DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1913 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 123 —


3 puta po 1 sat sudjelovati u pododboru za šum. zoologiju u svrhu ustaljenja
terminologije i nomenklature sabiranjem materijala i raspravljanjem
u korist i meni mile »zelene« struke.


Zadnje cijene bečkoga tržišta za trgovinu šum. proizvoda na
veliko.


Gorivo po 1 pr. m. na bečkom kolodvoru. Kruna :
bukove cjepanice 1. r. nesplavljane 11-5 — 13-—


« « 2» «....,... 10-5 — 115
´< t 1 « splavljane 11-12.5
« « 2« « 9-5 — 10 5


jelove i omorikove cjepanice nespljavljane ... . 12-5 — 13-—
« « < « splavljane 12-5 —´ 13-—
borove cjepanice 9´5 -11.5
Gradja : po 1. m3 na bečkom kolodvoru:
jelovi i smrekovi rogovi (Sparren)
široki do 10 m dugački ... . 44-48-


113 118


46. 52-—
l8i20-2´i24 »


jelove i smrekove grede (tramovi)
I8|24—24|J9 cm. široki, do 6—8 m. dugi . . . 52-— — —
jelove i smrekove tanke platnice 40— — 44


» » » prosta brvna 46-— — —
jelove daske i brvna 1 r 50 — — 60
smrekove daske i brvna 1 r 68´ — — 88
borove » » » 1 r. . . . . ... 55´— — 70
hrastove daske nesortirane austr. i ug. porijekla . . 150´— — 190


» » » slavonskog » . . 180-— — 240


hrastovi frizj 1 r. (kratki bečki) 100- 130
» 2 » ( * » ) 90 100
» 1 » (exprot) 125- 135


Na vlastelinstvu valpovačkomu ima se popuniti 1. svibnjem t. g.
mjesto šumarskog v.ježbenikasa sjedištem u Valpovu. Plaća
1400 kruna, 12 prostor, met. ogrjeva i stan. Namještenje jednu godinu
privremeno.


Natjecatelji, absolventi šumarskih nauka, dobri risači, hrvatskom i
njemačkom jeziku podpuno vješti, neka podnesu svoje vlastoručno pisane
molbe do najkašnje 15. ožujka t. g. na podpisano šumsko nadzorničtvo
u Valpovu.


Valpovo, 29. siječnja 1913.


Šumsko nadzorničtvo
vlastelinstva valpovačkoga


i podgoraćkog.
ŠUMARSKI LIST 3/1913 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 124 —


Kr. kotarska oblast
Broj: 1.120/1 913 Cirkvenic a 30. siečnja 1913.
Prednet: Cirkvenica veleprodaja
jelovih stabala


Oglas dražbe stabala.


Ma temelju naredbe kr. zem. vlade od 18. siečnja 1.913. broJ
183335/912. obdržavati će se na dan dne 8. ožujka 1.913. u 11. sat1
prije podne u uredu kr. kot. oblasti u Cirkvenici dražba od 2017. jelovih
stabala, vlastničtvo zem. zaj. Cirkvenica a nalazećih se u šumskom predjelu
Eavno-Kurin.


Procijenjena stabla imadu 4587.57 m3 gr a d je i 2991.73 m" ogrijeva.
Isklična cijena ustanovljena je sa 39035 kruna i 54 filira te se ispod
ove isklične cijene neće prodavati.


Propisno biljegovane ponude, koje imadu biti obložene žaobinom od
10 % od isklične cijene, imadu se predati do 11 sati prije podne u urudžbeni
zapisnik ove kr. kot. oblasti. Na omotu ponude imade biti naznačeno
»Ponuda na 2017 jelovih stabala u šumi Kurin-Ravno vlasničtvo
zem. zaj. Cirkvenica«.


Nacrt kupoprodajnog ugovora može se vidjeti za vrijeme uredovnih
sati u uredovnici kr. kot. šumara u Cirkvenici.
Upravitelj kotara :
Dr. pl. Vuchetich v. r.


