DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 31 Nećemo
pogriješiti ako uztvrdimo, da je tek usljed tih zakona šumarstvo
kod polit, uprave u kraljevinama Hrv. i Slav. stavljeno o bok
šumarstvu drugih naprednih zemalja.


Kano što je F Z. živo nastojao podići ugled šumarstva i šumarskoga
osoblja u službenom pogledu, tako je i kao revan član i utemeljitelj
hrv slav. šumar, društva nastojao svima silama podići društvo moralno i
materialno. On je brižno pazio, da se hrv slav. šumarsko društvo u svakoj
nuždnoj prigodi dostojno iztakne, i da se od hrv. slav. šumarskoga
drušiva sve ono odkloni, što bi mu moglo biti na uštrb.


Kao priznati financier i gospodar znao je zgodnima financijalnimaoperacijama provesti, da je hrv. slav. šumar, društvo došlo u posjed krasne
i velike zgrade, svoga „Šumarskoga doma", koji dandanas reprezentira
veliku društvenu glavnicu, i odbacuje mu lijepi dohodak.


Potanji opis djelovanja toga, po hrvatsko šumarstvo zaslužnoga muža
i njegov životopis donjeo je Š. 1. u 2 broju od godine 1895., čega radi
ga sada nedonašamo.


Doznavši predsjedništvo hrv. slav. šum društva za smrt svoga zaslužuoga
bivšega predsjednika, poslalo je odmah brzojavnu sažalnicu obitelji
pokojnikovoj i izvjesilo u znak žalosti crnu zastavu na društvenoj zgradi.


Na odar pokojnika položila je društvena uprava krasan vijenac, a
do hladnoga groba izpratili su ga osim rodbine izaslanici šum. društva, šumarskog
odsjeka kr. zem. vlade, kr- šumarskog ravnateljstva zagrebačkoga
i mnogi drugi članovi hrv. slav. šum. društva i prijatelji pokojnikovi.


Dne 12.|prosinca 1912. odslužena jeu župnoj crkvi sv. Marka u Zagrebu
sveta misa zadušnica u 10 sati prije podne. Slava vrlom pokojniku!


Imenovanja »Njegovo ces: i Apostolsko kr. Veličanstvo blagoudostojalo
je previšnjim riješenjem danim u Beču dne 9. prosinca 1912. milostivo
podijeliti upravitelju kr. nadzorničtva za pošumljenje primorskog krasa u


Senju kr. šumarskom nadinžiniru Otonu Nyitrayu naslov kr. šumarskoga


savjetnika uz oprost pristojba«.


Kraljevski povjerenik u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji obnašao
je kr. šumarskog pristava dra. Vašu Vučkovic a imenovati kr. šumarskim
povjerenikom u IX. činovnom razredu extra statum sa sustavnim berivima,
ostavljajuć ga i nadalje u službovanju kod kr. hrv.-slav. dalm. zem. vlade.


Kr. ug.min. za poljodjelstvo imenovao je kod kr. šum. ureda na Sušaku
PavlaZsurillu te Dragutina Szaborni-a privrem. kr. šum vježbenicima.


Društvene vijesti.
Zapisnik spisan dne 4. kolovoza 1912. u »Šumarskom domu« u Zagrebu
prigodom obdržavanja sjednice upravljajućega odbora hrv.-slav.
šumarskog društva.
Prisutni: I. podpredsjednik: Robert Fischbach, blagajnik: Ljudevit
Szentgyôrgyi, odbornici : Dragutin Lasman. Dr. Gjuro Nenadić, Dr. Andrija
Petračić, Dragutin Polaček, Vilim Tolg, Dragutin Trotzer i tajnik
Josip Jakopec.
Nakon što se je tako za stvaranje zaključaka skupio dovoljan broj odbornika,
to u zastupanju predsjednika otvara sjednicu I. podpredsjednik i
srdačnim riječima pozdravlja prisutne
Po tom predsjedatelj pozivlje tajnika, da prema točki I. dnevnoga
reda pročita zapisnik prošle odborske sjednice od 2. srpnja 1912. i zapisnik
od 15 travnja 1912.
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 32 —


Nakon pročitanja uzimlju se oba zapisnika do znanja, te se za ovjerovljenje
zapisnika prošle odborske sjednice izabiru odbornici Dragutin
Polaček i Dragutin Trotzer, dočim su za ovjerovljenje zapisnika od 15.
travnja 1912. još u prošloj sjednici izabrani odbornici Ivan Konig i Dr.
Andrija Petračić


Toč. II. Izvješće o tekućem poslovanju.
Predsjedatelj saobćuje, da je dne 4. kolovoza 1912. preduzeo skontraciju
blagajne, kojom je prigodom zaključen:


