DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 32 —


Nakon pročitanja uzimlju se oba zapisnika do znanja, te se za ovjerovljenje
zapisnika prošle odborske sjednice izabiru odbornici Dragutin
Polaček i Dragutin Trotzer, dočim su za ovjerovljenje zapisnika od 15.
travnja 1912. još u prošloj sjednici izabrani odbornici Ivan Konig i Dr.
Andrija Petračić


Toč. II. Izvješće o tekućem poslovanju.
Predsjedatelj saobćuje, da je dne 4. kolovoza 1912. preduzeo skontraciju
blagajne, kojom je prigodom zaključen:


1. blagajnički dnevnik društvene imovine sa ostatkom
od ... . 18 300 K 13 f.
2. blagajnički dnevnik pripomoćne zaklade sa ostatkom
od 13.253 K 10 f.
3. blagajnički dnevnik zaklade A Borošića sa ostatkom
od _ 2.770 K 93 f.
Gotovine te nalaze se uložene u vinkuliranim vrijednostnim papirima
i uložnicama domaćih zavoda. — Uzimlje se do znanja.
2, Tajnik izvješćuje, da je prema zaključku upravljajućega odbora
od 15./IV. 1912- srbskom šumarskom udruženju u Beogradu poštanskom
doznačnicom odpremljen iznos od 100 dinara kao pristupnina hrv.-slav.
šumarskog družtva sa člana utemeljača. Uzimlje se do znanja.


Točka Illv Rješenje prispjelih podnesaka.


1. Petar Skrljac, šumarski vježbenik gjurgjevačke imovne obćine u
Belovaru i Grubić Nikola, šumarski pristav petrovaradinske im. obćine u
Mitrovici, prijavljaju se za članove I razr. — Primaju se.
2. Heide Josip, nadšumar u Fojnici u Bosni, prijavljuje za članove
II. razr. bosanske lugare Ivu Drmača i Stjepana Nikića — Primaju se.
3. Čita se odpis kr. zemalj. vlade, odjela za bog. i nastavu od
24./VI. 1912. broj 5074, kojim se pitanje o vodovodnoj pristojbi u zgradi
društvenoga doma, konačno uredjuje onamo, da će obzirom na to, što je
u zgradi postavljen jedinstveni vodomjer za sve prostorije, zemalj. erar.
naknadjivati gradskoj obćini sav pptrošak vode, dočim je hrv.-slav. šum.
društvo dužno naknaditi zemalj. eraru trošak za nj plaćene vodovodne
pristojbe za vrijeme, od kada je vodomjer u društvenoj zgradi smješten,
dakle od 1. srpnja 1910. i to za one prostorije, koje lih hrv.slav. šumarskom
društvu služe, a to su :
1. Društvena dvorana sa malom tajničkom sobom, za koje odpada.
pristojba od godišnjih 10 K.
2. Stan pazikuće, na koji odpada pristojba od godišnjih I4 K 40 f.
pak imade hrv. slav. šumarsko društvo godišnje naknaditi u ime vodovodne
pristojbe, koju zemalj. erar za nj podmiruje ukupni iznos od
24 krune 40 filira.
Pošto je pako vodomjer smješten 1. srpnja 1910. duguje zemalj.
eraru do 1. srpnja 1912. godine (koji je dan uzet radi lagljeg računa)
tu vodovodnu pristojbu za vrijeme od dvije godine ukupnim iznosom od
48 K 80 f.


Ujedno je hrv. slav. šumarsko društvo pozvano, da tu svotu odmah
otpremi kr. zemaljskoj blagajni u Zagrebu. Za buduće pako odredjeno
je, da se iznos od 24 K 40 f. svakoga 1. srpnja u godini počam od 1.