DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 17 —


Povrh ovih slojeva naslagana je u ranije aluvijalno doba
naslaga pijeska sa pjeskovitom ilovačom i to samo u njekitn šumama,
kao što n. pr. u Maletića lugu, Senajskoj bari, te u
Pavlaka lugu, Ove šume, nalaze se u blizini t. zv. bare Vranja,
koja je odHrtkovaca preko Nikinaca i Grabovaca njekada uticala u
područje Obedske bare, a koju je nizinu rijeka Sava zalijevala,
sve do prije 20 godina, kada je bara Vranj kod Hrtkovaca
zagaćena.


Prije zagaćenja ovoga, po svoj prilici staroga rukava Save, sve
su šume, koje se nalaze lijevo i desno od njega, bile poplavljivane
svake godine, a po njima se nalazile mnoge močvare, u kojima
je preko cijele godine voda stagnirala.


Već tim zagaćenjem Vranja prestala je voda poplavljivati,
a nizine i šume nakvasivane su od tada samo podzemnom i oborinskom
vodom, koja je samo njeko vrijeme — s proleća i jeseni
— u njima stagnirala.


Skoro u isto to vrijeme pada i produbljenje t. z. rimskog
kanala zvanog »Jarčina«, koji je izkopan još u rimsko doba
za cara Proba, te je poput luka od sela Jarka do sela Progara
na dva kraja u Savu uticao, a imao je već u rimsko
doba zadaću, da svu podzemnu vodu, koja je iz Fruške gore
podzemnim slojevima proticala, sabere i u Savu odvede. Kada
se je taj kanal, koji je bio u prijašnje vrijeme zamuljen, pročistio,
nastale su znatne promjene u predjelu, kojega je on
ocjedjivao. Sva voda u zdencima i močvarama snizila se je od
tada znatno, usljed čega su se sve bare i močvare isušile, izuzam
njekih, kojima je dno ispod dna kanala stajalo.


Radovima zadruge za isušenje jugo-istočnog Srijema, te
provedenom mrežom ostalih kanala polučeno je, da su se sada
te bare osušile, te sada u tome kraju nema nigdje više bara


i močvara.


Promotrimo li sada u kakovim su odnošajima naše šume
prije 50 i više godina rasle, a predočimo li si sadanje stanje u
kome se nalaze, vidimo, da tako silne promjene moraju i da
su morale pogubno na daljni rast i razvoj šuma djelovati.