DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 410 —


Različite vijesti.
30-godlšnjica službe! Naš vrijedni Član i drug gosp. Šandor Pere
navršio je nedavno 30—godišnjicu svoga službovanja kod otočke imovne
obćine, koju sgodu je cjelokupno činovničtvo te korporacije dne 1. sprnja
tg. svečano proslavilo.
0 samoj proslavi bili smo primili obširan opis, ali ga radi inog
silnog gradiva nismo mogli u prošastnom broju objelodaniti, pak se stoga
sada vraćamo naknadno na tu proslavu.
30 godina raditi za jednim te istim stolom je tako nješta rijetka,
što se u životu malo kome dogadja, a vrijedni svečar Š. Pere je tih 30
godina ipak čil i zdrav unatoč teškog i napornog rada sretno preturio
i dočekao od strane svojih podčinjenih činovnika i lugara tako sjajnu
proslavu te dogodovštine, koje će se ubavi Otočac dugo i dugo sjećati.
Svečara je u ime činovničtva na dan proslave pozdravio šumarnik


F. Althaler a u ime lugara i službenika najstariji nadlugar-ovrhovoditelj
Mate Ostović, zaželivši mu sve dobro u budućnosti i predavši mu prikladne
spomen-darove na tu rijetku i svečanu zgodn.
Iza toga slijedio je u otočkoj hrvatskoj čitaonici sjajni banket, kojemu
su prisustvovali svi predstavnici mjestnih oblasti. Čitaonica je bila
preudešena u šumsku čistinu, u sred koje je poznati gostioničar otočki I.


F. priredio za pozvanike onako po »domaći« jela i pila tako, da je
svatko bio i morao biti razdragan.
Iza zdravice što ju je svečaru izrekao šumarnik F. A slijedile su
druge, te se je društvance čitajuć mnogobrojne brzojavne i pismene čestitke
lijepo i ugodno pozabavilo.


Kod bogatoga stola nisu učestnici zaboravili ni na siromake nego
su sabrali za siromašnu školsku djecu 40 K.
1 mi našt-m prijatelju i drugu prigodom te njekove rijetke slave
doprinašamo našu najsrdačniju čestiku, Živio svečar!


Izložba peradi golubova i kunića u Osijeku. Peradarski odsjek
»Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva, kao središnje zadruge u Osijeku«
priredjuje dne 19. do uključivo 22. listopada tekuće godine IV. godišnju
izložbu peradi, golubova i kunića, te potrebština za peradarstvo.


Pozivaju se stoga svi ljubitelji i gojitelji peradi, golubova i kunića,
da na toj izložbi sudjeluju, ta da se u tu svrhu čim prije obrate na gosp.
veterinara U. Lieblinga u Valpovu, koji će na zahtjev poslati poziv i prijavnicu,
te davati razjašnjenja na moguće upite.


Dosadanji izvanredno lijepi uspjeh godišnjih izložaba pruža sigurnost,
da će izložba biti lijepa i zanimiva te od koristi za razvoj peraderstva


Trgovačke usance bečke burze valjane od 1 travnja 1911 za sve
vrsti drva. Posebni otisak istih dobiju članovi kod uprave Šum. lista za cijenu
od 1 K a nečlanovi za cijenu od 1 K 50 f.


Cijene šum. proizvoda na bečkoj burzi ostale su nepromjenjene.
Vidi Š. 1. br. 8. i 9. tg. str. 368.


P. n. šumskim uredima na znanje. Na želju mnogih članova obratili
smo se na kompetentne fakore, da nam naznače vrela i način, kako bi
se za vremena moglo doznati dizanje i spuštanje cijena šumskih proizvoda
na svjetskim tržištima, no nismo dobili u tom pogledu nikakav izvjestniodgovor.


ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 411 —


Pošto te podatke nismo mogli dobiti, a cijenjena gg članovi ipak
bi rado bili upućeni u vladajuće cijene to bi nam bilo moguće jedino uz
pripomoć šumskih ureda i gg. šumara pružiti zanimanikom podatke, iz
kojih bi si mogli sami cijene raznih šum. proizvoda izvesti iz zadnjih
prodaja.


