DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 14 —


prsni promjeri 4 do 17 cm., a visine 6 do 12 metara. Kako
crni orah brzo raste, to će on za 5 do 6 godina sjegurno prestići
10 godina stariju hrastovu sastojinu,


Mladi orahovi nasadi bez razlike vrsti počnu malo brže
napredovati tek onda, kada se sastojina sklopi, te ispod nje
nestane trave. Prirast u vis je u to vrijeme vanredno snažan.


Općenito uzeto postigne crni orah na dobroj stojbini, uzraste
li na osami, u starosti od 80 godina prsni promjer od
64 do 91 cmt., a u sklopljenoj sastojini 56 do 79. Ove se
dimenzije debala takodjer vrlo mnogo traže u trgovini. Slične
dimenzije postigne hrast tek sa 120 do 150 godina, a kadkada
treba zato i više. Crni orah naliči po svojem uzrastu u mnogočem
hrastu kitnjaku, dočim se obični orah nalazi njekako u
sredini izmedju hrasta kitnjaka i bukve.


Koliko je do sada ustanovljeno, imadu obični i crni orah
po prilici isti prirast u debljinu, no što se tiče prirasta u visinu,
to u većoj starosti zaostaje obični orah za crnim orahom za
više metara. Stoga se može uzeti, da crni orah daje veći drvni
prihod od običnog oraha. No ova opažanja nisu obzirom na
obični orah posve sigurna, jer akoprem se za sve nasade crnog
oraha točno znade starost, to podatci kod običnog oraha osobito
ako im je starost veća od 60 do 70 godina, u većini
slučajeva nisu posve sigurni.


Cijene za drvo crnog oraha obično su znatno veće od
cijena, koje se plaćaju za hrastovinu. Osobito se skupo plaća
drvo crnog oraha u Njemačkoj, tako, da 1 m3 posve zdravog
drva dodje na 200 Maraka (oko 120 K), a u pojedinim slučajevima
i više.


U opće cijene tvrdom drvu, a naročito hrastovini i orahovini
rasti će neprestano sve to više s razloga, što je te
vrsti drveća do sada stavljala Amerika u velikoj mjeri na
tržište, No njihove zalihe su sada malo ne već posvema iscrpljene,
a napose orahovo drvo sve to više izčezava u velikoj
trgovini. Velika prednost raznih vrsti oraha naprama ostalim
listačama sastoji se u tom, što imaju veoma malo neprijatelja.