljajuć ih svako za sebe, u obće niti mogu niti smiju radi zasjene
periferičnih krošnji pošumljivati. Držim, da nakon toga netrebam dalje
iztraživati i obarati ispravnost svih onih množidba i dioba, kojima je na
str. 428.—430. g. P. svoje hipoteze htio utvrditi, jer kad pada vojvoda(1440X22X4) — pala je i mantija.


Držim, da sam riješen dužnosti, da se s tom stavkom dalje zabavim,
jer nije ono »strašno«, što bi ja rado da u skladu sa ovlaštenicima i njihovima
gospod, potrebama postignem, već su strašni ovakovi rezultati g,


P. pošto su glavljeni na krivim predpostavanja. Istaći ću, jošte boljeg
razumjevanja radi, da u ur. razr. Jelaskarabna, gdje su dva lugara, jedan
u obće neima sječine, u ur. razr. Visoka, gdje su četiri lugara, u srezovima
njih trojica neimadu sječina, dočim u ur. razr Sušje, gdje je jedan


ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 33     <-- 33 -->        PDF

- 203


lugar, taj svoju sječinu lahko nadzirati i podsaditi može. Nastupi li medjutim
potreba, lahko mu se, kako se to iz gornjeg vidi, za nadzor dodijele
drugi raspoloživi lugari ili koj odbornik. Prema svemu tomu padaju
podloge računa g Pa .


Nestoje konačno računi g. P-a. razviti na str. 428-430, te padaju
ondje razviti posljedci onim časom, čim se dodje sa sječom u onakav
jedan odjel, gdje imade već od prije velikih čistina i progalina. U takovim
slučajevima neće se kultivirati proplanci, iz kojih su isječeni pojedini hrasti
(vrtići), već se izostaviti nepošumljeni ; dočim se se ograditi i posumiti u
prvom redu ukupna isječena površina na odnosnoj velikoj čistini, odnosno
na odvodnjenom i za pomladnju prikladnom postalom čretu Ovo će imati
po posljedicu tu okolnost, da dotični dobni razred nebude porazbacan po
cijelom odjelu već grupiran u jednu hrpu, što je po samu kulturu, pošto
bude samo manji dio iste postrance zasjenjivan povoljnije, a svejedno je
po načelno pravilo, da isječena površiua u jednoj godini i na jednom
odjelu, na istomu opeta zasadjera biti mora, ako zato ondje mjesta ima.
A pošto imade takovih odjela na pretek u Lugu, to pada kritika te pomladnje
putem računa posvema iz teg razloga, što se u tom pogledu nedade
unapred ništa tvrditi i predpostavljati, po to takove pomladnje imadu
biti rezultatom detailne, dotičnogodišnje ogojne osnove, koja će se morati
od slučaja do slučaja izraditi prema konkretnim, pomladivim plješinama.
Dosljedno tome padaju svi računi g. P-u. razvijeni na str. 451—457.


Naglašujem, da sam se vrlo začudio nad metodom radnje po kojoj
se je putem računa došlo do posljedka, da će radnje u Drag. lugu, budu
li se morale u odjelima ogradjivati pojedine veće plešine, nastale već od
prije, ili dovoljno povećane isjecanjem hrastova debljih od 61 cm. p. p.,
stojati pedeset i osam (Sum. 1. str. 347.), odnosno pedeset i devet (str.


464. Š. 1 ) milijuna kruna. To su zaista kolosalne brojke i prikladne, da
svakoga uvjere, kako je — recimo moj predlog pomladnje u Lugu zaista
poguban pa Drag. ovlaštenike. Nu pri tim računima dogodila se jedna
velika — nedaća koja leži u tome, da u mogućnost izdatka tih svota i
ogradnih troškova malo tko vjeruje, dok nasuprot postoji mogućnost da
se u Drag lugu zavede uredno preborni sijek, i dok je moguća i umjetna
pomladnja sječne površine uz sasma normalne, odnosno samo na toliko
veće ogojne izdatke, na koliko ih prouzročuju nuzgredni užitci paše i žirovine
iz čijih dohodaka se plus istih i pokriti imade.
Gornje bi se račune bili mogli računatelji prištediti, da su ili kao ŠUIEOgojski
preispitali ono, što su kao račundjije sračunali, ili da sam na dan
izleta imao prilike da izletnike odvedem na mjesto, koje predočuje slika


