DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1913 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 153 —


žalostna činjenica, da će se znatne površine otudjiti daljnjem
šumskom uzgoju, a kakav utjecaj imade to na klimatičke odnošaje
kotara, prepuštam sudu štovanog čitaoca.


U Slatini , mjeseca veljače 1913.


Rudolf Koliba š,


kr. šum. povjerenik.


U koje drveće udara grom i zašto?


Već od najstarijih vremena poznato je, da grom udara ponajvećma
samo u stanovito drveće, koje ima, kako u davnim
vremenima mišljahu, osobitu privlačivost za munju. U mitologiji
mnogih naroda nalazimo stanovito drveće posvećeno bogu gromovniku
; spominjem samo grčkog gromovnika Zevsa, komu je
bio posvećen hrast — a za hrast i danas znamo, da biva
mnogo češće udaren gromom, nego li ostalo drveće. U narodu
je takodjer poznato, da u nekoje vrsti drveća, kao n. pr. bukvu vrlo
rijetko udari grom, dok jablani i hrastovi skoro za svake oluje
trpe od strijele. Nije dakle čudo, da nauka, baveći se i najneznatnijim
problemima nije mimoišla ni pitanje: »U koje drveće
udara grom i zašto ?


U nedavno izašloj brošuri* profesora biljne fiziologije na
sveučilištu u Jeni dra. E. S t a h 1 a ovo je pitanje na temelju
dojakošnj h i njegovih vlastitih istraživanja podvrgnuto svestranom
razmatranju, a čini se daje dovedeno i do prilično izvjesnog
kraja. Neka mi buie dozvoljeno priopćiti rezultate odličnog
učenjaka u ovom stručnom listu, jer držim, da čitaoci istog
imadu u prvom redu za ovo pitanje interes, te će na temelju
svojih vlastitih opažanja moći jamačno svoje vlastito iskustvo
uporediti sa naukom.


Opažanja i bilježenja udarca groma u drveće su u nekim
krajevima na dulje vremena obavljana, te se ti podaci u glavnom
podudaraju. Opsežna statistička izvješća na temelju opažanja
za vrijeme od 23 godine potječu od Vande rlinden
a iz Belgije. Iz tog izvješća vidi se, da na 1101 udarac
groma dolazi u postotcima izraženo na


* E. Stahl: Die Blitzgefahrdung der verschiedenen Baumarten. G. Fischer,
Jena 1912.
ŠUMARSKI LIST 4/1913 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 154 —


jablan 55,6 akaciju 1,1
hrast 13,9 trešnju 1,0
brijest 7,0 orah 0,7
crnogoricu 6,8 brezu 0,5
bukvu 3,8 divlji kostanj 0,5
krušku 2,7 šljivu 0,4
vrbu 1,5 kostanj 0,3
jasen 1,3 johu 0,1
lipu 1,2 platanu 0,1
jabuku 1,1 trs 0,1


Prispodobimo sa ovim drugo jedno statističko opažanje izvedeno
u Schleswig-Holsteinu po Brodersenu . U godinama
1884—1899 zabilježio je on u stanovitom području 239 slučaja
udarca groma u razno drveće i odpada na:


jablan
hrast
lipu
jasen
voćke
109
27
23
21
11
johu
brijest
brezu
bukvu
ostalo razno
6
3
1
1
vrbe 10 drveće 18
crnogoricu 10
Nije nužno, da ovdjeviše ili manje podudaraju,
izn
Naosim sve
temelju
statistike, kad
tog svrstao je
se sve
Stah l


naše drveće s obzirom na opasnost prema udarcu groma u
tri hrpe.


U prv u hrp u brojimo drveće, koje je ponajviše ugroženo
od groma i što se broja udaraca i žestine njihove tiče.
Na prvom mjestu vidimo i opet jablan i hrast, a onda
krušku, brijest, vrbu, jasen, akaciju, te crnogorično drveće.


U drugo j hrp i nalazi se drveće, koje biva rjedje
gromom udareno i to : lipa, jabuka, trešnja, orah i kostanj, a
trećo j hrp i pripadaju gromom vrlo rijedko udarena
drveta, kao: joha, divlji kostanj i na poslednjem mjestu bukva .


