DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 16 —


jedna druga činjenica, koja bi mogla još najprije biti baš glavni


uzrok tome sušenju, dočim su gore navedeni štetočinci po svoj


prilici tek pospješili to haračanje. Poznato je naime, »da se


zareznici i štetni gribovi pojavljuju baš na onim stablima, koja


usljed kakvog god drugog upliva i poticaja, počmu fizički na


zadovati, da na njima pospješe svoje zazorno djelovanje«.


Kako sam naprjed naveo, ovi žalosni pojavi pojavljuju se


u koliko podataka imadem u šumama Klenačke, Ogarske i Ku


pinske šumarije, a najviše valjda ta žalosna pojava harači šume


Klenačke šumarije u kojoj službujem, te prema tome iz činje


nica u njoj opaženi pokušati ću, da razsvjetlim uzroke tome


djelovanju.


Obćenito je poznato, da je zadruga za osušenje jugo


istočnog Srijema, oko 60-000 jutara močvarnog neplodnog zem


ljišta osušenjem privela kulturi i tim epohalnim djelom učinila


preokret na gospodarstvenom polju naroda onoga kraja.


No u kolikogod je ta zadruga i napravila koristi sa spo


menutim zemljištem na polju poljsko-gospodarstvenom, u toliko


se čini posve vjerojatnim, da je baš ona na polju šumskog go


spodarstva svojim odvodnjivanjem i nehotice kriva, što se naši


hrastici u Srijemu suše.


Prije nego započmem sa opisivanjem štetnog upliva, koji je


nastao sa odvodnjom šumskog zemljišta, pokušati ću da izne


sem geološki sastav šumskog zemljišta, koji će pored gore spo


menute činjenice razsvijetliti takodjer uzroke pogubnog djelo


vanja, koji svi skupa djeluju na fizikalno propadanje hrastova,,


koji se na njima nalaze.


Šumsko tlo ovih šuma, prema geološkom sastavu zapre.
maju formacije triasa diluvija i aluvija. Dok su u dubljini od 5 do


15 m. smještene naslage triaske formacije sa glinom i gline


nom ilovačom primješanom kad i kada laporastim i glinenasto


ilovastim naslagama, naslagane su povrh njih diluvialne naslage i na


slage ilovače sad sa manjom, sad sa većom primjesom pijeska,


a često i sa čistim naslagama pijeska i šljunka, koji slojevi


mjestimice tik do površine zemlje izbijaju, a na njekim mje


stima i na samu površinu dolaze.