2. predočena u S. 1. za travanj 1912. Kod ovoga računa moralo se je
i uvažiti ono glavno pravilo kultivatora, da se pod granje periferičnih
stabala nesmije nikada niti sijati sjeme, niti saditi biljka onih vrti drva,
koje ne podnose zasjene, kao što je to slučaj kod hrastova, jasena i
brijesta. Isto tako motritelj fizioloških i stojbinskih prilika u Drag. lugu
mora uvažiti, da se progalina, koja iznosi 50—60...° (g. P. govori na
str. 428. Š. 1. ob onima 20, 30, 40Q°!) sama za sebe nemože i nesmije
kultivirati, jer ih granje periferičnih stabala unutar dobe od ca. 2. godina
nadraste i tako zastre, da i evetualni mladj, koj bi na toj čistini niknuo
ili zasadjen bio, u razvitku spriječi. Da se je kritika na taj bitni momenat


ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 204 —


osvrnula, te ga dolično uvažila, tad bi se moralo odložiti računalo i napustiti
dokaze, da se tim putem predoči ruinoznost i neopravdanost zagaje
vrtića u onom slučaju, ako isti nisu najmanje tri do četiri puta veći
od 60Q°, pošto samo u tom slučaju postoji mogućnost, da zagajena i zasadjena
površina u sastojinu zbilja odraste. U onom dakle slučaju, kad
imade na odjelu gdje se isjecaju pojedina debela stabla, još od prije čistina
i plješina većih ili jednako velikih svoti zastora isječenih krošanja,
ostaju troškovi ogradnje ogojne površine sasma normalni i isti, kao kad
se uzgaja visoka šuma načinom predzabrana i naravne pomladnje. Isti je
trošak ogoja odnosno ogradnje i onda, kad se isječe 1400 hrastova pojedince
iz gusle sastojine, jer se i taj puta ogoj isječene površine provadja
kao i u gornjem slučaju, (Vrtići se neogradjuju i nepodsadjuju već
stare plešine. Neima li takovih u tom odjelu tad ondje, gdje se čistine
nalaze. Neima li ih u cijeloj šumi, tad se u onom debi. razredu, koj je
na odjelu jače zastupan no bi normalno smio biti granicama etata proredi
sječina i uzgoji najmladji debljinski razred.


Moguć je daklem u oba ta slučaja uredno preborni sijek odnosno,
vadjenje sadanjih starih i prestarih stabala kao i osjeguranje postupnosti
ogojem čistina uz normalne troškove, a da nenastupa slučij izdatka onih
milijuna koje su računima uglavljeni. Nastanu li isjecanjem tri do četiri
ili više stabala jednog do drugoga, jer iz inače sklopljenih sastojina na
odjelu takove plešine, koje se kultivirati (obzirom na zasjenu okolišnih
stabala mogu i smiju, tada će troškovi ogradnje tih zasebnih vrtića naravno
više stojati no da su oni svi stegnuti u površinu jedne čiste sječine. Te
ali više troškove ne imadu pokrivati prihodi s glavnog užitka, već oni
s paše i žirovine, jer se upravo radi njih ote radnje i provesti imadu.
Da neima paše i žirovine, omanje od tih plješina naplodile bi se i usuprot
prebornog sijeka same odpadom žira, a većih, umjetno popunjenih,
nebi trebalo ogradjivati. Neprouzročuje i neuvjetuje
dakle te ogradnje preborni sijek sam po sebi,
već použitak paše i žirovine, pak je i pravo, da višji prihodi
s njih i pokrivaju nastale kulturne višetroškove. O stvari idem jošte dalje
ter tvrdim, da ogojni višetroškovi smiju stojati i sračunane milijune uvijek
onda, ako ih prihodi iz etata na drvu i gospod, razvoj ovlaštenika iz paše
i žirovine, amortizirati mogu, odnosno, ako je to jedino sredstvo, da se
obća gosp. snaga ovlaštenika uzdrži aktivnom. Moguć je dakle u svima
gornjima slučajevima uredno preborni sijek, odnosno vadjenje sadanjih
starih i prestarih stabala kao i osjeguranje postupnosti ogojam čistina uz
normalne, odnosno u pojedinim slučajevima samo nešto veće troškove,
a da se ne moraju izdati oni milijuni, koji su na naslov ogradnje sračunani.
Pomladive čistine i plešine, nastale s neuredno i uredno prebornog
sijeka imadu u obće toliko raznolikih periferičnih oblika, da se ogojni
troškovnici nedadu unapred pouzdano sraćunav
a t i ! Takovi se imadu sastavljati tekar nakon dovršene godišnje sječine,
kad su pred nama likovi pomladnih ploština jasni. Ovu tvrdnju najbolje
objasnuju brojke gg. K—a i P—a kao i njihove premise, pomoćju
kojih su došli do onih petdeset i toliko milijuna.


