DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1912 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BROJ 11. U ZAGREBU, 1. STUDENOGA 1912. GOD. XXXVI.


5UMHR5KI LI5T


Pretplata za nečlanove K 12 na godinu. — Članovi šumar društva dobivaju list bezplatno.


— Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove podupirajuće K 20. — Za redovite
članove J razreda K 10 i 2 K pristupnine. — Za lugarsko osoblje K 2 i 1 K pristupnine i za
>Sum. list« K 4 u ime pretplate. — >Lugarski viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
broj »Šum lista« stoji 1 K. Članarinu i pretplatu na list prima predsjedništvo društva.
Uvrstbina za oglase: za 1 stranicu 16 K; za pol stranice 9 K; za trećinu stranice 7 K;


četvrt stranice 6 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjereni popust.


Šumske štete i šumsko-odštetni cjenici.


Piše B. Kosović, kr. zem. šum. nadzornik.


I.
Šumska površina kraljevinah Hrvatske i Slavonije jest bezdvojbeno
tolika, da bi lahko mogla podmirivati sve potrebe
žiteljstva na gradji i ogrjevu. No razne okolnosti, a naročito
segregacionalnim i njima sličnim zakonima stvoreni novi posjedovni
odnošaji, zatim razna novovjeka za izvažanje drva vrlo
povoljna prometila, slaba privreda žiteljstva itd. jesu uzrokom
da žiteljstvo, naročito seljačko, svojih potreba na drvu njemu
do sada običajnim načinom pokriti ne može, nego je često
upravo prisiljeno da mora praviti šumske štete i zalaziti u šumsku
kradju.


Dok nije bila provedena segregacija i dok nisu bila zavedena
razna prometila, kojima se sada drvo iz zemlje u velikoj mjeri
u najudaljenije krajeve svijeta izvažati može i izvaža, stajala je
cijela tada još zajednička šumska površina sa svima njezinima
proizvodima na razpolaganje šumovlastnikom i njihovim
podložnikom. Šumski proizvodi nisu imali skoro nikakove cijene,
pak su se s toga i mogli ovlaštenici, uz male iznimke, tako
rekuć po miloj volji drvariti, bez štete po prihodnu snagu šume
same i bez bojazni, da će šumovlastniku drva uzmanjkati za
njegove privatne potrebe.


Segregacija stvorila je naprečac sasvim novo stanje u pogledu
posjeda i uživanja šuma. Veliku šumsku površinu razdije
ŠUMARSKI LIST 11/1912 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 414 —


.. se medju gospodare i podložnike tako, da su gospodari
dobili veći i bolji dio, a podložnici jedva toliko, da su za prvi
čas mogli dohodcima šume podmirivati potrebu na drvu. Drugačije
nije bilo ni moguće dijeliti, jer su se segregacionalni
zakoni svih zemalja stavili na stanovište, da se šumske služnosti
imadu odkupiti prema gospodarstvenim potrebama i obsegu
uživanja, koje je zakon zatekao.


Na razmnožavanje žiteljstva i napredovanje gospodarstva
u budućnosti nisu ni zakoni stranih zemalja, pa ni naš zakon,
uzeli nikakova obzira.


Pošto se je pučanstvo doskora umnožilo i gospodarski uznapredovalo,
a usljed toga porasla i potreba na drvu, nije ju
više mogla bivšim podložnikom dosudjena šuma podmirivati.
Mnogi i mnogi nisu predvidili, da će ta oskudica na drvu tako
brzo nastupiti kao što je nastupila, pak s toga nisu novih šuma
ni odgojili niti su si ih za vremena kupom pribavili.


Usljed novovjekih sgodnih prometila počeli su vlastnici velikih
šuma drvo u velikoj mjeri izvažati u inozemstvo, a cijena
drva dosegla je usljed toga toliku visinu, da ju obični seljak
obzirom na slabu prihodnu snagu svoga gospodarstva platiti ne
može. Dapače, posjednici velikih šuma niti neće na drvu oskudnom
seljačtvu da prodavaju drvo ni na malo, jer im je puno
sgodnije isto prodavati na veliko i to redovno za izvoz u inozemstvo.


