DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1912 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 451 —


ih iznijeti, da ne ostane Krasnica samo u Krasnici, već da se i drugdje
spominje. Zar ne bi bilo umjestno, da se naša društva, ulice, trgovi, šetališta
i svratišta okrste tim lijepim narodnim imenima, a ne, kako vidimo
: zvono, šišmiš, k beloj raci itd. Gospodu kolege šumare pako molim,
da kod uredjenja šuma odnosno sastavka gospodarstvenih osnova točno
paze na imena i nazive šumskih predjela i gospodarstvenih jedinica, neka
ih bilježe točno prema narodnome izgovoru i neka ih tako ispravljaju,
a neka se ne oslanjaju na katastralne i stare šumske mape, jer su te nacrte
sastavljali većinom tudjinci, kojima nije bilo stalo do ljepote i čistoće
hrvatskoga jezika, niti su taj jezik poznavali.


Osobne vijesti.


Imenovanja. Kraljevski povjerenik u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji
imenovao je: kr. žup. šumarske nadzornike I. razreda Mirka Puka
i Rikarda Schmidi n gera , kr. zemaljskim šumarskim nadzornicima l.
razreda u VII. činovnom razredu extra statum. sa sustavnim berivima,
ostavljajuć ih na dosadanjem mjestu službovanja kod kr. županijske oblasti
u Zagrebu odnosno Varaždinu, a kr. žup šumarskog nadzornika II. razreda
Petra Puljević-Nikolića kr. žup. šumarskim nadzornikom I.
razreda u VIII. činovnom razredu sa sustavnim berivima, ostavljajuć ga
na dosadanjem mjestu službovanja kod kr. županijske oblasti u Bjelovaru,
te šumarskog pristava I razr. Levina Haueis e a. kr. žup. šumarskim
nadzornikom II. razreda u IX. činovnom razredu sa sustavnim berivima
ostaviv ga na dosadanjem mjestu službovanja kod kr. hrv -slav.-dalm. zemaljske
vlade, odjela za unutarnje poslove.


Zatim je imenovao kr. kotarske šumare I. razreda: Josipa Guli na
kod kr. kotarske oblasti^ u Grubišnom polju, Ivana Konig a kod kr. kotarske
oblasti u Sisku, Sandora pi. Kôrôskeny-a kod kr. kotarske
oblasti u Našicama, Josipa Griinwald a kod kr. kotarske oblasti u Daruvaru,
Antuna Resz a kod kr. žup. oblasti u Bjelovaru, Rud. Erny-a
kod kr. kot. oblasti u Zagrebu, Slavka Sut lica kod kr. kotarske oblasii
u Karlovcu, Slavoljuba pl. Teklić a kod kr. kotarske oblasti u Ludbregu,
Stjepana R e y m a n a kod kr ^ kot. oblasti u Varaždinu, Ivana
0 d ž i ć a kod kr. kotarske oblasti u Čazmu Josipa M a j n a r i ć a kod
kr. kotarske oblasti u Delnicama, Milana Ž i b r a t a kod kr. kotarske
oblasti u Virovitici, Rafaela Dvoržak a kod kr. kotarske oblasti u Križevcima,
Gjuru Demetrović a kod kr. županijske oblasti u Gospiću,
Milana W e i n e r a kod kr. kotarske oblasti u Kutini ; te šumarske
pristave I razreda : Antuna Jovanovc a kod kr. kot. oblasti u Delnicama
i Rudolfa K o 1 i c a š a kod kr. kot. oblasti u Slatini, kr. šumarskim
povjerenicima u IX. činovnom razredu extra statum, sa sustavnim berivima,
ostavljajuć ih sve na dosadanjem mjestu službovanja, nadalje kr. kotar
skog šumara I. razreda kod kr. žup. oblasti u Zagrebu dra. Vašu V u čk
o v i ć a kr. šumarskim pristavom l. razreda u X. činovnom razredu sa
sustavnim berivima, premjestiv ga podjedno kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljskoj
vladi, odjelu za unutarnje poslove.


Preuzvišeni gospodin Dr. Teodor grof Pejacsevich virovitički imenovao
je na području šumske uprave pl. povjerbinskog dobra Našice dosadanjeg
ŠUMARSKI LIST 11/1912 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 452 —


vlastel. šumarskog nadzornika g. Franju G r . g e r a vlastelinskim šu


marskim savjetnikom. Gospodina Julija Nikolašević a šumarskim


kontrolorom, a gosp. Petra R o h r a šumarskim inžinirom.


Presvijetli gospodin Ivan grof Drašković, povjerio je gospodinu šumarskom
savjetniku Franji Grôger u upravu cijelokupnog šumskog gospodarstva
svojih imanja u Baranya-Selye, Trakošćanu kao i u po njemu
novo kupljenom virovitičkom vlasrelinstvu.


Društvene vijesti.