G. K. računa (str. 347, obseg ogradnje moje jednogodišnje sječine
kao četvorinu, g P. (str. 460.) obseg kao krug. G. K. kalkulira sa 1640


ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 205 —


krastova g. P. sa 1440 godišnjeg usjeka. G. K. ustanovljuje periferiju godišnje
sječine vrtića sa 39360, g. P. sa 36173 tek. hvati. G. K. ustanovljuje
cijenu tek. hvata ograde si 20, g. P- sa 40 filira. G K. ustanovljuje
trošak jednogodišnje ogradnje sa 8000 K. g P. sa 14469 K.
G K. ustanovljuje putem rent konačnih vrjednota trošak svakogodišnje
ogradnje kroz 145 godina, pak dobiva 58,760 000 K, a g. P. računa
gornji trošak samo na 88 godina pak dobiva 59,798,951 K Glavno je
da se dodje do istoga resultata i da se.uglavi, da će te ogradnje što ih


D. kani izvesti u Drag. lugu radi šumskog ogoja, stojati oko petdeset
osam, devet milijuna kruna i da po tome bude uglavljeno, da je uredno
preborni sijek neprovediv. Kod laika ti milijuni nisu upalili, tako me
barem uvjeravaju Drag. odbornici. Nu stručar će, koj na brzo i zasebno
pročita izvode, dati im u prvi mah pravo, jer te brojke upravo zasljepljuju.
Tko si ali usporedi podatke s kojima se je operiralo onako, kako
su gore svrstani, ter tko ustanovi toliko protuslovje medju pojedinima od
njih, kako se to na prvi pogled iz gornjeg sravnenja razabire, taj će morati,
da u taj matematički račun dublje zaviri, jer se inače neda protumačiti,
odakle i kako je nastao nemalo sas m a jednaki računični
posljedak, a pri tako različnim p re dp o stava ma? Nesuvislost
tih računa i posljedka od 58 i 59 milijuna, koji bi navodno imali
predstavljati glavničnu vrijednost svakogodišnje ogradnje mojih vrtića
leži u tome, što je g. P. prestao onda dalje računati, kad je
došao do resultata blizog računa g. K—a! Dok je g K. računao
konačne rentovne vrijednosti ogradnog troška svakogodišnjih vrtića
do 145. godine, onda je to imao nčiniti i g. P. u svojem računu osno vanom
na sličnim predpostavama, a ne stati s njegovim razvojem
u 88. godini. Ako i je résultat sličan, ali nije račun ispravan. Eačunamo
li ispravno onda stoji pcsljedak ovako: g. K. tvrdi, da će ogranja
svakogodišnjih vrtića u Drag. lugu stojati 8000, a g. P. da će stojati