Osobito brzo nastupila je oskudica na drvu u zapadnom
dijelu bivše vojne Krajine. Zakoni o odkupu šum. služnosti u
tom dijelu kraljevine Hrvatske sadržavali su naime ustanovu,
da se imadu u prvom redu i pred svima drugima namiriti pravoužitnici
sa tolikim dijelom šumske površine, kolika će im moći
prema njihovim dosadanjim potrebama za sva vremena u budućnosti
pokrivati njihove potrebe na drvu. Pošto se je mislilo,
da će jedna polovica svih šuma svake bivše graničarske pukovnije
moći podmirivati te potrebe bivših graničara, dapače, da
će oni iz te polovice još od suvišaka dohodaka na drvu moći
još i graditi ceste, škole i t. d. to je u zakon osim prvo nave
ŠUMARSKI LIST 11/1912 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 415 —


dene ustanove uvrštena još i ustanova, da se bivšim graničarom
u gornje svrhe mora dati polovica šuma njihove pukovnije. Druga
polovica postala je vlastničtvom kr. drž- zajed. šum. erara.


Za šumara strukovnjaka je upravo nepojmljivo, kako su te
obje ustanove mogle biti uvrštene u jedan te isti zakon o odkupu
šumskih služnosti, kad one u stanovitim slučajevima jedna
drugu upravo podpuno izključuju. Evidentno je naime, da na
stanovitoj šumskoj površini može prirasćivati samo stanovita
količina drva, te da ta količina ne može podmirivati potrebu žiteljstvanadrvu.
akojeta potreba veća od one količine što prirašćuje.


Logično bi bilo s toga, da se je u zakon uvrstilo .ili


1. da se šume imadu dijeliti po polovici vrijednosti, pa što
koga zapalo da zapalo, ili 2. da se imade ustanoviti potreba
ovlaštenika, te dodijeliti ovlaštenikom toliku površinu, koja će
moći potrajno tu potrebu podmirivati, ili napokon 3. da se je
odredilo predati polovicu šuma ovlaštenicima, a ako ta polovica
nebi mogla u kojoj im. obćini podmirivati potreba ovlaštenika,
da im se tada ima dati barem još toliko šume, da budu mogli
svoje redovite potrebe na gradji i ogrjevu potrajno podmirivati.
No to nije učinjeno, nego je, kako je jur gore spomenuto,
rečeno, da se pravoužitnikom u bivšoj vojnoj Krajini
imade za podpuno podmirivanje njihovih od starine pripadajućih
ih potreba na ogrjevu i gradji dati polovica erarskih šuma vojne
Krajine i to u svakoj pukovnijskoj obćini polovica državi, a polovica
budućoj imovnoj obćini.
Već letimičnim izračunanjem potrebe graničarskih obitelji
na drvu i izračunanjem godišnjeg prirasta dotične šumske površine
na drvu, moglo se je kod većine im. obćina vrlo lahko
ustanoviti, da ta polovica neće moći pokrivati ni najnuždnije
potrebe pravo užitnika na drvu, a kamo li da bi se iz utržaka njezinih
suvišaka mogle još izvadjati razne opće koristne investicije.


Osim toga što su ovlaštenici naročito oni u bivšoj vojnoj
Krajini dobili za svoje potrebe premalenu proizvodnu šumsku
površinu dobili su i teret, da moraju uzdržavati skupu šumsku
upravu i o svom trošku praviti puteve i ina prometila. Da se
ti troškovi podmire, trebalo je opet dosta drva na veliko pro
ŠUMARSKI LIST 11/1912 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 416 —


dati, a to je kako je poznato opet išlo a conto i onako suženih
užitaka pravoužitnika.


Ne ćemo se upuštati u razglabanje pitanja, koji bi od gore
spomenutih načina diobe šume u bivšoj vojnoj Krajini sa pravnoga
gledišta bio najpravedniji, a koji po pravoužitnike najpovoljniji,
jer to u ovu razpravicu nespada. Jedino moramo opetovano
iztaknuti, da je odabrani i provedeni način uzrokom, da
se u Krajini po žiteljstvu ne samo prave, nego upravo i moraju
praviti šumske štete.


Sasvim isto je i u bivšem provincijalu, gdje se je žiteljstvo
razmnožilo, a segregacijom dobivena šumska površina ostala ista,
te gdje usljed toga žiteljstvo ne može ni badava ni za novac
potrebno drvo dobiti.


Istina je doduše, da ima i takovih šumoštetnika, koji prave
štete iz objesti ili iz koristoljublja, no ipak se mora priznati,
da je takovih razmjerno malen broj.


Osim toga glavnoga uzroka može se reći, da je i nezgodno
smještenje dobnih razreda, naročito starijih sastojina, a
po tom i udaljenost sječina često uzrokom većim šum. štetama,
pogotovo u krajevima gdje nema dosta voznoga blaga i gdje
putevi u šume nisu izgradjeni, te žiteljstvo voli praviti kvar u
bližim šumama, nego ići po odkazano drvo u udaljene srezove.


