DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 3 —


prvotnog eruptivnog kamenja 60 do 65 cm , na vapnenastom i
ilovastom tlu ili ua praporu (Lôss) 65 do 70 cm.


Visina stabla bila je pri tom vrlo različita, te je varirala
izmedju 8 do 35 m., "a ovisila je najviše o debljini plodne naslage
zemlje i o sadržaju vlage u njoj. Najbolje uspijeva orah
na dubokoj pjeskovitoj ilovači, na dubokom vapnenastom tlu i
na praporu. Za dobro uspijevanje mnogo su važnija dobra fizikalna
svojstva tla, kao što.su dubljina tla, povoljno razmjerje
vlage, te blagi položaj i toplina, nego li mineralni sastav. Na
miueralno snažnom tlu kao što je granit ili prapor, zaostaje mu
uzrast u visinu razmjerno vrlo jako već pri maloj razlici u
relativnoj visini, ako tlo nije dovoljno duboko i razmjerno dosta
vlažno. Zato orah najbolje uspijeva u dolinama i na lako nagnutim
obroncima brda i prigorja.


Na vrlo suhom ili poviše vlažnom, teškom i hladnom tlu
nije dobro orah uzgajati. U opće može se reći, da orah svagdje
uspijeva, gdje i vinova loza i kesten, dapače još i na nješto
višim i hladnijim stojbinama.


Ako su pako dotična mjesta izvržena čestim mrazovima,
to se na njima može uzgojiti orah uz opreznu i veliku njegu
samo onda, ako je zemlja osobito dobra, tako, da orah u toku
od 3—4 godine uzraste do takove visine, da mu mrazovi ne
mogu više škoditi. Dobri uspjesi polučeni su i na taj način,
da je orah uzgajan pod zaštitom borove sastojine


Najnepovoljnija stojbina za uzgoj oraha jesu ravnice u
neposrednoj blizini voda stajaćica, te uske duboke zatvorene
kotline, u kojima nema promaje ili vjetra, jer su ovi položaji
naročito izvrženi čestim proljetnim mrazovima. Naprotiv tome
su otvorene i zračne stojbine, pa makar se iste nalazile i u
većoj apsolutnoj visini, za uzgoj oraha mnogo povoljnije.


Što se tiče apsolutne nadmorske visine, to orah u njekim
krajevima Švicarske uspijeva još u visini od 950 do 1000 mt.
ali dakako samo na povoljno sunčanim mjestima.


Sve do sada napomenute okolnosti vrijede u jednakoj


mjeri za sve vrsti oraha, dapače crni i sivi orah imaju u po