14469 kruna. Računamo li rentovne konačne vrjednote [^ 1, opn — li


za 88 godina po g K—u. = 8000 K, 88 godina i 4%> tad iznose
troškovi ogradnje s kam. na kamate = 33,057.371 krunu a po g. P—u.
= 14469 kruna, 88 god. i 4% = 59,798.951 krunu. A ako gornje
ogradne troškove računamo na 145 godine tada dobijemo po računu g.
K—a. = 8000 kruna 145 godina i 4°|0 troškove ogradnje s kamat. na
kamate sa 58,760,000, a po g. P—u. = 14469 kruna 145 godina i 4 %
kamate 106 274.805 kruna. Razlika dakle iznosi izmedju računa obojice
gospode u prvom slučaju 26, au drugom slučaju 47 milijuna kruna odnosno
55 2°|0 ! Iz toga slijedi, da oba gospodina ne samo da nisu isti
računični résultat postigla za svoje premise glede ogradnje moje jednogodišnje
sječine u formi »vrtića«, već su se nasuprot sasma razišli u
istima ter došli do tako oprečnih resultata, da se smatram
ovlaštenim, te ne trebam u obranu po meni objašnjenoga načina pomladnje
svakogodišnjih sječina, pa i »vrtića od dovoljne i za kultiviranje
prikladne veličine« — ništa više navesti Oba su gospodina nastojala, da
sračunanim milijunima dokažu, kako se uredno preborni sijek nedade u
Drag. lugu provadjati, jer da bi kultiviranje već radi ogradjivanja bilo
nesmozivo skupo. A što ih je ovlastilo na računične predpostavke kuje
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 36     <-- 36 -->        PDF

- 2.6


su u tu svrhu upotrebili ? Kada i gdje sam j a tvrdio, da će se godimice
o gradjivati 1640 odnosno 1440 vrtića? Kada i gdie sam ja
tvrdio, da će periferija ogradnje za godišnju sječinu mjeriti ´69 odnosno
3(5 hiljada metara ili hvati? Kada i gdje sam ja ustanovio jedinične
cijene za tekući metar ograde i vrst iste ? Nikada i nigdje, pa niti na
izletu, jer dotle na odpočetoj raspravi niti došli nismo; dok sam glede
načina pomladjenja konkretno stavljeno pitanje odgovorio samo to, da ćeseizsječena,
dovoljno velika mjesta i plešine poput >vrtića« ograditi i kultivirati,
čime sam htio označiti da neće — jer i ne može — biti saveznih
branjevina poput onih pri oplodnom sijeku.


Držim, da me ne može stići prikor s toga, što neogradjujem i nezasadjujem
pojedine, osamljene vrtiće od 60Q° i manje. Prije svega zasadjuje
se njihov prostorni ekvivalenat svake godine i bezuvjetno na
starim čistinama, s druge strane bilo bi svako pomladjivanje tog tako
malenog prostora i izdatak za to uzaludan. Pri tom propuštaju neima u
ogojnom i prihodnom pogledu nikakovog znatnijeg gubitka, jer će obodna
stabla oko tako nastale plešinice znatnije prirašćiva´i, što prije roditi
žirom, a sama plešinica davati do ponovnog sklopa pitkiju pašu. Sve su
to aktivni čimbenici, koji govore u hatar prebornog sijeka tako dugo —
dok postoje one obće gospodarstvene prilike ovlaštenika, koje ga danas
po njihovoj želji i uvjetuju.


Usuprot svih povoljnih okolnostih vladajućih pri tim vrtićima, nastupa
s preloma krošanja kod istih ipak ta jedna neugodnost, što se
time snizuje tehnička vrlina okolišnih stabala za toliko, na koliko prirast
u visinu (do ponovnog sklopa okolišnih stabala) iza krošnjoloma jenjava,
što se ogrevna drvna gromada razvojem granja umnožava, što se duljina
krošnje spušta po deblu prema dolje, a usljed toga se umanjuje i tehnička
duljina debla. Razumijeva se samo po sebi, da ovo vrijedi samo za
mlada, rastiva stabla, dok se neodnosi, ili samo u sasma maloj mjeri, na
ona starija stabla, koja su svoj porast u visinu već navršila, a skoro nikako
na stabla starija od 80 godina.