Nakon ove statistički konstatirane činjenice namiče nam
se pitanje : zašto baš tako često udara grom u jablan i hrast,
dočim vrlo rijedko ili nikada u bukvu?
ŠUMARSKI LIST 4/1913 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— Î55 -
Izmedju zemlje i oblaka postoji uvijek električna napetost
te nije čudo, da osobito visoko drveće služi kao put izjednačenju
te napetosti. Uzroci, s kojih baš stanovito drveće
pri tom izjednačenju električne napetosti strada, vrlo su različiti,
a i posljedice tog udarca su različite. Udarac groma
u drvo može biti gotovo sasvim neopažen, tek da nastanu anatomske
promjene u gradji drveta, ili što se češće dogadja, udarac
je žestok, te oguli koru s drveta, a gdjekad i raskoli čitavo
drvo od vrha krošnje do podnožja debla. Djelovanje munje je
pri tom u prvom redu po mišljenju botaničara Cohun a mehaničko
, pošto voda pretvorena u drvu u paru dostigne veliku
napetost, usljed koje drvo raspuca i to gdjekad sa takovom
žestinom, da se trijeske poslije takova udarca nalaze i po više
metara daleko od stabla.


Pri razmatranju faktora, radi kojih je stanovito drveće
gromom ugroženo, moramo isto tako uzeti u obzir
svojstva okoline (tla) diveća, kao i razna svojstva samog
drveta.


Sto se tiče prvih svojstava okoline, to je J o n e s c u
tvrdio na temelju svojih dugogodišnjih opažanja, da je drveće,
koje raste nailovastom tlu, mnogo više gromom ugroženo,
nego drveće savapnenog tla. Uza to je s tim u
savezu i vlažnos t tla , koju pri tumačenju odvodjenja elektriciteta
moramo svakako uzeti u obzir. Tako je po mnijenju
V o s s -a ono drveće, koje imade okomito u dubinu izraslo i
dugačko korjenje više ugroženo od groma, nego drveće sa korjenjem,
koje se u širinu širi.


Mnogo više faktora, koji su odlučujući za vodljivost
munje, moramo tražiti u svojstvima samog drveća. Osim prije
spomenutog obličja korjena u drveću moramo uzeti u obzir:
visinu drveća, broj grana i ogranaka te njihov položaj prema
deblu, površinu kore, broj i oblik lišća, svojstva kore i drveta,
množinu sadržane vode u kori i drvetu, sadržine drva kao
masna ulja i škrob i t. d. Sve te faktore moramo pri riješavanju
ovog problema uzeti u obzir.
ŠUMARSKI LIST 4/1913 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 156 —


Medju prvim teorijama spominjem onu od Jonescu-a ,
koji je držao, da postoji odnos izmedju munje i rezervne sadržine
drva. Tako da su t. zv. masna d r v e t a, kojima je drvo
natrpano masnim uljem i rezervnom hranom kao bukva, lipa,
breza i dr. osjegurane proti udarcu groma, dok su t. zv.
škrobna drveta kao jablan, hrast, vrba i dr. ugrožena
gromom. No ta teorija se uslijed mnogo raznih prigovora nije
mogla održati.


Wolf f i neki drugi istraživaoci mjerili su vodljivost elektriciteta
raznog drva; no u tom se je pokazala takova raznolikost,
te se nije mogao nikako naći sklad sa udarcem groma.
Tek toliko može se reći, da vodljivost elektriciteta po drvu zavisi


o sadržini vode, te oni dijelovi drva, koji su više sočni i imadu
više vode, vode bolje elektricitetu a i opažanjem je ustanovljeno,
da strijela prolazi poglavito takovim dijelovima drveta kao kambijem
i bijelom.
No jamačno je najvažniji faktor, koji odlučuje o udarcu
groma — obličje i ustrojstvo površine drveća.
Vanderlinde n je prvi upozorio, da drveće sa neravnom i hrapavom
korom češće i jače trpi od groma, nego drveće sa
ravnom korom. Mi znamo, da se električna iskra dakle i strijela
širi površinom, te će dakle po glatkoj površini biti lakše
odvedena i bez zapreka, dok po hrapavoj površini u udubinama
naidje na otpor, te nužno dodje do uništenja tog otpora t. j .
do cijepanja kore. K tomu svojstvu obličja kore drveta pridolazi
još vrlo važno svojstvo močivosti kore, na koju je
već god. 1874. prvi Keimaru s upozorio. U formularima za
statistiku udarca groma u drveće, koje je po Ebermayer-u
bilo po šumarima u Bavarskoj razaslano, stajalo je i pitanje,
da li je gromom udareno drvo, bilo mokro ili suho. Sasvim
naravski, da će strijela po glatkoj i smočenoj kori biti bez
zapreka odvedena, dok će po suhoj i hrapavoj kori naići na
otpor, te će svladavši ovaj ozlijediti i oštetiti drvo. S tih razloga
drže mnogi kao Brodersen, Vanderlindendr., da grom udara jednako u sve drveće, te da je razlika
ŠUMARSKI LIST 4/1913 str. 31     <-- 31 -->        PDF

