DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1913 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 168 —


-´-" Dopisi uredničtva.


Prof. A. K. u C. 0 istoj temi primili smo već obširan izvadak za


S. 1. Ako ste sporazumni možemo Vaš kraći izvadak objelodaniti u L. V.
G g. šumarima : U raznim glasilima bilo je u zadnje doba mnogo
oglasa, koji bi po svojoj sadržini spadali u prvom redu u S. 1., ali nam
na obijelodanjenje nisu bili priposlani. Ovakovim makar i nehotičnim nepažnjam,
morali bi gg. šumari po mnijenju uredničtva S. 1. izbjegavati,
jer i Šum. društvo može svojim proračunom predvidjenim obvezama
samo onda udovoljavati, ako mu i proračunom predvidjena sredstva priticala
budu.


Kako je uredničtvo opetovano objavilo, neka se dani dražbe ustanovljuju
vazda u drugoj polovici mjeseca, da interesenti uzmognu iz S. 1.
pravodobno za dražbe doznati, objekte pregledati i svoje ponude staviti.
Broj 1060 1913.
Predmet : Plešci z. z. veleprodaja stabala.


Oglas dražbe stabala.


Na temelju odpisa kr. zem. vlade odjela, za unutarnje poslove, od


1. studenoga 1912. br. 68456 prodavati će se putem javne pismene
dražbe dne 15. travnja 1913. jelova i bukova stabla z. z. Plešci, kod
kr. kot. oblasti u Čabru, nalazeća se u skupinama :
J e 1 a


drvna
gromada


.5 ´p .
Naziv skupine
odnosno predjela
tekući broj
u naravi
označenih
N
´S
tvoriva
.. >
procjenbena
vrijednost
s1 0 O
stabala m5 K | f.
I. Jelinski lug 1-690 690 1843-41 41 13243 50
II. Veliki klanjec 691—1210 520 1394-73 31 10029 86
Ukupno . . . ~ — — _ 23273 36
ŠUMARSKI LIST 4/1913 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 169 bukva
II


|l drvna gromada


tekući pro


33 Naziv skupine broj u
0 1
cijenbena


a


´S. odnosno predjela naravi 5 li S > vri


p označenih jednost


M


X | ? i ´ |


00 +j 0


s?
u stabala m3 K f. K |f.
CQ


I
II


I. Jelinski lug 1-211—3820 2610JÎ 2589 68 258968 7769 04 2101254
1


II. Veliki klaujee 3821—5680 1850 i 1562-97 1552-97 4658 89 14688 75
1
Ukupno . . . -12427 93 35701 29


Obći dražbeni uvjeti.


1. Dražba će se obaviti izključjvši ustmene, jedino na temelju pismenih
ponuda (oferte), na zakašnjenje i brzojavne ponude ne će se uzeti
obzir.
2. Ponude propisno biljegovane i dobro zapečaćene imadu se predati
kr. kotarskoj oblasti u Čabru najkasnije do 11 sati prije podne odredjenog
dana po dobniku (uri) kr. kotarske oblasti. Ponude mogu glasiti
na jednu ili na dvije skupine
3. U ponudi valja naročito spomenuti, da su nudiocu dražbeni uvjeti
dobro poznati i da ih u cijelpsti prihvaća.
4. Ponudi treba priložiti 10°/0 procjenbene vrijednosti u ime žaobine
u gotovom ili u državnim ili inim vrijednostnim papirima, koji imadu u
kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniii pupilarnu sigurnost.
5 Kupac dužan je kupovninu platiti slijedećim načinom :


a) ako dostane samo jednu skupinu, tada ima jednu polovicu od
dostalne (kupovnine) svote platiti u roku od četrnajst (14) dana, nakon
primljene obavjesti 0 odobrenju dražbe, dočim drugu polovicu bezuvjetno
prije početka izvoza drvnih sortimenata.


b) ako je dostao dvije skupine, tada ima jednu polovicu kupovnine
platiti i to: na onu skupinu u kojoj će najprije raditi u roku označenom
pod a), a na drugu skupinu prije nego li počme sa izvozom robe iz dotične
skupine, nu svakako prije izminuća roka ustanovljenoga za iznos.


c) Prodaja se obavlja na panju bez naknadne premjere, a prodaje
se koli tvorivo, toli i sve ogrijevno drvo.
d) Kupac se obvezuje od kupovnine 0-2% uplatiti u korist zaklade
za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji.


