DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1912 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 488 Tu
nas je opet dočekao predsjednik im. obćine, a našli
su se ondje i zamjenik vlad. povjerenika za imovnu obćinu sa
svojom milostivom gdjom. suprugom, zatim mil. gdje. supruge
šumarskih činovnika gradiške imovne obćine sa svojima kćerkama-
pak je razumljivo, da se je uz obilan ručak razvila vrlo
ugodna zabava, kod koje je palo i njekoliko zanosnih i oduševljenih
zdravica. Nije uzmanjkao ni fotograf, koji je snimio čitavo
društvo i tako izletnicima omogućio, da si sačuvaju trajnu
spomen na ugodnu ovu ekskurziju.


Tek pod večer posjedasmo u kola šumske željeznice,
s kojom se odvezosmo do sela Tisovac, a odavle se na kolima
povratismo u Novu Gradišku. Većina je izletnika odputovala još
iste noći svojim domovima, dočim njeki tek drugi dan u
jutro.


Bez svake dvojbe može se reći, da je ovaj izlet bio vrlo
poučan i da je u svakom pogledu uspio, a izletnike podpuno
zadovoljio, te da će se mnogi od njih sa vidjenim znati kod
prilike okoristiti i upotrijebiti samo ono, što se je već kod
drugih sa uspjelima pokusima zasvjedočilo, da je dobro, dočim
se protivnog kloniti.


A svima onima, koji su doprinjeli, da je ovaj poučni izlet
tako dobro uspio, neka bude i ovim putem izrečena najsrdačnija
hvala, — naročito to gospodarstvenom uredu gradiške
imovne obćine, na čelu predsjedniku imovne obćine Stjepanu
Jakeševiću, a naposeb šumarnicima Bogoslavu Hajeku i Vjenceslavu
Potočnjaku, nadalje prof. ing. Vinku Hlavinki na preuzetim
težkim zadaćama, zatim vlastelinstvu Cernik i upravi
Bantlinove kemičke tvornice d. d. na izkazanoj susretljivosti i
gostoprimstvu.


Evo konačno imena društvenih članova, koji su kod ovog
poučnog izleta učestvovali: Althaler Franjo, Belanović Sava,
Ćop Andrija, Čeović Ivan, Dojković Vilim, Dremil Oskar, Dmitrović
Radivoj, Dodig Stjepan, Franješ Juraj, Frusić Andrija,
Grdinić Nikola, Georgijević Tošo, Griinwald Josip, Hajek
Bogoslav, Hekner Josip, Hlavinka Vinko, Havliček Aleksander,
ŠUMARSKI LIST 12/1912 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 489 —


Heisinger Levin, Hradil Dragutin, Jakopec Josip, Jasić Dušan,
Kuzma Julio, Lasman Dragutin, Lach Gustav, Lazić Jovo, Maksić
Ratislav, ..... Mirko, Marušić Mijo, Markić Milivoj, Manojlović
Petar, Murgić Ivan, Neferović Franjo, Nešković Borivoj,
Ogrizović Gedeon, Pere Aleksander, Peičić pl. Viktor, Potočnjak
Vjenceslav, Prpić Stjepan, Petračić Andrija dr, Prpić Petar,
Perušić Andrija Paradjiković Gjuro, Radojčić Svetozar, Solarić
Teodor, Sever Dionis, Szentgyôrgyi Ljudevit, Stanić Jovan,
Simić Stjepan, Stanisavljević pl. Krešimir, Škrljac Petar, Tôlg
Vilim, Tomljenović Ante, Trivanović Milan, Ugrenović Aleksa
dr., Vac Gašo, Vidmar Vilko, Zec Dušan i Živanović Živko.


J. Jakopec.
Osobne vijesti.


Kraljevski povjerenik u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji imenovao je
kotarskog šumara Franju Neferovića nadšumarom u IX. činovnom razredu,
akcesistu Nikolu Vilo vica privremenim protustavnikom u X. činov.
razredu, Stanka I džojtića i Rikarda Vojvodu, akcesistima u XI. činov.
razredu, sve sa sustavnim berivima kod gradiške imovne občine.


Sa šumarske akademije.