15?


samo prividna, jer drveće sa glatkom i mokrom korom kao


n. pr. bukva za kiše ne biva od strijele ozlijedjena i stoga
izbjegne našem opažanju.
Da je močivost kore u odnosu sa udarcem groma, ustanovio
je opažanjem i S t a h 1, te njegova ljestvica močivosti
stoji u skladu sa ljestvicom udarca groma. Tâko se stablo
bukve za kiše odmah posvema smoči, dok kora hrasta ostane
skoro suha. Samoj pak močivosti kore uzrokom su druga svojstva
kore i drveta. Tako je vašan i oblik krošnje t. j . poredjaj
grana prema deblu. Sasvim naravski, da drveće sa granjem,
koje se prema zemlji spustilo kao n. pr. kod žalosne vrbe
(Trauerweide) ostane na deblu suho, dok je obična bukva, sa
više ili manje uspravnim granjem odmah mokra. Ali nije samo
položaj granja važan, već i močivost samog periderma.


Sa ovim poslednjim mišljenjem o važnosti ustrojstva kore
pri udaranju groma slažu se i S t a h 1 o v i pokusi, koje je
izveo sa Holtz-ovim munjilom i sa malenim dijelovima kore
raznog drveća. Periderm je slab vodić elektriciteta, ali smočen
vodi dobro. Eksperimentalna istraživanja Stahl-ova pokazala su,
da su lenticele na kori osobiti otvori, kroz koje elektriciteta
ulazi u nutrašnjost drva. I ako baš nije dopušteno iz ovih pokusa
sa elektricitetom malene napetosti izvoditi sigurne zaključke
na grom ili strijelu sa silnom množinom elektriciteta velike napetosti,
to nam ipak utvrdjuju ispravnost prije spomenutog
mišljenja.


Pri tumačenju ugroženosti drveća proti udarcu groma ne
smijemo zastupati samo jedno mišljenje, već moramo, kako to
i S t a h 1 čini, sve mjerodavne faktore u obzir uzeti.


Uzmimo n. pr. bukvu, u koju po statistici rijedko kada grom
udari. Bukva imade korjenje više ili manje u širinu rasprostranjeno
a ne kao hrast, kojega korjen duboko i okomito u zemlju
raste. Granje bukve je više ili manje uspravno uzdignuto, te
sa tankim uspravnim grančicama pospješuje odvodjenje kiše
po glatkoj površini kore na deblu — imade dakle sva svojstva,
koja omogućuju lakše izjednačenje električne napetosti izmedju
ŠUMARSKI LIST 4/1913 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 158 —


oblaka i zemlje. Dolazimo ali ipak do već prije rečenog zaključka,
da bukva ne biva rijedje udarena gromom nego ostalo
drveće, već udarac groma u bukvu biva neopažen, pošto strijela
nadje u glatkoj i mokroj kori otvoren put bez zapreka. Da je
močivost kore najvažniji momenat, koji odlučuje o ugroženosti
drva proti gromu vidimo n. pr. kod naše jele. Jela ima iglice,
koje su sa šiljcima upravo izvrsni prenosioci elektriciteta, ima
mnogo smole, korjenje je u širinu razvito, glatku koru, dakle
sva svojstva bukove hrpe, a manjka samo svojstvo močivosti
kore, te je ovo jedno dostatno, da prevlada ostala svojstva,
tako da jela ipak pripada hrpi hrasta, hrpi gromom ugroženog
drveća.


