DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 20 —


Njekoje misli o sabiranju povjestnih podataka
našeg šumarstva i naših hrvatskih šuma.


Sadanji urednik »Šumarskoga lista«, a bivši tajnik hrv. slav.
šum. društva, g. Bogoslav Kosović, u izcrpivom svom tajničkom
izvješću, pročitanom dne 10. kolovoza 1911. na XXXV. redovitoj
glavnoj skupštini šumarskoga društva, medju inim predlozima
o promicanju hrv. stručne literature, iztakao je uspješno
svu onu prazninu i manjkavost, kojom se žalbože naša domaća
šumarska literatura odlikuje, osobito naglasiv, da unatoč toga,
što imademo pune arhive svoga vlastitoga krasnog historičkog
materijala o šumarstvu, primorani smo, spominjući historijske
dogadjaje hrvatskog šumarstva, uteći se stranim podatcima, koji
često ni izdaleka sbiljnoj prošlosti hrvatskih šuma i šumarstva
ne odgovaraju. Uz devizu: »na prošlosti budućnost se snuje« predlaže
g. K., da bi uputno bilo, da u to ime hrv. slav. šumarsko
društvo eventualno sporazumno sa »Maticom Hrvatskom«, koja
takav posao podupire nadje sposobne sile. Nadalje kaže, da su
za takav posao pozvani svuda po svijetu profesori šumarstva,
koji imadu pri ruci sva nuždna pomagala i ina sredstva. Jednom
riječju, g. K. je tom zgodom predložio, da bi već jedamput
vrijeme bilo, da dobijemo podpunu i iscrpivu


´povijest naših hrv. šuma i našeg šumarstva.
Zaista predlog, koji bi morao naći više pažnje ne samo u uskom
okviru šumarskog društva, već i kod svakog pojedinog
mu člana. Te naše šume, taj ponos Hrvatske, u kojima su već
stari naši praoci našli prvi svoj stan i naravski branik, gdje u
bajnoj samoći dizahu velebne hramove, crkve i samostane, gdje
častni starci obdržavahu skupštine i sijela, a mladjarija igrama
i lovom krijepila vitko si tijelo, bile su već onda stjecište svega
života, a da i ne spominjemo njihovu sadanju važnost u obrtu,,
trgovini, brodarstvu, industriji, strategiji itd., čime se upravo
naše hrvatske šume pronijele diljem čitave zemaljske kruglje,
dično ime naše domovine i u najudaljenije krajeve svijeta. I te
ponosne naše šume i lugovi uz častnu sadašnjost i dragocjenu
budućnost, zar da krije toli mračna i neistražena prošlost?
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 21 —


Ovaj u pravo vrijeme izneseni prijedlog g. K. potakao me
je, da o njemu većma razmišljavam i da moje skromno nemjerodavno
mnijenje o veleznamenitom tom podhvatu u ovom listu
iznesem.


Neima sumnje, da je prvu podlogu domaćoj šumarskoj povijesti
udario zaslužni naš i do sada najplodniji naš pisac g.
prof. F. X. Kesterčanek svojom »Poviješću hrv. šuma
i šumarstv a g. 1882«. U doba naime, kad šumarstvo naše
balkanske braće, a i drugih kulturnijih naših susjeda još u povoju
bijaše, mi već posjedovasmo ako i kratku, ali ipak preglednu
i vjernu hrv. šumarsku povijest. U tom dijelu obradio je
pisac, u koliko mu to u ono doba naša pôvjestna vrela dozvoljavahu,
dosta izcrpivo i pregledno srednji vijek, a potanje i
dosta intenzivno novi vijek, osobito dogodjaje od g. 1840., kad
su prvi naši šumarski akademičari (iz Mariabruna) započeli u
Hrvatskoj provadjati ideju o rationalnom šumarskom gospodarstvu,
Ovo je djelo napisano sa mnogo truda i spreme, a napose sa
velikom ljubavi naprama zelenoj struci, te svakoga čitatelja upravo
oduševljava. Nu prema onoj našoj »vrijeme kule niz kotare gradi,
vrijeme gradi, vrijeme razgradjuje«, mnogo se i mnogo toga
od to doba u našoj domaćoj povijesti promijenilo, jer do mnogih
se zamašnih dogodjaja istom sada novijirai istraživanji nadošlo,
a mnogo se toga i novoga nakupilo, te se samo i po sebi
razumije, da i jedina naša dosta skromna šumarska povijest
svoje svestrano popunjeno izdanje traži.


