DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1913 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 8 —


okolnostima, može biti razmak biljaka veći, a na lošijem zemljištu
da mora biti razmjerno manji. Na onim mjestima, gdje
lahko prevlada korov i drač, bolje je, da se rabi sadnja na pruge,
pošto se onda mogu biljke bolje njegovati, nego li u onom slučaju,
kada su biljke posadjene u nejednakom razmaku. Vrlo lijepe
orahove sastojine uzgojene su sadnjom biljaka u razmaku od


.5 metra, a takove nasade osnovane su u 90-tim godinama


prošlog stoljeća. Da se pri takovom razmaku postigne podpuni
sklop, treba 8 do 10 godina.


Šumarnik Rebmann preporuča sadnju na redove u razmacima
od 1-4 i 1*2 met. ili dapače 1*2 i 1-0 m. tako, da se
za 3—4 godine postigne podpuni sklop. Naročito se mora
paziti, da tlo bude dobro zaštićeno, a to se upravo uskim
razmakom kod sadnje najlakše postizava. Ako pri tom i
jesu troškovi sadnje nješto veći, to se s druge strane umanjuju
troškovi za njegovanje sastojina, tako, da su konačno
ukupni troškovi nove sastojine, sadi li se na bliže ili dalje, prilično
jednaki.


A sada nješto o uspjehu uzgoja oraha ispod zaštitne sastojine.


Spomenuli smo, da je glavni razlog takovog načina gojitbe
bio strah, da mladi nasadi nebi nastradali od mraza. Posve ja
naravski, da je upliv zaštitne sastojine na mlade orahove nasade
prema raznolikosti drveća različit.


U bukovoj šumi, u kojoj se provadja oplodna sječa, imade
razmjerno najviše svjetla, a uz to još posve dovoljno zaštite
proti žegi i mrazu.


U niskoj šumi ima obično previše zasjene, stoga niska šuma
nije povoljna kao zaštitna sastojina. Dobar uspjeh polučen je
pod zaštitom jalše i lješnjaka, ali ipak je cjelokupni takav način
uzgoja vrlo težak.


Ispod zažtitne sastojine ne napreduju orahove biljke niti
izdaleka tako dobro, kao bez nje, a naročito se to opaža kod
crnog oraha, koji zahtijeva osobito mnogo svjetla. Biljka ostaje
vrlo slaba i malena, pa i nakon toga, kada se opreznim načinom
pomalo stavi u posve slobodau položaj, treba po više godina,