Osobito mnogo pravi se kvara utjerivanjem blaga u branjevine,
a mnogo se šumskih odšteta presudi i za utjerivanje
blaga u nezabranjene tudje šume. Uzroci tim štetama jesu
razni, no najobičniji uzrok jest taj, što su tudje šume i branjevine
često u blizini kuća te što su nezagradjene i tako lahko
blagu pristupne.


U predjelima, gdje nema dovoljno i valjanih pašnjaka,
gdje nema sijeno producirajućih livada, a dovoz sijena je iz
udaljenijih krajeva nerazmjerno skup, tamo sbilja nije čudo, što
se blago u kvar utjerava i naročito kresanjem brsta šuma tamani.
I najveći prijatelj šume posegnuo bi za brstom, kad bi
mu blago gladovalo, a kako neće posegnuti neuki Krajišnik,
koji za vrijeme Krajine tako rekuć sijena nikada ni kupovao
ŠUMARSKI LIST 11/1912 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 417 —


nije, nego je po cijeloj, tada zajedničkoj šumi, blago napasivao,
po proplancima travu kosio i t. d.


Iz sudbenih razprava o raznim kradjama i prekršajima
znademo, da sudovi na osnovu gradjanskog i kaznenog zakona
uvažuju olahkotne okolnosti, te kazne u manjoj mjeri prestupitelje,
ako su bili´prilikama prisiljeni, da štetu počine. Oštećeni
pako ne rijedko takovima prestupiteljima iz milosrdja ili
veledušja opraštaju bud djelomice bud sasvim naplatu nanesene
im štete.


Takav postupak mogao bi se, a i morao bi se primjeniti
i na mnoge i mnoge šumske prekršaje, kad iz netom obrazloženoga
znademo, da se i oni većinom prave iz velike potrebe i
nužde . No žalibože to se ne dogadja, jer mnogi šumovlastnici,
a i veliki dio šumara stručara drži, da se mora sa šumoštetnicima
drakonski postupati, te nastoje raznima, dapače zakonskim
propisima upravo protivećima se sredstvima žiteljstvo
od šteta odvratiti. Uspjeh im je redovito negativan, jer kad
žiteljstvo drva nema niti ga dobije, a treba ga, ono će si ga
prisvojiti pa makar mu neznam kakva kazna i odšteta prijetila.


Jedno od takovih glavnih drakonskih sredstva, kojima se
šumovlastnici i šumarsko osoblje služi, jest zastrašivanje žitelja
računanjem visokih šumskih odšteta, na temelju u tu svrhu po
njima već sastavljenih šumsko-odštetnih cjenika.


Ta želja za zastrašivanjem izobličila je gdje koje naše
šumsko odštetne cjenike tako, da oni ne mogu izdržati ni
pravne ni stručne kritike, a i mnogomu i mnogomu šumaru
oduzela je upravo sasvim smisao za shvaćanje te grane šumarstva.


Moramo priznati da ni pravnici pravnoj strani te grane
šumarstva ne posvećuje dovoljno pažnje, a posljedica je, da žiteljstvo
neopravdano trpi, bez da je time ikomu što god pomoženo.


Istina je, da mi kao šumari, koji nismo ujedno i vlastnici
šuma, ne možemo prema gore obrazloženom dijeliti milosti i
opraštati ili smanjivati odštete za štete u šumama počinjene,
ŠUMARSKI LIST 11/1912 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 418 —


ali nam je ipak dužnost visinu istih skroz sdušno i propisno
ustanoviti. Na to nas nuka ne samo čovječnost nego i
jasno slovo kaznenoga zakona, koji nam pod pretnjom stroge
kazne brani znalic e i notic e obračunati veću odštetu, nego
se ista dokazati može. Na to nas nuka takodjer i ustanova
gradj. zakona (§ 1300.) prema kojoj smo kao stručnjaci dužni
stranki naknaditi odštetu za štetu, što smo joj podavanjem krivoga
savjeta prouzročili.


Ne preostaje nam dakle ništa drugo, nego da se u pogledu
sastava cijenika i obračunavanja šumskih odšteta držimo
skroz i skroz obćih temeljnih principa gradjanskoga zakona o
odštećivanju za počinjene štete i specialnih na to se odnosećih
propisa šumskoga zakona.


Odnosne ustanove gradj. zakona jesu:


§ 1293. Šteta zove se svaki kvar, načinjen komu god u
imovini, u pravima ili u njegovoj osobi. Od štete se razlikuje
izmak dobitka, kojemu se tko po običajnom hodu stvari nadati
može.