Napisati pako izcrpivu obširnu povijest šuma i hrv. šumarstva
veoma je mučan posao, pošto se od dotičnog pisca
traži ne samo podpuna stručna sprema, već i njeki opširniji
pojam i izcrpivo znanje cjelokupne svjetske, a napose naše domaće
povjesti, a uzev još k tome u obzir, da tu treba sva
moguća naša domaća objelodanjena i neobjelodanjena vrela sakupiti
i sve to dovesti u savez sa šumarskom povjesti inih kulturnih
naroda, moramo doći do osvjedočenja, da ni jedan
dio šumarske stručne znanosti ne iziskuje toliko pot´ežkoća
muke i truda, koliko bi to iziskivala izcrpiva povjest hrv. šuma
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 22 —


i šumarstva. Pa ni sami naši profesori šumarstva uz suradnju
historičkih stručnjaka ne bi se mogli dati na taj ogroman posao,
ako si prije ne osiguraju suradnju svih onih osoba, koje
bi bile voljne sve u tom pogledu podatke najpripravnije pružiti,


Ogromna i opsežna njemačka djela povjesti šuma kao:
Bernhardta, Seidenštickera, Hessa, Schwapacha i mnogih drugih
još se uvjek novijima iztraživanjima nadopunjuju, a i sam Dr.
Biihler, prof. šumarske povjesti u Tubingenu, obradjujući u Fiirstovom
Šumarsko-lovačkom lexiconu poglavlje o povjesti šuma
i šumarstva kaže, odnosno navadja medju ostalim sljedeće: Kao
što je u današnje doba šumarsko gospodarstvo, i unutar manjih
predjela veoma raznbvrstno, tako bijaše i u prijašnje, doba. u
koje su razdjeljeno i samostalno pojedina manja vlastelinstva,
kao i njekoja samostalna područja provadjala veoma raznolik
način šumarskog goepodarstva. Šumarska, povjest jednog današnjeg
državnog područja, može se podupirati samo na specialnu
povjest svojih obćina; a za sastav takove jesu uzprkos
napredovanju povjestnih istraživanja, današnje publikacije nepodpune,
jer veći dio u starim obćinskim arhivima u tu svrhu nakupljenog
materijala čeka još uvjek na objelodanjenje.


Samo na tom detaljnom iztraživanju može
se temeljito sagraditi kultu-r na i gospodarstvena
povjest, s kojom je i povjest šuma užje
skopčana, nego li sa velikom političkom prošlošću
i dogodovštinama.


Uzev ove mjerodavne navode Dra. Biihlera u obzir mnijem,
da ne bi na odmet bilo, ako bi one kod pozvanih faktora već
sada na odziv naišle, pa da se svim silama uznastoji, da na
raznim mjestima u prašini i medju moljcima se nalazeća gradja,
za našu domaću šumsku povjest, čim prije na svjetlo dodje.
Za polučenje te svrhe mnijem, da bi najbolje poslužiti mogao
naš Šumarski list, koji bi od vremena do vremena objelodanjivao
razne podatke i vrela tičuća se naše šumarske povjesti i to
bez obzira na odnosnog šumarskog stručnjaka, koji bi se na
pisanje povjesti dao, a koji bi svoje podatke crpio samo iz naših
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 23 već
sakupljenih povjestnih podataka, koji bi mu eventualno na
razpolaganje u našem hrv. zem. arhivu ili na sličnom mjestu
gdje drugdje stajali.