1. blagajnički dnevnik društvene imovine sa ostatkom
od ... . 18 300 K 13 f.
2. blagajnički dnevnik pripomoćne zaklade sa ostatkom
od 13.253 K 10 f.
3. blagajnički dnevnik zaklade A Borošića sa ostatkom
od _ 2.770 K 93 f.
Gotovine te nalaze se uložene u vinkuliranim vrijednostnim papirima
i uložnicama domaćih zavoda. — Uzimlje se do znanja.
2, Tajnik izvješćuje, da je prema zaključku upravljajućega odbora
od 15./IV. 1912- srbskom šumarskom udruženju u Beogradu poštanskom
doznačnicom odpremljen iznos od 100 dinara kao pristupnina hrv.-slav.
šumarskog družtva sa člana utemeljača. Uzimlje se do znanja.


Točka Illv Rješenje prispjelih podnesaka.


1. Petar Skrljac, šumarski vježbenik gjurgjevačke imovne obćine u
Belovaru i Grubić Nikola, šumarski pristav petrovaradinske im. obćine u
Mitrovici, prijavljaju se za članove I razr. — Primaju se.
2. Heide Josip, nadšumar u Fojnici u Bosni, prijavljuje za članove
II. razr. bosanske lugare Ivu Drmača i Stjepana Nikića — Primaju se.
3. Čita se odpis kr. zemalj. vlade, odjela za bog. i nastavu od
24./VI. 1912. broj 5074, kojim se pitanje o vodovodnoj pristojbi u zgradi
društvenoga doma, konačno uredjuje onamo, da će obzirom na to, što je
u zgradi postavljen jedinstveni vodomjer za sve prostorije, zemalj. erar.
naknadjivati gradskoj obćini sav pptrošak vode, dočim je hrv.-slav. šum.
društvo dužno naknaditi zemalj. eraru trošak za nj plaćene vodovodne
pristojbe za vrijeme, od kada je vodomjer u društvenoj zgradi smješten,
dakle od 1. srpnja 1910. i to za one prostorije, koje lih hrv.slav. šumarskom
društvu služe, a to su :
1. Društvena dvorana sa malom tajničkom sobom, za koje odpada.
pristojba od godišnjih 10 K.
2. Stan pazikuće, na koji odpada pristojba od godišnjih I4 K 40 f.
pak imade hrv. slav. šumarsko društvo godišnje naknaditi u ime vodovodne
pristojbe, koju zemalj. erar za nj podmiruje ukupni iznos od
24 krune 40 filira.
Pošto je pako vodomjer smješten 1. srpnja 1910. duguje zemalj.
eraru do 1. srpnja 1912. godine (koji je dan uzet radi lagljeg računa)
tu vodovodnu pristojbu za vrijeme od dvije godine ukupnim iznosom od
48 K 80 f.


Ujedno je hrv. slav. šumarsko društvo pozvano, da tu svotu odmah
otpremi kr. zemaljskoj blagajni u Zagrebu. Za buduće pako odredjeno
je, da se iznos od 24 K 40 f. svakoga 1. srpnja u godini počam od 1.
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— .. srpnja
1912. imade priposlati kr. zemaljskoj blagajni u ime povratka za
šumarsko društvo plaćene vodovodne pristojbe.


Odpis uzimlje se do znanja


Cita se molba slijepe sirote Ludmile Heinz, kćerke pokojnog
nadšumara gradiške imovne obćine i člana pripomoćne zaklade Gustava
Heinza. kojom moli podporu.
Zaključuje se, da se molba pridrži i uzme u pretres prigodom uobicajenogvrazdjeljenja
podpora u oči Božića


5. Cita se molba Terezije Krvarić, udove ... nadlugara u Karlovcu,
upravljena na predsjedničtvo zaklade za uzgoj djece šumarskih činovnika
u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji za podjeljenje podpora, da mogu
njena dva sina nastaviti srednjoškolske nauke.
Pošto moliteljica kao udova kr. nadlugara nema prava na podporu
iz rečene zaklade, a sinovi su joj dobrog napredka i vladanja, to je predsjedničtvo
rečene zaklade tu molbu odstupilo predsjedničtvu hrv.-slavon.
šumarskog društva na eventualnu razpoložbu.


Zaključeno je, da se i ta molba pridrži i uzme u pretres prigodom
uobičajenog razdjeljivanja podpora u oči Božića.


6. Čita se podnesak pazikuće »Šumarskoga doma« Pavla Gložića,
kojim se pritužuje proti stanaru u šumarskom domu podvorniku kr. šumarske
akademije Stjepanu Kolenku, jer da isti zajedno sa svojom ženom
pravi u kući veliki nemir i uznemirivanje ostalih, u »Domu« nastanjenih
osoba.
Pošto uz to rečeni Kolenko ne plaća točno, odnosno u naprijed
stanarinu to odbor zaključuje, da mu se stan sudbeno odkaže.