6 Svi ostali dražbeni uvjeti mogu se donašati na vrijeme uredovnih
sati kod kr. kotarske oblasti u Čabru u uredovnici kr. kotarskog šumara
i kod zemljištne zajednici Plešci u Plešcima.


U Čabru, dne 11. ožujka 1913.
Kr kotarski predstojnik :
Szalopek.


Za ova stabla
pojedine skupine
ustanovljena izklična
cijena
ŠUMARSKI LIST 4/1913 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 17U —


Broj 3650.


Oglas dražbe hrastovih stabala.


Iz šume »Ključ« vlastnost zem. zaj. Letovanić prodavati će se dne


13. svibnja 1913. kod kr. kotarske oblasti u Sisku primanjem pismenih
ponuda 1435 hrastovih stabala, procijenjenih na 41.100 K.
Prodaje se u tehničke svrhe sposobno drvo iznad 15 cm. debljine.
Rok izvoza traje do konca mjeseca rujna 1914.
Kupovnina imade se uplatiti u polovini 14 dana nakon obavještenja


o odobrenju dražbe, a ostatak . mjeseci kasnije.
Kupac dužan je Q´2°l0 od kupovnine uplatiti u zakladu za uzgoj
djece šumarskih činovnika.


Propisno biljegovane ponude imadu se predati kod uručbenog zapisnika
kr. kotarske oblasti u Sisku dne 13. svibnja do lOVa sati prije
podne.


Kr. kotarska oblast.


U Sisku, dne 30. ožujka 1913.
Upravitelj kr. žup. tajnik :


Nagi.


3-3


Sjemenje od smreke potičuće iz Češke Šumave,
kao i sjemenje svih inih vrsti crnogorice i listača,


OD NAJBOLJE KVALITETE


dobavlja uz primjerenu cijenu


Pošumavska sušarna
na semena lesni


SPOLEČNOST S R. O.,


Ceské Budejovice.
ŠUMARSKI LIST 4/1913 str. 45     <-- 45 -->        PDF

- 171 —
Honoriranje članaka.


Za članke (rasprave) i ine sastavke (vijesti i crtice) u Šumar, listu
i Lug. vjestniku, plaća se u ime honorara po jednoj stranici :


a) za izvorne sastavke 5´0 K;


b) za prevode 3´5 K; i


c) za prepisane stvari 2-0 K.


Povrh toga će se za one članke, koji su od osobite vrijednosti, u
koje je sastavljač morao uložiti puno truda, te koji su u strukovnom i
jezičnom pogledu tako dotjerani, da ih ne treba ništa, ili veoma malo
ispravljati, — na predlog urednika društvenog časopisa, po društvenom
upravljajućem odboru dopitati još posebna nagrada.


Milijuni prekrasnih biljka AKACIJE, KITNJARA i LUŽNJAKA kao i
BILJKA i SJEMENJA od svih ostalih vrsti drveća za pošumljenje dobiju se


kod


Adalbert Faragô


WALDSAMEN-KLENGANSTALT U. BAUMSCHULEN C. I K.


DVORSKI DOBAVLJAČ U ZALAEGERSZEGU U MEDJUMURJU.


Cijenici o ružama, coniferama i voćkama Šalju se na zahtjev.


3-3


Opomena.


Prema §. 7. društvenih pravila imade se članarina uplatiti u
prvoj četvrti svake godine Umoljavaju se stoga p. n. gg. članovi,
koji tu članarinu za ovu godinu još uplatili nisu, a takovu možebit
duguju i za prošle godine, da to tečajem ovoga mjeseca
učine, jer društvo može samo napredovati, te njegova uprava sa
uspjehom raditi, ako članarine u odredjeno vrijeme uplaćene budu.


Predsjedničtvo hrv. slav. šum. društva.
ŠUMARSKI LIST 4/1913 str. 46     <-- 46 -->        PDF

"i


CD B Klicavost mog sjemenja je nedostiživa. >


>


O tu


..


< n


3


> eu


o


I Imre Sândor o


´S


a -a


o veletržac šumskog sjemenja
a´ 3 "


i biljka u vlastitoj upravi. P


Székesfehérvâr. o


o


ce
3—2 (Ugarska).


a


a


.55, bc i


a


3 a w


Skroz točna i veoma solidna poslužba. .P3


NAJBOLJE
DOMAĆE I INOZEMSKO


ŠUMSKO SJEMENJE


dobavlja uz primjerenu cijenu sušiona i
trgovina sjemenja


A. GRUNWALD
WIENER-NEUSTADT (ÔSTERREICH)
Cijenici na zahtjev badava.


3-3


Z1R .....


Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. Albrecbt, Zagreb