To je pasivna strana svakog jačeg, ranog prebora u obće, pak će
se svakako imati ustanoviti računom koliko iznosi godišnje taj gubitak na
vrijednostnom prirastu. Taj gubitak imati će da izjednači onaj višak na
gromadnom prirastu, koj tečajem vremena nastupa pri svakom stablu, koje
se ma iz kog razloga domogne slobodnijeg stajališta, kao i godišnji prihod
na žirovini i paši odnosno ekonomska vrijednost istih, pošto su ti
nuzgredni užitci i krivi, da se taj niječni učinak postizava. Svakako će
biti jedna od vrlo zahvalnih zadaća šum. upravitelja Drag. luga, da na
godišnjim sječinama analizom i sravnivanjem jednako debelih i približno
jednakodobnih stabala, izraslih pod protivnima razvojnima prilikama, ustanovi
kvalitetnu razliku pojedinih sortimenata i u sadržini i u novcu, ter
da taj dio radnje upodpuni, kad je ja — akoprem je sa svake strane
vrlo zanimiva, s pomanjkanja vremena obaviti ne mogu. Podjedno će biti
vrijedno ustanovljivati kako radjaju žirom hrastovi jednakih prsnih promjera
u gustim sastojinama, a kako oni, koji će se nalaziti oko vrtića ili
na progalinama, pošto glede toga neimamo usporedjajnih podataka, akoprem
je obće poznato, da hrastovi tim obilnije rode žirom, čim su im krošnje
razvijenije i čim su stariji.
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 207 —


Ni prikorom g. P—a, da se moja zamisao o pomladnji vrtića (razumijeva
se dovoljno velikih) mora smatrati strukovnim lapsusom, te da su
mu to potvrdili unisono skoro svi izletnici šum. društva (str. 425.) nije
jošte ništa uglavljeno. Izletnici mogli su doći do tog zaključka samo stoga,
što se njima predmet nije mogao dovoljno objasniti usljed prekinuća rasprave.
Ti vrtići nisu nikakovo moje iznašašće već su postulat šumske teorije
koja nedozvoljava, da ondje, gdje se radi o strogoj potrajnosti ostane
nepomladjenih sječina. Ako se g. P. potrudi u odjel 7. ur. raz. Jelas—
Karabne tad će naći te vrtiće u obliku onih starih krčevina i njiva, koje
je bivši upravrtelj Drag. luga g. Dem. prije 19 godina žirom pod motiku
posadio, i koji danas predstavljaju vrlo uspjele mlade hrastove sastojine.


Slika 3.


To su vrtići umjetni. Na slici 3. a i u svima odjelima, gdje se je u
svoje doba jace prebiralo, ter su bile prilike za porast mladikovine prikladne,
naći će g. P. vrtiće kako ih je narav u Drag. lugu sama stvorila*.
U onim odjelima, gdje je bilo izmedju starog hrašća prostorinâ pak je
usljed povodnji onamo bio blagu spriječen pristup, nastali su ti vrtići porastom
svih mogućih debljinskih razreda, kako ih na citiranoj slici vidimo.
Konačno su ti vrtići kod stanovitih vrsti drva jedini sigurni način po


* Fotografičke snimke slika br. 1—3 sačinio je najpripravnije gosp. kr. kot.
šumar V. pi. Koroskenyi, kojemu se na njegovoj pripravnosti, kojom seje mojoj
zamolbi odazvao i ovom prigodom zahvaljujem.


ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 38     <-- 38 -->        PDF

