DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1912 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 489 —


Heisinger Levin, Hradil Dragutin, Jakopec Josip, Jasić Dušan,
Kuzma Julio, Lasman Dragutin, Lach Gustav, Lazić Jovo, Maksić
Ratislav, ..... Mirko, Marušić Mijo, Markić Milivoj, Manojlović
Petar, Murgić Ivan, Neferović Franjo, Nešković Borivoj,
Ogrizović Gedeon, Pere Aleksander, Peičić pl. Viktor, Potočnjak
Vjenceslav, Prpić Stjepan, Petračić Andrija dr, Prpić Petar,
Perušić Andrija Paradjiković Gjuro, Radojčić Svetozar, Solarić
Teodor, Sever Dionis, Szentgyôrgyi Ljudevit, Stanić Jovan,
Simić Stjepan, Stanisavljević pl. Krešimir, Škrljac Petar, Tôlg
Vilim, Tomljenović Ante, Trivanović Milan, Ugrenović Aleksa
dr., Vac Gašo, Vidmar Vilko, Zec Dušan i Živanović Živko.


J. Jakopec.
Osobne vijesti.


Kraljevski povjerenik u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji imenovao je
kotarskog šumara Franju Neferovića nadšumarom u IX. činovnom razredu,
akcesistu Nikolu Vilo vica privremenim protustavnikom u X. činov.
razredu, Stanka I džojtića i Rikarda Vojvodu, akcesistima u XI. činov.
razredu, sve sa sustavnim berivima kod gradiške imovne občine.


Sa šumarske akademije.


Naredba kr. hrv. slav. dalm. zemaljske vlade, odjela za bogoštovje
i nastavu od 25. listopada 1912. broj 27277—1912. kojom se dopunjuje,
dotično preinačuje naučni i ispitni red kr. šumarske akademije u
Zagrebu, izdan naredbom istoga zemaljsko-vladinoga odjela od 13. ožujka 1909.
broj 4845. Kr. zemaljska vlada odio za bogoštovje i nastavu, nalazi postojeći
noučni i ispitni red kr. šumarske akademije u Zagrebu dopuniti
dotično preinačiti kako slijedi :


Kao nov obligatan predmet, koji se dosad kao poseban predmet
u šumarskoj akademiji nije predavao, propisuje se „Povijest šumarstva«
u^VIII. semestru sa 2 sata predavanja na nedelju. Taj se predmet vrsta
medju predmete, koji su sadržani u § 4. ispitnoga reda ovostrane naredbe
od 3. ožujka 1909. broj 4845.


Obuka predmeta »voćarstvo i vinogradarstvo« ima se unapredak


sastojati od 1 sata predavanja i 2 sata vježbi na nedelju, a obuka pred


meta »melioracija tla, kultura livada i pašnjaka" od 1 sata predavanja


na nedelju.


Ova naredba stupa na snagu početkom naučne godine 1912./13


U Zagrebu, dne 25. listopada 1912.


Kr. povjerenik u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji :
Čuvaj v. r.
ŠUMARSKI LIST 12/1912 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 490 —


Odbor kluba hrvatskih šumarskih akademičara u Zagrebu, izabrau
na X. glavnoj skupštini od 16. XI. 1912. konstituirao se je ovako:


Predsjednik: Ante Premužić, cand. šum; Podpredsjednik: Miloš
Ervaćanin, cand šum. Tajnik. Adolf Jošovec, sluš, šum. Blagajnik: Marjan
Majnarić, sluš. šum. Knjižničar : Branko Dereta sluš, šum. Odbornici :
Vladimir Skorić, sluš. šum , Gjuro Knežević, sluš. šum. Odb. zamjenici :
Jovan Savić, sluš. šum., Juraj Petrak, sluš. šum. Revizioni odbor : Velimir
Polak, sluš. šum., Marko Babić, sluš. šum , Viktor Urbicha sluš. šum.


Akademsko društvo Hrvata agronoma »Lipa< izabralo je za akad
god. 1912/13 slijedeći upravni revizionalni odbor:


Predsjednik: Andrija Manz, stud agr ing. Podpredsjednik: Ivan
Rotler, stud. forest, ing, Tajnik: Pijo Pavlinić, stud. agr. ing Blagajnik:
Mate Gržević, stud. agr. ing. Knjižničar: Uton Hemler, stud. agr. ing.
Odborni zamjenici : Luka Bauer. stud. agr. ing. Ivan Pavlović, stud.
agr. ing. Revizori: Ante Franković, cand. cuit. tehn. Albert Ogrizek, cand.
agr. ingénieur.


Različite vijesti.


Zaraza jelovih šuma. U području županije modruško-riječke pojavili
su se na jelovim stablima leptiri »Tortrix murina na i to rtrix
rufimitrana « u tolikoj mjeri, da stabla izgledaju, kao da su
mrazom ofurena.


Uprav, odbor županije naredio je područnim oblastima, da svako
jače razširenje imadu prijaviti u svrhu izdanja odredbe, da se napomenuta
stabla iz šume odstrane, jer postoji velika pogibelj, da će se u njima
žaleći xyloterus lineatus i drugi šumo štetni zareznici.


Podjeljenje podpora. Glede podjeljenja podpora po hrv. slav. šumarskom
društvu vidi oglas na zadnjoj strani priležećega Lugar, vjestnika.


Kr. kotarska oblast u Jaski
Broj 11861. — 1912. Dne 26. studena 1912.


Desinac — Prhoć z. z.


prodaja hrast, stabala.


Oglas.


Dne 23 prosinca t. g. u 11 sati do podne obdržavati će se u uredu
kr. kotar, oblasti u Jaski putem pismenih ponuda, dražba vrhu 2893 komada
suhih ârastovih stabala u šumi »Blatnjak« i »Dubravi« Zemlj. Zajed
Desinac — Prhoć uz iskličnu cjenu od 20.537 K 95 fil.


Oba šumska predjela leže neposredno na pruzi Jaska — Zdenčina.


Blljegovane i sa 10°/0 jamčevine od isklične cijene obložene ponude,
imadu se rečenog dana predati u uručbeni zapisnik podpisane oblasti do
U sati po uredskom dobniku.


Na ponude ispod izklične cijene ne će se nikakav obzir uzeti.