DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1913 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 163 —


novnom razredu sa sustavnim berivima, ostavljajuć ga i nadalje na dosadanjem
mjestu službovanja.


Zatim je imenovao računarskog revidenta Vjekoslava S tu bi i ć a,
izvan statusa računarskim savjetnikom računarskog ureda kr. zemaljske
vlade u VIII. činovnom razredu sa sustavnim berivima


Nadalje je imenovao kotarske šumare: Pavla Z égar e a, Jovana
Stanica, Borivoja Neškovića i Svetozara R a d o j č i ć a nadšumarima
u IX. činovnom razredu a šumarskog pristava Nikolu G r u b i ć a kotarskim
šumarom u X. činovnom razredu kod petrovaradinske imovne obćine sa
sustavnim berivima. Zatim šumarske pristave Dragutina Brnjas a i Svetozara
Drenovc a kotarskim šumarima u X. činovnom razredu kod ogulinske
imovne obćine, a šumarske pristave Milorada Sekulića , Milana
Trivanovića, Stevana Dodiga i Andriju Frušića kotarskim šumarima
u X. činovnom razredu kod gradiške imovne obćine sve sa sustavnim
berivima.


Kraljevski povjerenik u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji imenovao
je absolventa kr. šumarske akademije u Zagrebu Emila Rivosechia ,
blagajničkim pristavom u XI. činovnom razredu kod I. banske imovne
obćine sa sustavnim berivima.


Razno.


Obskrbe. U smislu članka 20. zakona od 15. lipnja 1873. o imovnim
obćinama u hrv. slav. vojnoj Krajini nesmiju beriva šumarskih činovnika
imovnih obćina biti manja od beriva državnih šumarskih činovnika
namještenih u području vojne Krajine.


Intencija je ove zakonske ustanove očito ta, da i šumarski činovnici
imovnih obćina budu postavljeni u isti materijalni položaj, u kojem
su državni šumarski činovnici u području bivše vojne Krajine, nu ta je
intencija sasvim postignuta tek ustanovama §. 6 zakona od 11. srpnja 1881.
po kojoj takodjer i mirovine šumarskih činovnika imovnih obćina i obskrbe
njihovih udova i sirota nesmiju biti manje od mirovina i obskrba državnih
u području bivše vojne Krajine namještenih šumarskih činovnika, njihovih
udova i sirota.


Prema pred navedenom je dakle minimum mirovine i obskrbe činovnika
imovnih obćina namještenih u području bivše vojne Krajine,
njihovih udova i sirota ona obskrba, koja pripada državnim šumarskim
činovnikom u smislu zak. članka XI. 1885. (Naredba kr. hrv.-slav.-dalm.
zemaljske vlade, odjela za unut. poslove, od 15. kolovoza 1892. broj
24.142.).


Sada su za državne šumarske činovnike normirane obskrbe novim
mirovinskim zakonom.


Zakonski članak LXV. 1912. o obskrbi državnih namještenika kao
i njihovih udova i sirota potvrdjen je 28. prosinca 1912. i obnarodovan
u ugarskom sborniku državnih zakona dne 31. prosinca 1912
Isti zakon stupa na snagu prvim danom onog mjeseca, koji slijedi
iza dana obnarodovanja (§ 130.), a to je 1. siječnj a 1913.


Istim danom, kad ovaj zakon stane na snagu gubi snagu zakonski
članak XI. 1885 (§ 129. točka 2.).
ŠUMARSKI LIST 4/1913 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 164
Analogno uvodno citiranom tumačenju, vrijediti će, za šumarske činovnike
krajiških imovnih obćina, te njihove udove i sirote jednaka obskrba,
koja pripada i državnim činovnikom u smislu zakonskog članka


LXV. 1912.
Važnije ustanove novog mirovinskog zakona.


Mirovin a se odmjeruje na temelju posljednjih uračunanih beriva,
koja uživa namještenik u aktivnoj službi. (§ 37.).


Za uračunivo službovno vrijeme od pet do deset službenih godina
pripada namješteniku četrdeset postotaka uračunivih beriva, a za svaku
dalnju godinu uračunive službe dva postotka tako, da nakon navršenoga
obveznoga službenoga vremena od 40 godina pripada namješteniku pod-
puna svota uračunivih beriva.


Onim namještenikom, koji su stekli višeškolsku naobrazbu, prije nego
li su nastupili aktivnu službu, valja u službi probavljenih podpunih sedam
mjeseci računati za osam mjeseci.


Stanarinska se mirovina odmjeruje na temelju visine odmjerene
mirovine.