U poslednjem poglavju interesantne knjižice prof. Stahl a
raspravlja se o praktičnoj upotrebi izučavanjem tog problema
dobivenih rezultata. Ne može se mimoići pitanje, da li je uputno
u blizini kuća nasadjivati visoka drveća, recimo jablane i hraste?
0 tom pitanju bilo je u literaturi često govora, te nalazimo
mnijenja pro i kontra. Tako Švicar Hess drži, da visoki
jablani mogu samo onda služiti kao munjovod, ako im granje
još do podnožja debla siže, Le koji su najmanje dva metra
udaljeni od najbliže točke kuće, te je uz to tlo vlažno, sa
kojim ribnjakom ili mlakom u blizini. U protivnom slučaju može
iskra lako na kuću skočiti. Stoga preporuča Hess, da je najbolje
na jablan u blizini kuće postaviti pravi munjovod. Do
sličnog rezultata dolazi i Brodersen , koji drži, da i ako
drveće u blizini kuće ne služi kao munjovod, to ipak u slučaju
udarca prelazi strijela istom sa drva na kuću, te tim biva
oslabljena, dakle i manje opasna. Pošto je nasadjivanje drveća
u blizini kuća više put sa drugih razloga n. pr. radi zaštićenja
proti vjetru nužno, to preporuča S t a h 1 u tom slučaju nasadjivati
drveće treće hrpe kao : bukve, divlje koštanje, orahe,
a nikako ne drveće grupe jablana i hrasta.


Mimogredce još jedno praktično pitanje. Već kao djeca
čuli smo, da za vrijeme oluje ne valja bježati pod drvo, jer
prijeti opasnost groma. I ako znamo, da je grom često usmrtio
ŠUMARSKI LIST 4/1913 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 159 —


ljude i na otvorenom polju, to ipak svjetuje Schwartz , a
i Stah l držati se za oluje ovog pravila: Za vrijeme oluje
treba se u prvom redu čuvati osamljenog drveća, a osobito
drveća sa osušenim granama. U alejama treba se držati nižeg
drveća, a isto i u šumi. Preporuča se leći po mogućnosti što
dalje od debla, ali ispod krošnje i to na protivnoj strani, s koje
dolazi Oluja, gdje je deblo suho. K tomu pridodaje Stah l
još savjet, ako je izbor drveta moguć, da se kao sklonište
izabere deblo, koje je već u početku kiše ili oluje već do tla
smočeno.


Time završujem izvještaj o interesantnoj Stahlovoj studiji
i veselilo bi me, kada bi doznao, da naši šumari i čuvari
šuma, a i prijatelji prirode nisu ispustili s oka ovaj interesantni
problem, nego da su pribilježili svoja opažanja i iznijeli ih na
ovom mjestu i tako pridonijeli nešto konačnom riješenju tog
problema. Dr. V. Vouk (Zagreb).


Upliv dima i plinova iz talionica na šumu
i šumsko tlo.


Kakogod se razvitkom industrije silno diže blagostanje naroda, ipak
se nemože poreći, da napredak industrije imade i svojih zlih strana, jer
u koliko industrija u jednu ruku stvara vrijednosti, to ih s druge strane
opet uništava.


Treba samo da se sjetimo antagonizma, koji vlada izmedju industrije
te gospodarstva i šumarstva.


Nekoja industrijalna poduzeća uplivišu osobito nepovoljno na gospodarstvo,
a napose na šumske kulture, pa akoprem su štete, koje takova
industrijalna poduzeća nanašaju gospodarskim kulturama i šumi u razmjeru
naprama proizvedenim industrijalnim vrjednostima dosta malene, ipak su
za dotične posjednike, koji ju trpe i snašaju od velike važnosti. U industrijalnim
krajevima došlo je več do mnogih tužba i parnica radi toga,
što su uslijed štetnih plinova i isparivanja za gospodarstvo i šumarstvo
propale znatne površine. Stoga je posve naravno, da nastoje takove zle
uplive iz javnih obzira po mogućnosti umanjiti, a to se može postići u
dvojakom smjeru.


Od strane same industrije umanjivanjem i neškodljivim odvadjanjem
otrovnih plinova i isparina, a od strane šumarstva i gospodarstva takovim
mjerama pomoću kojih se škodljivi upliv otrovnih plinova paralizira. Za
vegetacije su najškodljivije kiseline, a naročito sumporna kiselina, koja se
od svih sastojina dima najčešće u njima nalazi.