DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1913 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 124 —


Kr. kotarska oblast
Broj: 1.120/1 913 Cirkvenic a 30. siečnja 1913.
Prednet: Cirkvenica veleprodaja
jelovih stabala


Oglas dražbe stabala.


Ma temelju naredbe kr. zem. vlade od 18. siečnja 1.913. broJ
183335/912. obdržavati će se na dan dne 8. ožujka 1.913. u 11. sat1
prije podne u uredu kr. kot. oblasti u Cirkvenici dražba od 2017. jelovih
stabala, vlastničtvo zem. zaj. Cirkvenica a nalazećih se u šumskom predjelu
Eavno-Kurin.


Procijenjena stabla imadu 4587.57 m3 gr a d je i 2991.73 m" ogrijeva.
Isklična cijena ustanovljena je sa 39035 kruna i 54 filira te se ispod
ove isklične cijene neće prodavati.


Propisno biljegovane ponude, koje imadu biti obložene žaobinom od
10 % od isklične cijene, imadu se predati do 11 sati prije podne u urudžbeni
zapisnik ove kr. kot. oblasti. Na omotu ponude imade biti naznačeno
»Ponuda na 2017 jelovih stabala u šumi Kurin-Ravno vlasničtvo
zem. zaj. Cirkvenica«.


Nacrt kupoprodajnog ugovora može se vidjeti za vrijeme uredovnih
sati u uredovnici kr. kot. šumara u Cirkvenici.
Upravitelj kotara :
Dr. pl. Vuchetich v. r.


Broj 2080/1913. Kr. kotarska oblast u Slatini.


Slatina dne 18. veljača 1913.


Oglas dražbe bukovih stabala.


Dne 19. ožujka 1913. u 10 sati prije podne obdržavati će se u
uredu kr kotarske oblasti u Slatini putem pismenih ponuda dražba vrhu
1000 komada biranih bukovih stabala, stojećih u sumi i na pašnjaku
zemlj zajednice Kometnik a procjenjenih na 20.000 kruna.


Stabla su naročito sposobna za izradbu vila i lopata.


Suma je udaljena 4 kilometra od željezničke stanice Voćin. Propisno
biljegovane ponude imadu biti obložene sa jamčevinom, koja iznaša 10°/o
od izklicne cijene.


Na brzojavne kao i na kasnije stigle ponude neće se nikakav
obzir uzeti.
Pobliže dražbene uvjete moći je uviditi kod potpisate oblasti za
vrijeme uredovnih sati.


Kotarski upravitelj:


u. z. Spi lier.