Naredba kr. hrv. slav. dalm. zemaljske vlade, odjela za bogoštovje
i nastavu od 25. listopada 1912. broj 27277—1912. kojom se dopunjuje,
dotično preinačuje naučni i ispitni red kr. šumarske akademije u
Zagrebu, izdan naredbom istoga zemaljsko-vladinoga odjela od 13. ožujka 1909.
broj 4845. Kr. zemaljska vlada odio za bogoštovje i nastavu, nalazi postojeći
noučni i ispitni red kr. šumarske akademije u Zagrebu dopuniti
dotično preinačiti kako slijedi :


Kao nov obligatan predmet, koji se dosad kao poseban predmet
u šumarskoj akademiji nije predavao, propisuje se „Povijest šumarstva«
u^VIII. semestru sa 2 sata predavanja na nedelju. Taj se predmet vrsta
medju predmete, koji su sadržani u § 4. ispitnoga reda ovostrane naredbe
od 3. ožujka 1909. broj 4845.


Obuka predmeta »voćarstvo i vinogradarstvo« ima se unapredak


sastojati od 1 sata predavanja i 2 sata vježbi na nedelju, a obuka pred


meta »melioracija tla, kultura livada i pašnjaka" od 1 sata predavanja


na nedelju.


Ova naredba stupa na snagu početkom naučne godine 1912./13


U Zagrebu, dne 25. listopada 1912.


Kr. povjerenik u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji :
Čuvaj v. r.
ŠUMARSKI LIST 12/1912 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 490 —


Odbor kluba hrvatskih šumarskih akademičara u Zagrebu, izabrau
na X. glavnoj skupštini od 16. XI. 1912. konstituirao se je ovako:


Predsjednik: Ante Premužić, cand. šum; Podpredsjednik: Miloš
Ervaćanin, cand šum. Tajnik. Adolf Jošovec, sluš, šum. Blagajnik: Marjan
Majnarić, sluš. šum. Knjižničar : Branko Dereta sluš, šum. Odbornici :
Vladimir Skorić, sluš. šum , Gjuro Knežević, sluš. šum. Odb. zamjenici :
Jovan Savić, sluš. šum., Juraj Petrak, sluš. šum. Revizioni odbor : Velimir
Polak, sluš. šum., Marko Babić, sluš. šum , Viktor Urbicha sluš. šum.


Akademsko društvo Hrvata agronoma »Lipa< izabralo je za akad
god. 1912/13 slijedeći upravni revizionalni odbor:


Predsjednik: Andrija Manz, stud agr ing. Podpredsjednik: Ivan
Rotler, stud. forest, ing, Tajnik: Pijo Pavlinić, stud. agr. ing Blagajnik:
Mate Gržević, stud. agr. ing. Knjižničar: Uton Hemler, stud. agr. ing.
Odborni zamjenici : Luka Bauer. stud. agr. ing. Ivan Pavlović, stud.
agr. ing. Revizori: Ante Franković, cand. cuit. tehn. Albert Ogrizek, cand.
agr. ingénieur.


Različite vijesti.


Zaraza jelovih šuma. U području županije modruško-riječke pojavili
su se na jelovim stablima leptiri »Tortrix murina na i to rtrix
rufimitrana « u tolikoj mjeri, da stabla izgledaju, kao da su
mrazom ofurena.


Uprav, odbor županije naredio je područnim oblastima, da svako
jače razširenje imadu prijaviti u svrhu izdanja odredbe, da se napomenuta
stabla iz šume odstrane, jer postoji velika pogibelj, da će se u njima
žaleći xyloterus lineatus i drugi šumo štetni zareznici.


Podjeljenje podpora. Glede podjeljenja podpora po hrv. slav. šumarskom
društvu vidi oglas na zadnjoj strani priležećega Lugar, vjestnika.


Kr. kotarska oblast u Jaski
Broj 11861. — 1912. Dne 26. studena 1912.


Desinac — Prhoć z. z.


prodaja hrast, stabala.


Oglas.


Dne 23 prosinca t. g. u 11 sati do podne obdržavati će se u uredu
kr. kotar, oblasti u Jaski putem pismenih ponuda, dražba vrhu 2893 komada
suhih ârastovih stabala u šumi »Blatnjak« i »Dubravi« Zemlj. Zajed
Desinac — Prhoć uz iskličnu cjenu od 20.537 K 95 fil.


Oba šumska predjela leže neposredno na pruzi Jaska — Zdenčina.


Blljegovane i sa 10°/0 jamčevine od isklične cijene obložene ponude,
imadu se rečenog dana predati u uručbeni zapisnik podpisane oblasti do
U sati po uredskom dobniku.


Na ponude ispod izklične cijene ne će se nikakav obzir uzeti.
ŠUMARSKI LIST 12/1912 str. 43     <-- 43 -->        PDF

491


Pobliži dražbeui uvjeti mogu se uviditi za vrijeme uredovnih sati
kod šumarskog izvjestitelja kr. kot. oblasti u Ja ski, kao i kod trgovačko
obrtničke komore u Zagrebu.