Ujedno se tim povodom povela razprava i o pazikući »Doma«.


Upravitelj »Doma saobćuje, da obzirom na to, što su sve prostorije
družtvene zgrade, osim jednog manjeg stana u dvorištu, nastanjenog sada
po podvorniku Kolenku. predane u najam zemalj. eraru u nastavne svrhe,
to pazikuća nema više sa kućom skoro nikakova posla. Kao nagradu za
obavljanje kućnih posala, koji bijahu prije vezani sa mjestom pazikuće,
dok bijahu u »Domu« nastanjene privatne stranke, uživa pazikuća bezplatan
stan u dvorištu, sastojeći se iz predsobe, kuhinje i dviju soba.


Odbor zaključuje, da se prije svega stavi upit na zemalj. erar, nije
li on voljan rečeni stan preuzeti u nastavne svrhe, kao za laboratorij, za
nastanbu podvornika il inu razpoložbu. Tek kad o tome stigne odgovor
od zemalj. erara, odlučiti će se u narednoj sjednici, kakova bi se razpoložba
imala s tim stanom učiniti.


Točka IV. Razprava o nadopunjenoj zakladnici Andrije Borošića,


Predlaže se na razpravu obrazac zakladnog lista pod imenom »Literarna
zaklada« na uspomenu kr. zemalj. šumar, nadzornika I razr. Andrije
Borošića, nadopunjen po društvenom predsjedničtvu u smislu odpisa
kr. zemaljskog vladinog odjela za unutarnje poslove od 7. veljače 1912.
br. 3848.


Odbor pretresav obrazac tog literarnog lista usvaja ga, kako je
nadopunjen po predsjedničtvu jedino dodaje, da se prema predlogu odbornika
Trôtzera na kraju 1. alineje §. 2. kod izreke; dok ne dosegne
iznos od 10 000 K, imade umetnuti riječ »najmanje« od 10 000 K, te da
se takav imade predložiti sutrašnjoj glavnoj skupštini na prihvat.
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 34 —


K jednu odbor zaključuje, da se putem Šumarskoga lista pokrene
akcija za povećanje dosadanje zakladne imovine.
Toč. V. Eventualni predloži.


1. Obzirom na to, što pododbor, kojemu bijaše povjereno, da redigira
predstavku o poboljšanju statusa šumarskih tehničara političke uprave
u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, tu predstavku prema zaključku
upravljajučega odbora od 10. prosinca 1911, točka IV., odnosno zaključku
od 15. travnja 1912. točka IV. sve do danas društvenom predsjedničtvu
podnio nije, to predsjedatelj predlaže, da se rečeni pododbor požuri, da
upitnu, predstavku što prije predloži upravljajućem odboru, koji će ju konačno
redigirati, a po tom eventualno prije dalnje razpoložbe oglasiti
jošte u »Šumarskom listu«, da mogu i ostali članovi iznijeti o njoj svoje
primjetbe.
Odbor u načelu ovaj predlog prihvaća, a k jednu ovlašćuje predsjedničtvo,
da prema uvidjavnosti i potrebi u predmetu učini dalnju razpoložbu.


2. Odbornik Dragutin Trôtzer predlaže, da se na kr. zemalj. vladu
od strane društvene uprave podnese predstavka, neka bi se naredbenim
putem povisila dnevnica za lugarsko osoblje od dosadanjih 1 K 68 filira
barem na 3 K, a za slučaj, kada se mora vani noćiti razmjerne i više,
jer sadanja dnevnicn ne dostaje, već mora lugarsko osoblje iz svoga naplaćivati
što je na uštrb službe.
Nadalje neka bi se izhodila naredba, da sudovi ne pozivaju lugarsko
osoblje na razpravu kao privatne učestnike, kojom prigodom ne dobe lugari
skoro nikakovu odštetu, tako, da se u mnogo slučajeva upravo žacaju


o
šumskim kradjama u obće prijave podnašati.
Odbor predlog usvaja time, da predlagao svoj predlog pismeno sastavi
i društvenoj ga upravi na dalnje uredovanje podnese.
Pošto inih predloga nema, to predsjedatelj zaključuje sjednicu, a
zapisnik ovjerovljuju u slijedećoj sjednici od 16. prosinca 1912. izabrani
odbornici : Dr. Nenadić i Dr. Petračić.


Dr. Nenadić v. r. Fischbach v. r Jakopec v. r.
Dr. Petračić v. r.