K ovom paragrafu ima za gradjanske parnice tumačeća
rješitba od 16. X. 1895. broj 11652 G. H. 1896. br. 14. koja
glasi : Tko tvrdi, da ima pravo na odštetu za izmaklu dobit,
mora da zaoto navede protivne činjenice i da ih dokaže, ter
nije dovoljno, da za izmaklu korist jednostavno samo nudi
dokaz prisegom od ucjene ili sa očevidom po vještacima.


§. 1294. Šteta proizlazi ili odtuda, ako je koja druga
osoba štogod učinila ili učiniti propustila protiv zakona, ili od
nenadanoga slučaja.


Odšteta protuzakonita čini se navalice ili nehotice.


Odšteta navalice osniva se stranom u zloj namisli, ako se


šteta učinjena znajući ili hotice, stranom u nepažnji, ako je


prouzročena po krivnom neznanstvu ili s nedostatka nadležne


pomnje ili nadležne marljivosti. Oba ta načina zovu se krivina.


§ 1295. Svaki ima pravo iskati od oštetioca, da mu na


knadi štetu, kojoj je on kriv, te mu je učinjena bila šteta ta


prouzročena s toga, jer se prekršila kakova dužnost pogodbena


ili neodvisno od pogodbe.
ŠUMARSKI LIST 11/1912 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 419 —


§ 1296. Kada je dvojba uzima se, da se šteta dogodila
bez tudje krivnje.


§ 1306. Kedovito nitko nije dužan naknaditi štetu, koju
je prouzročio, ne budući tome kriv, ili po kakovom djelanju
nehotice.


Osim toga je za nas važno znati, da su po § 1309 o. g.


z. dužni štetu, po djeci počinjenu, naknaditi one osobe, koje
bi morale na djecu paziti, ali su to učiniti propustile, nadalje,
da za štetu učinjenu po živinčetu prema § 1320. o. g. z. odgovara
onaj, tko je životinju u štetu natjerao ili je čuvati zanemario.
Ne može li se dokazati u tom krivnja kojoj osobi,
onda se uzima, da je šteta slučajno nastala.
§ 1323. Kada se radi o naknadi prouzročene štete mora
svekoliko u prijašnje stanje biti povraćeno ili ako to ne može
da bude, ima se platiti vrijednost izhodeća od procjene. Ako se
obveza naknadjenja tiče samo pretrpljene štete, tad je naknada
štete u pravom smislu, ako li se obveza ta polaže i na izmakli
dobitak, i na zagladjenje prouzročene uvrede, zove se
puno zadovoljenje.


§ 1324. ... je kome učinjena šteta po zloj namisli, ili
po velikoj nepomnji, oštećenik ima pravo iskati puno zadovoljenje,
a u ostalim slučajevima samo naknadu štete u pravom
smislu. Gdje se u zakonu nalazi obćeniti izraz »naknada« valja
u tom slučaju prosuditi polag ovog pravila, koja se vrsta naknade
ima dati.


Navlastito pako odredjuje. o. g. z. u § 1331. glede odštete
za štetu počinjenu u imovini : Ako je tko oštećen u svojoj
imovini navlas, ili po tudjoj očitoj nemarnosti, taj ima pravo
iskati takodjer izmakli dobitak, i ako je šteta prouzročena po
kakovom djelanju zabranjenom u zakonu kaznenom, ili od
objesti ili zloradosti, može iskati i vrijednost osobite naklonosti.


§ 1332. Šteta učinjena po manjoj nepomnji ili nemarnosti,
naknadjuje se polag običajne vrijednosti, koju je stvar imala u
vrijeme, kada je bila oštećena.


§ 1338. Ako je oštetilac prestupio u isto vrijeme kakav
kazneni zakon, podvržen je takodjer odredjenoj kazni.
ŠUMARSKI LIST 11/1912 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 420 —


Idemo li dalje naći ćemo u kaznenom zakonu, da se po §§
178—180. za zločinstvo kradje, a po §460. za prekršaje i prestupke
proti tudjem imetku odredjuje u ime kazne kaznu zatvora, odnosno
kazan globe ili ukora, no nigdje nećemo naći, da bi u
ime kazne imao štetočinac platiti oštećenome kakovu veću odštetu,
osim samo onoliko za koliko je faktično oštećen.


Sravnimo li pak ustanove našega šumskoga zakona sa tima
ustanovama gradjanskoga i kaznenoga zakona naći ćemo, da
je šumski zakon za počinjene šumske štete uz njeke modifikacije
veoma precizno usvojio u tim zakonima izražene glavne
principe o odštećivanju.