Dar. Prigodom izpitivanja gosp. osnove za šume preč. nadbiskupskog
kaptola zagrebačkog sabrali su za literarnu zakladu osnovanu u spomen
pok. A. Borošića i t. d. Rikard Schmidinger, kr. zem šum nadzornik,
Gabriel Kuković, ravnatelj dobara prvostol. kaptola zagreb. u Var. Toplicama,
Ladislav ....., šumarnik istog vlastelinstva, Bogdan Svoboda,
šum. nadz. grada Varaždina, Gjuro Grlić, kr. kot. šumar u Varažd. Toplicama,
Bartol Pleško, kot. šumar u Krapini i Arnold Gerstman, kot. šumar
u Zlataru = 28 kruna.


Različite vijesti.


Skupa brjestovina, U šumi »Prašnik« kr drž. šum. erara izradila
je tvrdka Neuschloss jedan brijestov trupac od 10 met. dužine sa 145
cm dolnjeg i 143 cm. gornjeg promjera. Prema tomu iznaša kubatura
tog trupca 174 m3. Trupac je prodan loco kolodvor Okućani za 2000 K.
i to u Švicarsku.


Zanimivo je pri tom to, žto je stablo kod procjene uzeto kao trulo
ne samo po prodavaocu nego i po kupcu a to s razloga, što je bilo
ozdol šuplje i što je gornji dio stabla bio slomljen i to po svoj prilici
takodjer radi kakove mane u gornjem dijelu.


Nakon obaranja, odrezano je ozdol 2 met. pa se je pokazalo, da je
ostali dio trupca zdrav i dobar.


Brjestovinu traže u zadnje doba osobito sa pravljenje furnira, koje
se upotrebljuju za fino pokučtvo. Traži se ali samo takova roba koja ima
uzke, jednoličnije godove i tamniju (smedju) boju.


Svjetla se brjestovina za pokućtvo netraži niti se dobro plaća pa
tako nf drvo sa širokim godovima.


Pokućtvo sa brijestovinom furnirano došlo je u modu pred par godina,
a drvo sa rečenom kakvoćom plaća se sada isto tako kao slavonska
hrastovina.


U nazočnom slučaju prodan je 1 m3 za 117 E , što bi moglo odgovarati
vrijednosti na panju od 100 K. za 1 m*.


U istom predjelu izradila je rečena tvrdka iz jednog hrasta dvojnaša
184 tekućih metara (dužine) trupaca I., II., .. i IV. razreda i to iz
ideblovine i granjevine.


Značajno je, da drvotržci kod procjene svrstaju trupce po kakvoći


dimenzijama u četiri razrefa a prva tri razreda još u 2 podrazreda


Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Itogoslav Kosović. Tiskara C. Albrecht, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 11/1912 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Kr. kotarska oblast u Karlovcu.
Br. 16540|1912. Karlovac, dne 23. X. 1912.
Blatnica z. z. prodaja hrast, stabala.


Oglas dražbe.


Na temelju naredbe kr. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od


10. t. mj. broj 63495J1912 prodavati će se dne U. studena 1912 u 10
sati prije podne u uredu kr. ove oblasti, putem pismenih ponuda 263
kom. hrast, stabala nalazećih se u šumskum predjelu »Bok« uz izkličnu
cienu 32524 K 36 fil.
Propisno sastavljene i biljegovne ponude obložene žaobinom od 10°,0
izklične ciene imadu se predati najkasnije do 11. studena 1912. do 10
sati prije podne kod uručbenog zapisnika kr. ove oblasti.


Ponude zakašnjele, brzojavne i us4mene, kao i one ispod izklične
ciene ne primaju se.


Dražbovatelji imadu u ponudi navesti, da su im dražbeni uvjeti za
stupajućih kupo-prodajni ugovor, dobro poznati i da iste bezuvjetno
prihvaćaju.


Dražbeni uvjeti, koji se odnose na prodaju spomenutih stabala mogu
se za vrieme uredovnih sati uviditi kod kr. ove oblasti.


Upravitelj:
Kr. županijski tajnik :
P e i č i ć v. r.


Br. 6—5.


Branimo kulture od divljači!


„BRUMATA"


zakonom zaštićeno !


Moje, po stručnjacima izkušano i za očuvanje šumskih kultura od bb-i2


grizavanju po divljači izvrstno sredstvo „(irmnata", dobiva se u zgod


II
II
nima limenina kutijama sa 5—10 kgr. sadržine, te u zamotcima od cea.


26, 50, 100, 150—300 klg. postavljeno na kolodvor u .... za !0 K po


100 klg. Uporaba toga sredstva je vrlo jednostavna a uspjeh siguran i


trajan.


I


Josef Pastôter, Schmierdle- u. Fettwarenfabrik


Wien X-3, Favoritenstrasse 180—82.


Hrvatski šumarski kalendar g. 1913.


dotiskan je, te ga gg naručitelji mogu dobiti uz običajnu cijenu od 2 K
40 f. kod gdje. Makse udove Borošić u Zagrebu Gundulićeva ul. br. 54.
Kalendar je popunjen raznim novim gradivom, te će svima potrebama


p. n. gg. šumara udovjljavati.
A. K e r n, kr. šum. nadz.


ŠUMARSKI LIST 11/1912 str. 44     <-- 44 -->        PDF

<
/