Umoljavamo stoga koli p, n. šumske urede toli i gg. šumare, da
nam o svakoj prodaji šum. proizvoda čim prije izvjeste ali tako, da navedu
sve okolnosti, o kojima je uspjeh dražbe ovisan bio.


U tom pogledu neka se posluže skrižaljkom o usjehu dražba otisnutoj
na str; 290 S. 1. broj 7. tg., koja je u tu svrhu i sastavljena. K
tomu neka još izvjeste kakovu robu kani trgovac izradjivati i zašto.


Puškama. Na zamolbu jednog člana uvršćujemo: Puškam a Lu d
Borovnika u Borovlju (Ferlach), u Koruškoj izdala je iz osobitoga obzira
prema hrvatskim lovcima obsežan i ilustrovan cijenik oružja i municije na
hrvatskome jeziku. Ovaj cjenik pisan je hrvatskim stručnim nazivljem,
prema tome je to prvi hrvatski cijenik oružja, pa ga obraćamo
pažnji gg. čitača »Šumar, lista«. Podjedno ovima najtoplije preporučamo
tu slavensku tvrtku, kao vrlo solidnu puškarsku radnju, koja je do sada
izradila i poslala k nama lijep broj izvrstnih pušaka poglavito u gornju
Hrvatsku.


Šumarsko i lugarsko osoblje ogulinske imovne općine nabavlja svoje
oružje, municiju i sve ostale potrebštine od te tvrtke, pa je sa istom
uvjek potpuno zadovoljno.


Stručna skripta za šumare. Klub hrv. šumarskih akademičara u
Zagrebu izdao je litografijom predavanja Dra Gjure Nenadića, profesora
na kr. šum. akademiji zagrebačkoj: »Računanje vrijednosti šuma i šumska
statika « Skripta će izvrsno služiti studiju slušača visokih šumarskih škola,
a vrlo dobro i svršenim šumarima, jer su sastavljena po samom gosp.
predavaču. Pisana su pregledno lijepim pismom u velikom formatu, a stoje
7 K. — Isti klub izdao je nova skripta iz „Uporabe šuma" na 390 stranica
uz cijenn od 8 K, te »Upravno pravo« {po Dr. Kriškoviću) na 164
str. uz cijenu 240 K. — Ova i sva ostala skripta izdana po istom klubu
šalju se uz naprijed priposlan novac ili poštanskim pouzećem. Adresa:
Kr. šumarska akademija (klub hrv. šum. akademičara). Zagreb Mažuranićev
trg 19.


Brdske šume u području željeznica, Thema razpravljena po švicarskom
šum. društvu u Zugu 16/VI. 1911. Referent J. dr. Burri.


Šuma je za pod njom prolazeću željeznicu zaštita ili pogibelj. Zaštita
je stoga, što štiti željeznicu od element, nepogoda, a pogibelj radi
toga jer može naprave oštetiti samim drvom, kad se drvo spušta a i
kamenjem, koje se spuštanjem drva krenuti i u dolinu otisnuti može


Pošto je šuma za zaštitu željeznici nuždna, dužnost je želj. uprave,
da produsretne pogibeljima, koje mogu po željeznicu od šume nastati.


To je moguće na trojaki način.


1, Da se uredi transportiranje drva, a da šuma ostane vlastničtvom,
dosadanjega vlastnika.
2 Da šumu prekupi uprava željeznice i u njoj tako gospodarstvo
uredi, kako bi se dala pogibelj po prugu što bolje odklonuti.


U prvom slučaju mogu se uporabiti slijedeća predusretna sredstva:


a) propis o izradbi i izvlačenju drva.
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 412 —


b) izgradnja zaštitnih naprava,


c) uvedenje naprava za odvažanje drva


d) izradba i transportiranje drva po željezničkoj upravi.


Da li će se to jedno ili pako više predusretnih sredstva uporabiti
ovisi 0 vlastničtvu, o smještaju sjećina, o strmosti bočina i kakvoći površine
zemljišta.