Broj 2080/1913. Kr. kotarska oblast u Slatini.


Slatina dne 18. veljača 1913.


Oglas dražbe bukovih stabala.


Dne 19. ožujka 1913. u 10 sati prije podne obdržavati će se u
uredu kr kotarske oblasti u Slatini putem pismenih ponuda dražba vrhu
1000 komada biranih bukovih stabala, stojećih u sumi i na pašnjaku
zemlj zajednice Kometnik a procjenjenih na 20.000 kruna.


Stabla su naročito sposobna za izradbu vila i lopata.


Suma je udaljena 4 kilometra od željezničke stanice Voćin. Propisno
biljegovane ponude imadu biti obložene sa jamčevinom, koja iznaša 10°/o
od izklicne cijene.


Na brzojavne kao i na kasnije stigle ponude neće se nikakav
obzir uzeti.
Pobliže dražbene uvjete moći je uviditi kod potpisate oblasti za
vrijeme uredovnih sati.


Kotarski upravitelj:


u. z. Spi lier.


ŠUMARSKI LIST 3/1913 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— V2b —
Kr. kotarska oblast u Osijeku.
Broj 2304(1913. U Osijeku, dne 17. veljače 1913.
Predmet: Satnica z. z. prodaja
hrastova.


Oglas dražbe


Dozvolom kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove od 28.
siječnja 1913. broj 3574 obdržavat će se u uredu kr. kotarske oblasti u
Osijeku dana 31. ožujka 1913. u 10 sati prije podne putem pismenih ponuda
dražba od hrastovih stabala, koja se nalaze u šumi z. z. Satnica
osječka, a procjenjenih na 88.645 K 60 fil.


Kupac je dužan hrastove iz zemlje izvaditi, a jame zatrpati i poravnati.
Prodaje se tehnički sposobno drvo.
Rok izradbe i izvoza drva do konca 1914. godine.
Pismene ponude sa izjavom nudioca, da su mu dražbeni uvjeti


poznati, i da im se u cjelosti podvrgava, imadu biti obložene sa 10°/0 is


klične cijene.
Ponude ispod isklične cijene f brzojavne ponude ne uvažuju se.
Pobliži dražbeni uvjeti stoje na uvid u uredu kr. kotarske oblasti


u Osijeku za vrijeme uredovnih sati.


Kr. kotarski predstojnik :
Sokolić v. r.


Honoriranje članaka.


Za članke (rasprave) i ine sastavke (vijesti i crtice) u Šumar, listu


Lug. vjestniku, plaća se u ime honorara po jednoj stranici :
a) za izvorne sastavke 5-0 K;
b) za prevode 3-5 K ; i
c) za prepisane stvari 2 0 K.
Povrh toga će se za one članke, koji su od osobite vrijednosti, u


koje je sastavljač morao uložiti puno truda, te koji su u strukovnomjezičnom pogledu tako dotjerani, da ih ne treba ništa, ili veoma malo
ispravljati, — na predlog urednika društvenog časopisa, po društvenom
upravljajućem odboru dopitati još posebna nagrada.
ŠUMARSKI LIST 3/1913 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 126 —


Broj 5977 ex 1913.


Dražba hrastovih stabala.


Kod kr. šumarskog ureda na Sušaku obdržavati će se dne 2. travnja


t. g. u 10 sati prije podne putem zatvorenih pismenih ponuda javna ponudbena
razprava glede prodaje na panju u kraškoj branjevini zvanoj
Senjska draga broj II. nalazećih se jur konsigniranih 200 hrastovih stabala
koja su procijenjena na 148 m3 drvne gromade sposobne za gradju
i tvorivo i 72 m3 sposobne za ogrjevno drvo uz izklićnu cijenu od
2581 kruna.
Zaobina 260 kruna.
Dražbeni i ugovorni uvjeti kao i potanki izkaz konsigniranih stabala
mogu se ugledati kod kr. šumarskog ureda na Sušaku.


