DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1912 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 409 —


jer bi stabla izvukla iz dubina pukotina hranu zemlje i dala ga
u obliku brsta za hranu blaga, a toga bi bilo puno više, nego


što sada imade trave.


Jednoć podignuta. šuma dala bi se u 6 godišnjoj ili inoj
prikladnoj obhodnji sa sijekora na glavu za sadijevanje lišnjaka
za šumsku hranu uživati i stotinu godina, bez da bi ju trebalo
obnavljati. Sada blago hodajuć po pašnjacima, sgazi ono malo
trave, što proviruje medju škrapama; po ljetu ta trava sagori
a posljedica je, da dalm, blago ili skapava od gladi, ili ga se
tjera po ljetu na pašu u ličke i bosanske planine.


Sječenjera brsta tako, da se sa pojedinih stabala u visini
od 1"8—2 metra skidajii samo pojedine grane u 6 godišnjoj
ili inoj prikladnoj obhodnji, bila bi postignuta svrha austrijskih
sličnih zakona podpunoma, jer bi tlo bilo uvjek zaštićeno, ako
i ne visokom a ono nizkora šumom.


Dakako, da se šumovlastnici ne bi trebali sprječavati, ako bi
ostavljali pojedina ljepša stabla i na boljoj zemlji kao pričuvke
za odgoj gradje, a u obć šumama bilo bi možda i potrebno
odrediti, da se ostavljaju takovi pričuvci u onom razrhjeru, u
kojem će predvidno oni trebati za gradju ovlaštenikom obć. šuma.


Konačno nam je opaziti, da bi bilo sasvim dovoljno, da
su oba ova zakona spojena u jedan, jer bi posao šum. stručnjaka
bio lakši, kad bi se u slučaju potrebe morao oslanjati
na jedan, a ne na više zakona.


Osobne vijesti.


Imenovanja. Kraljevski povjerenik u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji
obnašao je na temelju §. 7. sveučilištnoga zakona od 6. listapada
1894 imenovati kotarskog šumara dra Andriju Petračića , učiteljem u
kr. šumarskoj akademiji, prislonjenoj uz mudroslovni fakulet kr. sveučilišta
Franje Josipa I. u Zagrebu, te mu podjedno podijeliti naslov profesora i
promaknuti ga u VIII. činovni razred sa sustavnim berivima. Nadalje je
imenovao kr. kotarske šumare II razreda: Paju Popović a kod kr. kotarske
oblasti u Gračacu, Emila Benić a kod kr. kotarske oblasti u Jaski
i Mihajla Deret u kod kr kotarske oblasti u Vrbovskom, kr. kotarskim
šumarima I razreda u X činovnom razredu sa sustavnim berivima, ostaviv
ih i nadalje na dosadašnjem mjestu službovanja.