DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 379 -
Potištena nuzgredna sastojina mora se štediti, u koliko doprinaša,
da se glavna sastojina odozdola čisti, inače se mora
odstraniti, jer kao drvo tlo štiteće u jednoličnoj sastojini, koja
sa nadstojnim stablima sklop sastojine stvarati mora, nema
nikakove važnosti."


Kada je na taj način u rastu poduprta mlada sastojina
nadmašila visinu letava, te kada stupi u periodu srednje starosti,
tada je obično i stadij najvećega visnoga rasta minuo, pa
se tada mora prestati sa daljnjim prekidanjem sklopa.


Perioda srednjodobnih četinjača počimlje sa razvojem deblovine.


Osim odstranjenja stabala nuzgredne sastojine, raditi će
se dakle, još i o tome, da se stabalne hrpe progale i na taj
način pospješi debljanje drva.


U hrpi, gdje stabla jednako rastu, imaju se ostaviti stabla
sa najljepšom krošnjom, a odstraniti u prvom redu ona, koja
se taru jedno o drugo i ona kojih se grane medjusobno šibaju.


U tome dobnome stadijumu može se borova sastojina nješto
jače porediti, što se dotle, obzirom na razvoj deblovine. nije smjela.


Kod bora u srednjedobnom stadiju razvoj će deblovine i
nadalje napredovati, pa se još mora k tome i debljinski- prirast
pospješiti.


Bor se u toj dobi može bez bojazni na onaj broj stabala
reducirati, koji je po prilici za jednu četvrtinu veći od broja
stabala u dobi sječivosti.


Na taj način uzgajane i njegovane četinjače, koje su u
srednjoj dobi dobro krošnjate i dovoljan rastni prostor zauzimaju,
nazadovati če polagano i u debljinskom rastu.


Doba dovršene sječe nastupiti će tada, kada krošnja počme
brže u visnom rastu padati, t. j . kada gusti sklop nastupi, a s
tim u savezu kada godovi počmu znatno užji bivati.


Da se takove sastojine, koje su već počele u visnom rastu
popuštati, na veću prirastnu djelatnost sile, bilo bi na uštrb
skupocijenoga vremena.


Listače, koje su gusto osnovane (zasadjene), moraju takodjer
i u mladosti ostati guste. Po sebi se razumije, da se