Ovakovih vrijednih povjestnih podataka moći je naći uz
malo truda kod mnogih naših domaćih vlastelinstv
a u odnosnim arhivima, pa bi stoga puno stvari koristili
oni, koji bi ih objelodaniti htjeli, sam pako mnijem, da
bi za taj posao najsposobniji bili naši vlastelinski šumari. Osim
kod vlastelinstava nalazi se mnogo podataka šumarsko-povjestne
naravi u skoro svim gradskim arhivima, zatim u arhivima
mnogih starijih obćinskih poglavarstva u
koliko nisu predani na čuvanje zem arhivu u Zagrebu. Tu bi
pako posao objelodanjenja mogli uspješno obavljati šumarski
tehničari kr. kot. oblasti i gradskih poglavarstva. Uz ove pisane
podatke imade i mnogo toga u ustmenoj predaji našeg
puka, pa bi se marljivim iztraživahjem moglo mnogo što šta
zanimiva zabilježiti.


Kod mnogih pako racionalno-uredjenih šumskih uprava,
vodi se već sigurno od više vremena tako zv. šumska eh roni
c a, koja u opće bilježi, sve gospodarstveno-šumske dogadjaje,
dobivena iskustva, naravne posljedice itd. sviju šuma zajedno,
kao i za pojedine sastojine na poseb. Ovakove su chronice
za sabiranje šumsko-povjestnih podataka od velike važnosti,
akoprem im se rijetko gdje dovoljno posvećuje pažnja. Po
mom mnijenju takovu bi chronicu morala voditi ne samo
svaka centralna šumska uprava, nadzorničtvo, ravnateljstvo itd.
već i svaka pojedina šumarija u posebno za to odredjenoj
knjizi, poput chronica, koje mora voditi svaka župa,
škola, samostan itd., koje nam chronice još i danas služe kao
dragocjena vrela naše domaće povjesti. Da su se takove chronice
barem pol vjeka u nazad kod nas točno i savjestno vodile,
poraslo bi za taj dio šumarske znanosti i medju samim šumarima
veće zanimanje, nego li što danas vlada, ne spomenuv pri
tom i sve one koristi, koje bi od tuda crpale i ine narodnogospodarstvene
grane, koje su uz šumarstvo već od davnih
vremena uzko skopčane.
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 24: —


Što je ali prije donjekle zanemareno, to bi trebalo bar
sada ozbiljno početi provadjati, a pošto je za takav posao težko
oduševiti šumske uprave i ine mjerodavne osobe, bilo bi shodno,
kako već prije spomenuh, da u prvom redu naš Šumarski
list ozbiljno započme sa češćim objelodanjivanjem
šumsko-povjestnih podataka, koji bi mu ma bilo s koje strane
na razpolaganje došli. Priznati se ali mora, da je naš Šumarski
list već u toj stvari dosta i učinio, te više radnja takove naravi
objelodanio, a objelodanit će sjegurno najpripravnije i ostale
priloge za našu šumarsku povjest, samo mu ih treba na objelodanjenje
poslati.


Ne sumnjam pako, da će se koji od uvaženih naših šumarskih
stručnjaka odvažiti na taj posao sa puno više volje i
nade u uspjeh, ako uz sebe na tako važnom stručnom i domovinskom
djelu nadje pripravne suradjivati i mnoge za stvar
oduševljene hrvatske šumare!


K. M. v. š.
Razni načini i sredstva za poboljšanje
svojstava surovog drva.


Kakogod čovječanstvo u svakom pogledu danomice sve
to više napreduje, nastoji ono, da svojim izumima i proizvodima
dade po mogućnosti ne samo čim prikladniji i ljepši oblik, nego
i čim veću trajnost.


Usporedo s tim kao naravna posljedica gospodarskog svaćanJE
i štednje, zavladala je težnja, da se sve to poluči sa čim
manjim sredstvima i uz čim manji trošak, samo da budu proizvodi
čim jeftiniji, da se time omogući čim bolja prodja.


Poput raznih drugih obrta, tako se služe i ona poduzeća,
koja se bave izradbom drva u sve to većoj mjeri raznim tehničkim
sredstvima i načinima, da poboljšaju i promjene izgled
i svojstva surovog drva, te ćemo s toga i našim čitateljima
njekoje od tih najvažnijih načina ovdje spomenuti.