On sasvim jasno u § 62. odredjuje, da se šumoštetnik
ima kazniti ukorom zatvorom ili globom, ali o tome, da bi on u
ime kazne imao platiti oštećenome kakovu povišenu odštetu, nema u
šum. zakonu ni spomena, a po tom griješi svaki onaj, koji
Znalice, tobože u ime kazne, obračunava veće odštete
za šum. štete, nego to propisuje pr´il. D. k
šum. zakonu. Jedino se je šum. zakon u svojim odredbama
udalečio od obih principa za slučajeve, kad se šteta dogodi nehotice,
jer u pogledu visine odštete ne luči štete hotice i nehotice
počinjene, nego za sve te štete bez razlike odredjuje, da
Se imadu računati odštete sa gledišta manjih ili većih zlih posljedica
po šumu, a ne po tome, da li je tko hotice ili nehotice
štetu počinio.


Moramo ovdje iztaknuti, da opći šum. zakon, koji je donjekle
modificiran i izdan kao šum. zakon za Krajinu od g. 1860.
sadržaje takodjer jednu ustanovu, kojom je odredjeno, da strani
(inozemci i provincialiste) moraju u ime odštete za šumske štete,
platiti dvostruku svotu, što nije ni sa pravnog ni sa stručnog
gledišta opravdano.


Ta ustanova došla je u taj šum. zakon sjegurno usljed
njeke pravne zablude, no ta ustanova izgubila bi svoju snagu
kada bi štetočinac zatražio smanjenje odštete putem gradjanskoga
suda, jer bi tada dotični sudac odredio odšteni iznos na
temelju općih pravnih principa propisanih u gradj. zakonu, a
ŠUMARSKI LIST 11/1912 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 421 —


koji principi kako smo jur spomenuli takovo obračunavanje nepoznaju.


Inače je cijeli pril. D. k. §§ 73. i 76. š.zak.koji odredjuje, kako
se imadu obračunavati šumske odštete prema svim pravnim principima
vrlo precizno sastavljen, te nam je upravo veoma čudno,
da ima toliko i toliko inače i vrstnih šumar, strukovnjaka, koji
glede obračunavanja šumskih odšteta i glede principa, koji za to
obračunavanje vrijede, imaju tima propisima upravo oprečne nazore.


Ovu pojavu nemožemo si inače protumačiti nego time, da
su ti strukovnjaci u mladjoj dobili zapali u nauku takovima
starijima, koji si u svojoj velikoj brigi za održanje šume, nisu
puno glave trli za to, kako će to postići, nego su držali, da
se to može uspješno postići jedino što većom odštetom, tj. time,
da se odštetom štetočinac ujedno i kazni.


Da takovo shvaćanje nemože sa pravnoga gledišta izdržati
kritike, jasno je samo po sebi, jer odšteta i kazna su dvije
sasvim posebne stvari, koje nemaju ništa zajedničkoga. Odštet a
po svojem smislu ide u korist oštećenoga, a kazna
ide u javnu korist. Stoga se može punim pravom reći
da je odšteta pravo oštećenoga, a kazna da je pravo države,
te da oba ta faktora mogu sa svojim pravom po volji, bolje
rekuć po postojećima propisima razpolagati. Interes oštećenoga
sastoji u tome, da mu se šteta podpuno naknadi, a
interes države ide za time, da krivac bude kažnjen i kaznom
se popravi. Logično se iz toga mora zaključiti, da ni
država nije vlastna ono što se u njezinu ili tzv. javnu korist
dosudi, pokloni bez ikakova opravdana razloga privatnoj stranki.
Ako krivac u korist obćeg mira, mora odsjediti svoju kaznu
zatvora, onda ta javnost ima pravo zahtjevati, da se radi iste
svrhe umjesto kazne dosudjena globa upotrebi takodjer u javne
svrhe, a ne da se pokloni stranki. Toga radi nije izpravno mišljenje,
da se odšteta može povisiti u svrhu, da se krivac
kazni, nego se odšta i kazna moraju točno lučiti.


Mi za našega gledišta neimamo ništa proti tomu, dapače
bi to mogli najtoplije zagovarati, da se kazna zatvora za šumske
ŠUMARSKI LIST 11/1912 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 422 —


prekršaje u obće napusti, a da se u mjesto nje uvede kazna
globe, koja bi išla u šumsko-ogojne ili ine šumske svrhe cijele
zemlje.