Kr. kotarski predstojnik


Mahin.


Broj 3667—1912. \


Oglas dražbe stabala«


Kod podpisanog gospodarstvenog ureda obaviti će se dne 23. prosinca
o. g. javna pismena dražba stabala u slijedećim drvosjecima


Stabala


Izklična Najbliža staI
Naziv drvos^eka cijena nica državne Opazka
željeznice


broj vrst


. K.


Djelo vi stabala
1 Javićka greda 716 hrast 126724 Jasenovac izpod 30 cm. promjera
oslaju i. o.


2 Radinje 7285 hrast 48577 Novakapela


Batrina (Prodaje se gradja
briest i gorivo.


3 Greda 3095 122501 Novska


i ino


Ukupno . . 11096 297802


uz uvjete naznačene u dražbenom zapisniku.


Dražba obaviti će se samo na temelju pismenih (ne brzojavnih)
ponuda, koje imadu zapečaćene predane biti kod gospodarstvenog ureda
gradiške imovne općine najkasnije do 10 sati prije podne dne 23. prosinca
o. g.


Uvid u dražbeni zapisnik može se uzeti svaki dan kod gospodarstvenog
ureda u Novojgradiški i kod kotarskih šumarija u Novskoj i
Novoj kapeli.


Uz to prodavati će se isti dan kod ovoga ureda 2800 vicinalnih
hrastovih podvalaka uz izkličnu cijenu od 1 K po komadu, uz dimenzije
140 15. 18. 15 cm. putem pismenih ponuda, koje moraju do 10 sati
rečenog dana predane biti.


Konačno prodavati će se u šumama ove imovne općine stablimičnom
javnom dražbom iza 1 siječnja 1913. veći broj posušilih se hrastovih
stabala, — pa se reflektanti neka u tom predmetu izvole obratiti neposredno
na kotarske šumarije u Banovoj jarugi, Okučanima, Movojgradiški
i Novoj kapeli.


Gospo da rstveni ured gradiške imovne općine
U Novoj gradiški, dne 27. studena 1912.
ŠUMARSKI LIST 12/1912 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Uspjesi
ŠUMARSKI LIST 12/1912 str. 45     <-- 45 -->        PDF

dražba stabala.
ŠUMARSKI LIST 12/1912 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 496 —


Prodano je:


Dne 17. X. tg. prodano je po gosp. uredu petrovaradinske imov. obćine:
U srezu: Neprečava , 148 jasenovih sa 597 i 428 brestovih stabala
sa 2013 m3 gradje za 108874 krune. Poprečna kub. sadržina gradje


s


1 stabla bila je 4´5 m a utržak po 1 m3 41 krunu. Udaljenost od obale
Bosuta 2 kim. Dostalac Theodor Schilinger, Zemun.


U srezu Varo š : 187 brjestovih stabala sa 708 m3 gradje za 34208
kruna. Poprječna kub. sadržina gradje po stablu bila je 4 m3 a utržak po
1 m3 48 kruna. Udaljenost od obale Bosuta je 2 kim., od željeznice 5 kim.
Dostalac Heinrich Mechiner, Vinkovci.


U srezu Smog va: 648 hrastova sa 3155 m3, 2 jasena i 32 brjesta
sa 147 m3 za 171.999 kruna. Popriječni kub. sadržaj hrastova bio je 4 8
m3. Poprječna cijena za 1 m8 hrastovine polučena je uzev za podlogu cijene
za brjestovinu i jasenovinu kao u srezu Varoš i Neprečava sa 45
kruna: 171999 — ( 147 X45)=^= 165384 : 3115 = 52 krune. Udaljenost
šume od Bosuta 3 a od željeznice 4 kim. Dostalac Lord i Co Budimpešta.


U srezu Radjenovci: 789 hrastova i 29 brjestova sa 6044 m*
sadržaja gradje za 371999 kruna. Poprječni kub. sad. stabla 7-4 m3 a
popr. cijena 1 m3 61 K. 50 f. Udaljenost od Save 2 kim. Dostalac Lord
i Co. Budimpešta.


U srezu Klenak : 1192 hrastova sa 3562 m3 gradje za 119.130 K.
Poprječna sadržina po hrastu bila je 3 m8 a utržak po 1 m3 33 krune. Udaljenost
od Save 4kim. a od željeznice 6 kim. Dostalac Milan Sachs, Zagreb.