Društvena sjednica. Upravljajući odbor hrv. slav. šumarskoga društva
održao je na 16. prosinca 1912. svoju redovitu sjednicu. Tom su prigodom
prema dosadanjem običaju udovam i sirotćadi druš. članova u oči
Božića razdjeljene iz prošlogodišnjh kamata »Pripomoćne zaklade utemljene
u spomen nadšumara Vladoja Kôroskeny-.« kao i podpore iz razpoloživih
društvenih sredstava. Osim toga riješeni su prispjeli podnesci i predloži, a
medju inim važnijim stvarima zaključeno je, da bi se hrv. slav. šum društvo


obratilo posebnom predstavkom na kr. zem. vladu, odjel za unut. poslove,
neka bi se obzirom na osebujne prilike šumskog gospodarstva uredilo
pravo odvodnjivanja šuma i šumskih čretova u obće, a napose, da bi se
dužnost doprinašanja za velike odvodnje, ako su iste koristne po šumu,
uredilo na pravednijem ključu nego što je to do sada bivalo.


U zakladu utemljenu u spomen pok. A. Borošića - doprinješe:


Gosp. Dr. Gjuro Nenadić profesor kr. šum. akademije zagrebačke 8.60 K.
Josip Jakopec kr. vi. šumar, povjerenik u Zagrebu 860 Ukupno 17 K. 20 t.
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 35 —


Literarna zaklada hrv.-slav. šumarskoga društva na uspomenu
kr. zemalj. šumar, nadzornika I. razr. Andrije Borošića. Zaključkom


glavne skupštine hrv-slav. šumarskoga drnštva od 5. kolovoza 1912. prihvaćena
su po društvenoj upravi prema rješitbi kr zemalj. vlade, odjela
za unut. poslove od 7. veljače 1912, broj 3848 nadopunjena pravila literarnog
zakladnog lista hrv.-slav. šumarskog društva, osnovanog u spomen
pokojnog društvenog tajnika Andrije Borošića i predložena su kr. zemalj.
vladi, odjelu za unut poslove na odobrenje, pak nema dvojbe, da će biti
i odobrena.


Svrha upitne zakladnice vrlo je plemenita i koristna, jer će se njezinim
kamatnim prihodom podupirati izdavanje hrvatskih šumarskih stručnih
djela.


Ona će s toga mnogo doprinjeti i utrti put, da dodjemo jednom do
njeke samostalne hrvatske stručne šumarske literature, a ujedno i mnogo
doprinjeti za unapredjenje šumarstva u zemlji. Kolike li ona članove neće
pobudjivati na intenzivni literarni rad, — a tko se ga jednom prihvati,
tako se ga lako više ne okani, pak kolike li i od tuda koristi.


Radi slabe suradnje članova na literarnom polju zelene struke, našla
se je društvena uprava još u god. 1911. prinukanom, da povisi honorar
za izvorne članke sa 5 K po tiskanoj stranici, ali i kraj toga ostao
je još dosta slabi odziv. Koliko li neće u tom smjeru pomoći upitna zakladnica.


S toga se hrv.-slav. šumarsko društvo nije moglo uspomeni pok. A.
Borošića bolje odužiti, nego da osnuje rečenu literarnu zakladu, za unapredjenje
šumarske knjige, koju je pokojnik toliko volio.


S toga treba, da je svakoga člana, naročito svakoga šumara živa
želja, da ta zaklada stupi što skorije u život, u namijenjeno joj djelovanje.


Prema § 2. odnosnih pravila, ima se zakladna imovina kamatonosno
uložiti sve dotle, dok ne dosegne visinu od najmanje deset hiljada


(10.000) kruna. Nu kako se i mili i cijenjeni pokojnici brzo a i ´rado
zaboravljaju, to u tu zakladu nisu pridolazili prinosi, kako se iz početka
pod prvimi utisci tuge za milim pokojnikom izčekivalo, tako, da do konca
ove godine iznosi ta zakladna imovina istom 2909 K 99 fil
S toga si uzimamo za svetu dužnost, da ovim putem učinimo apel na
sve članove i sve šumare, neka se sjete ove zaklade.


Svaki, koji doprinese, .... znade, da se time ne odužuje samo uspomeni
milog pokojnika, već da tim nastojanjem, da ta zaklada stupi što
prije u djelovanje, koristi sam sebi bud posredno, što će biti bodren na
rad i imati pravo, da dodje do zaslužene nagrade, bud neposredno što
će mu zaklada pomoći, da će doći do obširnijih znanstvenih stručnih razprava
i valjanih šumarskih knjiga.


Šumari valja da se s toga svakom zgodom, gdje se u manjem ili
većem broju zajedno sastanu, sjete ove zaklade.


Koliko u draštvu padne oduševljenih prigodnih govora, iza kojih se sabiru
doprinosi za razne humane i patriotske svrhe. Sve su to plemeniti i pohvalni
rodoljubni čini No u društvu šumara valja, da je svakog pojedinca
zajednička težnja, — težnja za unapredjenjem zelene struke.


A i kuda većeg rodoljublja, nego da nam se knjiga unapredi, ta od
toga u prvom redu koristi narodu, s kojim živimo — i domovini, kojoj služimo.