Od zatvora naime neima apsolutno nitko nikakve koristi,
a svrha i poboljšanje štetočinca se njome redovno nepostizava.
Zatvaranjem ljudih gubi se radna snaga naroda a zatvoreni,
umjesto da se popravlja, uči se faktično samo ljenčariti, a u
dokolici nauči se od drugih kažnjenika kojekakovima lopovštinama
ili ako ne, a ono se barem privikne na zatvaranje
tako, da izgubi ljudski ponos i stid, te mu je svejedno
bio on zatvoren ili ne. Poznato nam je iz prakse da žiteljstvo
u mnogim predjelima naše zemlje zatvor radi šum. štete niti
nesmatra sramotom, a po tom niti kaznom. Jedino što ga od
zatvora odvraća je po našem mnijenju to. što mu ukućani ili u
obće nedonesu ili zaborave donesti jela, te mora u zatvoru gladovati,
ali i to se sbude tek kadkada i to s početka, dok
vječni posjetitelj rešta nenauči svoje ukućane, da mu moraju
jelo donašati, ili njegove dugove za jelo plaćati.


Kad bi se to zatvaranje pretvorilo u globu, namakao bi se
tečajem vremena upravo ogroman kapital za provadjanje velikih
kulturnih zadataka, kao za pošumljenje krša, melioriranje pašnjaka
itd., koje bi se radnje po svojoj bitnosti i onako morale izvadjati
na obći teret, a nemogu se kako treba izvadjati lih radi
toga, jer neima zemlja dovoljno za to razpoloživih sredstva.


Odnosnim propisima dala bi se globa odrediti u postotcima
visine odštete već prema težini učinjenoga prekršaja tako,
da bi se npr. za oštećivanje umjetnih kultura na eksponiranim
mjestima ustanovio kao kazna puno veći postotak, nego za
oštećivanje naravnog naraštaja, veći postotak za mlada prirašćujuća
drva nego za sječiva stabla etc.


Ovakov propis imao bi po našem mnijenju i moralnoga
uspjeha, jer bi se svaki žacao sjeći npr. mlada stabalca, kada
bi platio za 1 pr. m. takovih drva 3 krune odštete, ali 10 kruna
globe, dočim je mogao jeftinije proći, kada bi bio usjekao 1
pr. m. sječivog drva i platio 3 krune odštete, a samo 1 krunu
ŠUMARSKI LIST 11/1912 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 423 —


ili još manje globe. Tada bi i okorjelom šumoštetniku puklo
pred očima, da se njega heguli, nego da ga se kazni jer sječe
ono što se još sjeći nesmije.


Imali smo prilike ovo pitanje razglobiti i sa našim seljacima,
pak smo se osvjedočili, da i oni smatraju takove propise
opravdanijima i boljima od današnjih, jer odgovaraju više i kod
nas već zavladalom principu: vrijeme je novac! I po njihovu
nazoru trati narod vrijeme u zatvorima a mogao bi ga
bolje i koristnije upotrijebiti. I po njihovom nazoru je novac
novac, pak će svatko radje manje platiti nego više, a po tom
će biti prisiljen, da naredi manje štetan prekršaj po šumsku
kulturu, nego više štetan.


Imamo li dakle naumu naprvo navedene ustanove gradj. i
kaznenog zakona, moramo imati na umu i to, da se te ustanove
moraju i provadjati, jer inače neizvršitelj podpada kazni. Svaki
dakle, koji obračunava šumske odštete više, nego što odgovara
zakonskim propisima, mora biti i pripravan, da će za to odgovarati,
čim se za to sazna.


"On mora imati na umu i to, da svaki odštećenik i odštetitelj
ima pravo šumsku odštetu dati si preobračunati putem
gradjanskoga suda, ako mu se čini da mu je previše, odnosno
premalo obračunato.


Prema tomu mora takav obračunatelj znati, da će se njegov


rad u tom pravcu brzo odkriti, a po tom. da će mu se brzo i


na kraj stati.


Istina je doduše, da uredujući sudci koli od sudbenih, toli


i od polit, oblasti redovno usvajaju obračune vještaka, pa stoga


presudjuju i šumske odštete onako, kako su i obračunate, no


to čine svakako u predpostavi, da su i cjenici za šumske kva


rove u duhu zakona sastavljeni, i da su odštetni iznosi u duhu


tih zakona i cijenika obračunati. ´ .