-


— ´208 —


mladnje, kao što je to slučaj na pr. kod jele, gdje će se bezuvjetno osjegurati
naravna pomladnja, izsječe li se pojedina stabla iz sklopa (Locherhieb) a
gdje se naravna pomladnja postići neće, ako ih se izvadi 20—30 jedna
do druge. Sto čini narav kod jele podpunoma, to ona čini do periferija
zasjene i kod hrasta, a kad to može narav onda neima zapreke, da se to
ne učini i načinom umjetnim, ako se samo u tu svrhu pruže potrebna
sredstva. Slijedimo li narav kao našu najbolju učiteljicu, tad pogrješaka
počiniti ne možemo niti onda, ako se proti njoj i bog zna kako jednoglasno
zaključi — pošto ona preko svih zaključaka prosljedjuje svoj put,
utrt i ustaljen vječnim zakonima glede novotvorbi Zašto pako u shodno
ogradjenom prostoru i od dovoljne veličine nebi uspijevale hrastove, jasenove
i brestove biljke u onom slučaju, kad bi se vrtić morao (uslijed
pomanjkanja žirovne godine od žira u obće pomladiti umjetnim načinom
biljkama, to je imao dokazati g. P. Na meni nemože biti dužnosti, da
tu tezu branim, dok takovih mješovitih šuma u našoj domovini poznajemo
i na pretek*


Da nebude nesporazumka moram izjaviti, da se čudim, što g. P.
naglašuje, da ja predlažem za Drag. lug rotulus od samo četiri obhodnjice
po 22 godine. To sam mogao navesti samo kod njekog konkretnog
primjera, gdje sam htio nešto za 85, 90 godinu obrazložiti. Inače obhodnjice
neimaju svog odredjenog broja, osim ako se time hoće reći, da će
se u .. 7. 8. obhodnjici imati nješto osebnog učiniti ili prepustiti Obhodnjice
teku pri uredno prebornom gospodarenju neprekidno sa zadatkom,
da pretvaraju predzadnji tanji debljinski razred u deblji, uz istodobni zahtjev,
da se svagdje gdje je uporabljen najstariji dobni razred, odmah osnuje i
najmladji — najtanji. I kako je goder pri nepovoljnim odnošajima i kod
sječinskog gospodarenja, ter pri naravnoj pomladnji, katkada potrebno po
dvije i više obhodnje (od 100—120 —140 i više god.), dok se postignu
normalni sastojinski odnošaji, tako će biti pri ured. preb. sijeku potreban
u tu svrhu i niz unapred neopredjelivih obhodnjicâ, dok se sva šuma
jednom na takovu (naravno idealizovanu) urednost pridigne, da stane pri
nastupu svake 23. godine na raspoložbu najveći dio stabala onog najvišjeg
debljinskog razreda, koj se u obće može gledom na normalno razmjerje


* Medjutim čitam u br. 42. „Oesterr. Forst- und Jagd-Zeitung" od 18. listopada
1912. (dakle 4 godine kašnje nego li sam radnjama u Drag. lugu odpočeo),
str. 360 ovo : „Allenthalben im Altbestande, wo der Boden fiir eine natiirliche
Ansamung empfânglich ist, werden die zur Nachzucht ausgewâhlten Mutterstâmme
behufs Erziehung natiirlicher Verjiingungen freigestellt und in wildreichen Revieren
ausnahmslos mitStaketennzâunenumfriedet. Man nennt eine derartige
Anlage ein „Gâyersches Gartl". Diese „Gartln" bilden die Verjiingungszentren.
Ist der Jungwuchs hinter den Schutzzaiinen dem Aeser des Wildes
entwachsen, dan wird er freigestellt". Što će na to svi oni, koji su moje „vrtiće"
sažalno i pošpotno susretali? Zar nije onaj „Gartl", koje je kao njeki specialitet
u počast glasovitog Gâyera okršten njegovim imenom, nješto sličnog mojem
„vrtiću" ? A što će se reći na kuražu tih čeških šumara, da se oni usudjuju te
vrtiće ogradjivati tja i štaketnim plotom, dakle stupovima, piljenim letvama i čavlima?
Pa ako to grof Czernin gledom na troškove dozvoljava u svojim šumama
izvadjati, da si spasi mlade sastojine od pobrsta divljači, i ako se djaci
bečke visoke škole za kulturu tla na naučna putovanja vode i u takove šume,
zar se to isto ili nješto slična nebi smjelo izvadjati i u Drag. lugu, kada to ovlaštenici
traže i kad su voljni, da dotični trošak snašaju samo zato, da im se spasi
što više paše i žirovine za njihovo mnogobrojno blago?


ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 209 —
krošnjeg obstora pojedinih debljinskih razreda na dotičnom odjelu i
uzgojiti.


Po mojem mnijenju počinio je g. P. glavnu pogrešku na str. 457.
i sljedećima, gdje pute m formul e (str. 458) dokazuje: »da će nakon
prve obhodnjice biti sva šuma pod zabranom« i gdje tvrdi da: »kod redovitog
prebirnog sijeka mora daklem tečajem prve obhodnjice sva šuma
doći u zabranu i pod tom zabranom ostaje ondatakodugo
dokle god traje prebirni sijek. Zem. zajednica Draganić dakle
nakon prve obhodnjice neće moći u svojoj šumi uživati nit i jedn e
stop e paš e i to će trajati dotle, dokle god bude trajao redoviti prebirni
sijek« (str. 459). Sa slabog pregleda sječinskog poredka pri uredno
prebornom sijeku, takova se šta napisati nije moglo.


Od ljubavi za samu stvar — jošte manje. Ovlašteno držim, da si
je pisac morao biti svjestan, da je kao hypotezu za svoje zaključke napisao
jednu neizpravnost, na temelju koje i njezinog časovitog učinka bi
se bila imala postići zbrka u cijelom mom dosadanjem uredjajnom radu!
Nedozvoljava lig. P ote predpostave, onda mora dozvoliti, da je do tako
strašnih posljedaka mogao doći samo na taj način, da je sasma pogrješno
konstruirao i svoju matematičku predpostavu za
gornje svoje tvrdnje, i samu formulu.


Kad bi ta kolosalna stručnjačka recimo samo »nemogućnost« mogla
u obće nastupiti, i kad bi uredno preborni sijek mogao do toga dovesti,
da će se nakon 22 godišnje njegove uporabe cijeli Drag. lug, svih oko
5700 jut. šume staviti u zabranu i zagaju tako, da se neće moći u cijeloj
šumi uživati »niti jedne stope paše«, kako to g. P. piše, onda se
nebi za tim sijekom tako uporno otimali sami ovlaštenici. S druge strane
moram naglasiti, da ono što je g. P. gore glede posvemašnje zabrane
paše uztvrdio nije i nemože biti istina, ne da je on to i računom uglavio.
Niti nakon prve, a niti nakon nijedne, pa niti nakon svijuh obhodnjica
nemože cijeli Drag. lug doći pod zabranu zato, što sam na dotične
želje ovlaštenika pristao samo pod tim uvjetom, da se svake godine
i odmah ha provedenog sijeka bud shodno izsječena mjesta, budna mjesto
njih alikvotni dio starih čistina bezuvjetno ograde i ponovno pošume. I
upravo iz tog razloga stavio sam na jednoj od minulogodišnjih glavnih
skupština ovlaštenicima predlog, da se predhvatnom prodajom od 4000
hrastova stvori unutar 40 godina potrošiva investiciona glavnica,
koja bi imala u prvom redu omogućiti regulaciju potoka, odvodnju
čretova i provedbu uredno prebornog sijeka prema gornjim načelima. Taj
predlog bje i prihvaćen. Pitam medjutim : zar moj uporni zahtjev za ugradnjom
izsječenih mjesta upravo neizključuje zabrane cijele šume? Hi ćemo
ogradjivati za to prikladna izsječena mjesta, odnosno alikvotne stare čistine,
i onda ostaje sva ostala šuma otvorenom, ili nećemo ogradjivati
označene prostore, ali tada u Drag. lugu ni neima uredno prebornog sijeka.
Tertium non datur! Usuprot računičkoguglavljenja g. Pa. tvrdim, da se
cijeli Drag lug nebi niti mogao, niti smio staviti u zabranu od paše niti
onda, da se u jednoj godini posječe ili posuši svih 35057 hrastova, koji
su danas jači od 61 cm. u prs. promjeru i koji bi se event imali izsjeći
tečajem prve obhodnjice zato, jer bi se na taj način odgalila tek površina
od circa 900 —1000 jutara. Zar bi se zato moralo zagajiti svih 5700 ju
ŠUMARSKI LIST 5/1913 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 210 —