Pretegnu li troškovi, što bi ih želj. uprava sa takvim načinom izradbe
i izvoza imala, odnosno, što bi ih ona u ime odštete šumovlastniku davala,
pod uvjetom, da drvo iz dotične šume na propisani mu način izradjuje
i izvaža stanovitu njoj konvenirajuću svotu, onda nema dru^e, nego
da uprava šumu kupi i u prvom redu snjom gospodari kao sredstvom,
koje joj štiti prugu, a ne kao objectom, koji nosi- directnu korist od
svojih produkata.


U tu svrhu treba sa zaštitnima šumama željeznice ovako gospodariti.
a) Sume treba preplesti sa što moguće više izvoznih a prikladnih
puteva.
b) Šume treba uzgajati kao mješovite više prebornoga karaktera,
jer te vrsti šuma najbolju zaštitu daju:
c) Izradba i izvoz drva neka se povjeri u službi željeznice stojećem
personalu, koje će biti stalno namješteno a po tom i pouzdano.


Uspjesi dražba stabala.^


31 VIII. 1912. Kralj, šumarija Ravnagora prodala je 8056 m^ bukovine
i 3214 m^ jelovine. Dostalac Blaž Mataja iz Mrkopolja za kupovninu od
32500 K.


19. IX. 1912. Župna nadarbina u Pokupskom prodala je 2863 kom.
hrast, stabala, procjenjenih na 40000 K za 66000 Kruna. Stabla su imala
debljinu od 40—60^ cm. te su bila sposobna većim dijelom za kuse od
3 — 4 cm. debljine. Suma je udaljeni od Kupe U´5—3 5 kim. Izvozne prilike
povoljne, stabla su raštrkana na površini od 600 jut.
24. IX. 1912. Kod kr. nadš. ureda u Vinkovcima obdržavane dražbe
prodano je u području šumarije Jasenovac i to u srezu Cadjavski bok
1030-hrastova, 7770 jasena, 3335 brijestova i 22 9 inog stabalja, procjenjenih
na 227687 K za 397300 K Filipa Deutscha sinovima. Zatim u
šumariji Lipovljani u srezu Cardačinska greda 1624 hrasta, 67 jasena i 6
brijestova procjenjenih na 346.624 K za 516000 Vladku Deutschu. U srezu
Savički gjol 897 hrastova, 1855 jasena, 66 brijestova i l.´)2inog stabalja
procjenjenih na 108.436 K za 166986 K Moritzu Drachu jun. U šumariji
Raić u srezu Suše 860 hrastova 10765 jasena procjenjenih na 235378
K za 344300 K Filipa Deutscha sinovima, te napokon u šumariji Jamina,
srez Puk, 1332 hrasta, 12 brijesta i 66 ino stabla procjenjenih na 186121
K za 286.912 K Ilešu Schlesingeru.
24. IX. 1912. Kod istoga ureda prodano je u šumariji Lipovljani
srez Jamaričko brdo 11249 bukovi i 138 jalševih stabala procjenjenh na
13846 K za 18988 Kruna.
Upozorujemo na opazku u današnjem broju na str. 410. al. zadnja.
Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. AIbrecht. Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Broj 21 939 — 19l2.


natječaj.


Na nmdroslovnom fakuletu kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu
imadu se početkom školske godine 1912/13 popuniti tri zemaljske stipendije
svaka po 600 K godišnje, a za polaz nauka u kr. šumarskoj akademiji.


Za ove se stipendije, na koje imadu pravo pripadnici kraljevima
Hrvatske i Slavonije, koji su položili ispit zrelosti na kojoj srednjoj školi
(gimnaziji ili realnoj gimnaziji) i koji polaze ili kane polaziti šumarske
nauke, — raspisuje ovime natječaj do konca mjeseca rujna 1912.