Kad bi takav sudac došao do uvjerenja, da je odšteta za


šumsku štetu neizpravno obračunata, on bi se sjegumo odmah


poslužio svojim pravom, i tražio druge vještake, da štetu pre


obračunaju.
ŠUMARSKI LIST 11/1912 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 424 —


No ne samo to, on može zatražiti, da vještaci to svoje
obračunavanje i obrazlože, te izpostavi li se, da je odšteta
unatoč uporabe po nadležnim oblastima potvrdjenih, ali krivo
sastavljenih cijenika neizpravno obračunata, može on i po svojem
uvjerenju odštetu dopitati, i stranke glede većeg, odnosno manjeg
odštetnog zahtjeva, odputiti na redoviti put pravde.


Smislimo li sve u jednu, to vidimo, da s jedne strane nijednome
obračunatelju obračunavanje velike odštete u svrhu
potraživanja ili u svrhu kazne nepomaže, jer i proti tomu ima
krivac dovoljno pravnih ljekova da se pomogne, a s druge
strane vidimo i to, daje i svaki inače obzirni i svjestni obračunatelj
prijavnica u velikoj neprilici, ako zatekne u krijeposti pogrešno sastavljeni
šumsko odštetni cijenik, po kojem u smislu šum. zakona
mora odštete obračunavati, a za koje unaprvo znade, da ih mogu
stranke napadati i da će uspjeti, ako ih napadaju.


Nastaje za njega pitanje hoće li se ogrješiti o šum. zakon ili o
svoju savjest, a po tom, da li će biti pripravan podnjeti jednu
ili drugu kaznu, koju jedan ili drugi način obračunavanja sa
sobom donosi.


Ovo pitanje kod nas još nije riješeno, a mi smatramo za
prijeko nuždno da bi ga trebalo jedanput za svagda sa pravnoga
gledišta riješiti.


Za savjestnog urednika je i zakon i savjest svetinja, a po
tome je tim teža borba u njemu, ako nemože prosuditi, odnosno
bolje rekuć ako nesmije sam prosudjivati, koji bi način obračunavanja
bio bolji.


Toga radi držimo skroz shodnim, da se i šumari stručari
nisu dužni držati spomenutog propisa mrtvog slova šum. zakona, jer
su ta slova često puta drugačije stilizirana nego su smišljena ili se
pako, ako su i izpravno stilizirana, mogu često puta višestrano tumačiti.


Biti će stoga puno izpravnije, ako se i šumari kao obračunavatelji
prijavnica nebudu držali toliko mrtvoga slova šum.
zakona, nego duha.i težnje, koja se je propisima šum. zakona
postići namjeravala.
ŠUMARSKI LIST 11/1912 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 42ô
Po duhu toga zakona nisu šum. stručnjaci kao obračunavatelji
šum. odštetni prijavnica ništa drugo, nego samo savjetujući
organi pravnika sudaca, oni su dakle pozvani, dane samo
šumske odštete obračunavaju, nego, da i dotičnog uredujućeg
sudca uvjere, da je vrijednot štete onolika, koliko
je obračunom izkazano.


Obračunavatelj po tome može štetu obračunati po cjeniku,
ako je cjenik izpravno sastavljen, no ako cjenik nije izpravno
sastavljen, onda je dužnost obračunavatelja, da odštetu po
njemu obračuna ali ujedno, dauredujućeg sudca upozori,
daje dotični cijenik krivo sastavljen.


Kako će oblasti u molbenom tečaju pitanje o obračunavanju
po jednom ili drugom načinu riješiti, to je njihova stvar skroz
pravne naravi.


. Istina Bog, ovo zvuči njekako, da bi mi stručnjaci tim
postupkom naličili ptici noju, koja u slučaju pogibelji turi glavu
u pijesak, pak se dalje ne brine za izlazak iz težke situacije,
nego svu budućnost izlazka polaže u ruke sudbine, dotično mi
u ovom slučaju u ruke pravnika.


No ovakav prigovor prema nama šumarima bio bi skroz
neopravdan.


Kad bi mi šumari stučari imali pravo ovo pitanje rješavati
mi bi bili zato, da se ono riješava uvjek u duhu onom, koji je
bio vodičem sastavljačima zakona tj. u duhu obćih pravnih principa,
bolje rekuć u duhu savjesti.


Ako je zakonski propis slučajno pogrješno stiliziran, tj.
protivno duhu zakona samoga, ili što je još običajnije, ako je
taj propis u duhu zakona izpravno stiliziran, ali je šumsko odštetni
cijenik, kojega se navodno obračunavatelj i moraju držati
krivo sastavljen, onda šumari stručari nesmiju pitanje o valjanosti
jednog ili drugog načina obračunavanju sami rješavati,
sve da bi i htjeli, jer su na to pozvane jedino one
oblasti, koje su pozvane tumačiti dotične zakonske propise tj.
političke i sudbene oblasti. Savjestni šumski stručnjak neima
pri tome nikakva drugoga prava ni dužnosti, nege da oblasti
ŠUMARSKI LIST 11/1912 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 426 —


upozori na pogrješku od prije počinjenu i po tima oblastima
sanccioniranu.