Visina mirovine: Visina mirovine:
od plaće: od stanarine: od plaće: od stanarine:
do 400 K 120 K od 2800 do 3000 K (540 K
od 400 » 600 » 160 » » 3000 » 3400 » 680 »
» 600 » 800 » 200 » » 3400 » 3800 » 720 »
» 800 » 1000 » 240 » » 2800 » 4200 » 760 »
» 1000 » 1200 280 » » 4200 » 4600 » 800 »
»1200 » 1400 » 320 » » 4600 » 5000 » 840 »
» 1400 » 1600 » 360 » » 5000 » 5400 » 880 »
» 1600 » 1800 » 400 » » 5400 » 5800 » 920 »
»1800 » 2000 » 440 » » 5800 » 0200 » 960 »
» 2000 » 2200 » 480 » » 6200 » 6600 » 1000 »
» 2200 » 2400 » 520 > » 6600 » 7000 » 1040 »
» 2400 » 2600 » 560 » » 7000 » 8000 » 1120 »
» 2600 » 2800 » 600 » » 8000 » 9000 » 1200 »


Udova m a se odmjeruje mirovina na temelju posljednjih
uračunivih beriva, koja je suprug uživao u aktivnoj službi.
(§ 53.):


Ako posljednja beriva ne iznose više od 700 K. pripada 360 K. mirovine,
od 700 do 1000 K . . . . . » -180 K
» 1000 » 1200 » » 600 » »
» 1200 » 1400 » » 800 »
» 1400 » 1800 »..,.. » 1000 »
» 1800 » 2400 » » 1200 »


» 2400 » 3000 » » 1400 »


» 3000 » 3600 » » 1600 »
» 3600 » 4200 » » 1800 »
» 4200 » 4800 ...... » 2000 » »
» 4800 » 5400 » » 2200 »
ŠUMARSKI LIST 4/1913 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 165 —


od 5400 do 0000 K pripada 2400 mirovine
» 0000 » 6600 » » 2600 »
» 6600 » 7200 » » 2800 » »
» 7200 » 8000 » » 3000 » i. t. d.


Ako li svaka odmjerena mirovina ne doseže polovice one svote, koja
bi pripala suprugu kao mirovina, tada se udovi doznačuje i ta razlika na
naslov udovičke mirovine. Udovička mirovina u nijednom slučaju ne premašuje
8000 K.


Uzgojni prinos pripada svakom pojedinom zakonitom
djetetu do 24 godine ili do obskrbe sa iznosom jedne petine od majčine
mirovine. — (§§ 62, 64 i 68).


Pogrebnin a se ustanovljuje iza namještenika preminulih u
aktivnoj službi ili umirovljenika na temelju posljednjih uračunivih beriva,
koje je suprug uživao u aktivnoj službi. (§ 78 ). *
Ako posljednja beriva ne iznose god. više od 800 K. pripada 200 K. pogrebnine


od 800 do 1200 K . . . 300 .
1200 » 1600 » . . » 400 »
1600 » 2000 ».. . » 500 »
2000 » 3000 ».. . » 600 »
3000 > 4000 » . . . 700 »
4000 > 5000 » . . . 800 »
5000 > 6000 » . . . » 1000 » »
6000 » 8000 ».. . 1200 » i t. d


Ustanove ovog zakona imaju povratnu moć za činovnike,
koji su riješeni iz sveze aktivne službe posij e 1. siečnj a 1912.,^.
za udove i sirotčad namještenika, koji su umrli posije 1. siečnj a 1912
(§ 80.).


Udovama onih namještenika, koji su preminuli prije 1. siečnja 1912.
povisuje se jur odmjerena mirovina za 20°J0 počevši od 1. siečnja 1913.


Molbe za povišenje´obskrbe valja predložiti pravodobno
prije konca prosinca 1913., jer će se na kasnije stigle molbe doznačiti
povišenje tekar od prvog dana onog mjeseca koji slijedi iza dana
podnesene molbe*. G.


Izvoz drva iz Sibirije. Prema izvještaju carskog njemačkog konsulata
u Vladivostoku donaša »Handelsmuseum« :


Drvotržci u Vladivostoku se marno trse da gotovo neizcrpivoj drvnoj
zalihi sibirskih prašuma utaru put na evropsko tržište, jer su pokusi dokazali,
da su ta drva bezuvjetno prikladna za evropska tržišta.


Faktično se već obilno za to drvo interesiraju nekoje veletvrtke,
koje su do sada samo radile sa kanadijskim i američkim surovinama.
Nu ne treba zaboraviti, da medju američkim i sibirskim odnošajima
postoje znatne razlike. Sibirski drvotržac ne može bez znatnog risika


* Umoljavamo gosp. članove, a naročito gg. činovnike imov. obćina, da
upozore udove bivših činovnika i službenika imovn. obć. kao i skrbnike sirotčadi
istih da se posluže sa blagodati ovog mirovinskog zakona, jer koliko nam je
poznato, još nitko od onih koji na to pravo imadu, nije se do sada molbom
obratio, da postigne one poboljšice glede mirovine, koji umirovljenikom spomenuti
zakon zajamčuje, Uredničtvo,