Natjecatelji imadu svoje na kr. hrv. slav. dalm. zemaljsku vladu,
odio za bogoštovje i nastavu upravljene molbenice obložiti:


1. krstnim listom;
2. domovnicom;
3. svjedočbom o položenom ispitu zrelosti i eventualno ispravama
i svjedočbama o dosadanjim šumarskim naucima;
4. liječničkom svjedočbom o podpunom zdravlju, napose o sposobnosti
za šumarsku struku, i
5. izkazom o obiteljskim prilikama i imućstvenom stanju.
Ovako obložene molbenice imadu se najkasnije do gore odredjenog
natječajnog roka ovamo podnijeti.
Na kasnije stigle ili nedovoljno obložene molbenice ne će se
obzir uzeti.
U Zagrebu, dne 13. rujna 1912.
Za
kraljevskog povjerenika:
Je llachich, v. r.


Ogl^ as dražbe stabala


Gospodarstveni ured Petrovaradinske imovne općine u Mitrovici prodaje
dne 17. Oktobra 1912. uli sati prije podne putem javne
pismene dražbe slijedeća stabla:


1. U šumi Neprečavi:
148 jasenova i 428 bresta — isklična cijena . . . . . 883t)5 Kruna
2. U šumi Varoš:
187 brestova -- isklična cijena 22656 Kruna
3. U šumi Smogva:
648 hrastova, 2 jasena i 32 bresta — isklična cijena . . 10u826 Kruna
4. U šumi Radjenovci :
789 hrastova i 29 bresta -- isklična cijena 270165 Kruna
5. U šumi Karakuša ;
1;92 hrasta — isklična cijena 101826 Kruna
6. U šumi Cenjin:
1279 hrastova - isklična cijena .. . .... . 151590 Kruna
Kod svih skupina prodaje se samo za tehničke svrhe sposobno drvo.
Pobliži dražbeni uvjeti mogu se viditi kod potpisanog ureda, kod


morovičke
šumarije n Moroviću, te kod šumarija u Klenku i Kupinovu.
Mitrovica, dne 11. Septembra 1912.


Gospodarstveni ured Petrovaradinske imovne općine.
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Broj 5309. — 1911.


Dražba hrastovih stabala.


Dne 15. listopada 1912. u 10 sati do podne prodavati će se
putem pismenih ponuda javnom dražbom kod šumsko-gospodarstvenog
ureda križevačke imovne obćine u Bjelovaru slijedeće sječine:


u Šumariji Sveti Ivan Zabno


1.
sječina »Lipovica« sa 342 hrasta procjenjena 27.949 K
u šumariji Bjelovar
2. sječina »Cezma« sa 625 hrasta procjenjena 51.617 K
3. sječina »Velika « sa 1182 hrasta procjenjena 281.250 K
Pobliži dražbeni uvjeti izloženi su na uvid za vrijeme uredovnih
sati kod potpisatog ureda, te kod šumarije Sveti Ivan-Zabno i Bjelovar


U Bjelovaru dne
11, rujna 1912.


Šumsko gospodarstveni ured križevačke imovne općine.


Opazka: Od konsigniranih u Velikoj 1182 hrastovih stabala mjeri 101


stablo = 72 cm, 2; d stabala = 93 cm, 826 stabala = ia7 cm srednjeg prsnog


promjera.


Broj 12230 ex 1912.
dne 27. rujna 1912.


Predmet: Suhomlaka
zemaljska za


jednica prodaja hrastovih stabala.


Oglas dražbe.


Dne 25. listopada 1912. u 10 sati prije podne obdržavati će se u
uredu kr kotarske oblasti u Slatini putem pismenih ponuda dražba vrhu
2 472 komada različitih stabala od kojih su 2,277 komada hrasta, 84
graba, 83 komada bukova i 28 komada krušaka, uz iskličnu cijenu od


16.000 kruna. Biljegovane ponude imadu biti obložene sa 107o jamčevine
od išklične cijene u g^otovom novcu ili vrijednostnim papirima.
Na ponude ispod isklične cijene kao i na brzojavne ponudne ne će
se uzeti nikakav obzir.
Pobliže dražbene uvjete moći je uviditi za vrijeme uredovnih sati
kod šumarskog izvjestitelja kr. kotarske oblasti u Slatini.


Kotarski upravitelj


u. z.
G r 6 g e r V. r.