tara šume? Idem jošte dalje pa tvrdim, da Drag. lug nemože nikada, pa
niti onda doći najedanput u zabranu, da se cijela šuma danas hametom
posiječe. Nemože to nastupiti zato, jer toga obće gospodarstveni odnošaji
ovlaštenika, koji imadu pravo paše i žirovine u Lugu, podnositi nebi mogli,
jer neima u nijednom zakonu takovog propisa, jer bi jednomašno pomladjenje
tolike površine bilo iz financijalnih razloga skoro nemoguće, a s
razloga debljinsko-razrednih neprobitacno


Možda je htjeo g. P. da Draganićance zatjera u strah s posljedica,
što će ih stići s mog uredjajnog rada, a možda i u nadi, da će oni, jer
znade koliko im je upravo do paše i žirovine stalo smjesta, čim pročitaju
njegova matematička uglavljenja, na mene dići kuku i motiku. To se medjutim
nije zbilo a i neće se, jer imade i u tih seljana zdrava suda i mirne
razsudbe i glede obsega njihovih prava, i o domašaju oblastnih djelokruga.
Medjutim držim da nije niti probitačno, a s upravnog gledišta niti
mudro, da se u stručnom listu zastupaju onakove tvrdnje, koje su prikladne,
da budu upotrebljene za moguću harangu seljačtva. Pogibelj leži u tome,
da se zvani i nezvani u danim prilikama upravo pozivlju na stručni list i
na ono, što su o stvarima, za koje im manjka dublje razumijevanje, ondje
čitali i sabrali. (Nastavit će se).


Osobne vijesti.


t Šandor Pere. Šandora Perca nadšumarnika i upravitelja gospodarstvenoga
ureda otočke imovne obćine nema viza na životu.


Ta vijest kosnula se je diljem Hrvatske i Slavonije svih šumarskih
krugova, jer je došla iznenada. Nitko živ, koji je pokojnika poznavao, nije
se tome nadao, da će on teku 56 godini života svoga, onako čil i krepak
pred prestolje vječne pravde. Osobito smo bili iznenadjeni mi Otočani,
toli šumarski činovnici i službenici, koli ostalo činovničtvo i gradjanstvo
ne samo otočko nego ono cijele županije, kada se je munjevitom brzinom
razprostranila vijest o njegovoj preranoj smrti Službujući u Otočcu preko
30 godina kao upravitelj gospodarstvenog ureda otočke imovne obćine,
znao si je steći popularitet gore i dolje. Obdaren vanrednima svojstvima
duha i tijela, vršio je svoju težku i napornu službu na obće zadovoljstvo
radeć oko podizanja materijalnog stanja imovne obćine, koje je pri nastupu
svoje službe godine 1882. našao na nizkima granama, tako, da je
imovna obćina sada u posjedu znatne nepotrošive glavnice.


Njegove gradjanske vrline učinile su, da mu je pučanstvo u više
zgoda povjerilo, da ga zastupa u obćinskom vijeću i u županijskoj skupštini,
od koje potonje je bio i biran u upravni odbor županije ličko-krbavske.
Kroz mnogo godina bio je i zemaljskim kulturnim vijećnikom. Isto tako
obnašao je čast predsjednika povjerenstva za lugarske izpite. Gradjanstvo
u užem smislu odlikovalo gaje birajuć ga opetovano puta za predsjednika
Hrvatske Čitaonice u Otočcu. Nada sve pako riješile su ga vrline brižnoga
otca obitelji za koju se je upravo žrtvovao. Nu te žrtve plaćene su mu
obilato, jer je osigurao svoju obitelj kao malo tko.


Jasnim su za to dokazom njegova djeca iz prvoga braka, koje je
znao tako brižno odgojiti, da danas zapremaju, razmjerno u mladim godinama,
odlična mjesta u skroz osiguranom materijalnom položaju. Kako je pako
krepak bio, pošlo bi mu to za rukom sigurno i sa djecom iz drugoga
braka, da mu prijeka i nenadana smrt neprekinu nit života.