U srezu Kupinovo : 1279 hrastova sa 4839 m3 sadržine gradje za


210.110 kruna. Poprječni kub. sadržaj stabla bio je 3*8 m3, a utržak po
1 m3 43 krune. Šuma leži uz savsku obalu. Dostalac Richard Alberti
Budimepšta.
Izradjivati smije se samo deblovina do 30 cm. debljine na vrhu i
to kusi po bečkim usanama, inače ništa drugo. Uplata polovice kupovnine
odmah, a polovice najdulje do konca marta 1912. Rok izradbe do
konca marta 1912, a za Smogvu do 30 juna 1913.


Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. AIbrecht, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 12/1912 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Oglas dražbe hrastovih stabala.


Prvostolni kaptol zagrebački prodavat će n subotu, dne 11. siječnja
1913 u svojoj pisarni (Zagreb, Kaptol br, 27) putem dražbe uz
pismene ponude i uvjete, koje uvjete, dobivaju p. n. g. reflektanti na
zahtjev u pisarni prvostolnog kaptola iii kod šumarije u Sisku, niže iskazana
stabla u žumi »Medjidorje« kod Siska.


Procjenjena drvna


Vrst d r v a


zaliha


o -S


ta


"-"´ rjQ "-1 m o ce o
rt ® 4M ri ® M


o o n "§1


bo .


>


´o ..=4 ©


cđ ce OU « ja 03 g G


i—>
A M)


i 1 .. 1


komad a s t a b a 1 a kub. metara K
i
1
3
64
1497
323
238
485
413
24
25
26
3712
2799
1790
416
180
271 -
Jxi
1m
4 108 2U0 27 258 84 <.
5 40 36 28 2050 1421 747 S

7
557
2225
15
461
29
30
484
3499
884
173
2066 §
"S
8
9
2436
2017
539
327
3L
32
2296
855
223
1724 400 JS >o
10 2196 710 33 556 1198 N
11 889 1001 34 6290 3852 JJJ
12 3243 1333´ 35 1167 310 >N
13
14
1539
1951
1867,
789
36
37
2650
171
303
32
TSS
OJM
15
16
17
18
19
20
3090
1990
445
2631
1348
2673
349
41
6
587
390
974
87
88
89
90
91
92
1483
2541
543
278
646
5520
1218
S2
S I 4e0
?&.. c7s<
21
22
1095
2548
255´
7231
J»3
94
976
1132 |.-e
^ ° 23 3370 400 95 2223 37247 13162 50409 59E628


U Zagrebu, 12. studenoga 1912.
Prvostolni kaptol Zagrebački.


SADRŽAJ. Strana
Šumske štete i šumsko-odštetni cjenici. Piše B. Kosović, kr.
zem. šum. nadzornik (svršetak) 453—482
Poučni izlet članova hrv.-slav. šumarskoga društva u šume
gradiške imovne obćine cerničkoga vlastelinstva (svršetak). 482—489
Osobne vijesti: Imenovanje 489
Sa šumarske akademije : Naredba kr. hrv- slav. dalm. zemalj.
vlade, odjela za bogoštovlje i nastavu od 25. listopada
1912. broj 27277—1912. Odbor kluba hrvatskih šumarskih
akademičara u Zagrebu. Akademsko društvo Hrvata
agronoma »Lipa« 489—490


Različite vijesti: Zaraza jelovih šuma. Podjeljenje podpora. .
Oglasi. — Uspjesi dražbe stabala 490—496
ŠUMARSKI LIST 12/1912 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Br. 12—3 Zlatna kolajna su izložbe n Parizu 1900.


Neuhofer i sin (Neuhofer & Sohn)


c. kr. dvorski mehaničar
Bef, V. Hartmann;;»!«»«- 5.
m
m
Izradjuje pod jam


Mjerače sto


stvom izvrstne izrade
i točne rekti-love. Perspek-


Ur.


fikacije


tiv ravnala.
Letve za nive


Bonsolne strojeva


liranje. Šu


sa optičkom distanz-.


marske bou-


Di . mjerom.


N


sole.


.


Promjerke


iz željeza i drva.


iz platna ili ocjela.


i? Planimetre itd. — Pantografe. m


Brojne čekiee, aparate za prenašanje, crtala
kao i sve vrsti matematičkih stromjerila.


r?


IlDSîrovani cieoici badava


Svi se popravci obavljaju najbolje i u najkraćem roku.


Sveudilj na zaliha ^.^ .
svih vrsti mjeračkih pi§S j |
strojeva i pomagala,