Svakako će biti dosta znatiželjnika, koji bi rado znati, kako
bi se imalo riješiti to pitanje onako skroz formalno t. j . procesijanstski,
kad bi npr. šumar stručnjak bio uvjeren, da je odšteta
u cijeniku prema ne samo njegovom uvjerenju, nego i u istinu skroz i
skroz po mjestnim prilikama previsoka. Po našem mnijenju, on
bi tada imao obračunati prijavu po cjeniku, uredujući sudac imao
bi nezadovoljnu stranku odputiti na redoviti put pravde, a šumar
stručnjak morao bi nastojati, da se cijenik redovitim putem izpravi.
No kako god ta formalnost i odgovarala, ona ipak nije
nuždna, jer bi bilo sasvim dovoljno, da šumar stručnjak obračuna
prijavu po svojoj savjesti i najboljem uvjerenju, te da uredajućeg
sudca o ispravnosti toga obračunavanja uvjeri, odnosno ga
upozori, da je odšteta po cijeniku neispravna, a podjedno da
zatraži preinačenje cijenika.


Effekat bi bio isti, krivac bi bio presudjen na naknadu
samo faktično počinjene štete i time bi bilo duhu zakona podpuno
udovoljeno.


Zato neka nam bude pravilom, daje šumar
dužan obračunati prijavnicu samo na temelju
takova cijenika, koji je sastavljen na temelju
propisa šum zakona.


Razumijeva se samo po sebi, da mi u ovom obrazlaganju
imamo pred sobom uvijek samo takova šumara - obračunavatelja
i samo takova sudca - presuditelja, koji rade skroz u duhu zakona,
pak stoga i držimo da se ovakovima urednicima nemože
ništa dogoditi ako urade nješto prividno protupropisnoga, što
se ali u istinu skroz na skroz slaže sa duhom zakonskih propisa.


Dakako, da ovdje ne mislimo na takove urednike, koji
bi tu slobodu u prosudjivanju ovakovih pitanja htjeli zlorabiti,
te koji bi svojevoljno mijenjali cijene.


Takovi činovnici spadaju onamo, kamo bi i prispjeli, da
bi tako radili.
ŠUMARSKI LIST 11/1912 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 427 —


Cijenjeni čitatelji sjegurno su i sami opazili, da se kod
savjestnog šumara stručara može o ovakovim dvojbenim pitanjima
raditi samo kratko t. j . prelazno vrijeme, jer će savjestan
šumar opazivši već samo jednu krupniju nekorektnost u cijeniku
čim prije izpitati savjestno njegovu valjanost i nastojati,
da se isti čim prije u duhu zakona izpravi, odnosno preinači.


Nećemo dosadjivati cijenjenim čitaocima sa mnogim primjerima,
ali ipak kurioziteta i eklatantnog primjera radi navesti
ćemo da ima kod nas cijenika po kojima se može obračunati
za ugon jedne koze u šumu odšteta od 1 krune ali
i odšteta od 10 kruna!, a isto tako, da se za voz pruća može
obračunati odšteta od 2 krune ili ako se hoće 15 kruna!


Kako se medju šumske odštete moraju subsumirati one
odštete, što su ih stranke dužne plaćati i usljed inih propisa
šum. zakona n. pr. § 19. to je dužnost šumara obračunavatelja,
da i te odštete u duhu zakona i obćih pravnih principa
obračuna, jer protivno obračunavanje može nanjeti strankama
upravo ogromne štete.


Upozorujem stoga cijenjene čitatelje na moju razpravicu
u broju 7. Š. 1. od godine 1908. gdje sam dokazao, da je
jednoj stranci neizpravnim obračunavanjem propisana odšteta od


130.000 kruna, a ta stranka nije trebala da plati — ni filira.
Stara priča kola po Krajini, da se je u doba vojne Krajine
znalo potrošiti za njekoliko forinti papira, dok se je ustanovilo
kamo je prispjeo 1 nč. državnoga novca, pa ako je državi
bilo stalo do 1 nč. e onda mora da je i seljaku šumoštetniku,
za kojega smo dokazali, da često nepravi štete iz objesti,
nego iz nužde, vrlo stalo do toga, da li će prema gornjem
primjeru platiti izpravno obračunatu odštetu od 1 krune ili
neizpravno obračunatu od 10 kruna.


(Svršit će se).