Na Sušaku, dne 21. veljače 1913.


Kr. šumarski ured:


Broj 43353 I-B-3.


Oglas drvoprodaje.


Kod kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebn prodavati će se dne 14.
ožujka 1913. u 11 sati prije podne lih putem pismenih ponudah u 37—42
okružjima VII. sjekoreda kr. šumarije u Rujevcu konsignirana, te u razdoblju
1913—1922 po kupcu na njegov trošak izrabiva bukova stabla sa
303,230 m3, kestenova stabla sa 4191 m3, hrastova stabla sa 20,244 m:t,
i ina stabla sa 1058 m3 stablovine na panju.


Izklicna cijena iznosi 552.160 kruna.


Pobliži dražbeni i ugovoreni uvjeti mogu se ugledati kod kr. šumarskog
ravnateljstva u Zagrebu, te kod kr. šumarije u Rujevcu a na zahtjev
će se i poštom dostaviti.


U Budimpešti u mjesecu veljači 1913.


Kr. ug. ministar za poljodjeljstvo.


. SJEME
dobavlja uz primjerenu cijenu:
Pošumavska sušama na semena
lesni společnost s r. o.,


k . mai NOVO


(JUGLANS NIGRA). Ceské Budejovice. Sumava.
ŠUMARSKI LIST 3/1913 str. 49     <-- 49 -->        PDF

-127
Šumskih biljka


vrlo lijepih i od svih vrsti drveća iz vlastitih razsadnjaka nudja na
prodaju njekoliko miliiuna Rud. Hacker, c. kr. šumarnik u Hradci
Krâlové (Češka). Zahtjevajte cjenik. Biljke se šalju kao brzojavna
roba skoro uz istu cijenu kao i obična tovarna roba.


2—2


3-2


Sjemenje od smreke potičuće iz Češke Šumave,


kao i sjemenje svih inih vrsti crnogorice i listača,


OD NAJBOLJE KVALITETE


dobavlja uz primjerenu cijenu


Pošumavska sušama
na semena lesni


SPOLEČNOST S R. O.,


Ceské Budejovice.


Milijuni prekrasnih biljka AKACIJE, KITNJAKA i LUŽNJAKA kao i
BILJKA i SJEMENJA od svih ostalih vrsti drveća za pošumljenje dobiju se


kod


Adalbert Farago


WALDSAMES-KXENGANSTALT
TT U
UU.
.. BAUMSCHULEN3BAVLJA ME


LS-KLENGANSTAL BAUMSCHUI C. I K.


DVORSKI DOBAVLJAČ
ČČ U
UU ZALAEGERSZEG
ZALAEGERSZEGZALAEGERSZEGU
UU U
UU MEDJUMURJU.
Cijenici o ružama, coniferama i voćkama šalju se na zahtjev.


3-2
ŠUMARSKI LIST 3/1913 str. 50     <-- 50 -->        PDF

128


4> S en


> Klicavost mog sjemenja je nedostiživa PS >


O (U ..


PS


I i 1


O N


i» s-i


Imre Sândor


veletržac šumskog sjemenja
i biljka u vlastitoj upravi.


Székesfehérvâr.


3—1 (Ugarska).


< o


1 n


o3
p
<.>


—k. t—,


>-h en


, *~^
p


o> n>


P TI 3


3 Ju


o


N<
.>


P o


. 3 cn<


PS


o
C —


M


1


î-t p


en


Skroz točna i veoma solidna poslužba P


r-t


1


SJEME ČETINJAČA SJEME LISTACA


NAJBOLJE
DOMAĆE I INOZEMSKO


ŠUMSKO SJEMENJE


dobavlja uz primjerenu cijenu sušiona i
trgovina sjemenja


A. GRUNWALD
WIENER-NEUSTADT (ÔSTERREICH)


Cijenici na zahtjev badava.


3-2


ŽIR .....


^


Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. Albrecht, Zagreb